WEEKEND diensten I I L 1 1 Erinqa R 00STERD1JK 20 SNEEK LZJ Member ol the International Brixon Corporation I BRIXON keRköiensten Wijkindeling Sneker huisartsen Wam heen 8 't Huis met de Notenbalk i shirts, spencers, p Woninginrichting 'T INTERIEUR Kruizebroederstraat 26 - Sneek Tel. 2635 MEESTER l VESWIJK I ZET DOOR I SS Sfeer en gezelligheid RONO-PROGRAMMA VEEMARKT SMEEK ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner HOTEL HANENBURG SNEEK uiiimwiiiiiMw Niet elke Sint is even rijk Pagina 2 S NEEK E R NIEUWSBLAD Donderdag 29 november 1973 in-en-om de Waterpoortetad r ’IHIIIIIIIIIIIIlUMlim ■BMffliflBIIBMIlffllIllIlffllIlllllffl WIJK 5: C. J. Overdijk, arts, Stationsstraat 2, tel. 2526 WIJK 2: W. L. Bogtstra, arts, Singel 38, tel. 2624 WIJK 3: W. Lofvers, arts Stationsstraat 24, tel. 3155 FEUILLETON Ik .1'. WIJK 4: H. Ubbens, arts, en J. Nauta, arts, Stationsstraat 27, tel. 2555 WIJK 6: C P. Dros, arts Kanaalstraat 9, tel. 3681 WIJK 1: C. M. Eykman, arts, Bothniakade 1, tel. 2612 - door Gerrit Franssen Uitsluitend bestemd voor de patiënten van J. Dethmers, arts, die tot nader aankondiging af wezig is. ZONDAG 2 DECEMBER hoe groot i Wij doen mee aan de lotenaktie. 9.30 uur 9.30 uur Sneek en zowel tof zondag uur te Oudega, feest 11.45 ken) avond dansen 20.00 uur dienst de ds W. (gez. Wal" 10 Scherhem- 50 20 850 400 1251 69 20 ge baar dus wel heb toon Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. Op UW dag is UW gezelschap ook direktie/„baas” in óns huis! Vraag vrijblijvend folders en nadere informaties. 6 800 STORINGSDIENST GAS EN WATER SNEEK Tel. 05150-3758 Vrijdag 30 november 18.00-18-30 Rono-radiojournaal 18-30-19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Sportprogramma 19.30-19.55 Lichte muziek Samenstelling P. Mewes 19.55-20.00 Vee en vlees Boodschappen vóór 8.30 uur by de betreffende arts. Het gebied begrensd door de Houkesloot en de stadsgracht en de Woudvaart (het Sperk- hem). Zondag 2 december 18.00-19.00 Sport voor sport Eindredaktie Wim Gerritsen 19.00-20.00 Rono-zondagavondconcert Eindredaktie Drs- P. J. Huizinga Het gebied begrensd door de Franekervaart en de spoorlijn naar Leeuwarden. (de Noorderhoek) Zondag 2 december Amicitia: 14.30 uur film „Sandokan - de tijger van Ceylon”; 17.00 en 20-00 uur film „Goldfinger” Lemmerweg: 14.30 uur voetbalwed strijd Sneek-Rood Geel Noorderhoek: 14.30 uur voetbalwed strijd Black Boys-Imsum TELEFOON 2570 W. Noorderhorne 15, Sneek, tel. 2279 gro- dan vier 16, aan- I Maar voor elke beurs en voor iedere smaak heeft ’t INTERIEUR wel keuze. Kom u thuis voelen tussen dingen, die u graag thuis wilt heb ben. I Maandag 3 december 18.00-18.30 Rono-radiojoumaal 18.30- 19-00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Muzyk en aktualilteiten 19.00-19.30 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbrink 19.30- 20.00 Schoolplein 65 (me- Broek-de Vries, Het ge bieb begrensd door de spoorlijn naar Leeuwarden, de stadsgrachten en de Zwette (Bloemstraten. Kloosterstra ten en de Saatsmanstraten) PINKSTER GEMEENTE ’s Middags 4.00 uur dienst in Menno Simonszaal, Harinxmakade 21 DOOPSGEZINDE GEMEENTE .'DO uur ds M. van der Meulen GEREF. GEMEENTE Mennozaal, Harinxmakade 21: 14.00 en 19.00 uur dienst; vanavond 20.00 uur ds E- Venema, Drachten (dank- 4,85 gesl. gew.; 750,— ARTSEN SIJBRANDABUREN EN BOZUM C. Herbert, arts te Sijbrandaburen, tel. 05152-281 ARTSEN HEEG, NIJLAND EN IJLST H. Huismans, huisarts te Heeg, tel. 05154-2292 brengt u in de huiskamer wanneer pa of ma Sinterklaasliedjes spelen op een elektronisch orgel of piano dat na tuurlijk geleverd is door 9.30 uur Noorder- 20.00 D' Het gebleo oegrenso door de Zwette, de stadsgrachten en de Houkesloot (omgeving Leeuwarderweg, de Stadsfen- ne en het Eiland) Tevens Oppenhuizen en Uit- wellingerga. ALARMNUMMER Algemeen alarmnummer voor politie als brandweer: 3333 Het gebied begrensd door de Woudvaart, de stadsgracht en de Geeuw (omgeving Prinsen gracht en de Lemmerwegwij- Het gebied begrensd door de stadsgrachten, de Geeuw en de Franekervaart (de bin nenstad, omgeving Bolswar- derweg en Ysbrechtum) Donderdag 29 november Amicitia: 20.00 uur toneelgroep Po dium met „De Cirkel” van W. So merset Maugham Veemarkthal: 18.30 - 23.00 uur Smashfestival, internationale bazar IJlst: It Praethüs 19.30 uur trek king verloting IJVC De Koetslantaam: 20.00 uur Leden raadsvergadering Onderling Zieken fonds Sneek en Omstreken JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Kleinzand 77, vrij dag 19.30 uur theocratische school; ARTSEN SNEEK Van vrijdag 18.00 tot zaterdag 20.00 uur alleen voor spoedeisende geval len: W. Bogtstra, Singel 38, tel. 2624 Noodspreekuren: zaterdag 10.00-10.30 13.30-14.00 en 17.30-18.00 uur Van zaterdag 20.00 uur tot zondag avond 22.00 uur alleen voor spoed eisende gevallen: C. M. Eijkman, Bothniakade 1, tel. 2612 Noodspreekuren zondag: 10.00-10.30, 13.30-14.00 en 17.30-18.00 uur Op de dinsdag te Sneek gehouden vee markt werden 2626 dieren aangevoerd, te weten: Melk- 1900,—, 1950—; Stond) CHR. GEREF. KERK 9.30 en 17-00 uur ds J. Dol, (H. A.) GEREF. KERK Kleinzand 9.30 en 17.00 uur leesdienst BAPTISTEN GEMEENTE 9.30 en 17.00 uur ds J. 20.30 uur dienstvergadering; zondag 15-30 uur openbare lezing; 16-30 uur wachttorenstudie Hulp aan bejaarden en chronisch zieken: aanvragen van 8.30-10.00 uur, elke werkdag, behalve zaterdag. Voor Sneek, Oppenhuizen en IJs- brechtum, tel. 05150-4267; voor Ijlst, Wymbritseradeel en Gaasterland, tel. 05150-2995 Maatschappelijk werk: Spreekuur op elke werkdag (behalve op zondag) van 8.30-10.00 uur Dr. Boumaweg 14, Sneek, tel. 05150-4994, 4594 en 4267 Maandag 3 december Amicitia: 20.00 uur Sint Nicolaas- feest openbare lagere scholen „Ali Ben Hassan” PHILADELFIA GEMEENTE Kleinzand 64: zondag dienst; zondagsschool N. home 21, 9.30 uur; woensdag uur jeugddienst „Goldfin- L-3&. APOTHEKEN Van vrijdagavond 17.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur; zondag van 11.00 tot 17.00 uur gesloten: K. G. Postma, Oosterdijk vrouw E. H. M. apotheker) SNEKER KRUISVERENIGING Van vrijdagavond 18.00 uur tot zon dag 22.00 uur: Zuster R. H. Posma, Willem Zwijgerstraat 88, tel. 3914 ARTSEN BALK, SLOTEN, WYCKEL, WOUDSEND G. Teunisse, arts te Woudsend, tel. 05141-370 Zaterdag 1 december 18.00-18.30 Rono-radiojournaal 18-30-19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Wykeinprogram mei ü.o. it hark- spul „Geraemte yn ’t Gouvemeurs- lan” in avontür fan resjersjeur Thomas Taktyk, troch Piter Terp- Stra- Diel 2: „Modder oan ’e skep”. 19.00-19.30 Groninger programma Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.30-19.45 Lichte muziek 19.45-20 00 Sport voor sport Eindredaktie Wim Gerritsen en kalikoeien 1800, J J.OW,-1 J Slachtkoeien 3,00, 3,70, 4,25 Dinsdag 4 december Amicitia: 20.00 uur Sint Nicolaas- feest Bejaarden, opvoering van „Ali Ben Hassan” ST. ANTONIUSZIEKENHUIS Kapel St. AntoniuszaekenhuLs 10-30 uur ds J. den Hartogh (H. A-) NED. HERV. GEMEENTE Martinikerk: 10.00 uur ds mr J. A- Vaandrager; 17.00 uur ds dr K- M. Witteveen Ichthuskerk: 9.30 uur ds S. Bijle- feld, Kortehemmen; 19.30 uur ds mr J. A. Vaandrager GEREF. KERK Noorderkerk: 9-30 uur ds J. D. B. van der Meulen; 17-00 uur ds J. H. van Halsema en pastor A. Braak huis (dienst, uitgaande van de Raad v Kerken) Oosterkerk: 9.30 uur ds J. H. van Halsema; 17.00 uur ds J. J. Kuiper Zuiderkerk: 9.30 uur ds J. J. Kui per; 17.00 uur ds J- D. B. van der Meulen DIERENARTSEN SNEEK EN OUDEGA W. Van zaterdag 13.00 24.00 uur: E. A. Oord, dierenarts tel. 05154-9470 Uitsluitend voor spoedeisende geval len Stemming: Gebruiks-, slachtvee en pinken: bijna prijshoudend; Nuchtere kalveren: zeer slechte handel, belang rijk lager; wolveemarkt: onveran derd; varkensmarkt: staande tot iets hogere notering; kleine biggen: on- ds C. Baas (H. TANDARTSEN SNEEK Zaterdag en zondag van 8.30 tot 9.00 en van 17.00 tot 17.30 uur uitslui tend voor dringende gevallen: J. Brink, Jachthavenstraat 26, tel. 2257 kalme toon. „Zondags zijn we prak tisch nooit thuis. We hebben een te familie en gaan dan hier, daar op bezoek- Mijn man is jaar ouderling geweest in de kerk, maar ik hoop, dat ze hem nooit meer kiezen; het was geen leuke pe riode.” Door het raam kan Dinie de school zien. Tijdens, het af drogen heeft ze er al een paar maal naar gekeken, doch nu valt het haar pas goed op, welk een ouderwets gebouw het is, met vaalgrijze muren en nare, kleine ra men. Die school taat er minstens een halve eeuw, beseft de jonge vrouw- Op hetzelfde ogenblik realiseert ze zich met een schok, dat Evert deze baan heeft aangenomen om haar, om dat ze zo verschrikkelijk graag een mis wil hebben. Maar Evert zit da gelijks in de school. Hij gaat er hard op achteruit als ze denkt aan de mo derne, nog geen vijf jaar oude school, waar Evert nu voor de klas Staat, met moderne stoeltjes en tafeltjes en alle hedendaagse leermiddelen, met grote ramen en centrale verwarming. Ik durf er wat om te verwedden, dat ze hier nog gewone kolenkachels in de klassen hebben denkt ze. Mevrouw Van Bragen is een scherpe opmerkten. „Ik zie u naar de school kijkenja, veel bizonders is het niet meer- Maar het bestuur wacht op de vergunning voor een nieuw te bouwen school. Vandaar, dat ze er de laatste jaren praktisch niets meer aan gedaan hebben- Je gooit geen goed geld naar kwaad geld. Enkel de ze niet reageert, vervolgt de vrouw van het schoolhoofd: „Mijn man heeft wel eens het plan gehad te solliciteren naar een andere school, maar daar staat weer tegenover, dat we al zoveel ja ren hier zitten en hoe ouder je wordt, hoe moeilijker kom je er toe te gaan verhuizen. Bovendien, je bent ingebur- gerd en zo.” In de loop van de middag gaat het echtpaar aanstalten maken om huis waarts te keren. Dinie maakt van de gelegenheid gebruik om en passant de school nog wat van dichtbij te be kijken. Maar ze kan er niet in zien, daarvoor zijn de ramen te hoog. Van Bragen brengt ze met zijn wagen naar het stadje, waar ze op de trein kunnen stappen. „Die busverbindingen hier zijn nog altijd niet ideaal; als hij bij het station komt, is de stoptrein net weg en kun je een dik half uur wachten op de sneltrein. We hebben er al eens over gesproken, maar er schijnt niets aan te doen te zijn.” Ze nemen op hartelijke wijze van het schoolhoofd afscheid. „Ik houd jullie wel op de hoogte,” belooft hij glimla chend. „En tegen de tijd, dat jullie ver huiswagen er is, trommel ik een paar stevige jongens van de hoogste klas op om jullie een handje te helpen.” In de trein zegt Dinie: „Als ik gewe ten had, dat het zo’n rotschool was, Opgaven voor deze rubriek voor de krant van maandag tot uiterljjk vrij dagmiddag 12 uur en voor de krant van donderdag tot uiterlijk dinsdag middag 12 uur. Pinken 1050—; Bokken en geiten geen notering; Nuchtere kalveren 300, Bar-Dancing De Lichtboei: in de maand november het dans- en show- orkest „The Carrols” Luda Bar-Dancing: in de maand no vember Deejee Jan Smit Bar-Dancing ’t Singeltsje: ieder week end in november (vrijdag, zaterdag en zondag) ,De Stampers” Chr. Jeugdsociëteit „De Fuik” naast Hema) elke zaterdag- Zaterdag 1 december Amicitia: 20.00 uur film „Goldfin ger”; 22.45 uur film „Een man en vrouw in bed” Jeugdgebouw Julianastraat 5: 10-00 -21.00 uur grote verkoopactie met at tracties voor Zendeling hulp Veemarkthal: 14.00 - 23.00 uur Smashfestival, internationale bazar 7.30 uur bidstond; 8.00 uur verios- singssamenkomst o.l.v. kapiteine M. Hogetoom NIEUW APOSTOLISCHE KERK Johan Willem Frisostraat 57: 10.00 uur en 16.00 uur dienst; woensdag GF'WENTE VAN JEZUS CHRISTUS DE VOLLE PINKSTERZEGEN Iedere zondagmorgen 10.00 u. evan gelie prediking in de Schamesitraat 13 te Sneek. Woensdags bidstond, Jezus noodt u: „Komt tot t van redding en genezing” LEGER DES HEILS 10 00 u. heiligingssamenkomst; uur zondagsschool openbare lagere school, Kaatsland en Kleinzand 20, kalveren 340,— 360,—, 380,—; Wedde- en slachtschapen 225,-, 265— 4,50, 5,00 gesl.; Weide- en slachtlammeren 140,— 185,—, 7,30, ƒ7,80 gesl- gew-; Varkens en slachtbiggen 2,70 2,85, 3,15, 330 levend; Kleine biggen 85,115 had je het voor mij niet hoeven aan te nemen.” Hij kijkt haar verbaasd en ook ver schrikt aan. Want een onnet woord op Dinie’s lippen komt maar hoogst zel den voor. Dan is het ernst. „Maar liefje, ik over gezegd.” Op vastberaden „Ik heb die school van de buitenkant gezien, dat zegt me al genoeg. Van binnen zal hij wel navenant zijn. Ik kan nu op m’n tien vingers natellen, dat ze dolgelukkig zijn weer een nieu we meester op de kop getikt te heb ben. Met als troostprijs een nieuw bouwhuis.” Evert schiet in een lach. Dinie is een schat en hij is nog even dol op haar als op de eerste huwelijksdag. Door gaans is ze erg meegaand en laat vrij wel altijd het oordeel aan hem over. Maar af en toe demonstreert ze haar karakter. Dan krijgt ze een paar van die leuke verticale rimpeltjes in haar voorhoofd en klemt ze haar lippen vast op elkaar, als ze niets zegt. Hij weet het: ze kent hem, ook al zegt hij niets. Hij probeert het te bagatelliseren. Schouderophalend antwoordt hij: „Een school is een school en een klas een klas. De kinderen zullen alleen anders zijn. Voor die paar jaar? Wat geeft het om in een beetje ouderwetse school te staan? Hoofdzaak is im mers, dat we nu een pracht van een huis hebben?” van Dam; vrijdagavond 19-30 uur bidstond ROOMS KATHOLIEKE KERK Diensten om 9.00 en 10.45 uur ’s avonds 19.00 uur; zaterdagavond dienst om 19.00 uur Vrijdag 30 november Gemeentehuis Wymbritseradeel: 15.00 uur openbare vergadering van de raad IJlst: 20.00 uur Klaverjassen IJVC in it Praethüs Amicitia: 20.00 uur film ger” Chr. Jeugdsociëteit „De Fuik” Oos terdijk: „Heeft de Bijbel een blijde boodschap voor alle mensen?” IJlst: Mienskipshüs: 20.00 uur ge combineerde avond VOO- en ouder avond Veemarkthal: 18.30 - 23.00 uur Smashfestival, internationale bazar Het is een fantastisch huis met een grote kamer, een pracht van een keu ken, modem halletje en een zijkamer tje, dat ingericht kan worden als stu deerkamer voor Evert. En dan boven: drie mooie slaapkamers, een douche en nog een bergzolder. Bovendien een mooie schuur en een lap tuin. Al is Evert niet erg gebrand op tuinieren, hij zal er hier aan moeten geloven. M sschien raadt Van Bragen haar ge’achten. „De tuin is niet zo groot als bij de andere huizen, maar dat komt, omdat jullie op een hoek ko men. Aan de voortuin behoeven jullie niets te doen, die wordt door de gemeente onderhouden en dat is bij de huurprijs inbegrepen.” Dinie begint te lachen. Ze geeft Evert een por en zegt schalks: „Bof jij dat onderkent Dinie meteen. „Wij zijn even’ 'ook import”, zegt de gastvrouw op er toch niets '.r Onvervals Sinterklaas kado\shirts IXCtVtVFkJ spencers, g truien, sokken, broeken, ’'dassenjackets ■r’ ds J. W. WIJKVERPLEGING BALK, OUDEMIRDUM, WOUDSEND Zuster R. de Graaf, Woudsend, tel. 05141-286 WIJKVERPLEGING BLAUWHUIS, HEEG, NIJLAND, OUDEGA (W), IJLST EN OMSTREKEN Zuster F. van Oosterom-Iepma, Blauwhuis 3a, tel. 05157-9280 DIERENARTSEN BALK, HARICH EN LEMMER J. Akkerman, dierenarts te Harich, tel. 05140-2253 GARAGEHOUDERS IN SNEEK Van vrijdagavond 19.00 uur tot maan dagmorgen 7.00 uur: Garagebedrijf H. Wander, Martini- pléin 3, tel. 3992 DOKTER J. RUTGERHUIS Consultatiebureau voor geboortenre geling en seksualiteitsvragen. Voor afspraken 05150-6461 bellen MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Gezinsverzorging: aanvragen van 8.30-10.00 uur, elke werkdag behal ve zaterdag, tel. 05150-2995, 3938, 3631 1 veranderd. UITVAARTCENTRUM Worp Tjaardastraat 113, tel. 5257 BEGRAFENIS- en CREMATIE- VERZORGING J. AE. de Boer, Marnezijlstraat 17, tel. 6114 hoogst noodzakelijke voorzieningen worden nog aangebracht. Och, met een jaar of twee, drie staat de nieu we school er wel.” Dinie knikt enkel- En omdat antwoordt ze: (steeg naast Hema) elke zaterdag- en zon dagavond geopend voor jeugd boven 16 jaar. Zaterdagmiddags kan ieder een die wil een kop koffie halen tij dens of na het boodschappen doen Bar-Dancing „De Sneker Pan” in de maand november het orkes’ .Reduc tion” Scotch Inn: iedere m.m.v. Gerrit Blauw Jongerencentrum ,De Meerpaal’, Klei ne Palen een ontmoetings-mogelijk- heid voor jongeren, iedere vrijdag van 19.00-24.00 uur en zaterdag van 15.00- 24-00 uur I Oosthem: iedere zaterdagmiddag in stuif in het Himsterhüs van 16.30 tot 18.30 uur Trimmen maandag en donderdag in Rijksscholengemeenschap, - Alma- straat en dinsdag en woensdag in de „C. Kan”-sporthal, Noorderhoek IJsbrechtum: Bar Old Vic, iedere vrijdag- en zaterdagavond in novem ber het duo Salvador y Marcel Bar-Dancing-Diseotheek „d’Ald Heeg, iedere avond Discobal Leeuwarden: Wetswinkel Westerplan- tage 15, geopend donderdagsavonds van 19.30-21.00 uur Chr. Ouderensoos .lepenhof” Lem merweg en Omstreken elke eerste en derde woensdagmiddag van de maand bijeenkomst in de Lucas Fockens- school hoek Kaatsland - straat- Aanvang 15.00 uur Dansschool Vergonet, Geeuwkade iedere zaterdagavond dansen, vang 20.00 uur ADVENTSKERK 1.00 uur Bijbelstudie; 11.00 uur pre diking, diensten in de bijgebouwen van de Baptistenkerk, Willem Lode- wijkstraat 4 NEDERL. HERV. GEMEENTE Abbega: 9.30 uur ds G- W- Marchal; 13.30 uur ds W. Wiersma (gez. dienst) Westhem: 9.30 uur ds P. Vroegin- deweij Teatskehüs: 11.00 uur ds P. Vroeg- indeweij Gaastmeer: Bruinsma Goënga: 9-30 uur A.) Heeg: 9.30 uur ds D. Nijenhuis; uur ds A. Griffioen Jutrijp-Hommerts: 9.30 uur ds L. J. Huisman (H. A.); 13.30 uur ds L. J- Huisman Nijland: 9.30 uur ds A. Meijeringh (H.A.); 13-45 uur ds A. Meijeringh Oppenhuizen: 9.30 uur ds F. A. van Liere (voorber. H. A.); 13.30 uur ds F. A. van Liere Oudega (W): 13.45 uur ds P. Vroeg- indeweij Sandfirden: 13.45 uur ds A. Griffioen Schamegoutum: 9.30 uur ds mr J. A. Vaandrager, Sneek; 13-45 uur ds Bijleveld Sijbrandaburen: 13.30 uur ds C. Baas jeugddienst Tims: 10.00 uur ds J. Lugtighedd Woudsend: 9.30 uur ds M- Haus mann; 19.30 uur ds R. Nieuwkoop, Balk IJlst: 9.30 uur ds K. den Hartog DOOPSGEZINDE GEMEENTE IJlst: 9.30 uur ds G. G. Hoekema GEREF. KERK Gaastmeer: 9.30 uur ds W. Hor- lings; 13.45 uur ds J. W. Bruinsma (gez. dienst in N. H. kerk) Oudega (W): 9.30 en 13.45 uur kan- didaai P. C. Suurmond, Kampen Schamegoutum: 9.30 uur ds Nawijn Balk; 13.45 uur ds J. D. B. van der Meulen, Sneek IJlst: 9.3j en 14.00 uur ds S. Oege- ma, Oegstgeest Oosthem: 9.30 uur ds W. Wiersma; 13-30 uur ds W. Wiersma dienst in N. H. kerk, Abbega) Terug in het ouderwetse „meesters- huis”, waarin het evenwel gezellig is, komt Van Bragen met een fles de kamer binnen. „We nemen er eentje, mensen, om de eetlust op te wekken en op het goede begin. Tenslotte is het zaterdag, dus Wat het voordeel van de zaterdag is, begrijpen ze allemaal. Er wordt ge klonken op de toekomst en op een prettige samenwerking. „Aan mij zal het niet liggen”, betuigt Evert Ves- wijk, waarop het hoofd goedkeurend knikt. „Dan zullen wij het wel voor elkaar boksen, meneer Veswijk. Dale- woud is een gemakkelijk dorp, op de ouderavond is het altijd gezellig en op de jaarvergadering zelden kritiek, We doen allemaal ons best de kinderen op te voeden tot bruikbare mensjes in de maatschappij en doorgaans lukt ons dat tamelijk wel. Een déraille ment komt hier maar zelden voor. Weliswaar leven we hier nog een iets- ge geïsoleerd, maar dat heeft ook z’n voordelen- De jeugd is niet zo veel eisend als in de stad, een nozempro- bleem hebben we hier niet, dus Na het etentje, waarop meevrouw Van Bragen blijkbaar haar uiterste best heeft gedaan en waarvoor de beide gasten niets dan lof hebben, steken de mannen een sigaar op. Dinie helpt af ruimen en afwassen. In de keuken vraagt Dinie bijzonder heden over het dorp, de winkels en en bezienswaardigheden. Mevrouw Van Bragen houdt zich op de vlakte en I uM.tr WIJ I ook import”, zegt de gastvrouw

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 2