dammen: ACHTERLOPEN Alleen SHC heren senioren II moet ’n nederlaag incasseren Ha fijn een borrel van Floryn Tjeerd Bottema exposeert in 't Fries Scheepvaart Museum 3 „De Waterpoort” SPORTNIEUWTJES Iets anders dan het gebruikelijke dia-avondje Snekers behalen „uit" knappe resultaten iiiiiiiiiiiiiiiiininninioiiim 'n Gecombineerde VOO- en ouderavond in IJlst Bloemenkenners kiezen KROON Ophaaldienst: anti-milieu w w r o r o H w 2 Chr. Jeugdsociëteit „DE FUIK" Snelle behandeling autoschade INGEZONDEN WH (648) HANDBAL INGEZONDEN ■n M W H W H w 2 H 2 D O r H I M H W C O u X H Z <72 a H O a o u O a L hllllllimillllffllIllllllffllIffllIM Oude, jonge genever en vieux uit de bekende distilleerderij M. Dirkzwager-Schiedam ODIN JLNIS NHLOT 3I1HV SVVTODIN INIS NT1OT LOTEN SINT NICOLAAS AKTIE - LOTEN SINT NICO •f,chtmetdonkergrti 3 NIEUWSBLAD S N E E K E R Pagina 3 Donderdag 29 november 1973 I I De openingstijden Friesland i an- cultuur. Bloemstraat Telefoon 3066 SPEaMt’«BM0CB tot vinden is tot voor de jaartelling. I I om 23 Op diagram no. 3: ver- de er Een milieubewuste inwoner 13. (Naam en adres bij redactie bekend) ft Koopavonden op donderdag 29 november; vrijdag 30 november; maandag 3 en dinsdag 4 december a.s. ze partij met 122 eindigde. By üs sprekt men Frysk sa troch de dei. Al smyt men it Hollansk ek net wei. Dos Friezen dy’t by üs komme sprek jimrn’ tael mar onbiskomme. De keuze van een bepaald thema zal u helpen de juiste dia’s uit te zoeken. Restaurant P I S O Snits Heren senioren IMeteoorSHC (10—10) Hoewel SHC in de eerste minuten een 10 voorsprong had genomen, slaagde Meteoor er in direct daarop verras send terug te slaan. De toen ontstane Soms kan een mooie en technisch per fecte dia overbodig worden als deze niets met uw thema te maken heeft. Een goede proef is eens te overwegen wat u bij een bepaalde dia te vertellen heeft. Doet het ter zake en draagt het bij tot een goed verloop van uw ver haal? ts 75 75 s h- n o 75 W <75 75 H- C/2 w H FLORYN Van onze damvriend J. H. H. Scheijen uit Kerkrade, ontvingen wjj vorige maand een vijftal problemen, alle eer ste publicaties, voor onze damru- briek, hetgeen wij als een grote eer beschouwen, daarmee deze problemen dan ook met veel genoegen In deze rubriek opnemend. Ook het naspelen van probleem-oplossingen kan naast het oplossen zelve zijn bekoring heb ben. Op vrijdag 30 november ’s avonds vanaf 8 uur is iedereen welkom in de Oosterdijk (in steeg naast Hema). Je kunt met ons praten over: Heeft de Bijbel een blijde boodschap voor alle mensen? Kom je ook? Neem je vriend of vriendin mee. Dit is dan ons wedstrijdprobleem no. Wit speelt en wint. Begint u eens alle opgestapeldee dia’s te verzamelen en ze per onderwerp te selecteren. Als u een speciale belang stelling ergens voor heeft of een foto- specialiteit dan hebt u meteen al een onderwerp. De Jeugdevangelisatie groep. Als u dia’s selecteert naar een be paald thema kan het natuurlijk voor-: komen dat u een dia ergens tussenin nodig heeft, die u niet bezit! Als u de serie van te voren samenstelt hebt u het voordeel dat u eventueel nieuwe dia’s bij kunt maken, en bovendien hebt u tijd om „titels-dia’s” te maken als u die nodig mocht hebben. Het zou natuurlijk ideaal zijn als u de ti- tel-dia’s maakte tussen de betreffen de dia’s door, maar, zoals vaker voor-, komt is de ideale oplossing niet al tijd even praktisch. Voor suggesties omtrent het maken van titel-dia’s kunt u uw fotohandelaar eens raad plegen. No. 5 vervalt. Hiervoor wel een pro bleem van J. Scheyen, eerder gepubli ceerd in Dameldorado 1971. Vrijdagavond (morgen) wordt in het Mienskipshüs in IJlst een feestavond georganiseerd voor de ouders van leerlingen der openbare school en le den van de vereniging van Openbaar Onderwijs. De avond wordt bijna ge heel door de kinderen verzorgd. Voor de pauze laten de kleintjes hun acteer talenten zien, in een toneelstukje dat zich afspeelt in het leven der lieve- heersbeesten en torren. De iets oudere kinderen zullen u dan even opvrolijken met muziek en dans. Na de pauze waarin u loten kunt ko pen, zullen de oudste leerlingen een musical opvoeren, die luistert naar de naam: ,Dief van het maanlicht”. Na dit gevarieerde programma, komt de trekking van de loterij. En als besluit, voor deze hopelijk prettige avond is er bal- We hopen dat ook de oudere VOO- leden die wat betreft het schoolleven al enige tijd buiten spel zijn gezet, weer eens terug zullen komen in een tijd, die voor hen al zo lang afgesloten is. Wij wensen hen een prettige avond toe. Natuurlijk geldt hetzelfde voor de ouders en jongere VOO-leden. Nogmaals aan allen een plezierige avond toegewenst, door de oudercom- missie en het besiuur van VOO. mevr. Mensonides van Uw door de vakmensen van Autospulterij-, uitdeuk* en tecti- leerinrichting A. BETTEN IJLSTERKADE 7B TEL. 3123 Heren senioren II StiensSHC II (12—7) Tot aan de rust wisten de Snekers het thuisspelende Stiens vrij goed bij te benen. De gastheren hadden weliswaar tot aan de rust een voorsprong opge bouwd, maar hadden toch moeten toe zien hoe Theo Faber, Ank Zandstra en Piet Treffers via treffers dicht in de buurt waren gebleven. Na de hervat ting kreeg SHC met een duidelijke in zinking te kampen, wat resulteerde in een serie doelpunten van de thuisclub. SHC heeft daarna nog wel gepro beerd iets terug te doen, maar verder dan een tweetal treffers in de slotfase kwam men niet. Eindstand tenslotte 127 in het voordeel van de Stienser senioren. Wanneer de weersomstandigheden en uiteraard ook de terreinomstandighe- den het toelaten treedt ONS zaterdag in en tegen Meppel binnen de lijnen. Meppel voert in de derde klas de ranglijst aan en het kan dus voor de Snekers wel eens een moeilijke wed strijd worden. Jongens adspiranten SGKSHC (6—12) De Snekers hoefden zich tijdens deze ontmoeting nauwelijks in te spannen. In alle facetten was men de tegen stander uit St. Annaparochie de baas gebleven. Bij de rust hadden Jouke Buiies, Ido Bakhuizen en Jan Teen- sma reeds een 24 score weten op te bouwen. Na de hervatting wisten de bezoekers het initiatief nog meer naar zich toe te trekken. Via snelle breaks van Buiies kon SHC binnen korte tijd naar een ruimere 38 voorsprong uit lopen. Gedurende de hele wedstrijd heeft de thuisclub geen vuist kunnen maken. In de slotfase konden achter eenvolgens Richard de Jong, Bakhui zen en de uitstekend spelende Buiies dan ook vrij eenvoudig de eindstand op 612 bepalen. Dat uit een dergelijke stand nog winst is te halen, lijkt bijna niet mogelijk. Echter wederom door een dwangzet, n.l. 21 (26 gedw.) en daarna meer- slag door 31, volgt hierna 34, 2. Aan gezien damsitrijken niets uithaalt, speelt zwart (20) 39, (24), 30, 40 48 en met slechts één schijfje op het bord is de actie weer geslaagd. Een aardige fragment opname tref fen we aan in zwart: 9, 18/20, 24, 29, 81; wit: 28, 32, 33, 41, 43/45 en 50. Door 22 gaat vier vóór drie 45x3 (36 de beste) 25, 45, 34, 34 uit. De atletiekvereniging „Horror” krijgt een nieuwe voorzitter. De huidige praeses E. de Jong, zal de voorzit tershamer neerleggen in verband met zijn werk en studie. Als opvolger wordt aanbevolen, de heer L. Wiarda die, zoals wordt gezegd in het club blad „Horror” vakbekwaam door stor men en langs klippen zal sturen”. Aanvankelijk was het de thuisclub die wist uit te lopen. Naarmate de strijd voortduurde slaagden de bezoe kers er evenwel in via treffers van Bettie Abelskamp en Tineke ter Haar de snel genomen voorsprong van de Stienser dames tot 34 te reduce ren. Na de rust bleef SHC komen. Twee doelpunten van Ter Haar bete kenden zelfs een voorsprong. Stiens bleef echter op de voet volgen. In de laatste minuut slaagde de thuisclub er in op gelijke hoogte met de SHC- dames te komen en de halve winst als nog veilig te stellen. De eerstvolgende competitiewedstrijd van de Hengelaarsvereniging „De Vriendschap” in Sneek is op zondag 9 december a.s. Men vertrekt dan om half acht ’s morgens. Op 25 janu ari 1974 is een kaartavond vastge steld. I-, I De Dambond Fries Spel is zaterdag in Winsum geopend met de Miedema- partij. In de eerste klas werd P. Koopmans uit Woudsend winnaar. In de derde klas werd Tj. Wiersma uit Sneek tweede en zijn stadgenoot C. J. Veninga vierde. De volgende wed strijd wordt op 8 december in Jorwerd gespeeld. De voetbalvereniging IJVC morgen een kla ver jasavond Praethüs”. Op woensdag Het afgelopen weekend stonden er voor de verschillende SHC-teams al leen maar uitwedstrijden op het pro gramma. Daarbij werden over het geheel genomen niet onaardige pres taties geleverd. Zo wisten de jongens- adspiranten en dames senioren II een overwinning veilig te stellen, terwijl de dames senioren I en de heren se nioren I een verdienstelijk gelijkspel behaalden. De enigen die met een ne derlaag genoegen moesten nemen wa ren de senioren II. Zoals we in uw blad hebben kunnen lezen, worden we vanaf 1 januari a.s. in onze stad geconfronteerd met de nieuwe verordening op de ophaal dienst huis- en grofvuil. Terwijl we door woord en geschrift er steeds op worden gewezen meer milieubewust te worden, wordt er door ons geacht stadsbestuur een verordening in wer king gesteld, lijnrecht hier tegen in. Inplaats, dat het vuil sneller wordt afgevoerd blijven we er in en om de woning langer mee zitten, met alle gevolgen van dien voor straten en grachten. Want wat krijgen we nu vanaf 1 januari, huisvuil 1 maal per week in één plastic zak is nu 2 maal per week in vuilnisvat. Grofvuil wordt 1 maal per maand is nu 1 maal per week. Een onbegrijpelijke maat regel voor onze milieubewustwording. Waarom ineens zo rigoreus en b.v. niet eerst 2 zakken per week en grof vuil om de 14 dagen. Daarbij komt nu ook nog de schaarste aan plastic zak ken en waar dan het overtollige vuil terecht komt laat zich gemakkelijk raden. Of is ons stadsbestuur mis schien zo vooruitstrevend geweest door een grote partij plastic zakken op te slaan en deze dan straks aan de bewoners (tegen kostprijs) ter beschik king te stellen? Stadsbestuur: bezint eer ge begint. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ook het volgende negen om negen probleem, te weten zwart: 5, 7, 16, 19, 23, 29, 30, 33, 34. Wit: 15, 21, 22, 25, 27, 32, 44, 45 en 48, is niet zo moei lijk op te lossen. Het motief (mis schien nieuw) is overigens aardig te bereiken door: 28, 38, 45-40! (ad. lib.) of 37.1 of 1.37. In het motief 5, 19, 45 Dl, 15, 37, 44 heeft zwart evenwel geen betere zet dan (50) en door (46), 14, 4 wint wit. Vragen betreffende deze rubriek te zenden aan A. J. de Vries, Jan van Nassaustraat 28, Sneek. Dames senioren Rijkskweek III SHC II 1—22 Het bezoekende SHC II heeft er in Leeuwarden een waar schuttersfestijn van gemaakt. Dimphy v. d. Meeren, Marian ten Geuzendam, Petra Kuipers en Lucie ter Haar waren de verant woordelijke mensen voor de 013 rust stand. In de laatste speelperiode liep de aanval bij de Sneker dames dui delijk minder. Gedoelpunt werd er overigens wel, onder meer door Wie- pie Poiesz. Aan de andere kant toon- <75 75 zuidwesten van Friesland hebben ge sierd. Bovendien vindt men er een col- in lectie archeologie, waarin de bewo- houdt in „It 19 decem ber volgt een kienavond voor de Ul ster jeugd, eveneens in het clubge bouw van IJVC. We beginnen met een miniatuurtje (een miniatuur is een stand zonder dammen en waarbij geen van de kleu ren meer dan zeven schijven ter be schikking heeft). Zwart: 8, 9, 14, 17, 18, 37, 38. Wit: 20, 27, 28, 34, 45, 47 en 48. Een eenvoudig standje, maar waar weer eens bewezen wordt, dat „ach terlopen” altijd gevaarlijk kan zijn. Hier demonstreert wit dit door twee dwangzetten. We beginnen met 27-22, (x27), 41, (x46), 43, 3, 20, 34, en wit wint mooi op tempo. Als u een doorsnee recht-toe-reeht-aan fotograaf bent dan zult u een dezer dagen wel weer eens een dia-avondje houden. Als u vorm weet te geven aan de presentatie, zorgt dat het loopt en eventueel titels inlast, kan het een goede dia-show worden. Be geleidend commentaar kan het bijbe horende verhaal vertellen. De schilder Tjeerd Bottema expo- museum verbouwde herenhuizen, seert van aanstaande maandag tot za- Kleinzand 12 en 14 vindt men de fas- terdag 22 december kleuretsen en cinerende wereld van de Friese zee-, schilderijen in het Fries Scheepvaart kust- en binnenvaart, de visserij en het 41 voorsprong kon alleen door Ro nald de Koning nog enigszins worden verkleind. Na de hervatting liepen de gastheren opnieuw uit. Daarna namen den de gastvrouwen zich nauwelijks de Snekers het heft definitief in han- aanvallend. Slechts eenmaal moest den. Siebe Rink Kamstra en Willem keepster Wiesje Reitsma het leer uit Douma tilden hun ploeg naar gelijke het doel vissen. SHC scoorde in de hoogte, waarna Willem Reitsma en tweede helft negen maal, waarna de- Siebe Kamstra zelfs een 57 vppr- in hun voordeel sprong bewerkstelligden. In de twee de periode van de laatste helft liepen de Snekers zowaar uit naar 710. Dames senioren I Stiens—SHC (8—8) Voor de Meteoor spelers aanleiding met de nodige inzet in de slotfase te- Naarmate de rug te slaan' Een verdienstelijk ge- iNaarmare ae lijkspel was tenslotte het resultaat. Het SHC herenteam heeft zich door deze puntenverdeling in de kopgroep kunnen handhaven. Programma voor zondag 2 december ziet er als volgt uit: 9.3010.20 uur: Meisjes Adsp. B SHC B—Griffioen III; 10.2011.10 uur: Meisjes Pup. 3 SHC—Griffioen; 11.10—12.10 uur: Da mes 2e klas SHC IIRijkskweek II; 12.1013.20 uur Heren le klas SHC I —Meteoor II; 13.20—14.10 uur Jon gens Adsp. SHC—Hellas; 14.10—15.20 uur: Heren 2e klas SHC IIHellas III; 15.2016.20 uur Dames le klas SHC I—WIK Ftc. Het Fries Scheepvaart Museum, 1938 opgericht, volgt in betekenis op ningsgeschiedenis van Sneek terug te het Fries Museum. In de twee Museum aan het Kleinzand in Sneek. aloude wedstrijd wezen terug in talrij- i van het museum ke scheepsmodellen. Er liggen zelfs zjjn alle werkdagen van tien tot twaalf twee echte scheepjes een tjottertje en uur en van half twee tot vijf uur ’s een „wyldsjitterke”, voor de ganzen middags. Het museum is op zon- en jacht. Het beeld van de verbonden- feestdagen gesloten. De toegangsprijs heid van Friesland met bedraagt 0,75. Zaterdag worden er opnieuw geen volleybalwedstrijden in Sneek ge speeld. Op zaterdag 8 december zijn er echter weer volleybalwedstrij den in de C. Kan-hal. Aanvang half drie. Wanneer u eenmaal een basis-verhaal voor uw show heeft laat dan de gese lecteerde dia’s de revue passeren en bekijk ze kritisch. Geven ze het verhaal weer dat u wilde vertellen? En neemt dit ongeveer een uur in beslag of liefst nog korter? Hebt u de show al eens uitgeprobeerd bij uw familie als proef op de som? Bent u er ook van overtuigd dat er niets mankeert aan uw projector? Twijfelt u daaraan dan is dan misschien het moment aange broken om eens naar een nieuwe uit te kijken. Als de grote dag eenmaal aangebroken is, zet dan de projector klaar en stel hem scherp vóórdat de mensen ko men. Probeer de dia het hele scherm te laten vullen, als de ruimte dat ten minste toelaat. Wanneer u helemaal goed te werk wilt gaan, zet dan al vast de eerste dia of titel in de projector zodat de mensen niet eerst een groot wit vlak moeten „bewonderen”. Als de dia’s weinig of geen commentaar behoeven, kan een achtergrond-muziek- je van de plaat of een band een pret tige noot aan het geheel geven. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een dia- stuurapparaat. Het. commentaar kan het beste kort en niet te ingewikkeld zijn, maar wel informatief genoeg. Nog een belangrijke tip: Zorg dat u een reservelamp bij de hand heeft om snel te kunnen wisselen als de lamp in de projector zou doorbranden. Wat u verder alleen nog nodig heeft is een selectie van goede dia’s en een haal dat de moeite waard is. het water houdt in het museum niet op bij de collectie scheepsmodellen. Zeekaarten, In het F.S.M. is evenwel nog veel scheepsonderdelen, navigatieinstru- meer te zien. Nog te weinig mensen menten vormen de overgang naar een hebben het museum ontdekt. Dat is uitgebreide collectie schilderijen, pren- jammer, want het geeft een boeiend ten en gravures. beeld van de manier waarop van ouds her in Friesland het leven verbonden Er is een kostbare verzameling was met water en scheepvaart. Velen tiek zilder uit Sneek en de Friese Zuid- hebben een zwak plekje voor de toch westhoek. Achtergrond van veel ten karakteristieke Friese cultuur. Die toongestelde zaken' zijn de antieke be- eigen cultuur bestaat al eeuwen en dat timmeringen die eertijds huizen in het is te zien aan het Kleinzand. zuidwesten van Friesland hebben ge- Zondag treedt Sneek als gastheer op van Rood Geel uit Leeuwarden, LSC moet naar Franeker en WZS naar koploper Bergum. Voor 5e Sneker clubs allemaal vrij moeilijke wedstrij den. In de eerste klas FVB speelt Black Boys in de Noorderhoek tegen Irnsum. O

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 5