Graficus Frederik van Batenburg: .a „Sloten een goed opleidings centrum voor burgemeesters" a ~VOIKSKREDIETBANK o H M 2 ^de veilige weg een persoonlijke priening van de - 4 Vn J. BEIJERT EN H. JELSMA AAN DE KOP SLIJTERIJ ,/T VAT" w O J ODIN JLblIS NHJLOT 3IJLMV SVV1O3IN INIS NH1OT Competitie Sneeker Damclub RONO SPORT VOOR SPORT M g is troef M H W W H O u 2 Z W O H M Creatief bezig zijn, noemt Fre derik van Batenburg uit Bo- zum een essentieel facet in de huidige onderwijswereld. „Re kenen, taal en de nodige gym nastiek, dat zijn vakken die tegenwoordig goed in de markt liggen. Soms wordt er iets aan handenarbeid gedaan, maar dat gebeurt dan altijd in een sfeer van prestatie leveren. Het competitie-element blijft ook dan een belangrijke plaats innemen.” LOTEN SINT NICOLAAS AKTIE - LOTEN SINT NICO r H M - - al Pagina 9 NIEUWSBLAD S N E E K E R Donderdag 29 november 1973 I I I I i I het tegen Vervólg van de voorpagina. WWWWWWWWVWMWMWkM Alleen verkoop: WWtWVWMWWWUtVWWWWtW artikel-12-ge- Koopavonden op donderdag 29 november; vrijdag 30 november; maandag 3 en dinsdag 4 december a.s. de ere- eigen inwoners nodig. Het aantallen van een stuk of kantoor: sneek kl. kerkstraat 8, tel. 2625 die J. v. d- Kaatsland 56 - Tel. 5967 (75 H-l o H-i C/i z M (75 C/5 (75 S H g n o (75 (75 2 H g n c r (7. t* Toegegeven, de aanleg van de rond weg om het stadje heeft indertijd nog al wat gekost en die last drukt nu nog steeds op de begroting, maar er is meer. Het rjjk zegt nu dat men de tekorten niet meer dekt, maar het geld moet toch ergens vandaan komen.” Vorig jaar had de gemeente minstens twee ton te weinig. De burgemeester verwacht niet dat dit deze keer ook zoveel zal zijn „maar het zal nog wel ontstellend veel z(jn.” onderwijzers en leraren,” zo zegt Van Batenburg. „Door hun leerlingen zo veel mogelijk attent te maken op het bestaan van dergelijke cursussen kan er door hen wel zo het een en ander losgemaakt worden.” Waar Sloten in de toekomst veran dering in zal brengen is de gemeen schappelijke regeling met Staveren, IJlst, Rauwerderhem en Hindeloo- pen inzake de gemeentelijke techni sche dienst. Deze is werkzaam in alle 5 gemeenten, maar dit gebied is naar de mening van dhr. Van Zwie- ten veel te groot. „Dit is 'n onmoge lijke basis, die is helemaal niet te verdedigen. We zullen er dan ook Aanvankelijk geleek het daar niet op, toen Nauta met gelijke kansen 1—t eindspel inging. Op de valreep liep Daarnaast vindt hij, dat de meeste onderwijzers op de basisscholen inge val deze hieraan wel aandacht beste den, daarvoor eigenlijk niet de aange wezen personen zijn. Een afdoend ant woord hierop zou volgens hem zijn: het creëeren van creativiteitscentra, zoals dat onder meer al gebeurd is in Leeu warden. Beroepskrachten kunnen deze mensen, die zich overigens op een zuiver vrijwillige basis hebben aange meld, dan zoveel mogelijk begeleiden. „Hier ligt overigens wel een taak voor Doetinchem en Leeuwarden, uitgebreide informatie over amateursporten. „Dat geld is nodig,” zegt de grafi cus uit Bozum. Terugkijkend naar zijn onlangs afgesloten Meerpaal- tijd, waarin hij belangstellenden een maal in de week ’s avonds van ad vies diende, stelt Frederik van Ba tenburg: „Een heel interessante tijd, maar er was gewoon geen geld om de vereiste materialen aan te schaf fen. Daarbij komt dat en daarin sta ik zeker niet alleen het ge bouw enigszins ongelukkig ingedeeld is. We zaten boven op zolder en wan neer een bezoeker, binnen kwam, dan was dèt wel het laatste wat hij in de gaten kreeg. Daar kunnen de jon gens van de Meerpaal zelf niks aan doen. De leiding daar is uitstekend. Leuke kontakten gelegd daar. Echt. Ik hoop voor Sneek, dat het Bol- werk-project dan ook zo snel moge lijk gerealiseerd wordt. Dat zou al veel oplossen.” Autocoat. Lekker licht soepel. Toch warm. naar streven deze regeling met in gang van 1 jan. 1976 te beëindigen,” zegt Sloten’s eerste burger. Hij vindt het het meest reëel als Sloten aan gaande deze zaak kan rekenen op de steun van een van de nabuurgemeen ten. Gaasterland ligt dan het meest voor de hand, maar het zou ook Do- niawerstal of Lemsterland kunnen zijn. „Op zo’n moment moet je een stuk eigen’s houden, dat is voor Slo ten wel belangrijk. Stel dat er een herindeling zou komen en Sloten zou op het eind van Gaasterland komen te liggen. Dan ben ik bang dat de zorg voor het monumentale karakter op de achtergrond raakt en dat zou jammer zijn, want het is juist het belangrijkste aspect voor het stadje”. zo oel kaar omgaan dat is er tegenwoordig eigenlijk nauwelijks meer bij. Om daar nu een beetje verandering in te bren gen, lijkt mij het vormen van een crea tiviteitscentrum een schot in de roos. Ontspannen werken in een fijne sfeer is daar dan mogelijk. Om op Leeu warden terug te komen, daar kan men zich voor drie maanden verbinden aan cursussen, die lopen van beeldende ex pressie tot weven op wielen. Dat kan allemaal, omdat het rijk subsidie ver leent.” Frederik van Batenburg (31), gra ficus en sinds twee jaar woonach tig in Bozum (gemeente Baarde- radeel) en geboren in Zeist, ge noot zijn opleiding aan de Arn hemse Akademie voor Beeldende Kunsten, aldaar onder de Amster dammer Harry van Kruiningen. Hij exposeerde in verschillende galerieën, zowel in binnen- als in buitenland, waaronder het Stede lijk Museum in Amsterdam. En met succes. Zijn etsen zijn in pa "'iiliere maar ook in gemeen te: 5 collecties onder gebracht Zelfs nam hij het vorig jaar deel aan de in het Engelse Bradford gehouden Internationale „Grafiek Biennale”. Van Batenburg, die lid is van het Genootschap Kunst liefde te Utrecht, krijgt naast (ets) opdrachten ook wel opdrachten kunstwerken uit te voeren van ge heel andere aard. Zo heeft hij on langs ja gezegt op het verzoek van een kleuterschool op het schoolplein daar een soortement van „palenfortje” te plaatsen. De opmerking van de kunstenaar, als zouden kinderen zijn hobby zijn, is hieraan niet vreemd, getuige ook de fraaie serie „spelende kinderen”, die hij heeft gemaakt, (zie afbeelding). Frederik van Batenburg tijdens zijn meest geliefde bezigheid, het produ ceren van etsen. Op de foto is hij bezig de laatste hand te leggen aan een dergelijk product. Allereerst wordt bij deze diepdrukmethode op enigerlei wijze door de hand van de kunstenaar het beeld verdiept in een metalen plaat aan gebracht. De beeldplaat wordt daarna door een tampon of leren bal van inkt voorzien, waarbij de inkt, die uiteraard verschillend van kleur kan zijn, goed in de groeven van het beeld wordt gedrongen. Hierna wordt met een lappen gaasdoek en de bal van de hand de oppervlakte van de plaat schoon gewist, zodat alleen in de gegraveerde lijnen en vlakken de inkt achterblijft. Die plaatsen zijn in verband met de toonwaarden van de afbeelding, meer of minder diep geëtst, zodat, al naar de diepte, een dunne (lichte) of dikke (dekkende) inktlaag op het papier wordt aangebracht. De eigenlijke druk geschiedt door twee boven elkaar aangebrachte cylin ders, waartussen een ijzeren drukfundament met de beeldplaat. Het aan gevochte koperdrukpapier en een zachte viltdoek, onder zware persing wordt doorgedraaid. „Nu is het niet zo, dat ik vind dat iedereen nu maar zo nodig creatief moet zijn. Begrijp me goed. In de eer ste plaats gaat het er om, dat de on derlinge menselijke kontakten op z’n zachtst gezegd wel iets beter zouden kunnen zijn. Het is weliswaar al vaak gezegd, maar gezellig met „Ik kan niet ontkennen dat de finan ciële positie hopeloos is en vrij weinig uitzicht biedt. Triest is echter dat je niet achter de oorzaken kan komen. In de hoofdklas kwam J. Beijert, door voor de tweede achtereenvolgen de maal van H. Nauta te winnen, met H- Jelsma op geljjke hoogte. „Wat ik als uitermate plezierig in de ze contreien heb ervaren is het onder linge kontakt met collega’s van ande re gemeenten. Ik kan u wel zeggen dat dit in andere delen van het land wel veel slechter ligt”. Tot slot: „Sloten een doorgangshuis? Kijk, het zou voor de gemeente niet goed zijn, als ik hier mijn leven lang zou blijven en voor mij zelf ook met hem de partij evenwel volledig uit de hand, waarvan Beijert dankbaar pro fiteerde. K. Lijklema en A. J. de Vries, helt tegen respectievelijk Hem en Tj. Zijlstra melt een schijf minder moesten doen, vonden niette min de juiste afweer en lieten het beiden niet verder dan remise komen. Een zelfde resultaat leverden na boei ende strijd de partijen Martens-De Boer en K. J. de Vries op. De eerste plaalts wordt thans gedeeld door Beij- eilt en Jelsma met 16 pnt. uit 11 par tijen, gevolgd door Tj. Zijlsitra met 14 punten uit 12 partijen. Zijlstra wordt thans bedreigd door IJ. Kroes (12 13) en J. v. d. Hem (10—11). (75 In de eerste klas bracht P. Jorritsma de spanning rond de eerste plaats te rug door koploper G. A- Brouwer te verslaan, waarmee hij, behalve zich zelf, ook H. Krot een goede dienst bewees. De afgebroken stand tussen Oudega-De la Ferté werd met groot materieel voordeel voor eerst ge noemde afgesloten en kan zonder enig voorbehoud veilig op winst worden getaxeerd. In remise eindigden de partijen Sonsma-Postma en G. Brou- wer-K. Krot. De stand aan kop: G. A. Brouwer 1014, H- Krot 913, J. Ou- dega 1013, P. Jorritsma 1012, K. Krot 1011. In de tweede klas wer den de volgende uitslagen genoteerd: H. van Hes-P. Olij 1—1, N. Dijkstra-A. Zoethout 1—1, F. Geriofs-M. Faber 02. De leiding bleef hier vast in handen van M. Faber. „Creativiteitscentrum is ’n schot in de roos” Voor wat betreft de woningbouw zou de heer Van Zwieten in de toekomst ook een andere werkwijze willen be werkstelligen. Sloten heeft op het mo ment een aantal nieuwbouwwoningen voor de gaat om vijf, zes. Er zijn volgens de burge meester genoeg dorpen in de omgeving die ook een dergelijk aantal nieuw bouwhuizen nodig hebben, maar naar zijn mening wil de aannemer liever in grote hoeveelheden bouwen. „Als men dit gezamenlijk aanpakt is de aanne mer verzekerd van een bepaalde hoe veelheid werk en kan goedkoper bou wen. Het zou goed zijn dat je hiervoor in de regio een beleid gaat voeren. Ik dacht dat er in dit opzicht nog wel wat kan gebeuren”. Het bezwaar van een kleine gemeen schap als Sloten vindt de heer Van Zwieten het feit dat de belangen van de bevolking en de bestuurderen vaak te dicht bij elkaar liggen. Dit komt tot uiting in het besturen van de ge meente. „Och, op zichzelf is het ook wel weer boeiend om daar tegen in te gaan. Dat gaat echter wel problema tisch”. Een levensgroot probleem waar Sloten sinds 1969 vooral mee worstelt is het geldgebrek. Vier jaar geleden werd het stadje een artikel-12-ge- meente omd'at men de begroting niet sluitend kon maken. In de RONO-spontuiftzending „Sport voor Sport” wordt a.s- zaterdag tus sen 19.45-20.00 uur aandacht besteed aan hét zaterdagamateurvoetbal, jeugdcompetitie en de volleybal divisie en betaald voetbal. Zondag tussen 18.00-19.00 uur Staan o.a- reportages van. het betaalde voet bal op het programma uit Nijmegen, Verder diverse en 'a

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 9