SNEEK IN WINTERTOOI SNEKEBHKQES’-EB de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Hoogeveen, Staal fries, Anema gaan naar het industrieterrein IJLST - ;';'O LANG GEVREESDE ARTIKEL- 12-SP00K SLAAT TOE KUnONNIER T. DE GROOT (SNEEK): AUTOMOBILISTEN LEREN 'T NOOIT Binnen vijf jaar van 100 naar 200 werknemers LEDENRAAD ZIEKENFONDS SNEEK E.O. STEMT TOE IN FUSIE MET LEEUWARDEN COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD De laatste jaren is Gaasterland er steeds in geslaagd een be groting met een positief eind cijfer te maken, maar wat reeds lang werd gevreesd is nu bewaarheid geworden. De ge meentebegroting voor het vol gend jaar laat een nadelig sal do f201.439,78 zien. Het arti kel-12 spook slaat toe. Op de post „onvoorzien” is een be drag van f 10.315,50 geraamd, zijnde de verplichte raming van f 1,50 per inwoner. m de Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, f SNEEKER NIEUWSBLAD GLADHEIDSBESTRIJDERS HADDEN HET ERG DRUK Appendagefabriek Hoogeveen B. V. en Edelstaalgieterjj IWWWWVWVVWWMVWWtMmMIA VMUWwmwwwwwwwwwww Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. Dat de winter niet alleen voor onge rief zorgt maar ook zijn bekoring kan hebben blijkt wel heel duidelijk uit dit schilderachtige tafereeltje dat on ze fotograaf op de gevoelige plaat vastlegde: de Waterpoort in winter- tooi. Een wandeling door één der parken was nu ’n belevenis, de jeugd hield sneeuwbalgevechten of leefde MAANDAG 3 DECEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 97 ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1(233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1(2 3 1(235, 221(7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o DRIJFVEREN De voorzitter verklaarde dat er ver der verschillende drijfveren achter de fusie meet Leeuwarden zaten. De meest kardinale was de service-verle- ning aan de aangesloten geweest. De administratie lag dusdanig achter dat men zich genoodzaakt zag over te stappen van een met de hand bijge houden administratie naar een ma chinale. De kosten hiervan liggen evenwel zo hoog, dat een betrekke lijk klein ziekenfonds als dat van Sneek die niet kan opbrengen. De meest voor de hand liggende oplos sing was een fusie. De strooiwagen van de firma Cnos- sen is op het keerpunt van rijksweg 43, bij het Bogerman College in Sneek gearriveerd. Kantonnier T. de Groot van rijkswaterstaat bespreekt met de chauffeur de gang van za ken. „Het is gezien de omstandigheden bij zonder moeilijk om voor het jaar 1974 een beleid op te stellen”, zo schrijven burgemeester en wethouders in de be geleidingsbrief van de begroting. „Met het zijn van een artikel 12 gemeente hebben wij gelukkig nog geen enkele ervaring opgedaan. Het zal thans ech- Dit werd vrijdagmiddag medegedeeld door de directeur, de heer G. H. Vro lijk, tijdens een receptie ter gelegen heid van het 25-jarig jubileum, van één van de medewerkers, de heer S. Hoekstra. „Deze stap is niet alleen verantwoord, maar zelfs noodzakelijk, want we kunnen aan de Prins Hen drikkade geen stap meer vooruit, afge zien nog van de slechte verkeerssitua tie. De orderportefeuille is zodanig, dat wij wel moeten uitbreiden”, zo zei de heer Vrolijk, die voorts vertelde, dat er een vijfjarenplan is opgesteld, waarbij men van het huidige perso neelsbestand van honderd man. naar tweehonderd personeelsleden wil over gaan. „Wij hebben in de „Hovab” in ternationale contacten en die wettigen in alle opzichten een grote uitbreiding, die overigens een miljoenenobject is. Hij zei verder „Het gaat goed met Hoogeveen, Staalfries en Anema”. EOT ORE D AKTIE: Studio Ger Dijs, Groot zand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Gaasterland heeft gat van twee ton in zijn begroting Op de valreep, dat wil zeggen vlak voordat men toestemming tot ontbin ding gaf, bracht de heer Jaasma een woord van posthume hulde aan de werkers van het eerste uur, want, „we moeten niet vergeten dat het zie kenfonds van onderen af werd opge bouwd. Die initiatiefnemers hebben op de bres gestaan voor de underdog, voor de mensen die niets hadden. We weten wel dat de opzet van het zie kenfonds niet altijd ideaal is geweest, maar het heeft wel heilzaam gewerkt, en dat doet het nog”. Jaasma (de huidige voorzitter), A. P. Ligthart en J. G. Potma zullen Sneek in het vervolg vertegenwoordigen in het nieuw te vormen bestuur van het toekomstige ziekenfonds „Leeuwarden - Sneek”. Dit houdt in dat er zeven bestuursleden moeten afvallen, hetgeen echter geen problemen heeft opgele verd. Kantonnier T. de Groot uit Sneek is verantwoordelijk voor het onderhoud van het trajekt Bolsv/ard-Sneek van rijksweg 43, een lengte van circa 15 kilometer. Bij die onderhoudswerk zaamheden behoort ook de gladheids- bestrijding, bepaald niet het aantrek kelijkste deel van zijn werk. Maar het moet gebeuren. Donderdagmiddag cir ca kwart over vijf rukte hij voor de zesde maal die week uit om het spek gladde wegdek te lijf te gaan. Voordat hij dan naar Bolsward rijdt, waar zich het centrale magazijn bevindt, waar schuwt hij het transportbedrijf de fir ma Cnossen uit Hommerts. Dit be drijf levert de strooiwagens voor het wegvak Bolsward-Sneek. Ongeveer een klein half uur na de melding is ie dereen op het terrein bij het magazijn aanwezig, ook de mannen die de zorg voor het trajekt Bolsward-Kop Af sluitdijk hebben. Vanaf Sneek tot de Afsluitdijk worden drie strooiwagens ingezet. Deze zijn uitgerust met auto matische strooi-installaties, die van uit de cabine van de wagen bediend kunnen worden. Met behulp van een elektronische schakelkast kan men de Deze drie bedrijven komen dus vol gend jaar onder één dak. Anema B. V. fabriceert centaifugaalpompen en verdringerpompen, Hoogeveen vervaardigt appendages en Staalfries beweegt zich op het gebied van de ededsitaalgieterij. De opzet van deze in feite voor Sneek nieuwste indus trie is zodanig, dat nog een vierde bedrijf, dat bij de constructie past, eventueel aangetrokkén kan worden. Besprekingen daartoe zijn reeds gaande. De huidige bedrijfsoppervlakte aan de Prins Hendrikkade is ongeveer 2000 vierkante meter, op het industrieter rein (dicht in de buurt van de Broe- resloot) krijgt het bedrijf de beschik king over 6000 a 7000 vierkante me ter, waarvan meteen 4000 vierkante meter zal worden bebouwd- Het ligt daarby tevens in de bedoeling dat Pompenfabriek Anema in Gorredijk deze plaats verlaat en zich in Sneek zal vestigen, als onderdeel van het nieuwe bedrijf. Het personeel, dat bij Anema Gorredijk werkt, gaat gedeel telijk mee naar Sneek. Voor de rest komt er een natuurlijke afvloeiing, hetgeen met de betreffende mensen is besproken. strooibreedte, de hoeveelheid zout per vierkante meter enzovoort regelen. Eb'n dergelijke installatie kost gauw zo’n vijftien a achttienduizend gulden, maar het apparaat verdient zich zelf terug, doordat men zelf de hoeveelheid te strooien zout kan regelen. Als het nu minder glad is, bijvoorbeeld Vervolg op pagina 3 Wanneer straks Hoogeveen en Staal fries van die Prins Hendrikkade zal verdwijnen, komt daar een fabriek vrij, die te koop zal worden aangebo den. Zoals gezegd, betreft dat daar een oppervlakte van 2000 vierkante meter. zich uit in de bouw van sneeuwpop pen. Zelfs werden hier en daar de schaatsen al weer tevoorschijn ge haaid. Tamelijk optimistisch mis schien, maar de eerste streken zijn toch maar gezet. Zondagmiddag kon men diverse „riiders” op dichtgevro ren „kikkerslootjes” in aktie zien. (foto Studio Ger Dijs) Vorige week dinsdagmorgen in alle vroegte viel de winter in en het was met een goed raak ook. Sneeuw- en hagelbuien wisselden elkaar af. In de avond uren en *s nachts werd het landschap met een wit kleed getooid, dat over dag echter weer voor een groot deel verdween. Tenminste, zo ging het in t begin van vorige week. Donderdag werden de sneeuwbuien intensiever, ter wijl de temperatuur enige graden zakte. Tegen de avond om een uur of half zes was het spekglad op straat. Toen moesten de gladheidsbestrjjders van Rijkswaterstaat voor de zesde keer die week uitrukken om te trachten het hun toegewezen rtfkswegvak (kanton geheten) ijsvrij te maken. „Het is een erg drukke tijd voor de kantonniers”, zegt de heer H. G. W. liman, hoofd van de dienstkring Sneek van Rijkswaterstaat. Het nadelige saldo vindt zijn voor naamste oorzaak in de gevolgen van de wijziging van de beheersverorde- ning van het bosbedrijf. Met ingang van volgend jaar wordt namelijk het nadelig saldo niet meer bijgeschreven bij de boekwaarde, maar komt dit ten laste van de algemene dienst. Dit sal do wordt voor 1974 nog nadelig beïn vloed door het feit dat in verband met de stormschade de wolmani- seerinrichting buiten bedrijf is omdat alle arbeidskrachten zijn ingezet bij de opruimings- en herstelwerkzaamheden. Hierdoor moet een veel groter gedeel te van de salaris- en loonkosten aan het bos worden toegerekend. Evenzo is van invloed het vee! mindere gebruik dat van de kwekerij wordt gemaakt. Het bosbedrijf drukt met 161.972,16 op de algemene begroting. Afgezien hiervan blijft er nog een nadelig sal do van bijna veertig mille over. Appendagefabriek Hoogeveen B. V. en Edelstaalgietery „Staalfries" B. V. a'an de Prins Hendrikkade in Sneek en Anema Pompenfabriek B. V. in Gor redijk, drie bekende bedrijven, die nauw samenwerken, vestigen zich volgend jaar op het industrieterrein tussen Oppenhuizerweg en rijksweg 43 in Sneek. Het ligt in de bedoeling dat in maart 1974 met de bouw van de nieuwe indu striehal wordt begonnen en wanneer alles volgens de plannen verloopt, zal men binnen een jaar, dus eind 1974, de nieuwe fabrieksgebouwen kunnen be trekken- De 55 ledenraadsleden die donderdag avond bijeen waren in de „Koetslan- taarn”, om hun positieve of negatieve mening te geven over de fusie van het Algemeen Onderling Ziekenfonds „Sneek en Omstreken” met dat van Leeuwarden hadden er niet veel moei te mee hun fiat te geven. Om pre cies te zijn: ze waren geen van allen tegen het voorstel tot een volledige fusie en liquideerden daardoor hun ei gen ledenraad meteen. De heren P. De heer P. Jaasma vertelde in een inleiding dat men bij het fuseren met een ander ziekenfonds had kunnen kie zen tussen het Leeuwarder ziekenfonds en het ANOZ (Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds). Men koos voor Leeuwarden, omdat het ANOZ een lan delijke instelling is, die misschien wei nig oog voor plaatselijke problematiek zou hebben en omdat U ANOZ de ge woonte heeft de kantoorgebouwen van alle ziekenfondsen die met haar sa mengaan, op te heffen. Vooral dit laatste punt lag het Sneker bestuur nogal zwaar op de maag, en dat gaf dan ook de belangrijkste duw in de richting van Leeuwarden. ter noodzakelijk zijn om ons in deze materie in korte tijd in te leven. Ui teraard zullen wij trachten ondanks de bijzonder slechte financiële omstandig heden zoveel mogelijk werken te doen uitvoeren die het welzijn van de Gaasterlander zal verhogen. Wij reke nen op een goede samenwerking met Provinciale- en Rijks-instanties.” De begroting van het gemeentelijk grondbedrijf laat een nadelig saldo van 242.888,65 zien. Dit tekort, ruim 22 procent groter dan vorig jaar, wordt bijgeschreven op de boekwaarde. Het is een gevolg van de verhoging van de rente van 7,5 naar 8 procent. Het recreatiebedrijf heeft 22.131,83 te kort, onder meer als gevolg van de verhoging van de posten administratie en boekhouding. Door de wijziging van de beheersverordening heeft het bosbe drijf een heel andere uitkomst dan voorheen. Een commissie, bestaande uit de heren ing. S. Zwart van Staats bosbeheer, J. Krekt van ft Fryske Gea en boswachter H. A. Meijers heeft de waarde van de bossen ge taxeerd op 1.149.860,40 en dat is ruim zes ton minder dan in 1966. Dit verschil wordt op het vrije kapitaal van de gemeente in mindering ge bracht. Vervolg op pagina 3 RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur f ■■-;i 1 M G' U - 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1