D. BOERSMA (76): JAAGT I 50 JAAR VOOR DE SPORT Vandaag tweede ronde van puzzelcompetitie STAANDE BRUG IN IJLST OVER „EE” VERVANGEN ULST snekerWoerier |ii| I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en ysneeker DOMINEE A. J. DE BOE DOET ZESTIEN DECEMBER INTREDE IN SCHARNEGOÜTUM Officieel Orgaan van f in sin 1 11 s - IB I ■HH lllllllllMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIffllffllIlllffl l--a B Het Sneeker Nieuwsblad b een gecmnbineede uitgas van NIEUWE SNE COURANT. SNEEKER COURANT, DRUFHOU1S NIEUWSBLAD eo de V.’ i r-R z f SNEEKER NIEUWSBLAD FNP-fraktie Gaasterland wil tat ju- geen woningbouw volgens werd hij in februari 1959 te ver- ’n stoep tot stoep planologie! het Goese lyceum en vader van Mi DE HEER DOUWE BOERSMA VOOR ZIJN HUIS EN ZONDER GEWEER (vervolg op pagina 17) Verschijnt: maandags en donderdags De reconstructie van de binnen stad van IJlst is nagenoeg gereed. Nog een paar kleine klusjes hier en daar en dan kan de hele zaak wor den opgeleverd. In het kader hier van kan ook het bruggetje dat de Galamagracht en de Eegracht ver bindt, worden genoemd. Nog een paar streekjes verf en het ontwerp van de heer J. Stapper uit Amers foort heeft z’n beslag gekregen. De oude staande brug was dusdanig onbetrouwbaar gebleken, dat de gemeente IJlst besloot een nieuwe te laten bouwen. Van deze brug zullen nu alleen nog voetgangers gebruik kunnen maken, in tegen stelling met de vorige overbrugging waar ook het overige verkeer over heen raasde. De uitvoering van de ze een meter vijftig brede loopbrug lag in handen van aannemingsbe drijf D. Steneker en Zn. uit St. Ni- colaasga. Dit in nauwe samenwer king met Monumentenzorg en de Gemeente Werken van IJlst als vicatis werd de heer De Bue op 17 januari DONDERDAG 6 DECEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 98 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus '11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. I» Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN m W. T. SPOELSTRA-POSTMUS (FNP) beleid ^voo» mm. w rmhiahin Mevrouw W. T. Spoelstra-Postmus, lid van de Gaasterlandse gemeenteraad voor de FNP, wilde dinsdagavond geen voorbereidingsbesluit nemen voor wat betreft het bestemmingsplan voor Oudemirdum- Zij vond dat de woningstich ting maar moest kijken hoe de woningbehoefte ligt, en welk woningtype het meest geschikt is. „Nu zult u mij verwijten dat ik de woningbouw in Oude mirdum afrem, maar dat doe ik niet, dat doen die mensen die de bestem mingsplannen nog niet klaar hebben,” aldus mevrouw Spoelstra, die later on der druk van enkele raadsleden iets bakzeil haalde en ten aanzien van de situatie van de woningen in Oudemirdum met een voorstel kwam, dat evenwel geen haalbare kaart bleek. De ARP-er M. Steegenga vroeg me vrouw Spoelstra via de voorzitter naar haar gedachte ten aanzien van het woningbouwbeleid en wel in het bij zonder ten aanzien van Oudemirdum. He.t geweer dat daarbij wordt ge bruikt, is hetzelfde als de spuit, die de heer Boersma dlirekt na de oorlog voor driehonderd gulden kocht. Het is dus al behoolijk oud, de heer Boer- Lezers van het Sneeker Nieuwsblad hebben voor de eerste ronde van onze puzzelcompetitie, waarvan de opbrengst bestemd is voor het Rode Kruis die er de vakantiereizen voor chronische zieken van betaalt, f 628,- bijeen gebracht en dit resultaat is gezien naar de op brengst van andere deelnemende kranten (83) helemaal niet zo gek. Het Sneeker Nieuwsblad hoort hiermee aan de top. De aktie heeft, landelijk gezien, ruim 25 mille opgebracht. Maandag verrichte de notaris de trekking en in het rayon van onze krant vielen vijf prijzen. Wie de winnaars zijn staat onder de tweede puzzel van de compe titie elders in deze krant vermeld. De prijzen zijn ook deze keer weer de moeite waard. Er is weer een kleurentelevisie van Philips ter waarde van f 2595 te winnen, alsmede een Thomas porselein servies f 1000,-) beschikbaar gesteld door Thomas Benelux te Maastricht. Gerard de Lange uit Rotterdam bood een Beatr.ix-wasautomaat met een waarde van f 998,- aan, terwijl de firma Van Weeghel uit Rot terdam een aanhangwagentje van het type Pony (f 795,-) levert. Het reisbureau Lissone-Lindeman biedt een reiscoupon ter waarde van f 750,- aan. Dit is nog maar een bescheiden greep uit de prijzen- pot, er is nog veel meer te winnen t at sma zelf heeft er 22 jaar mee gescho ten. Toen hij besloot om het aan zijn zoon te geven, liet hij het eerst nakij ken. De handelaar, die hoorde dat de spuit al bijna een kwart eeuw dienst had gedaan, verwachtte een tot op de draad versleten schietapparaat te zien. Toen hij het echter had gecontro leerd, moest hij toegeven dat het nog wel eens zo lang mee kon. Mevrouw Boersma: „Hij onderhield het altijd goed. Hij kon niet nog zo laat thuis komen van de jacht, of dat geweer moest eerst schoon.” Het plezierige resultaat van dit secure schoenpoet sen, ondervindt de jager nu nog we kelijks wanneer hij met zijn zoon het land intrekt- Volgens de heer Boersma is er nog genoeg wild te vinden, ondanks de pessimistische geluiden die kenners laten horen over de wildstand. Hij komt elke keer nog met een flinke buit terug, die hij schoonmaakt, in de diepvries legt en te zijner tijd, met familie, soldaat maakt. Op die manier heeft hij het altijd gedaan: „Ik ben nooit broodjager geweest, ik heb het altijd voor mijn hobby gedaan.” Dat was 55 jaar geleden heel ongebruikelijk, de meeste ja gers jaagden om er beter van te worden. Nu is het zo dat het mees te wild, puur voor de sport wordt geschoten. De heer Douwe Boersma uit Sneek, heeft in zijn 76-jarige leven een enorme verzameling van jachtactes bijeengegaard. Het bijzondere hiervan is, dat hij ze niet van anderen heeft gekregen, maar dat hij ze allemaal zelf heeft ge bruikt. De heer Boersma jaagt dan ook al vijftig jaar. Enigszins spijtig ver telt hij dat het vijfenvijftig hadden kunnen zijn, als de tweede wereldoorlog geen roet in het eten had gegooid. Hij moest namelijk op den dag zelve dat In antwoord op de opmerkingen van mevrouw Spoelstra zei burge meester H. L. Sixma baron van Heemstra dat de FNP-ster de bouw in Oudemirdum door haar houding inderdaad zou afremmen. Er zijn namelijk ook nog plannen voor het bouwen van acht particuliere wonin gen. Mevrouw Spoelstra besloot daar op een voorstel in te dienen, waar in werd aangegeven dat de huizen waaraan men nu bezig is, afge maakt kunnen worden, terwijl ze ook de particuliere huizen hierin wilde opnemen. Deze bouw wilde ze nog toestaan, daarna zou het in Oude mirdum gebeurd moeten zijn, ten minste, zo lang er nog geen be stemmingsplan was. Het ontwerp bestemmingsplan Oude mirdum werd op 5 juni jongstleden in de artikel-8-Commissie behandeld. Het plan heeft nogal wat kritiek on dervonden met name waar het gaat om de geboden capaciteit. Deze werd als te groot aangemerkt. Dit beteken de dat het plan nader moest worden bekeken ten einde het aan te passen en te verkleinen. Momenteel wordt ge werkt aan de herberekening omdat de economische uitvoerbaarheid opnieuw moet worden aangetoond. Om stagne- ring van bouwplannen te voorkomen tot het plan ter visie is gelegd, stel den b. en w. voor een gedeelte in her ziening te verklaren. Namens de drie christelijke frakties sprak de heer I. Zijlstra de bezorgdheid over de gang van zaken uit. Hij bond het dagelijks gemeentebestuur op het hart er bij de artikel-8-commissie zoveel mogelijk op aan te dringen dat de bestemmings plannen die men nog in portefeuille heeft, zo snel mogelijk worden afge werkt. „Voor Gaasterland is dit een belangrijke zaak”, aldus de heer Zijl stra. de oorlog uitbrak met geweer en al op het politiebureau komen, waar hij te horen kreeg dat hij alleen mocht jagen als het de Duitsers zou behagen. Hier op antwoordde de heer Boersma alleen maar dat hij niks met de Duitsers te maken wilde hebben, omdat hij Nederlander was. Het jagen, zo vertelt de heer Boer sma, zit hem in het bloed. Dat is he lemaal niet zo vreemd wanneer men bedenkt dat de vader van de 76-jarige i jager, ook al regelmatig met de I spuit op pad ging. De zoon van de I heer Boersma, de fierijepper Johan Boersma, trekt eveneens wekelijks de natuur in met z’n geweer. Met enige trots vertelt de heer Boersma dat zijn beide kleinzoons, zich ook in de goe- de richting lijken te ontwikkelen. Dat wil zeggen: ze vergezellen hun vader en grootvader met plezier, wanneer die het land ingaan om te jagen. Behalve deze minder aangename ervaring, heeft de heer Boersma nooit anders dan plezier aan de jacht beleefd, alhoewel er veel din gen zijn veranderd. Zo kon men vroeger jagen waar men wilde, nu krijgt men een terrein toegewezen (voor de heer Boersma ligt dat tus sen Sneek en IJlst) en alleen daar mag men wild schieten. „Het voor deel hiervan is, dat er nooit een an der op mag komen,” vindt de heer Boersma, die zich met het hem toe gewezen stuk land best tevreden voelt. BUKJWNOI. Ds. A. J. de Bue heeft zondag 25 no- de heer De Bue van februari tot ju- vember afscheid genomen van de her- ni 1958 bij ds. J. Breeuwsma uit Kol- vormde gemeente van Yerseke op lum en toen nog predikant van de Zuid Beveland en zal zondagmiddag hervormde gemeente van Zevenbergen 16 december 1973 om kwart voor twee in de classis Bred», stege had gelopen te Schamegoutum, na vooraf ’s mor- werd hij in februari 1959 na een te gens om half tien daar ook te zijn be- Rotterdam gehouden colloquium toege vestigd door de consulent, ds. J. H. D. laten tot de evangeliebediening in de Louwerse uit Sneek, intrede doen als Nederlandse Hervormde Kerk. Na gemeen- volgens van januari tot december 1959 Loënga bij dr. G. de-Ru, Rotterdam en thans RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Het gevolg van deze principiële daad was, dat de heer Boersma zijn spuit kon inleveren. Deze werd vervolgens op hét politiebureau in bewaring ge nomen en opgeborgen, echter niet zo heel erg goed, wanlt vijf jaar later, toen de oorlog was afgelopen, was het hele geweer verdwenen- Het vermoe den bestaat dat de landwacht het heeft ingepikt. Hoe dan ook, de heer Boer sma was zijn geweer, waar hij toen- tertijds driehonderd gulden voor had kunnen beuren, kwijt. Hij was genood zaakt zich een nieuw aan te schaffen, dalt eveneens driehonderd gulden moest opbrengen. Een schade van in totaal zeshonderd gulden, die hem nooit lekker heeft gezeten. predikant van de hervormde ten van Schamegoutum, en Lutkewierum in de classis Sneek, emeritus predikant te ’s Gravenhage, waar hjj beroepen is in de vakature werkzaam te zijn geweest van ds. J. J. Nijenhuis, die op 17 ju- v - - ni van dit jaar naar Ede is vertrok- 1960 door dr. G. de Ru,’bevestigd als ken. i- - predikant van de hervormde gëmeente T van Pesse. Op 31 mei 1964 verwissel- Adnaan Jan de Bue werd op 13 april de ds. De Bue deze gemeente met die 1928 te Driewegen op Zuid Beveland van Makkum, Comwerd, Idsegahuizen in de provincie Zeeland geboren. Hij en Piaam en op 1 september 1968 is bezocht eerst het Goese lyceum te hij bevestigd als predikant van de her- Goes, waar hij in 1951 het diploma vormde gemeente van Yerseke in de gymnasium A behaalde en studeerde classis Goes. vervolgens aan de rijks universiteit te Ds. De Bue is getrouwd en vader van Utrecht, waar hij in 1957 zijn kandi- drie kinderen, n.l. van een dochter van daatsexamen theologie en in 1958 ook elf jaar en twee zoons van resp. acht zijn kerkelijk examen aflegde. Nadat en vier jaar. 7.'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1