Sint Nicolaasactie Sneker zakenlieden De vijf hoofdprijswinnaars namen prijzen in ontvangst J. T Hendriksma verzet zich tegen een uitbreiding industrie tot de Broeresloot de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van IJLST SNEKERlafKOERIER It „muzykkorps" üt Aldegea (W.) jounfoarRONO r 1 SNEEK WOENSDAGMIDDAG CENTRAAL IN HET RADIOPROGRAM VAN DE VARA IM Betere busverbinding en halteplaats NS gewenst I NOVIB-kollekte in Wymbritseradeel COURANT. DRUFHOUTS NEUWSBUD ea de BLAUHÜSTER DAKKAPEL CONCERTEERDE IN SNEEK WEER GERICHTE KERKDIENST IN ICHTHUSKERK SNEEK Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 10 DECEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 99 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAHD. SLOTEN m 1 J SNEEKER NIEUWMUD^ Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, f SNEEKER NIEUWSBLAD allemaal aanwezig van ontvangst, voor door rrotestsrende natuurliefhebber „Wy IJlst heeft sluitende begroting voor 1974 In de raad het van groot belang wederom bij de algemene begraafplaats. de mond vol had nialtuurbescherming Vanellus- reda kteur De heer J. T. Hendriksma uit Sneek heeft als redakteur van Vanellus, een maandblad voor Natuursport, Natuurstudie en Natuurbescherming, in dat blad een fel protest geuit tegen de door het gemeentebestuur van Sneek in de nota doelstellingen behorende bij de struktuurschets voorgestelde uitbreiding van het industrieterrein in de richting van de Broeresloot. Deze uitbreiding is gepro- jekteerd aan de noordzijde van Rijksweg 43 en men zit er over te dubben of het terrein nu al dan niet tot aan de Broeresloot moet worden doorgetrokken. De heer Hendriksma noemde deze uitbreiding in zijn cursiefje in Vanellus een „planologische blunder” en werd derhalve door b. en w. „op het matje” ge roepen. Tot slot van dit onderhoud vroeg het college of de heer Hendriksma in Vanellus op zijn woorden terug wilde komen, maar daar voelde deze na tuurliefhebber niets voor- anti- Con- voltooid en een gereed gekomen. dienen te worden. Belangrijke gebie den hierbij zijn de Zwarte en Witte Brekken, het aansluitende boezem- land en de zomerpolder. Met de an dere hand laten ze evenwel de indus trie oprukken, dat kan toch niet.” Vervolg op pagina 3. Tims Wolsum Totaal UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4'234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Sneek zal staan in Hans Zoet Het Nadat de voorzitter de lotnummers had gecontroleerd, begaf het gezel schap zich naar garage Ozinga, waar de hoofdprijzen stonden opgesteld. Die werden uiteraard door de winnaars bewonderd, waarna een plaatje van het gezelschap werd geschoten. Terug in restaurant Piso werd nog een dronk uitgebracht op het welslagen van deze actie. B. en w. hopen in voorstellen te doen van een door het gemeentebestuur van Cneek op het matje geroepen I HUWELIJKSREIS? De veertiendaagse reis naar het bui tenland werd gewonnen door mejuf frouw M. Landman uit Westhem en de heer J. de Wit uit Sneek. Deze jongelui zijn van plan om op 20 de- De Commissie toterkerkelijke Gerichte Gezinsdlienst van de Raad van Kerken in Sneek houdt op zondag 16 decem ber a.3. weer een kerkdienst in de Ichthuskerk aan de Jan van Nassau- straat- In deze dienst, die om drie uur begint, gaart voor Pastor Scholte Al bers. Het thema van deze dienst is „Aankondiging van de geboorte van Jezus*. De muzikale omlijsting wordt ver zorgd door het koor „The three Tops” onder leiding van K- de Haan. Ondanks de regen en de felle kou gaf de Blauhüster Dakkapel zaterdag middag een openluchtconcert in de binnenstad van Sneek. Eerst trad de kapel op voor de winkel van Zandstra Sport, daarna nam het plaats op een geïmproviseerd podium op de Suup- markt. Joun stjürt de Fryske Utstjüring fan de RONO in konsert üt fan it kristlik muzykkorps „Eendracht Maakt Macht” üt Aldegea (W.)- Ut korps spilet ü.l-f. dirigent Wybren Valkema 6 nümers, dy’t fan de Fryske Utsttjüring joun in muzikale healüre medtsje. Dit konsert waerd op 15 no- vimber yn Jutryp-De Hommerts op- nommen under regy fan Pibe Bakker. De RONO-ütstjüring foar Fryslan is alle jounen (ütsein sneins) tusken healwei sawnen en sawn ure to bi- harkjen op FM-kanaal 5 (88,6 Mhz.). De gelukkige winnaars van de hoofd prijzen: naast de auto de heer en me vrouw Meylis, links hun twee kinderen, J. de Wit en mej. M. Landman, die de vliegreis in handen hebben, het echt paar K. Westra, dat de Flits won, voor de caravan mej. D. Westra, die de kleu rentelevisie tot haar eigendom mag rekenen en mevrouw Kalsbeek en haar zoontje Johan uit Wieringerwerf, waar de caravan naar toe gaat. (foto Studio Ger Dijs) radioprogramma Henk van dat tussen De opbrengst van de onlangs gehou den NOVIB-collecte in de gemeente Wymbritseradeel ten behoeve van de SAHEL-landen was als volgt: Abbega 96,Folsgare 112,50, Gaastmeer 200,Gauw 189,50, Goënga 213,50, Heeg 720,45, Hommerts-Jutrijp 442,Nijland 623,30, Offingawier 185,—, Oost- hem 129,50, Oppenhuizen 584,50, Scharnegoutum 533,75, 311,50, Westhem 69,50, 72,50, Woudsend 740,85. 5224,35. Er werd voorgedragen en de kapel bleef net zo lang spelen, tot er geen publiek meer was- Tenslotte noopte de koffie en de avondmaaltijd de men sen weer naar huis te gaan. Het op treden op zichzelf is wel geslaagd, of het de verkoop van de bundels heeft bevorderd, moet uiteraard nog wor den afgewacht. Dat de Blauhüster Dakkapel zich op deze wijze in dit I koude jaargetijde presenteerde, ver- I dient overigens alle lof. hoopt wordt dat in 1974 een begin kan worden gemaakt met de ver nieuwing van oude woningen en de aansluiting van het bestemmings plan „De Rat” wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Met de aanleg van het overige gedeelte van dit bestemmingsplan, waar een par keerplaats, een scholencomplex en sportvelden zijn geprojecteerd, ver wachten burgemeester en wethou ders volgend jaar een begin te kun nen maken. 1974 de raad het van groot belang wederom bij de tot vaststelling daarvoor in aanmerking komende in- bestemmingsplan voor de stanties aan te dringen op beter bus- oude binnenstad en uitbreiding van verbindingen en zo mogelijk de vesti- de algemene begraafplaats. Ge- ging van een N. S.-halteplaats”. De zeilboot Flits kwam in het bezit van het echtpaar K. Westra, Wester- singel 64 in Sneek. „Wat doet u met het bootje?”. „Wy salie him mar ferkope, want wij hewwe elf klein- kienders en an wie mut je hem dan geve?”. „Er zelf niet in varen?”, vroegen wij. „O nee hur, der binne we feuls te oud foor, folgend jaar april binne wy viiftich jaar troud en dan kinne we wel wat senten bruke”, aldus het echtpaar Westra, dat uiter aard blij was met deze prijs, want „we hewwe nog nooit wat wonnen”. voorts vertelde, De Ford Escort is gewonnen 1 prjjs tenslotte de heer H. J. Meylis, Gossepalen 63 in Sneek, die straks in z’n auto zal rondtoeren. Hij had weliswaar reeds een auto, maar die was intussen wel aan vervanging toe. De heer Meylis is groepsleider op de tekenkamer van Machinefabriek Hubert Co. in Sneek. De Caravan werd gewonnen door de familie Kalsbeek uit Wierin gerwerf. Mevrouw Kalsbeek was met haar zoontje Johan aanwezig om de prachtige prijs in ontvangst te ne men. Zij houdt zeer waarschijnlijk de caravan. Mevrouw Kalsbeek is af komstig uit Sneek. De kleurentelevisie kwam in het bezit van mejuffrouw D. Westra, Galigastraat 10 in Sneek. Helaas was deze gelukkige prijswin- nares reeds in het bezit van een kleuren-t.v., maar met Nico Silvius is een prettige oplossing gevonden. Een spandoek gaf het volgende aan: „dizze demonstraesje is net allinnich fordivedaesje”. Voorts werd op dit spandoek aangekondigd dat de bun del „Om to stellen” van Jaep de Jong en „Yn dit lan” van Tsjebbe Hettin- ga te koop waren. Leider en presenta tor was Douwe de Jong uit Sneek- Het was een ludiek gebeuren en de publieke belangstelling was zeer groot .Er werd pittig gespeeld door de Blauhüsters, moderne muziek en de presentatie amuseerde de toehoorders. Deze verhoging vloeit grotendeels ook voort uit de stijging van het inwoner tal, dat per 1 januari 1973 in totaal 2136 bedroeg en per 1 januari 1974 geschat wordt op 2345. Per 1 decem ber 1973 was het inwonertal reeds 2333. Verwacht mag worden dat het geschatte aantal van 2345 inwoners wel gehaald zal worden. Voor IJlst betekent dit een fikse groei. Uiter aard is de verhoging van de inkom sten tevens mede te danken aan een hogere opbrengst van de verfijnings- uitkeringen. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De gemeente IJlst heeft voor 1974 een sluitende begroting, mede dankzij een nieuwe verfijningsregeling historische stadskernen. Die verfjjningsregeling houdt verband met de Wet op de uitkering Rijk-gemeenten. Deze verfijning heeft betrekking op ongeveer 130 gemeenten, waaronder IJlst. Vergeleken met 1973, waarvoor nog een begrotingstekort van 62.000,moest worden geraamd, stijgen - volgens de begroting - de inkomsten in 1974 met 205.933--. cember a.s. in het huwelijk te treden. Of zij op huwelijksreis gaan, konden zij ons nog niet bevestigen. moatte der noch mar efkes oer pra te.” woensdagmiddag centraal Poiesz, adjudant D. Brouwer, een radioprogramma van quair K. Kamminga sr., jhr. en Henk van Stipriaan. stant de Beukelaer uit Jubbega, bur- programma, dat tussen twaalf gemeester B. W. Cazemier van Wym- en één uur in hotel De Wijnberg aan britseradeel, John Boetes uit Noord- de Marktstraat zal worden opgenomen, wijk (Gr.), P. van der Meulen, de wordt rechtstreeks uitgezonden. De heer Van der Berg van slijterij Groen- samenstellers laten enkele bekende hout, notaris E. K. Hoekstra, sigaren- Snekers aan het woord, onder wie de handelaar H. Stuurop en tot slot bur- heer Th. Zandstra, wellicht Bertus gemeester mr. B. van Haersma Buma. „Ik geloof dat men teveel aan het gevoelige hart van Friesland komt. De verontrusting van de industrie zal tot op het water van de Brek ken reiken,” aldus de heer Hendrik sma, die het college verwijt dat men eigenlijk met twee maten meet. „Met de ene hand schrijven ze in de nota doelstellingen dat uit oogpunt van een verantwoord natuurbeheer bepaalde natuurwetenschappelijke waardevolle gebieden beschermd Als zogenaamd Burgemeester en wethouders van IJlst ject” zijn of worden voegen aan de begeleidingsnota van 1 nog toe, dat inwoners „D. A. C. W.-ob- l aangemeld de verbetering van de W. M. Oppedijk- de begroting 1974 nog toe, dat in straat, de verlenging van de Zuidwest- 1973 het aantal inwoners aanmerke- hoekweg tot Nijezijl en de uitbreiding lijk is gestegen, dankzij het gereed- van de begraafplaats. komen van een groot aantal woningen in het plan „Nijezijl”. In Oud-IJlst Burgemeester en wethouders van IJlst is in 1973 de bouw van aanlegsteigers besluiten de „toelichting” met het vol- aantal autoboxen is gende: „nu wij in deze tijd zo sterk geconfronteerd worden met de op han den zijnde energietekorten achten wij De vijf hoofdprijswinnaars in de lote- De actie is volledig geslaagd, zo ver rij van de Vereniging van Sneker volgde de heer Suwijn. De opbrengst Zakenlieden zijn bekend. Zij waren za- is 120.000,waarvan veertig pro- terdagmiddag allemaal aanwezig in cent beschikbaar is voor prijzen ter- restaurant Piso, waar de prjjzen wer- wijl de resterende zestig procent naar den uitgereikt. „Zo’n prijsuitreiking is een goed doel gaat. Hij feliciteerde één van de hoogtepunten van de de prijswinnaars, nam de prijswinnen- Vereniging van Sneker Zakenlieden, al de loten in ontvangst, nadat was het alleen maar om de blijde „ontvangst” getekend was. gezichten, die je ziet”, aldus voorzit ter J. Suwijn, die voorts vertelde, De Ford dat de kans op een maar één op de 600.000 was. De heer Hendriksma, ook voorzitter voor nu de gelegenheid door het ter- van de Vogelwacht Sneek en hoofdbe- rein niet meer uit te breiden, zo vindt stuurder van de Friese Bond van Vo- de natuurliefhebber en -beschermer, gelwachters, is van mening dat het in- Heit gemeentebestuur heeft nu plan- dustrieterrein überhaupt aan de ver- nen voor een vergroting van het in keerde kant van Sneek ligt. Het be- dustrieterrein in de richting van Op vindt zich nu aan de natuurgevoelige penhuizen aan de oostkant van de kant van de stad. Had men het ten rijksweg. Men zou dan een ruime mar- noorden van Sneek aangelegd, dan ge houden met het Brekkengebied, was er volgens de heer Hendriksma maar de heer Hendriksma rekende geen schade, of in ieder geval niet zo- uit dat die marge slechts 750 meter veel als nu, aangericht. Het industrie- zal bedragen. „In mijn gesprek met terrein heeft zijn aanzet evenwel ge- het college zei de burgemeester dat kregen in een tijd dat men nog niet zo er aan de rand van dat terrein lichte over milieubeheer, industrie tot een hoogte van pakweg enz. Dat acht de vijf meter gevestigd zou kunnen wor- fout, maar nie- den, maar dat kan men naar mijn nie mand kan er iets aan doen. Ook het ning nooit volhouden. Als er zich een toenmalige gemeentebestuur neemt industrie met een 500 arbeidsplaatsen hij het niet kwalijk dat de industrie aanmeld dan maak ik me sterk dat aan de verkeerde kant van de stad is die er niet komt. Die man bouwt gekomen. Hij rekent de stedebouw- daar. Ik blijf me tegen deze ontwik- kundigen van die tijd deze fout aan. keling verzetten." „Als je aan planologie doet, mag je verwachten, dat men zich laat infor meren. Landbouwkundig gezien is de huidige plaats van het industrieter rein juist, ten noorden van Sneek ligt vette kleigrond. We verdrinken even wel in de melk en aan natuurgebie den is een groot tekort,” aldus de heer Hendriksma. Hij is van mening dat het gemeentebestuur een fout moet kunnen erkennen en indien mo gelijk moet kunnen herstellen. Voor wait de industrie betreft krijgt men hier f. Jf ;ssss:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1