B en w: ’n aantal subsidies laten vervallen Brug in IJlst korter open fe I f5 en SLUISWACHTERSWONING DE DOMP WORDT EEN ZEEVERKENNERSHUIS MILIEU EN ECONOMIE GEBAAT BIJ VERZAMELEN VAN PAPIER-AFVAL IJLST Bi Mig t de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van OPENBAAR VERVOER IN ZUIDWESTHOEK MOET OP PEIL BLIJVEN ZEGT ZUIDWEST-FRIESLAND FRIES INTERNATIONALE SAMENWERKING TUSSEN HOOGEVEEN B.V. EN DE OOSTFRIESE NOCADO MEUWnLAD^ —I, i 111-M» - k.-W ANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de lilIlBBffllIllllllllllM ■IIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIB Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER De man die met een zorgelijk gezicht de bekende envelop veelheid grondstof die er in ons land met het onschrift aanslag- Per jaar gebruikt wordt voor PaPier" met net opscnrni „aanbiag fabrikage bestaat ruim 40 procent biljet openmaakt, zal nauwe- uit oud papier. De aangeboden hoe- lijks vermoeden dat die enve lop gedeeltelijk is gemaakt van het damesblad dat zijn vrouw elke week leest. Maar ook wie een giro-envelop ont- grondstof vangt met de prettige mede deling dat zijn salaris weer gestort is, heeft kans dat zijn ochtendblad gebruikt is om die envelop te fabriceren. ÉSEr s f SNEEKER NIEUWSBLAD SLOTEN HEEFT EEN TEKORT VAN f70.000 Het bieden voor de is dat Dit Oostfriese bedrijf bevindt Verschijnt: maandags en donderdags anderd worden gelaten en onder het geboomte zal een aantrekkelijke pick- nickplaats worden ingericht- uur het na haar en In de begeleidingsbrief schrijven bur gemeester en wethouders dat het be- DONOERDAG 13 DECEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 100 van afgewacht, UITGEVERS: Drukkerij R. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e^ Het Samenwerkingsorgaan Friesland heeft er de directie van Maatschappij „Fram” N.V. gedrongen, dat j?» overname Autobusonderneming ZWH openbaar'vervoer in de Zuidwesthoek dringen, te voorkomen dat deze fusie, van Friesland. De ernstig beschadigde sluis wachterswoning en het bema lingsgebouw bij De Domp zullen straks worden opgeknapt, om plaats te bieden aan de zeever kenners, die zelf de gebouwen van binnen zullen opknappen. van het college een utopie blijven. Door het ontbreken van een bestem mingsplan .Beschermd stadsgezicht’ zullen van rijkswege geen renovatie- rehabilitatie- of saneringssubsidies worden verstrekt „en daarmee is dan de vicieuze cirkel voltooid, die naar onze mening slechts uitermate moei lijk doorbroken zal kunnen worden, doch waartoe wij ook in het komen de jaar de nodige pogingen in het werk zullen stellen.” Het lijkt burgemeester en wethouders gewenst het terrein zoveel mogelijk onveranderd te laten. De ten noord oosten van de sluiswachterswoning ge legen grond zou bestemd moeten wor den als openbaar groen. Onder het geboomte kan een aantrekkelijke pick- nnckplaats worden ingericht. Tussen dift terrein en de direct bij de gebou wen gelegen grond, dient dan een af scheiding te worden gemaakt. De kos ten hiervan bedragen 1780,De huurvergoeding, die wordt gevraagd, bedraagt 200,per jaar. DE „SCHREEUW” OM OUD PAPIER derlandse papier-industrie .schreeuwt’ om oud papier. Van de totale hoe- name de zeer jn stadskern met zorg vervult is aange- het vrij grote aantal grote woningen. Men heeft dan ook een bepaling in de Algemene Politie Verordening opgeno- men waardoor getracht wordt deze uiterlijke ontwikkeling ene halt toe te roepen, de stad, De burger kan hiertegen binnen de administratie evenwel niet in beroep gaan en dat achten b. en w. niet juist. 1 Nederlandse Ge meenten en gedeputeerde staten stel len naar deze problematiek momen teel een onderzoek in „en het behoeft geen betoog dat wij met grote be- financiële langstelling de resultaten hiervan te- de mening (Vervolg op pagina 17) staalt niet voor bewoning geschikt m***m******ma%%*ma**%v***m*%»4av Het bemalingsgebouw is ernstig be schadigd. Alle ruiten met de roeden zijn kapot geslagen, de toegangs deur is vernield en leidingen zijn van de wanden gerukt. Ook de wo ning zal moeten worden opgeknapt. Verzocht werd de panden glasdicht in gebruik te geven. De kosten van het glasdicht maken worden ge raamd op 2000,De verken- nersgroep is bereid en in staat de beide panden zelf verder in bruik bare staalt te brengen- Wat is de oorzaak van de zo sterk gestegen vraag naar papier-afval? De heer J. H. B. Sinnige, produkt-mana- ger van de Koninklijke Papierfabrie ken van Gelder Zoonen, in Amsterdam zegt: „De vraag naar papier is enorm gestegen. Die vraag loopt vrijwel pa rallel aan ons bruto nationaal pro- dukt. Die stijging wordt veroorzaakt door de toename en de ontwikkelings graad van de bevolking, maar ook (Vervolg op pagina 17) Voor het gebruik van het voormalige bemalingsgebouw bleek belangstelling te bestaan bij de zeeverkennersgroep „Greate Pier”. Het gebouw kan als winterberging dienen voor de boten van de groep. In een met de leiding van de groep gehouden bespreking kwam naar voren dat men ook graag de voormalige sluiswachterswoning zou willen gebruiken voor de te hou- Dit zijn twee voorbeelden van de tal loze die er te geven zouden zijn van papierprodukten, die gedeeltelijk ge maakt zijn van het zogenaamde pa- pierafval. Geen wonder dat de Ne- De begroting voor 1974 van de gemeente Sloten laat een tekort van ongeveer 70.000,zien- Het college van burgemeester en wethouders is van plan vol gend jaar een vergelijkend overzicht op te stellen tussen de begroting van Sloten en die van Hindeloopen en Staveren, opdat wellicht op die wijze de oor zaken van het tekort kunnen worden geanaliseerd. De gemeente heeft vorig jaar 1.250.000,— uitgegeven en dat is 90.000,— meer dan vorig jaar. On der meer als gevolg van de slechte financiële positie stellen burgemeester en wethouders de raad, die zich volgende week donderdagavond over de begro ting mag buigen, voor een aantal subsidies te laten vervallen. De heer Waalkens zei voorts dat de uitkomsten van dit rapport moeten worden afgewacht, of de huidige energie-crisis daarbij ook nog een rol zal spelen, is op dit moment nog niet bekend. Voorlopig hoeft er geen onge rustheid over het openbaar dienstbe toon in de ZWH te zijn, óf er moeten andere gevolgen tevoorschijn komen, zoals de oliecrisis en de resultaten van het straks te verschijnen rapport openbaar vervoer autobusbedrijven in Friesland, „maar daarover kan ik nu nog geen zinnig woord zeggen,” aldus de heer Waalkens. nen. men leid van het gemeentebestuur gericht pen jaar. „Het is moet zijn op een handhaving van het dat de boombeplanting karakter van de stads- naaste toekomst weer waar Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in IJlst heeft bij het dagelijks gemeente bestuur een verzoek ingediend waarin medewerking wordt gevraagd inzake de aanschaf van 105 exemplaren van het „Liedboek voor de Kerken”, gro te uitgave, bestemd voor de leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klas sen van de Mauritius- en de Ylostings- school. Aan alle wettelijke bepalingen is voldaan, maar in afwijking van het advies van de Inspecteur van het Lager Onderwijs in de inspectie Sneek stellen burgemeesteren wethou ders de raad voor medewerking te verlenen voor de aanschaf van 105 exemplaren in een kleine uitgave. Over de inhoud van dit schrijven had den wij een gesprek met de heer J. B. Waalkens, chef vervoer bij de FRAM, die nadrukkelijk stelde dat de overname van de Autobusonderne ming ZWH door de FRAM geen en kel nadelig gevolg zal hebben voor het dienstbetoon aan het publiek. Mo menteel is men echter bezig met het (landelijk) doorlichten van autobuson- dememingen dus ook de FRAM en de ZWH. De rapporten daarover zijn nog niet verschenen. veelheid oud papier is echter nog lang niet genoeg. Een fors, deel van deze grondstof gaat via de vuilnis man nog de verbrandingsoven in, waarmee eigenlijk nutteloos energie wordt verspild en een belangrijke E verloren gaat. Nog erger de Nederlanders gezamenlijk De ophaalbrug over de Geeuw in IJlst is vanaf 1 mei tot en met 30 september van zes uur ’s morgens tot negen uur ’s avonds continu geo pend. Uit de statistieken is het afgelo pen jaar evenwel gebleken dat er in de maanden mei en september prak tisch geen boten de brug vóór zeven uur ’s morgens en 8 uur ’s avonds passeren. Ook in juni, juli en augus tus is het ’s morgens voor zeven erg rustig. In de avonduren is daarentegen wat drukker maar half negen hoeft de brugwacht niet vaak meer in aktie te komen, college van b. en w. van IJlst is dan ook van mening dat niets een verkor ting van de openingstijd in de weg staat. Burgemeester en wethouders stellen de raad dan ook voor de ver ordening zodanig te wijzigen, dat de brug gedurende de periode 1 mei tot en met 30 september om zeven uur open gaat en dat deze in de maanden mei en september om 20.00 en in ju ni, juli en augustus om 20.30 uur sluit. „Hoewel deze genoemde aspecten belangrijk zijn voor de u—- verschijningsvorm van de stad, De burger^ kan hiertegen, binnen zouden andere maatregelen eigen lijk voorop moeten staan,” aldus b. en w. Men denkt hierbij dan met hereniging van name aan de bevordering van wo ningverbetering, stadsvernieuwing, en reconstructie, maar zolang de gemeente niet de beschikking kan verkrijgen over ruimere fl- middelen, zal dit naar zo’n 3 miljoen kilo zogenaamd zwerf vuil over ons land uitstrooien. Men hoeft zijn ogen nauwelijks de kost te geven, om vooral op rekreatie-plaat- sen te zien, dat milieu-bescherming nog veelal alleen met de mond wordt beleden. En ook van dat zwerfvuil is een belangrijk deel papier. Aanvankelijk was heit de bedoeling die den bijeenkomsten. De sluiswachters- woning geschikt te maken voor bewo- woning zou tevens een oplossing kun- ning door één van de havenmeesters nen bieden voor de meisjesgroep in dienst van de Stichting Jachthaven „Wetterfügels”, wanneer zij de voor- en Kampeerterrein „De Domp”, doch voormalige conciërgewoning bij de de uit de benodigde uitbreiding en Boiwerkschool moeten verlaten in ver- verbouwing voortvloeiende huur bleek band met de uitvoering van heit Bol- ver boven een aanvaardbaar peil te werkproject. stijgen. Daar de woning in zijn huidi ge is, hebben burgemeester en wethou ders eerst overwogen, die woning af te breken- Verkoop van de grond acht het college echter ongewenst. Wanneer de raad met het desbetreffende voorstel accoord gaat, zullen het voormalige bemalingsgebouw en de sluiswachterswoning bij De Domp be stemd worden als clubgebouwen voor de zeeverkennersgroep „Greate Pier” en de meisjesgroep „Wetterfügels”. Het terrein zal zoveel mogelijk onver- RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 pèr half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Zuidwest- Het bestuur van het Samenwerkings- 1 in een brief aan orgaan Zuidwest-Friesland schrijft in de Friese Autobus die brief: „Aangezien de Zuidwesthoek op aan- van Friesland voor haar leefbaarheid van de in hoge mate afhankelijk is van een -1 Seen na* £’oer’ ft’nMfr.-nerer ?ü>enb. tr yervqer, dëlige "gevolgen mag hebben voor het willen wij er met kiem bij u op jan die per 1 januari ingaat, nadelige ge volgen heeft voor het dienstbetoon aan het publiek”. Tussen de Appendagefabriek „Hooge- het, waar mogelijk, gezamenlijk ge- veen” B. V., met fabrieken te Sneek bruik maken van de beschikbare ma- en Deurne (N. Br.), die onlangs reeds chineparken en verkooporganisaties, in het nieuws kwam door haar nieuw- Waar de afdeling „Engineering” van bouwplannen op het Sneker industrie- „Hoogeveen” en de afdeling leiding- terrein, en de Armaturenfabrik „Noca- montage, die volledige fabrieksprojek- do” G.m.b.H. te Ostgrossefehn is de- ten uitvoert, op de Duitse markt een zer dagen een belangrijke technisch- goede prognose heeft, acht de direc- economische samenwerking tot stand tie van „Hoogeveen”, de heren G. H. gekomen. Vrolijk en S. Zondervan, dit internati onale „friese samengaan” van uiter- zich mate grote betekenis. Ter verduidelij- evenals Hoogeveen, in een expansiepe- king kan worden vermeld dat het riode en past qua haar productie, hier geen fusie betreft, maar een sa- haar machinepark en haar Friese menwerking, zoals „Hoogeveen” die mentaliteit uitstekend bij het Sneker o.a. heeft met de Edelstaalgieterij bedrijf. De samenwerking heeft in „Staalfries” B. V. te Sneek en de hoofdzaak betrekking op het verkopen Pompenfabriek „Anema” B. V. te Gor en eventueel gezamenlijk vervaardigen redijk. De .Hoogeveen’-bedrijven wer- van elkanders producten (roestvrijsta- ken met ca. 100 man personeel, de len afsluiters, koppelingen en fittingen nieuwe Duitse partner heeft ca. 150 voor de levensmiddelenindustrie) en medewerkers. Daarnaast sneuvelden enkele bo- door de stormen van het afgelo- van groot belang gen zaak die het college met in de zeer historische karakter van de stads- naaste toekomst weer wordt kern, terwij’l waar nodig de huidige past,” aldus het college, situatie meer dient te worden aange past aan dit historische karakter. Daarom zal vermoedelijk een plan worden opgesteld dat een herstrating van verschillende straten behelst. Uit voering hiervan zal ongetwijfeld een kostbare zaak zijn, maar het college hoopt dat dit te zijner tijd in het ka der van de aanvullende werkgelegen heid zal kunnen worden verricht. Men is echter wel van plan met de uitvoe ring van de bestratingswerkzaamhe- den uitermate omzichtig te werk te gaan, omdat in de zeer naaste toe komst in de nabijheid van Sloten een rioolwaterzuiveringsinstallatie zal worden gebouwd. Het stadje wil er dan ook graag op worden aangesloten, maar dat zal gepaard gaan met de aanleg van nieuwe rioleringen en daarmee samenhangend weer het op breken van straatwerk. In het beleid van „handhaven en verbeteren” is het volgens het college ook van belang dat grote aandacht wordt besteed aan vervanging van de zo karakteristieke bomen langs de Bolwerken. Een on derzoek ingesteld door Staatsbosbeheer heeft namelijk uitgewezen dat een ge deelte van de bomen ziek is. Bij een aantal ontbraken de volle bladerkrui- sir - -.>z ..Ir.'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1