Plasticzak komt naderbij snekerKkoerier V fv opnieuw voor de rechtbank MgSBgU. Zaak Anton B. de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van abonnees Mededeling aan onze ssm IJLST BEGROTINGS TEKORT SLOTEN VALT 50% MEE Ml J '<V - COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD de De lilllfflBlÉlfflIllW IBilffliillllliBfflilIM J HOOFD SCHOOL VAN YSBRECHTUM KRIJGT EERVOL ONTSLAG Maandag zeven januari zullen de mannen van de vuilnisop haaldienst in Sneek niet meer asvaten met een routinegebaar in de hengsels van de vuilniswagen zetten om ze vervolgens leeg te kieperen, maar zullen ze voor het eerst plasticzakken met huis-, tuin- en keukenvuil van de (rechter) stoeprand ver wijderen. Waar al lang over gedubd, gediscussieerd en in som mige gevallen op gewacht is, is dan eindelijk verwezenlijkt: Sneek heeft de plasticzak. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, 'Ww f SNEEKER NIEUWSBLAD GEMEENTE SLAAT 155.000 STUKS IN mits de zakken waar (Vervólg op pagina 3) Q HULDIGING ZES BEJAARDE SNEKER MIDDENSTANDERS Verschijnt: maandags en donderdags er zak MAANDAG 17 DECEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 101 VIT GEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1(233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1(231( 1(235, 221(7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dtt blad verech^ni bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN ox> Nu staan de doos, de emmer en de zak nog broederlijk naast el kaar. De doos en de emmer ston den al geruime tijd wekelijks aan de kant van de stoep, sinds kort hebben ze gezelschap gekregen van de zak, die de „ouwe ge trouwen” in zijn korte loopbaan heeft overschaduwd, en binnen kort de alleenheerschappij in het vuilniswezen krijgt. Deze nieuwe situatie wordt door verschillende mensen niet lede ogen aan schouwd. Ze vrezen dat de zak ken niet goed worden dicht ge bonden, dat de toegestane hoe veelheid van een halve kubieke meter huisvuil (is drie plasticzak- ken) niet voldoende zal zijn en dat het grofvuil langs illegale weg buitensmuurs wordt gebracht. On danks deze niet denkbeeldige risi co’s, worden met ingang van ze ven januari alleen nog zakken geaccepteerd door de vuilnisop haaldienst en zal de asemmer naar het museum kunnen. Van links naar rechts: Jan de Boer, Pieter Spoelstra, Pieter Postma, S. H. Fritsma, Klaas Nie- meijer en G. E. Grabal. Geheel rechts burgemeester B. van Haer- sma Burna. De foto werd genomen direct nadat de „oud-gedienden” hun onderscheidingen in het stad huis in ontvangst hadden geno men. (Foto Studio Ger Dijs). Hij deed dat, nadat hij van de zes personen een korte beschrijving had gegeven van hun loopbaan. Jan de Boer heeft tientallen jaren de beurt- dienst Terzool-Sneek onderhouden, hij was bovendien een groot melk bezorger in de laatste wereldoorlog en een bekende persoonlijkheid in de Lege Geaën. Piet Spoelstra heeft vanaf 1921 de beurtdienst Sloten- Sneek gehad. Bij velen was hij zeer bekend, hij was 16 jaar lid van de gemeenteraad in Sloten, 35 jaar lid van het schoolbestuur in het stadje en hij toonde altijd veel belangstel ling voor zaken op maatschappelijk (Vervolg op pagina 3) In 1959 nam de heer Th. W. Zandstra in Sneek het initiatief om bejaarde middenstanders, die veel voor de economische ontwikkeling van Sneek heb ben gedaan op passende wjjze te huldigen. Dat initiatief werd grif aan- Meijs had tijdens de laatste zitting van het Gerechtshof op 17 novem ber van het vorige jaar nogmaals verklaard dat hij tijdens de nacht waarin de kraak werd gezet, van 30 op 31 januari 1971, tot vier uur in de ochtend met Anton B. had zitten scha ken. Meijs vertelde dat hij koffie en bier had gedronken en dat hij eventjes in een stoel had zitten slapen om een beetje fit de reis naar Amsterdam te kunnen aanvaarden. De rechtbank ge loofde dit verhaaltje niet zo erg, B. werd veroordeeld en Meijs beschul digd van meineed. Wordt Meijs nu evenwel vrijdagmorgen vrijgesproken, dan volgt hieruit dat B. onschuldig moet zijn. De verdediging van de „meesterkraker” kan revisie op het vonnis aanvragen. Het ziet er echter niet naar uit dat Meijs zal worden vrijgesproken. Adjudant D. Brouwer uit Sneek, die een aandeel heeft ge had in het politionele onderzoek van de zaak, acht dit tenminste niet waar schijnlijk. Gelukkig voor de velen die er niet in geslaagd zijn ook zo’n plasticzak te pakken te krijgen, heeft de ge meente alvast een vorraadje aange legd van 155.000 stuks. Dat is ge noeg voor een dikke maand, aange nomen, dat men nergens anders zo’n felbegeerde zak kan kopen. Dit is evenwel onwaarschijnlijk, want de meeste winkeliers verwachten dat de eerste zending vuilniszakken medio januari binnen zal zijn, zo dat weer volop aan de vraag kan worden voldaan. Veel winkeliers vermoeden dat de fabrikanten hun levering van zakken opschorten tot januari, zodat ze dan hun prijzen op kunnen drijven en dat ze dit doen onder het voorwendsel dat de ge plande hoeveelheid te produceren zakken voor 1973 zijn weg naar de consument al heeft gevonden. De gemeente kampt gelukkig niet met dit probleem, want zij heeft, om met voorlichtingsambtenaar H. E. van der Winden te spreken, „speciale bronnen aangeboord”, die een vlotte aflevering verzekeren. Alhoewel alle zakken nog niet binnen zijn, is er al een groot gedeelte opgeslagen bij gemeentewer ken aan de Schoolstraat en wordt de rest binnen afzienbare tijd verwacht. Voorwaarde voor een dergelijke huldi ging is wel, dat de „oud-gedienden” tenminste zeventig jaar oud moeten zijn en tenminste veertig jaar als „kleine middenstander” werkzaam moeten zijn geweest. De zes, waarop vrijdagavond de schijnwerper gericht was, voldeden aan deze voorwaarden. verfijningsregeling wordit gefa seerd uitgevoerd: in 1973 voor de helft, in 1974 volledig. De verfijningsrege ling kleinere stedelijke gemeenten daarentegen, welke nu is opgenomen in de algemene uitkering, zal met ingang van 1975 meit twintig procent afnemen. Heft bedrag van de nieuwe verfijnings regeling wordt enerzijds bepaald door de oppervlakte van de historische kern (voor Sloten vijf hectare) en ander zijds een bedrag per hectare (voor Slo ten tien mille). Hierdoor mag in 1974 worden gerekend op een meerop brengst uit deze uitkering van 159.500 Dit houdt in dat het reële begrotings tekort 34.250 zal bedragen. Burgemeester en wethouders van van Wymbritseradeel stellen de raad voor om met ingang van 1 januari 1974 eervol ontslag te verlenen aan de heer P. Bonnema als hoofd van de openbare lagere school in Ysbrech- tum. van gezet in het stadhuis van een i Vrijdagmorgen zal het Arnhemse Ge rechthef zich opnieuw buigen over de zaak Anton B., de Sneker dumphan- delaar die er van wordt verdacht een aandeel te hebben in de grote post- kantoorkraak in Apeldoorn waarbij 900.000 werd buitgemaakt. B. heeft tot nu toe steeds ontkend, maar de rechtbank achtte hem schuldig en ver oordeelde hem tot zes jaar met af trek van het voorarrest. B. had een aantal getuigen rond zich verzameld, één van die getuigen was de 26-jari- ge Johan Meijs uit Amsterdam. Hij geeft zich voor student uit. Meijs moet nu vrijdag beschuldigd van meineed terecht staan. De heer Bonnema is al geruime tijd ziek. Omdat het zich liet aanzien, dat hij niet meer in staat zou zijn de functie van hoofd van de school te bekleden, heeft het Algemeen Burger lijk Pensioenfonds de heer Bonnema aan een keuring onderworpen. Daar uit is gebleken dat het hoofd van de school voor 80 procent en meer ar beidsongeschikt Is. Op grond hiervan wordt hem een invaliditeitspensioen toegekend met ingang van de datum van ontslag. Tengevolge van de voortgezette kostenstijging o.a. wegens de sterk verhoogde papierprijzen (26%) zijn-wij, in overeenstemming met de gehele Nederlandse Pers helaas genoodzaakt onze abonnementsprij zen aan te passen. De verhoging is ingevolge de prijsbeschikking bij de Minister van Economische Zaken gemeld en door deze goedgekeurd. Met ingang van 1 januari 197If zuUen voor ons blad de volgende abonnementsprijzen gelden. Per half jaar f 6.postabon/nee’s f 10. Van de abonnees, die een machtiging hebben verstrekt tot automa tische afschrijving van hun bank- of girorekening zullen wij gaarne aannemen dat zij ermee akkoord gaan, dat bij de eerstvolgende af schrijvingen de nieuwe abonnementsprijs wordt aangehouden. De Direktie. HAMSTEREN Velen vrezen echter dat aan deze laat ste voorwaarde niet zal kunnen wor- Het zal een ieder duidelijk zijn dat de daarmee gepaard gaande verdwij ning van het voor de milieuverdedi- gers zo sympathieke vuilnisvat niet overal met onverdeeld positieve ge voelens is ontvangen. De zojuist ge noemde milieuliefhebbers kunnen maar node scheiden van de asemmer zolang dit tevens het alternatief van de plasticzak inhoud; ze worden sinds kort gesteund door diegenen die van mening zijn dat de grondstof van de zak, aardolie, niet voor tot op zekere hoogte onnodige zaken moet worden gebruikt. In hun ogen is de plasticzak onnodig zolang iedereen nog een asvat in huis heeft. Een onderzoekje leert evenwel dat de tegenstanders van de zak niet in de meerderheid zijn. Over het algemeen is men best bereid met ingang van het volgend jaar zijn af val in een zak te doen in plaats van in een emmer, mits de zakken ver krijgbaar zijn. Zij werden verwelkomd door de voor zitter van de Vereniging van Sneker Zakenlieden, de heer J. Suwijn, waar na zij werden toegesproken door bur gemeester B. van Haersma Buma, die vergezeld was van wethouder H. Pheifer. Ook de rijksconsulent voor de middenstand in Friesland, de heer W. Riemersma, was aanwezig. De burgemeester sprak van een feestelij ke avond, waarop de gemeenschap van Sneek hulde bracht aan midden standers, die hun plaats hebben waar gemaakt. Dat Sneek de enige plaats in Friesland is, die op dergelijke wij ze aan deze mensen hulde brengt is niet zo vreemd, want de Waterpoort- stad is een typische centrumplaats. „Als er geen middenstand zou zijn, dan is er geen sprake van een stad. De middenstand is enorm belangrijk,” zei de burgemeester en het is een goede gedachte geweest om ook de beurtdienst bij deze huldiging te be trekken. Het is een gevarieerd gezel schap en de mensen, die hiér nu zijn hebben allemaal een groot stuk werk REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Sloten had aanvankelijk een tekort van ruim zeventig mille op de ge meentebegroting maar door een pas bekend geworden nieuwe voorlopige verf(jningsuitkering historische stads kernen valt dit vijftig procent mee. Het beeld van de begroting wordt dus nogal ingrijpend veranderd, het colle ge is uiteraard bijzonder met de nieu we regeling ingenomen. vaard door de Vereniging van Sneker Zakenlieden en het gemeentebestuur Sneek en om de twee jaar wordt nu een aantal mensen in het zonnetje Sneek. Dit gebeuren vond vrijdagavond tijdens gezellige en fleurige bijeenkomst plaats, waar zes „middenstanders” met familieleden aanwezig waren. Er was koffie met gebak en uiteraard ook een goede sigaar. Vrijdagavond waren het de 82-jarige in Sneek liggen. Ieder op zijn eigen zadelmaker Klaas Miemeijer, garage- plaats, waardoor zij een goed zaken houder S. H. Fritsma (74), de 71-ja- leven in Sneek hebben ontplooid en rige P. Postma, één van de oprich- daar zijn wij hen bijzonder dankbaar ters van de Vereniging van Sneker voor,” aldus de burgemeester, die Zakenlieden, de 81-jarige oud-winke- aan de zes „jubilarissen” een zilveren lier G. E. Grabal, de 79-jarige speld en een legpenning uitreikte, vrachtrijder Jan de Boer uit Terzool en nu woonachtig in Sneek en de 78- jarige vrachtrijder uit Sloten, de heer Pieter Spoelstra. Er werden uiteraard weer sterke verhalen verteld van vroeger. den voldaan, reden waarom ze haastig plasticzakken zijn gaan hamsteren met als gevolg, dat er momenteel werkelijk bijna geen zak meer te krijgen is. Bij Poiesz’ Supermarkt, zowel als bij de Nieuwe Weme heeft men al enkele weken geen plasticzak meer verkocht om de doodeenvoudige reden dat men was uitverkocht, en de fabriek geen nieuwe leverde. Albert Heijn staat op rantsoen. Daar krijgt men iedere week een bepaald (tame lijk klein) aantal zakken toebedeeld, een distributie die wordt geregeld door het landelijk centrum in Zaan dam. Het spreekt vanzelf dat deze kleine hoeveelheden iedere week bin nen de kortst mogelijke tijd de deur uit zijn, want de hamsterwoede houdt aan. 'v’ o 1 F f»*»»: 5 V •t n k ir

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1