PvdA: begroting hangt samen internationale situatie F NP-ER POSTMA IK KAN WEL HUILEN IJLST Derde ronde van „puzzel competitie!” van Mededeling Verschijning van het Sneeker Nieuwsblad SNEKER|<KQERIER aan onze abonnees de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en CDA: welzijn op eerste plaats, niet de centen c iiffllllilllllllllllllllllllllllllllffl De gemeente Gaasterland zal een beroep doen op artikel 12 van de wet financiële verhou dingen rijk-gemeente om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit ’t gemeentefonds. Dit als gevolg van een tekort van ruim twee ton op de be groting. De raad besloot hier toe dinsdagmiddag nadat men de begroting ongewijzigd had goedgekeurd. COURANT, DRUFHOUTS NEUWSBLAD ea Het Sneehur Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, wis g SNEEKER NIEUWSBLAD GAASTERLAND BEROEP (Vervolg op pagina 11) Mevrouw Lampe-de Vries aan saek” „frjemde (Vervolg op pagina 11) De plasticzak in Sneek was weer aan de orde GAASTRA (PvdA) ergerlijk In verband met de Kerstdagen zal het Sneeker Nieuwsblad niet op maandag 24 december ver schijnen. Het eerstvolgende num mer komt uit op donderdag 27 december. Advertenties moeten uiterlijk maandag 24 december ’s middags 12 uur in ons bezit zijn; redactionele bijdragen zo spoedig mogelijk. H. POSTMA (FNP) ik kin wol güle, graeah spandoeken Verschijnt: maandags en donderdags Wethouder H. PHEIFER (VVD) geen paniek naaien kwestie vond. DONDERDAG 20 DECEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 102 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN m MEVR. W. T. SPOELSTRA (FNP) geen zin Lezers van het Sneeker Nieuwsblad hebben voor de tweede ronde van on ze puzzelcompetitie, waarvan de op brengst bestemd is voor het Rode Kruis 495,- bijeengebracht. Dit re sultaat is gezien naar de opbrengst van andere deelnemende kranten 83) helemaal niet zo gek. Het kan echter beter en het Rode Kruis verwacht eigenlijk een grotere opbrengst. Want deze actie moet slagen. De tweede ronde heeft bijna f 20.000,- opge bracht, hetgeen toch wel wat tegen viel. Maandag verrichtte de notaris de trekking en in het rayon van onze krant vielen vier prijzen. De prijzen voor de derde ronde zijn ook deze keer weer de moeite waard. Er is veel te winnen, echt de moeite waard, om de oplossing van de niet zo moei lijke puzzel in te sturen. Per giro of per briefkaart, maar dan wel een gul den extra bijplakken. In Sneek viel een fraaie prijs, namelijk een Singer naaimachine en dat is niet mis. Doet u vooral mee aan deze puzzëlcompe- titiel De feestelijkheden die door verschillende commissies van de Pedagogische Academie in Sneek op touw worden gezet in verband met het vijftig jarig jubileum en het feit dat de school binnenkort verhuist naar een nieuw gebouw, zijn zaterdag van start gegaan met een bijeenkomst van oud-docenten en bestuursle den die voor 1956 aan de school waren verbonden. Men heeft 1956 als grens genomen, omdat toen de uit breiding van de huidige school tot stand kwam. Overigens wordt het gouden jubileum enkele jaren te laat gevierd. Toen men namelijk aan de viering toe was had men het nieuwe gebouw al in het vooruitschiet en werd besloten de feestelijkheden te combineren. Behalve de avond voor oud-docenten en wat dies meer zij, wordt nog een avond gehouden voor allen die op dit moment aan de academie werken. Dat is mids januari. In februari worden de ouders van leerlingen en de studenten (van de C cursussen) verwacht, terwijl in de zelfde maand een intern feest wordt gehouden. Bij deze gelegenheid worden dan een steen met een spreuk en de naam van de school („De Him”) onthuld. Als alles volgens plan verloopt zit men dan al lang en breed in het nieuwe gebouw. Tenslotte zullen in april de slotfestijnen plaatsvinden. Waarschijnlijk in het begin van die maand wordt de officiële opening verricht. Wie dat gaat doen is momenteel nog niet bekend. In dezelfde week worden de docenten van de zusterscholen verwacht en kunnen alle belangstellenden van de oefen en hospiteerscholen een kijkje komen nemen. Tevens bestaan er plannen een feestavond te houden voor de huidige staf. Als klap op de vuurpijl wordt een reünie gehouden waarbij alle leerlingen die ooit op de school hebben gezeten, welkom zijn. De nieuwe Pedagogische Academie is door aannemingsbedrijf Jorrits- ma uit Bolsward gebouwd naar een ontwerp van architectenbureau Cees Groen uit Emmen. Een en ander kost ongeveer drie miljoen gulden. Op de foto een beeld van de gezellige bijeenkomst van zaterdagavond, waarop zo’n 50 oud-docenten acte de presence gaven. (Foto Studio Ger Dijs). Tengevolge van de voortgezette kostenstijging o.a. wegens de sterk verhoogde papierprijzen (26%) zijn wij, in overeenstemming met de gehele Nederlandse Pers, helaas genoodzaakt onze abonnementsprij zen aan te passen. De verhoging is ingevolge de prijsbeschikking bij de Minister van Economische Zaken gemeld en door deze goedgekeurd. Met ingang van 1 januari 1974 zullen voor ons blad de volgende abonnementsprijzen gelden. Per half jaar f 6.postabonnee’s f 10. Van de abonnees, die een machtiging hebben verstrekt tot automa tische afschrijving van hun bank- of girorekening zullen wij gaarne aannemen dat zij ermee akkoord gaan, dat bij de eerstvolgende af schrijvingen de nieuwe abonnementsprijs wordt aangehouden. De Direktie. eens met het antwoord van meester en wethouders, gericht OP GEVREESDE „ART. 12” Wat de recreatie betreft vond de so cialist het nodig dat er voorzichtig met het landschap moet worden om gesprongen omdat dit als het ware het kapitaal van de gehele recreatie- bedrijf is. „Doen we dit niet, dan kun nen we op dit punt ook bankroet wor den.” Hij veroordeelde de alsmaar groter en ingrijpender wordende re- creatieprojekten- De socialist kon zich niet aan de indruk onttrekken dat de ze plannen door de colleges van b. en w. worden gelanceerd ter eer en meer dere glorie van die b. en w.’s. „Som mige burgemeesters proberen op de ze manier een standbeeld op te rich ten voor hun ambtsperiode. Ik wil er voor pleiten dat we de grote plannen die ergens misschien nog in bureaula den liggen tien maal bekijken voordat ze in de openbaarheid worden ge bracht. We moeten niet alleen naar de Mammon kijken,” aldus de heer Gaas tra die de mening van de bevolking hierover wel eens wilde peilen. De raad van Sneek kreeg dinsdagavond direct met de plasticzak te maken. Aanleiding daartoe was een schrijven van Milieuzorg Sneek, waarin werd aan gedrongen op uitstel van de invoering van de plasticzak, dit in verband met de opgetreden energiecrisis. Het venijn zat deze keer nu eens niet in de staart, maar in de kop. FNP-er H. Postma en de party loze mevrouw E. A. M. Lampe-de Vries waren van mening, dat de plasticzak voorlopig maar in de ijskast moet blijven, maar de manier, waarop vooral de heer Postma deze zaak naar voren bracht, was voor wethouder H. Pheifer (VVD) aanlei ding om op te merken „ik heb nog nooit zoiets beleefd, wat u zegt, is een raads lid onwaardig De wethouder was fel in zijn beantwoording^ hetgeen de heer Postma weer de opmerking ontlokte: „Ik leau net dat ik in ünweardich rieds- lid bin, soks kin in wethalder dochs net sizze, ik bin wol toloarsteld troch dit antwurd REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jéllema, redakteur FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs moeilijke deugd, die ons van i in een wereld, waar de wetten van de jungle gelden, het recht van sterk ste. Maak niet meer onrust, dan er al is en zeg gewoon: we stellen uit, de emmer is er nog,” aldus mevrouw Lampe-de Vries, die nog wees op de irritatie die het college opwekt bij het Comité om via een gezelschaps spel de plasticzak als redder van het milieu centraal te stellen in de huis kamers. „In hun milieu past geen plastic wegwerpartikel, hun schoner milieu gaat veel verder, is veel kon- sekwenter, ik zou u willen vragen het woord „milieu” uit uw vocabulaire te schrappen en nog slechts te spreken van een „schone stad”, zo besloot mevrouw Lampe-de Vries haar be toog. De heer Postma zet dat de beant woording aan het Comité Milieuzorg door burgemeester en wethouders zijn instemming niet heeft. Dit raadslid ging fel te keer tegen de wijze waar op de gemeente Sneek voorop gaat om de hamsterwoede aan te wakke ren. „De gemeente keapet in p rotte fan dy healgeare püden. Dér kin ik gjin wurden foar fine. Mar op it su- nich wêzen, dy püden komme straks op 25 Sinten ilt stak. Twahündert kear 25 sinten (de hüshalding) is 50,en dat kost de mienskip sa’n 375.000, Hwa praet oer sunich wêzen? Mar leafst f 375.000,foar de East Euro- peeske lannen en hjirre yn üs lan it wurk ynkoarte. Dat is wol yronysk yn in tiid, dat it regear yn üs lan de greatste soargen hat my it spoek fan de wurkleasheilt yn to damjen,” zei de heer Postma, die vervolgens zei dat hij over deze hele zaak wel kon hui len. Dat dan in het emotionele vlak, waarbij hij dan ook nog dacht dat er bij de dienst gemeentereiniging van opzettelijkheid en/of ondeskundigheid sprake zou zijn. „Om my siteane sy Burgemeester H. L. Sixma baron van De heer Gaastra vond dat de begro- Heemstra deelde mee al kontakt te ting van Gaasterland niet is los te hebben opgenomen met andere ge- denken van de huidige internationale meenten die in een soortgelijke situa- situatie, waarvan de invloed zelfs tot tie verkeren of verkeerden. Hij ant- in de kleine gemeenten reikt. Dit ma- woordde dit op vragen van de socia- nifesteert zich naar zijn mening in de list C. Gaastra, die het college dit ten eerste plaats in de recreatie. Dege- zeerste aanraadde teneinde op deze nen die voorheen in de regel ook ’s manier de „kneepjes van het vak” winters hun tweede woning in Gaas te leren. De voltallige gemeenteraad terland opzochten komen volgens hem kwam ’s morgens half tien bijeen in nog weinig of blijven helemaal weg. „De Treemter” om de begroting vast te stellen, ’s middags vijf uur kon de Daarnaast zakt volgens zijn informa- burgemeester de vergadering sluiten, tie de prijs van de recreatiewoningen al flink, terwijl bootverhuurders reeds Tijdens de algemene beschouwingen aanvragen geannuleerd zagen. De in kwamen in eerste instantie drie spre- vloed van de toestand in de wereld is kers aan het woord. De heer Gaastra ook merkbaar in de eigen mobiliteit, trad als woordvoerder op namens de waardoor men meer gebruik moet PvdA-fraktie, de heer J. B. Coenders maken van het openbaar vervoer, vertolkte de mening van de KVP, CHU „Mijn grote vraag is hoe deze zaak en AR die voortaan als Christen Demo- zal worden opgevangen door de Fram cratisch Appèl zullen optreden, terwijl die straks het vervoer in deze streek mevrouw W. T. Spoelstra namens de zal overnemen van de ZWH”, aldus de FNP het college enkele vragen voor- heer Gaastra. Naar zijn mening is legde. „Ik houd geen algemene be- het openbaar vervoer in Gaasterland schouwing in de zin van het woord tot nu toe altijd stiefmoederlijk behan- want ik ben na drie jaar tot de conclu- deld en de gemeente dient er op toe sie gekomen dat dat geen zin heeft,” te zien dat deze zaak in de toekomst zo zei ze. meer aandacht krijgt. ivx^vivuw bjir de earstkommende gearkomste eerste "dit punt" aan. Zij was het niet mei spandoeken op de tribune, ja ik burge- daechje se üt om it to dwaen, dan sil ik se waskje krek sa lang, dat it Milieuzorg" Sneek’ „Solidariteit is een weardige leden wurde fan de retini- Tljkv. deugd, die ens mensen niet gingstsjinst,” aldus de heer Postma, nature ligt.’ We leven nog steeds dlie tot slot nog zei, dart hij deze hele -L,‘- maar een „frjemde saek” sneed als

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1