GEEN SCHEPEN IN DE FOLKERTSSLOOT! I 1 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan IJLST van en BETALING ABONNEMENTSGELD Publiek trekt zich weinig aan van waarschuwingen a. SNEKERssKOERIER ’Wi b Grote portaalconstructies voor Hubert arriveerden op zondag Geld voor verlichting uurwerk toren te IJlst GEREFORMEERDE EN HERVORMDE KERK SNEEK, WERKEN SAMEN Recherche-groep uit Leeuwarden doet goede vangst Si I IJS WEGENCENTRALE Twee Snekers aangehouden TER BESPARING ENERGIE SIETE MEETER: „MY HOE SY NET MEAR TO FREEGJEN; IT HOUT GIET ER NOU YN!” illllllllllllBIIIIIIIIBIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIB Schade aan baggermolen na opendraaien kranen Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en t SNEEKER NIEUWSBLAD tot op donderdagavond de BEREND HOF libbensgefaerlik Verschijnt: maandags en donderdags Zondag vond een zwaar transport op de stille wegen plaats tussen Bergum en Sneek. De Konstruktiewerk- plaats Bergum moest vier kolossale portaalconstructies, elk 16 meter lang en 3.90 meter breed, afleveren bij Machinefabriek W. Hubert Co. in Sneek. De constructies zijn bij Hubert nodig voor de bouw van het nieuwe kantoorgebouw en de kantine. Dit transport mocht echter alleen volgens officiële voorschriften op zondag plaatsvinden. Het vervoer werd verzorgd door PAX B.V. in Leeuwarden. De „deuren” werden gela den op vier uitschuifbare trailers. Het transport begon omstreeks negen uur in Bergum, van waaruit via Leeuwarden, Heerenveen en de rijksweg 43 Sneek werd bereikt. Omstreeks twaalf uur kwam men in de Waterpoortstad aan. Op de foto ziet men dat er veel belangstelling voor dit transport bestond. Een grote trailer draait vanaf de Bolswarderweg over de vroegere Hospitalerbrug naar de Kerkhofslaan, waar achter het Tranendal ligt en de nieuwe kantoorgebouwen van Hubert worden gebouwd. De verkeerszuil bij de overweg moest zelfs worden weggehaald om de zware trailers te laten passeren. Het publiek wilde wel eens zien hoe het allemaal in z’n werk ging. Alles klopte perfect! Foto Auke Nijboer met de nog het Tot 1 januari a.s. stellen wij onze abonnees gaarne in de gelegenheid het abonnementsgeld voor het eerste halfjaar 1974 op onze giroreke ning 932730 (t.n.v. H. Doevendans b.v. Sneek) bij te schrijven of per bank te betalen. Voor de abonnees in Sneek bedraagt het abonnementsgeld f 6,- per half jaar en voor hen die de krant per post ontvangen f 10.- per half jaar. Na 1 januari wordt met verhoging van incassokosten gedisponeerd. In de dorpen wordt het abonnementsgelden door de agenten geïnd. adm. „Sneeker Nieuwsblad" Kantoor Singel 17, Sneek. Sneek firma DONDERDAG 27 DECEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 103 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN ex> van ge- al en en ver had van de afgelopen wedstrijdenreeks. zonder Per slot van rekening stelt de ijswe- gencenitrale (zoals vermeld in art. 3 van de statuten, vastgesteld op 5 no vember 1941) zich ten doel: „De ver zorging der ijswegen in het belang van het vervoer over het ijs in de gemeen ten Sneek Wymbritseradeel en IJlst en ’t dlienen van de belangen der ijssport in het algemeen”. Omdat er mensenle vens mee gemoeid kunnen zijn, zijn naar de mening van de IJswegencen- trale Sneek-Wymbnitseradeel-IJlst de belangen der ijssport slechts gebaat met een streng beleid in dezen. De Ijswegencentrale komt daadwerke lijk in aktiie, als het ijs betrouwbaar is. En onder betrouwbaar ijs wordt verstaan ijs met een dikte van mini maal 8 centimeter. Wanneer dit het geval is, wordt pas overgegaan tot het afbakenen van gevaarlijke plekken en wakken (aangegeven dmv. liggende takken) alsmede het uitzetten van ba nen over plassen en meren ven d-m.v. staande takken). De dieven beperkten zich niet alleen tot Friesland, want inbraken in onder meer Oss en Wezep werden door hen gepleegd en konden nu worden opge lost. Actief was men verder in onder meer in het Gerkeklooster waar pla vuizen, een antieke kanselbijbel als mede een offerbusje verdwenen- Uit Epema-State werd antiek koperwerk en tafelzilver gestolen. Ook de dief stal van een veertig palingfuiken te Sneek en een partij kabel met ver schillende rollen koper ergens tussen Scharnegoutum en Sneek verkeert niet meer in het duister. Tegeltableau’s verzamelen lijkt een hobby van de dieven. Zo eigende men zich dergelijke tegels toe uit een onbewoonde boerde rij in Rijs en uit het Barrahüs te Wirdum. Nu wordt de ijswegencentrale wel eens verweten dat zij, wanneer er sprake is van ijs op de waterwegen, nie taktief genoeg is. Het tegendeel is echter waar! Elke keer als er van ijsvor- ming op vaarten, plassen en meren in dit gebied sprake is, trekken de kon- troleurs er op Uit, om het ijs te ver kennen (meten van ijsdikte enz.). Hun bevindingen melden ze, zo mogelijk, dagelijks aan de secretaris van de ijs wegencentrale en deze geeft de berich ten door aan de Provinciale VW te Leeuwarden. In overleg met de „Frie- sche Ijsbond”, waarbij de ijswegencen- trale is aangesloten, is dit helt centra le adres voor de ijsberichitgeving. Ie dereen die informatie wenst omtrent de ijstoestand op de waterwegen in Friesland kan deze verkrijgen op dit adres, terwijl de berichten bovendien regelmatig via de pers kenbaar wor den gemaakt- KRITIEK OP EERNEWOUDE Vele malen werd er ernstige kritiek op de commissie Eemewoude uitgeoe fend. Vorig jaar had men via de SKS in verband met de veiligheid van zo wel de schepen en bemanning als het publiek, gevraagd de Folkertssloot vrij van luxe jachten te maken. Door gaans moet er in dit vaarwater ge laveerd worden en verschillende malen Zaterdagmorgen, om ongeveer half ze ven ontstond een begin van brand in een hok van de roestvrijstaalindustrie „Meital Finish” aan de Vrijbuiter- straat in Sneek. De brandweer die zeer snel ter plaatse was had het vuur binnen enkele minuten bedwon gen. In het hok werd afval bewaard dat in de loop van vrijdag was afge voerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. OLIECRISIS Aan het slot van de heftige vergade ring, die duurde van twee uur tot na zessen, deed voorzitter S. Hobma nog het één en ander uit de doeken wat betreft de gevolgen, die de olie crisis kan hebben voor het skütsjesi- len. Hij had middels de burgemeester van zjjn woonplaats Bolsward kontakt opgenomen met de gedeputeerden Van Krevelen en Eringa, terwijl hij het ka merlid Vellinga had ingeschakeld om druk uit te oefenen op de minister van economische zaken Lubbers. Het kamerlid had echter gesproken met staatssecretaris Westerterp van Ver keer en Waterstaat en deze bewinds man had meegedeeld dat de mogelijk heden bestudeerd zouden worden. De diensten beginnen op de volgende tijdstippen, 's Morgens kwart over ne gen gaan de deuren van de Martini kerk open, waarna een gereformeerde dienst wordit gehouden; om half elf wordt een hervormde dienst gehouden. Bij de diensten in de Ichthuskerk ver anderen er helemaal geen tijden, maar wordt er een kerkgang tussengescho- ven: om vijf uur wanneer er een ge reformeerde dienst plaats vindt. In nauwe samenwerking met verschil lende groepen van de rijkspolitie en gemeentelijke korpsen, waaronder dat van Sneek, is de recherche-groep de Leeuwarder rijkspolitie er in slaagd in het respectabele aantal van achttien tot dan toe onopgeloste dief stallen klaarheid te brengen. Dat kon, omdat na de geruchtmakende overval in oktober op een winkelier in Frane- ker, de beide Snekers J. v. d. R. (30) en later S. C. (20) konden wor den gearresteerd. De aanhouding van nog twee mannen, die in wisselende samenstelling met voornoemden pad gingen, wordt verwacht. Er woedde zaterdagmiddag figuurlijk bijna een storm in de grote ver- I zijn daarbij schepen in nrceihjkheden gaderzaal van Hotel Hanenburg. De Vereniging van Schippers en Beman- ningsleden van de Friese Skütsjes had het voorstel om de vuilweercommissie strenger te laten optreden in discussie gebracht en de meningen liepen daar over zo uiteen, en waren zo verwarrend, dat niemand er meer een touw aan lijk een tien minuten geschorst, waarna de meningen opnieuw konden worden Maar daarmee bleek Eemewoude nog 1 niet van de baan te zijn. Siete Mee- ter had een voorstel om een alterna tief te geven voor het mislukte tijd- zeilen in het afgelopen seizoen. „Moarns en middeis sawn skütsjes lit- te sylje. Troch loitsjen bipeale wy hwat moarns sylt. Middeis de oaren. Op ’e Veenheap kinne dan de moams- sylers middeis faere”. Ook voor de puntentelling had hij een oplossing. Er werd voor iedere wedstrijd van 0,9 tot zeven geteld, zodat men maksi- maal met veertien punten van het smalle water kan komen. „Als proef zou de eerste maal zonder punten ge zeild worden. De vergadering kwam er niet uit. Daarom werd het voor stel voor kennisgeving aangenomen en doorgesltuurd naar de SKS waar het weer ter discussie kan worden ge steld. Albert van Akker was eens gaan pie keren over de te zeilen afstand in verwarrend, dat niemand er meer een touw aan vast kon knopen. Om orde op zaken te stellen werd de vergadering uiteinde- geformuleerd en uiteindeljjk in stemming gebracht, wat tenslotte leidde terugtrekking van het voorstel. In het nieuwe jaar gaan in Sneek in verband met de energiecrisis twee ge reformeerde kerken dicht, te weten, de Zuider- en de Noorderkerk. Daarvoor in de plaats worden de Martini en Ichthuskerk langer opengesteld. Het is de bedoeling dat de gerefor meerden in die „etra” tijd naar de kerk gaan, waar dan dienst wordt 1 gehouden onder leiding van hun eigen dominees. Voorlopig is de sluiting van tijdeltfke aard, het is de bedoe ling de kerken eerst drie maanden op proef gesloten te houden. „It kin sa net langer. It is libbens- gefaerlik”, zo Hof, die daar Met de restauratie van de grote luid- klok van de gemeentetoren is deze weer in oude glorie hersteld, schrijven burgemeester en wethouders van IJlst in een voorstel tot de raad- Velen on dervinden het echter als een bezwaar, dat het uurwerk niet verlicht is. Aanleiding tot het vragen van de me ning der vergadering was dat ’n aan tal leden van het bestuur meende dat de vuilweercommissie te weinig zelf standig de beslissing nam en alles te veel over liet aan de schippers zelf. Men wenste dat de uiiteindelijke beslis sing bij deze commissie zou liggen en niet bij de organiserende en dat men, tot pak weg een uur voor het ont branden van de Strijd, de mogelijkheid moest hebben de wedstrijd af te gelas ten. Hylke de Vries was het daarmee eens, wilde de schippers de beslissing niet laten en het leek of alle discussie in de kiiem gesmoord zou worden vooral toen het bestuurslid van de Sintrale Kommisje Skütsjesilen, de als dona teur aanwezige heer J. Doevendans, 1 verklaarde dat de uitspraak van de vuilweercommissie bindend was, waar aan reglementair de wedstrijdcommis- sie en de schippers zich te houden hebben. Men bleek echter niet uitge praat. Moet de Minwaerrie de be voegdheid hebben ’t gebruik van fok- keloet en dergelijke te verbieden, zo werd uit de vergadering gevraagd. Weer ontstond er een enorm geharre- war, waarbij Siete Meeter het vuur nog verder oprakelde door zich af te vragen of boven een bepaalde wind kracht alleen de liefhebbers te laten zeilen maar dan niet om punten. Z- van der Wal: „Laten we voorstellen de bevoegdheid van de vuilweercommissie uit te breiden tot het houtwerk”. J. Doevendans: „er moet niet getornd worden aan de bevoegdheid van deze commissie”. Jeen Zwaga: „de be voegdheid moeit worden overgelaten aan de schippers”, waarbij Sietse Hobma zich geëmotioneerd aansloot. Het voor stel van Van der Wal werd in stem ming gebracht, waarbij de verwarring zo groot werd dat men de zaak maar schorste. Uiteindelijk besloot men ach ter de bestuurstafel dan maar te laten stemmen over helt in de agenda opge nomen voorstel, waarbij Siete Meeter, volkomen de draad kwijt, opmerkte dat ze hem dan niet meer hoefden te vragen de fokkeloét en dergelijke niet meer te gebruiken in verband met het gevaar voor de veiligheid van de bemanning want „it hout giet er nou yn”. Uiteindelijk werd het voorstel in- i getrokken. Een teleurgestelde secreta ris Berend Hof tegen de vergadering: „As er hwat bart, bitink dan dat wij jimme warskögje ha.” Zolang echter het ijs de dikte van 8 centimeter nog niet heeft bereikt, worden er door de ijswegencentrale geen wakken enz. afgebakend en banen uitgezet, wordt het ijs niet betrouw baar gemeld en is de ijswegencentrale op geen enkele wijze verantwoordelijk te achten voor de veiligheid op 't ijs. De vergadering besloot verder de zittende bestuursleden F. Wijkstra H- Hoekstra weer te benoemen hoorde onder doodse stilte het slag dat secretaris Hof gemaakt 5---- J“ -1--- Niet zonder literaire kwaliteiten schilderde hij de in Staveren gestor ven schipper Klaas van der Meulen. Ernstige kritiek oefende hij in zijn jaarverslag uit op het feit dart het zeilen met amateurschippers dit jaar niet op hèt Sneekermeer maar op de Gotngarijpster Poelen moest plaats vinden, omdat het wedstrijdwater door zoals hij het uitdrukte „de elite” in beslag werd genomen. „Hoogtepunt” van het afgelopen jaar noemde hij het feit dat de samen werking tussen de SKS en de vereni ging definitief geworden was. De ver eniging die werd opgericht door een aantal ontevreden bemanningsleden is nu uitgegroedd tot een volwaardige partner in de skütsjesilerij, al wordt dat door een aantal commissies nog niet ingezien. In ieder geval bestond de VSB dit jaar een half decennium en die vijf jaar moeten gevierd wor den. Men vraagt zich af of zo’n feest wel nodig is gezien heit feilt dat de vergaderingen van de vereniging door de grote geëmotioneerdheid al een feest op zich zijn. concludeerde Berend aan toevoegde dait „hwannear it der net foroarret sille wy advisearje net yn ’e Folkerts- sleat to silen.” Syt'se Hobma rea geerde achter uit de zaal met de waarschuwing „As jimme der mar om tinke dat Earnewald blauwt”. Per slot van rekening kan Eerne- woude als de bakermat van het skütsjesilen beschouwd worden. Nadat Wymer Hoekstra gewaar schuwd had voor de consequenties van het aannemen van vooral de eventuele boycot, „der bliuwt fan Earnewald sünder de Folkertssleait net folie oer” en Siete Meeter de conclusie dat Eemewoude schippers wegdrukt de zaak scherper stelde, besloot men voorstel ter kennis van de SKS te brengen en Eemewoude een afschrift te sturen van het besluit zodat de ze zich kon voorbereiden op een re pliek tijdens de jaarvergadering van de SKS. ^^VOOB 8NBBK BN OMWMQUU* REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redaktewr FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs geraakt. De commissie Eemewoude had dit toegezegd, maar wat bleek toen de skütsjes er van start gingen, er was niets van terecht gekomen en niet alleen lag niet de nog tamelijk veilige llinkerwal vol, maar ook de zeer onveilige andere oever. Gelukkig was de Folkertssloot bij de laatste wedstrijd te bezeilen. Levensgevaarlijk zo concludeerde men over de situatie. Eemewoude en het was hem gebleken dat het laatst startende skütsje 700 meter meer had moeten zeilen voor men door de finish kwam dan de eer ste. Het gevolg van hert feit dat de start en de finish niet op dezelfde plaats lagen. Men zal het in het be stuur bekijken en Eemewoude erop wijzen. Vorige week donderdagavond of -nacht zjjn van een in de Zwette te liggende baggermolen van de Krikke uit Heerenveen enige kranen opengedraaid, waardoor buiten water de machinekamer binnen kon stromen. Door de ondiepte ter plaatse is de baggermolen niet gezonken. Er ontstond wel schade in de machineka mer. In het vorige winterseizoen is er over het algemeen geen sprake geweest van jjs op de waterwegen (ijswegen) in het gebied van onze Ijswegencentrale, waarvan gezegd kon worden dat dit betrouwbaar was. Hoe dit in het hui dige winterzeizoen zal uitvallen, zal nog moeten blijken. Hoewel door berich ten in de krant telkens weer waarschuwende geluiden worden gehoord, blijkt in de praktijk, dat het publiek zich daar weinig of niets van aantrekt- Elk jaar weer zakken er mensen door het ijs en komen er verdrinkingsgevallen voor. „Als Ijswegencentrale staan wij hier machteloos tegenover. Er wordt telkens weer door veel mensen op onbetrouwbaar ijs geschaatst”, zegt de se cretaris, de heer C. Lanting. Dat vindt het college ook en het wil ook graag dat een verlichting aan het uurwerk wordt aangebracht. De hier mee gepaard gaande kositen bedragen 2300,exclusief de B. T. W. Bo ven dirt bedrag komen echter nog de kosten voor het aanbrengen van een schakelklok, electrische leidingen, het aanbrenigen en afbreken van steigers en werkzaamheden, die uiltgevoerd moe ten worden door personeelsleden van de gemente. De totale kosten komen op deze manier op ongeveer 3500, maar dan inclusief de BTW. De raad wordit voorgesrteld dilt bedrag beschikbaar te stellen. Daar wordit morgenavond over beslist. Vuilweercommissie veroorzaakte storm op jaarvergadering V. S. B. (aangege-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1