RAADSLID J. NOOITGEDAGT-ORANJE: A.R en P.vxLA.: drieduizend inwoners is het maximum Us iil f; If de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van 5» TWEELINGEN MAKEN IN GAASTERLAND 7000 VOL IJLST I FRAAIE „SELF-SHOW IN LEMMERWEG-WEST '•;1 IBB?-: kF ■am 30 iili f-'Jl F' ri I I... Mi O I W SNEEKER NIEUWSBLAD I Debutante Akky van der Veer yn „Letterlape” A w Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde mtgaee van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de I i 1 I 1 it I, I I SNEEKER NIEUWSBLAD IJLST MOET NIET TE GROOT WORDEN :<:t men „Als we kijken naar onderkomen meer en moeten zich hier- ri goed verschaft en cijfers roepen een Planologisch is via de Stuurgroep het britseradeel. OlfkM m 4* IHIK. tTWWCqMMttt w «U^ dit Voor Wymbritseradeel is er veel ten goede veranderd Verschijnt: maandags en donderdags donderdag- en zoek gebracht school voor l.h.n.o. de aan MAANDAG 31 DECEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 104 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. en dat 1974 heeft. wo- we het de bij Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o So ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,- per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Petronella Gea, de vandaag welgeteld dertien dagen jonge dochter van de heer en mevrouw Gosse Haga (25) en Klaaske Haga-Draayer (25), staat in de boeken van Gaasterlands burgelijke stand vermeld als de zevendui zendste inwoner van die gemeente. Reden voor burgemeester H. L. Sixma, baron van Heemstra om zich zaterdagmorgen in gezelschap van gemeente secretaris K. de Groot, naar de ouderlijke woning van Petronella Gea in Wyckel te begeven, met zeven chrysanten onder z’n arm voor mevrouw Haga en een rokertje voor pa, die metselaar is. De zevenduizendste zelf kreeg een spaarbankboekje met zevenduizend centen, evenals haar broer tje Marco Christiaan, die op dezelfde dag werd geboren, echter later dan Petronella, zodat hij de 7001ste is. De tweelingen werden overigens gebo ren in Sneek. Burgemeester Sixma: ’Maar we hebben gewoon doorgeteld’. (Foto Studio Ger Dijs). Burgemeester B. W. CAZEMIER: herstel van geleden verlies de Tsjerkesleat voor demping te is een -* - J verloren Tongersdei 3 jannewaris sil Tiny Mul der yn har programma „Letterlape” yn de Fryske Rono-ütstjüring in petear ha mei de skriuwster Akky van der Veer üt Ljouwert. Har earste boek „Read hier en reinwetter” is by de K.F.F.B. ütkommen. It leit yn de bidoeling, dat „Letterlape” tonei yn elke óflevering op d’ien of care wize omtinken jaen sil oan resint Frysk boekenijs. Dêrmei sil de rubryk dus tonei twa eleminten ha; nést dit aktuéle boekenijs bliuwt de bikende „letterlape”-formule: nij- sgjirrige en krityske notys^es by lite rair nijs üt binnen- en bütenlan. „Letterlape” is mei yngong fan 3 janne waris om de trije wike op tongersdei- tojoun yn de Fryske Utstjüring to bi- harkjen om healwei sawnen. J voor kwieën macraméwerk, werkstukken deze expositie door een bezoek van van allerlei makelij, kortom een bij- de wethouders H. Pheifer en H. A. zonder gevarieerde expositie. Uit alles Scholten. bleek dat nog zeer veel mensen thuis creatief bezig zijn. Ongeveer zeventig 1 mensen uit de wijk hadden werkstuk ken ingestuurd en dat betekent toch By de foto: Een overzicht van de tentoonstelling, die zeer veel publiek trok en het bekijken meer dan waard uitgroeien zodat we sten, een oud- en een krijgen”. CIJFERS In de periode 1956 tot en met 1973 gingen 2524 personen naar Sneek en 1718 personen van Sneek naar Wym- meer van Woudsend en Heeg, toch wel een ernstig feit, dat belanghebbende gemeente niet diiit overleg betrokken is en zodoende delijk van de besprekingen geen kennis draagt en ook in de besprekingen niet antwoord heeft kunnen geven op het hoe en waarom”. j ter te Uittartingen van zijn politieke tegenstandster. Hij noemde het getal 3000 zelfs heilig. „Verder wil ik eerst niet gaan, hoewel het niet gemakkelijk zal zijn een eenmaal aangezet groeiproces af te remmen”, zo zei hij. In hun algemene beschouwingen tijdens de behandeling van de gemeentebe- grz'dng kwamen de Ijlster raadsleden mevrouw J. Noöitgedagt-Oranje en de heer J. Zijsling - respectievelijk lid van de AR en de PvdA - tot de conclusie dat Ijlst niet te groot mag worden. Mevrouw Nooitgedagt wilde wel helpen de groei van het stedeke te bevorderen mits deze hielt te grote vormen aan neemt. „IK. UeilK aan ovvv luwxircio, vrav K, X... x-x - o- voorzieningen te realiseren”. De socialist Zijsling schaarde zich geheel ach- In zijn memorie zei burgemeester H. sen De heer R. Rijpma vond het verheugend dat ging met het van antwoord W. F. Mum- dat in hét plan „De Rat” niet te veel woningen in eens zullen wor den gebouwd. In totaal is hier ruim te voor een kleine 200 woningen. Met de bouw van 44 woningwetwo ningen zal allereerst een begin wor den gemaakt. „De grond voor parti- stukje oud- mag gaan.” vond Water- In 1973 zijn 281 woningen gereedgeko- dait dit men, tegen 138 in 1972 en 125 in 1971. Veertig woningen zijn nog in aan- j bouw. De burgemeester deed aan het de slot van zjjn betoog een beroep op de laatste planologische zaken, onder- raad om een zo goed mogelijke onder linge verhouding na te streven”, op dat wij naar buiten een krachtig, dui- en eensgezind beleid kunnen voeren.” culiere woningbouw zullen we ook ’t de grootste voorzichtigheid bebou- bouwen. Wij hopen met u dat het plan een verantwoorde uitvoering zal krijgen. We zullen trachten zo veel mogelijk groen en speelgelegen- heden te creëren”. Hij merkte op dat het college voor wat de groei van IJlst betreft niet streeft naar een bepaald aantal inwoners. „Dat is niet juist, we moeten naar de omstandigheden oordelen. Dit bete kent dat we een doordacht beleid moeten voeren. Er moet getracht worden de zaak niet te snel te laten niet twee IJ1- nieuw IJlst plan laten komen. Ook wilde hij dat er zo aller tevredenheid kan gauw mogelijk stappen worden onder worden uitgevoerd met veel groen en nomen ten einde het laatste gedeelte ruimte voor de mens”. van behoeden. „Het kiezers) IJlst dat niet een De heer S. Wassenaar (CHU) sluitende begroting heeft. Dit is vol- dat de begroting reden tot optimisme gens hem het gevolg van een goed verschaft en in dat licht bezien moet avond, op 25 januari een hearing met bestuursleden van de wijkvereniging, Er waren heel wat inzendingen, zowel vertegenwoordigers van het gemeente- van dë jeugd als van de ouderen, bestuur en van „Patrimonium”. Don- Daartoe behoorden wandkleden, teke- derdagavond toonde het gemeentebe- ningen, reliëfwerk, houtsnijwerk, rele- stuur van Sneek belangstelling kwieën macraméwerk, werkstukken deze expositie door Nadat de begroting binnen twee uur ongewijzigd was goedgekeurd, had de raad weinig moeite met de resteren de veertien agendapunten. Zo men zonder beschikbaar stellen van 30.000 voor het maken van een bestemmingsplan voor de binnenstad, noodzakelijk aan gezien de stadskom op de nominatie staat te worden aangewezen als be- vervolg op pagina 3) POSITIEF De positieve bevolkingsonwikkeling in het afgelopen jaar heeft voor een groot aantal dorpen positieve kanten te zien gegeven. Veelal heeft deze ontwikkeling een stimulans betekend voor kerk, school, verenigingen middenstand. Verwacht wordt Wymbritseradeel per 1 januari een aantal inwoners van 11092 Voor het gemeentelijk budget heeft deze bevolkingsaanwas een gunstig resultaat. De paar duizend inwoners die Wymbritseradeel in ongeveer 25 jaar verloor heeft, miljoenen aan in komstenderving betekend. W. Hij vervolgde met: „bovendien acht ik in het formele overleg van verscheidene verenigingen Rat nog wel zo nodig is, aldus net enorm zijn gegroeid. De heer Zijsling AR-lid. Zij wilde dus niet verder gaan beschildigde het college van een on-1 dan maximaal 3000 inwoners. „Dat evenwichtig subsidiebeleid. Hij gaf b. I geeft tenminste niet het idee dat we en w. in overweging al vast plannen in een wijk van een grote stad wo- te ontwikkelen voor de bouw van een i nen. Met dat inwonertal kunnen we soortement sporthal, wil men de zaal- die voorzieningen realiseren die nodig sporten in IJlst niet in het gedrang zijn. In dit kader hoop ik dat De Rat tot aller tevredenheid Ruim 700 mensen hebben maandag-, wel wat. Men leeft in elk geval mee vrijdagavond een be- in de wijk, waarvan het bestuur alles aan de christelijke doet om iedereen zoveel mogelijk in het Kaats- het werk van de wijkvereniging te land in Sneek. Deze school was voor betrekken. een deel ingericht als expositiezaal De vereniging telt momenteel onge- voor de „Self show” van de Lem- veer 650 leden, die men zoveel moge- merweg-westbewoners, die hun inzen- lijk actief bezig wil houden. Zo is er dingen hadden gestuurd op verzoek op 11 januari in de CMTS een spel- van de actieve wijkvereniging. -J J-1 - de uitbreiding van de sportaccommo datie volgens hem geen ijdele hoop blijven. „Dit staat nu nog op een laag pitje”. Hij hoopte dat het colle- van ncv icuvKc o--.~ ge voortaan nauwer in kontakt zal Ik denk aan 3000 inwoners, dat is groot genoeg om hier de gewenste staan met de besturen van de sport- -• verenigingen, „want daar komt men verder mee dan grote verslagen in de krant Inzake de subsidieverhogingen zoals verschillende raadsleden die voorstaan reageerde de burgemeester met de waarschuwing dat de raad aangaan de de financiële positie van de ge meente niet te optimistisch moet wor den. Op de post onvoorzien staat weliswaar een bedrag van 43.000 vermeld, „maar er is beslist niet veel speelruimte. Daarom moeten we met voorzichtigheid te werk gaan”. Hij n;af toe dat de kwestie spo’daccom- modalties „onze aandacht heeft” maar dat IJlst voorlopig niet moet rekenen I op een „sporthal”. Dat wordt een te I dure aangelegenheid. De opmerking van de heer Zijsling over het behoud van de Tsjerkesleat zal het college ter harte nemen. naar Wymbritse- een afronding te krijgen. Vooral nadeel Zijn gekomen”, zo zei de bur- Woudsend en Heeg staan momenteel gemeesiter, die voorts zei dat „we van in een aantal procedures centraal. Cri- nog lang niet praten over groei ten Ook de woningbouw tiek had burgemeester Cazemiier op koste van, maar over een herstel van „al bevindt zich in een stijgende ljjn. de Commissie Vooroverleg van de geleden verlies, dat buiten onze schuld Provinciale Planologische Dienst. Aan in het verleden is ontstaan”. Burge- de coördinatie tussen een aantal dien- meester Cazemier becijferde een net- sten in Leeuwarden schijnt wat te to-toename van 539 inwoners. Het mankeren, merkte hij op en hij ver- aantal vestigingen bedraagt niet min- volgde: „zo schrijft dë commissie dat der dan 1002, bijna 500 meer dan in de rondweg zijn uitmonding behoort 1972. te krijgen bij dë Wellebrug, maar het vooroverleg met Provinciale staat had reeds laten zien, technisch onmogelijk was.” REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jëllema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 meer akkoord Burgemeester B. W. Cazemier van deze gegevens en cijfers roepen een Planologisch is via de Stuurgroep het briitseradeel. „Eerlijkheidshalve moet Wymbritseradeel hield vrijdagmiddag beeld op van verandering en vooruit- afgelopen jaar veel werk verzet. Het wel gesteld worden, dat in 1973 een bjj de aanvang van de begrotings- gang, met name voor Wymbritsera- planologische gedeelte van een groot extra aantal Sneters, of waren het ex- hij tal van aspecten aan bracht. Hjj deed dat uitgebreid en hij bij niet op de laatste plaats op de staafde daarbij zjjn beweringen vaak meerdering van het met cijfers- Aan het slot van zijn met zijn gemeente. aandacht beluisterde rede zij hij (vrije IJlst van de begrotings- gang, met name 1 vergadering 1974 een jaarrede, waarin deel veel ten goede.” De eerste bur- aantal dorpen begint langzamerhand Wymbritseradelers, 1 van aspecten aan de orde ger van Wymbritseradeel doelde daar- een afronding te krijgen. ver- inwonertal eenmaal aangezet groeiproces af te remmen”, zo zei hij. „x. „Ijlde ontwikkeling doordacht beleid. Hij waarschuwde te- van het inwonertal, het aantal ge- gen een overtrekken van de woning- reed gekomen woningen en straten en bouw, waardoor het culturele leven in dergeiijke kunnen we tevreden maar ’t stedeke op de achtergrond zou ko- ook somber zijn”, meende mevrouw men. Verschillende verenigingen heb- Nooitgedagt. Het begrip tevredenheid ben zich naar zijn mening nu al geen is volgens haar uit de tijd, zodat over- onderkomen meer en moeten zich hier- bljjft de zorg wordt IJlst niet te voor tot buurtgemeenten wenden. Hij groot. „Wordt het geen stad, waarin pleitte voor een aanpassing van de het groen, de bomen, het water enzo- gemeentelijke subsidies. Deze zijn de voort verloren dreigen te gaan. Men laatste jaren steeds gelijk gebleven kan zich afvragen of het plan De terwijl Rat nog wel zo nodig is, aldus het enorm i een „Dat evenwichtig subsidiebeleid. Hij gaf en w. i i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1