Vorig jaar ongeveer 450 Jongen in Balk door GRACHTEN IN SNEEK WORDEN GEBAGGERD VANDAAG DE VIERDE RODE KRUIS PUZZEL rotje aan zijn hand gewond... ULST snekerWoerier «wok m rmiaw II ■11 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Automobilist rijdt ree dood in Oudemirdum Officieel Orgaan van sites .er illlllllllllHIlinillllllillHH ■iBW^ SNEEKER NIEUWSBLAD^ )el politiekorpsen in Sneek, A^mbritseradeel en Gaaster- and, spreken van een rustige aarwisseling. Gezien het aan- ai bij de verschillende bureaus unnengekomen meldingen kan ezegd worden dat er bijzon weinig ongeregeldheden ijn voorgekomen. Men heeft /el de indruk dat er aanzien- jk meer vuurwerk dan vorig aar in rook is opgegaan. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de J w Ss Ill 8 4 t SNEEKER NIEUWSBLAD JAARWISSELING 73/74 VRIJ RUSTIG SNEEK GROEIDE MET CIRCA 50 INWONERS UWUVUUUWUUUUUUUVUUl Carnegie-heldenfonds dankt alsnog reddend duo uit Heeg Vandaag publiceren wij de vierde Rode Kruis puzzel, waarbij weer prachtige prijzen zijn te winnen. En u weet: het gaat hierbij voor een goed doel. U plakt een postzegel van een gulden extra op uw briefkaart of u maakt een gulden over via uw giroreke ning. Enfin de voorwaarden staan allemaal vermeld in de puzzel, die u elders in dit blad kunt vinden. Ook de fraaie prijzen, die u kunt winnen, staan hierbij uitvoerig vermeld. Helaas kunnen wij u de uitslag van puzzel nr. 3 nog niet geven. Dit in verband met de feestdagen, waardoor er op 31 december j.l. geen trekking is geweest. De trekking van puzzel nr. 3 vindt volgende week maan dag plaats, de trekking van puzzel nr. 4 vindt een week later plaats, namelijk op maandag 14 januari. Uiteraard plaatsen wij de uitslag van deze trekkingen dan in het Sneeker Nieuwsblad. Doet u vooral mee aan deze interessante Rode Kruis puzzel. Verschijnt: maandags en donderdags Het aantal inwoners van Gaasterland bedroeg op 1 januari 1973 6870, dins dag was dit 7014, een stijging van 144 mensen. Deze winst kwam tot stand middels een geboorte-overschot van 44 en ’n vestigingsoverschot van 100 per sonen. Er vertrokken 291 Gaasterlan- ders terwijl 391 personen in deze ge meente hun domicilie kozen. Er wer den 115 kinderen geboren, 71 inwoners kwamen te overlijden- DONDERDAG 3 JANUARI 1974 129ste JAARGANG No. 1 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huis>aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN ex> De firma Konijn uit Hoorn is mo menteel bezig met het baggeren van het water langs de Prins Hen drikkade. Deze gracht wordt uitge diept tot aan de Noorderpoort. Wan neer men hier mee klaar is wordt het speciale materiaal verhaald naar de Westersingel die tussen de Noorderpoort en de Koningsbrug onder handen wordt genomen. Ver moedelijk zal men ook nog een'ge deelte van de Franekervaart uit baggeren. De firma Konijn is ge specialiseerd in klein baggerwerk. Dat betekent dat men karweien aanneemt, waarvoor geen grote baggermolens kunnen worden ge bruikt. Men is in Nederland de eni ge specialist op dit gebied. De in Sneek vrijkomende baggerspecie wordt afgevoerd naar het depot langs de Zwette gelegen tussen de boerderij van de heer Tilma en „Zwettehof”. Men hoopt over twee weken klaar te zijn. (Foto Studio Ger Dijs). Helt inwonertal van het stadje Sloten is met twee teruggelopen tot 713 op 1 januari van dtt jaar. Vorig jaar wer den drie mannen en zes vrouwen gebo ren, er vestigden zich in totaal 28 nieu we inwoners. Zeven Sloitenaren kwamen te overlijden en er vertrokken totaal 32 inwoners van het stadje. Sloten kan derhalve terugzien op een geboorte overschot van 2, maar een vertrek- overschoit van vier personen. Vandaar de terugloop. Vorig jaar werden 37 huwelijken voltrokken- De heer KI. Witteveen uit Oudemir dum heeft dinsdagavond net buiten de bebouwde kom van zijn woonplaats met zijn personenauto een volwassen reebok aangereden. Het dier kwam hierby om het leven, de auto werd aan de voorkant licht beschadigd. Het on geval gebeurde om ongeveer zeven uur op een wisselplaats, waarvan het Gaasterlandse wild geregeld gebruik maakt om de weg over te steken. van 312. Er kwamen evenwel 5 perso nen (vier mannen en één vrouw) te overlijden terwijl 104 Ulsters zich el ders vestigden. Dtt houdt een verlies van 109 inwoners in, de nettowinst be draagt dan 203 personen. De Ulster bevolking werd op 1 januari van dit jaar gevormd door 1183 mannen en 1156 vrouwen. De rijkspolitie groep Wymbritseradeel wist te melden dat het in die gemeen te en in Ulst „tamelijk rustig” is ge weest. Er hebben zich geen calamitei ten voorgedaan. In Woudsend gingen een aantal banden en een autowrak in vlammen op, evenals in Ulst. Men heeft d'e „brandstapels” rustig laten uitbranden- Wel werd overal veel vuurwerk af gestoken, gewonden zijn hier voor zover bekend, echter uitge- bleven. Gesleept werd er erg weinig. In Blauwhuis verhuisden enkele oude tractoren naar het plantsoen in het centrum van het dorp, maar daar is het bij gebleven. „Ik geloof stellig dat helt slepen mlinder wordt,” aldus een polttiefunktiionaris. De drukte na twaalf uur op straat concentreerde zich in Sneek vooral in de Oosterdijk waar velen samen kwa men om de beste wensen voor hert ko mende jaar uit te wisselen. Schermut selingen zijn hier praktisch niet voor gekomen. Wel werd bij de politie een aanklacht wegens mishandeling inge diend door een jongeman dlie dinsdag- Ook de rond Sneek liggende gemeenten Ook Ulst groeide- Bedroeg het aantal inwoners per 1 januari van het vorig jaar 2136 zielen, per 1 januari van dtt JU.J4 J._ 114.il—A 2339 inwoners genoteerd en dat bete kent een toename van 203 mensen. In januari van dtt jaar. 1973 werden in het stedeke 20 mannen en 26 vrouwen geboren. Er vestigden zich zowel 133 mannen als 133 vrou- onderdelen van auto’s, tractoren en andere voertuigen aan de wandel, ter wijl de mesthoop van een landbouwer werd verspreid over enkele tuintjes van andere inwoners van het dorp. Verder is de jaarwisseling hier „nor maal” verlopen. i ij de politie in Gaasterland had men indruk dat de belangstelling voor t oer-oude, vooral op het platteland g in trek zijnde „slepen”, tanende Er werd weinig van zijn plaats ge bald, misschien ook omdat men uit orzorg de spullen goed had opgebor- n- Alleen Wyckel maakte hierop n uitzondering. Hier ging men met oor zover bij de politie is bekend ebben zich echter weinig ongelukken iet vuurwerk voorgedaan. Alleen een oordvoerder van het rjjkspolitiekorps i Gaasterland wist te melden dat de (iijarige P. Jissink uit Balk aan zijn am werd gewond toen hij een reeds i ^gestoken rotje te lang vasthield, aardoor het ding in zijn hand ont- ofte. Hij liep een scheur in de huid m zfjn duim op. De wond moest orden gehecht. morgen om ongeveer 2 uur zonder enige reden door een wildvreemde een klap in het gezicht werd toegediend. Gelukkig nieuwjaar! Het „slachtof fer” zat als duopassaigier achter op een bromfiets- De bestuurder hiervan zocht zich een weg door de menigte op de Oosterdijk, toen zijn „maat” plotseling uit het zadel werd gelicht en een dreun moest incasseren. Op het Grootzand sneuvelden voorts enkele ruiten, terwijl ook van het kantonge- rechtsgebouw aan de Marktstraat een raam werd ingegooid. Er werd veel vuurwerk af ges token, er waren vele jon geren op straat maar er werd wei nig gesleept. In het begin van het vorig jaar hadden de heer J. Korte en de achtjarige Frits Palet, beiden woonachtig in Heeg, in eendrachtige samenwerking het toen zesjarige neefje van Frits, Stephen, uit een sloot in Heeg gehaald. Een bij zonder kranige daad, dat door het Carnegie-heldenfonds aanvankelijk niet op haar juiste waarde was geschat. Voor mevrouw kortooms, een plaatselijke onderwijzeres, was toen wel het nodige weg gelegd, dit omdat zij na de redding via mond-op-wond-beademing de levengeesten van Stephen weer had weten op te wekken, maar dat was gescMetf op initiatie) van dè Maatschappij tot het redden van Drenkelingen. Dat had in september haar beslag gekregen. Voor de heer Korte en Frits Polet was een en ander toen beperkt gebleven tot ’n warme handdruk. Gelukkig kwam 't Carnegie-heldenfonds op haar eerder genomen besluit terug (burgemeester B. W. Cazemier: ’Daar ben ik bijzonder blij mee’) en besloot men het ferme duo alsnog te bedanken. Gistermorgen werden beiden dan op ’t gemeentehuis van Wymbritseradeel aan de Marktstraat te Sneek ontboden. Uit handen van Wymbritseradeels eerste burger ontving de heer Korte, die werkzaam is als barkeeper, het Loflijk Getuigschrift en een blijvende herinnering in de vorm van een fraai zilveren schaaltje met inscriptie, terwijl de jeugdige Frits een „schitterende” pen, eveneens met op schrift, kreeg toebedeeld. (Zie foto). (Foto Studio Ger Dijs). Alhoewel op dit moment nog geen de- hiermee op bijna 27.800 zielen gekomen finitieve cijfers kunnen worden gege- Sneek groeide vorig jaar met vier- ven staat vast dat het aantal inwo- tot vijfhonderd inwoners. Ik okober ners in Sneek met ongeveer 50 perso- boekte men een verlies van zeven nen is toegenomen Tegenover een ge- Snekers maar dit nadelig saldo is dus boorte-overschot van ruim 200 staat de laatste maanden in een positief ’n vertrekoverschot van ruim 150 per- omgebogen. sonen Het totale bevolkingscijfer is WOWWNBL REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. JeUema, redakteur F O TOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs werden qua inwonertal groter. De meeste winst boekte Wymbritseradeel jaar stonden bij de burgerlijke stand waar de bevolking met 539 toenam tot 11092 per 1 Dit zijn overigens voorlopige cijfers. Eind deze week hoopt men de defini- wen en dat betekend in totaal ’n groei tieve gegevens openbaar te kunnen maken. i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1