Kopers voelen zich erg genomen door aannemer en bouwdirektie Burgemeester niet gelukkig werking art.-8-commissie de gemeenten SNEEKf WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van en I Mevr. E. A. M. Lampe-de Vries bedankt voor de Sneker raad IJLST 1 k SNEKER^KOERIER Ds. P. Vroegindewey vertrekt uit Oudega naar Workum I COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD ZETEL BLIJFT TOT SEPTEMBER ONBEZET illlffllIiBlii [•IM Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-hui* In GAASTERLAND, SLOTEN m w SNEEKER NIEUWSBLAD Hef Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, >7 e*..#* I f SNEEKER NIEUWSBLAD Recreant wilde Gaasterland ’n loer draaien met verkoop Vervolg op pagina 17. tweedekrotwoning’ in Balk Vervolg op pagina 17. gd Verschijnt: maandags en donderdags de heer Jansen. Tot op heden zijn de zeventien mankementen nog niet ver holpen, er zijn zelfs nog een paar bij gekomen- DONDERDAG 10 JANUARI 1974 129ste JAARGANG No. 3 De de ABONNEMENTEN Abonnementsgeld 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. spuiten van grond die bestemd is voor de bouw van een 200-tal woningen plan ’De Rat’. Deze woningen zul len niet allemaal tegelijk worden gebouwd, begonnen wordt met 44 woningwetwoningen, en wel omstreeks in het begin van juli, wanneer men met het opspuiten klaar is. (Foto Studio Ger Dijs), za- een die De heren H. Jansen, A. H. Rensink en R- Hoekema uit Woudsend voelen zich vreselijk in de boot genomen door de aannemingsmaatschappij Noppert BV uit Ouwsterhaule en de architect L. Zijlstra uit Bakhuizen. De heren hebben alle drie een semi-bungalow gekocht aan de A. H, Trompstrjitte, „maar het is absoluut een miskoop,” zegt de heer Jansen- Hij heeft een waslijst met klachten (lekkage, van de muur vallend stucadoorswerk, gespleten balken, na den en kieren, doorzakkend keukendak enzovoort opgesteld, maar ondanks een langdurige en uitgebreide correspondentie hebben noch de aannemer noch de heer Zijlstra, die belast was met de bouwdirektie en dus verantwoordelijk was voor ’t eindprodukt, stappen ondernomen om de mankementen te herstel len. De heer Jansen heeft nu, mede namens zijn ’mede-slachtoffers” besloten de zaak aanhangig te maken bij de juridische afdeling van de Consumentenbond in de hoop dat men er hier iets aan kan doen. De bungalows kostten bijna ze ventig mille, de aannemer heeft het geld op een heel klein gedeelte na al binnen 1 ’,i* Semi-bungalows voldoen in Woudsend niet aan eisen!! Bovendien bleek dat er op de lijst van D’66 geen opvolger of opvolg ster voor mevrouw Lampe-de Vries te vinden was, die haar zetel wou innemen. Vandaar ook dat mevrouw Lampe-de Vries in november 1973 in haar verklaring zei dat zij voor lopig als onafhankelijk raadslid zou blijven zitten. Er was toen immers de mogelijkheid dat een partijgenoot van haar zitting zou willen nemen in de raad- Maar dat bleek achter af niet het geval- meerde „zoekende”. Het beroepingswerk voor de hervormde gemeente onder vindt moeilijkheden doordat de predi kant die het beroep aanneemt, niet alleen Oudega (W.), maar ook Wol- sum en het Theresiahulis in Blauw huis onder zijn hoede moet nemen, hetgeen voor de betreffende dominee een dubbele belasting betekent. het meter groot, 27.500 te betalen. De voorzit ter zegde toe een onderzoek te zul len instellen om het huis eventueel onbewoonbaar te verklaren. De prijs lag het college namelijk ook een beetje zwaar op de maag „maar aan de andere kant moeten we voorzich tig zijn met het onbewoonbaar ver klaren van woningen die de gemeen te wil aankopen. Dat zou namelijk kunnen ruiken naar onbehoorlijk be stuur.” „en dan zal Bootsma wel in de han den knijpen als hij f 27.500 kan van gen. Dat betekent een winstje van on geveer 400 procent.” De heer Timmer man en met hem de hele CDA-frak- tie kon zich in de verste verte niet verenigen met de voorgestelde prijs „dit is een niet te verteren zaak” en stelde dus voor het bouwvallige optrekje onbewoonbaar te verklaren. De socialist C. Gaastra kon de bewe ring van de CDA-er volkomen onder schrijven. Hij noemde de gang van ken een feitelijk voorbeeld van situatie waarin een gemeente tweede woningen in de dorpskommen toelaat kan verzeilen. De heer Gaas tra vond het „in nuvere saek” dat een overheidslichaam dienaar van het algemeen belang een dergelij ke prijs zou moeten betalen, terwijl de werkelijke waarde van het huis naar zijn mening misschien slechts erikele procenten van het voorgestelde be drag bedraagt. „Hoe haalt men het in het hoofd hier zo’n prijs voor te vra gen. Hij zal wel gedacht hebben, het is maar net wat een gek er voor geeft maar ik wil niet voor gek staan. Ik wil hier niet aan mee doen,” aldus de Zijn fraktiegenoot G. De heer Timmerman zei dat zijn fraktie zich de ogen had uitgewreven toen men het voorstel betreffende de koop onder ogen kreeg. Het huis is volgens hem niet meer bewoonbaar, de elektrische leidingen zijn er uitge sloopt en „dan komt men als vervan gingswaarde op zo’n bedrag. Bovendien wensen wij geen tweede woningen in de kem van een dorp, nog afgezien van het feit of dit betiteld kan worden als tweede „woning”. De prijs per vierkante meter grond zou hierdoor exhorbitant hoog zijn.” De CDA-er was ter ore gekomen dat de heer Boot sma zijn „woning” eens voor 15.000 aan een particulier heeft aangeboden leden, een zetel onbezet moet blijven, wanneer er voor de betreffende partij geen opvolger is. Die situatie is bij gemeenteraden met zeven tot elf raadsleden iets anders. Maar dat geldt dus niet voor de raad van Sneek, die dus tot september twintig raadsleden zal tellen, inplaats van 21. Ds. P. Vroegindeweij, sinds novem ber 1969 hervormd predikant in de gemeenten Oudega (W) en Wolsum, vertrekt binnenkort naar Workum, waar hij ds. L. Eijgenraam opvolgt. Waarschijnlijk doet ds. Vroegindeweij 31 maart zjjn intrede in Workum. De heer Jansen, om maar bij z’n ver haal te blijven, is afkomstig uit Nijme gen. Zijn werkterrein werd verplaatst naar Friesland, waarna hij de hele provincie afstroopte naar een geschik te woning. Zo kwam hij bij het make laarskantoor Bos en Wind in Sneek terecht diie belast was met de ver koop van deze semi-bungalows in Woudsend. De woningen waren eigen dom van de Woningstichting Wymbrit- seradeel, die ze aanvankelijk voor de verhuur had bestemd. Hier bestond evenwel erg weinig animo voor aange zien er een huur van circa 360 gulden per maand moest word en betaald. Vandaar dat men besloot een gedeelte van de woningen te verkopen. hij stond wel op de de heer Timmerman voorzitter noemde de zaken „een ontwikke ling van het allerlaatste moment.” In de woonkamer is een muur gekon- strueerd, die middels „schoon metsel werk” moest worden opgetrokken. Van schoon metselwerk is evenwel geen sprake. Bjj de heer Rensink zjjn en kele bakstenen zelfs kapot en zitten onder het cement. Ook de muur van de heer Jansen is allesbehalve fraai. Het dak van de heer Jansen lekt op verschillende plaatsen, stucadoors werk valt en breekt uit de muren, die nog onafgewerkte gaten vertonen waar door het behoorlek tocht. De vloeren en muren zijn scheef, evenals het plafond, de heer Rensink heeft alle afvoerpijpen al verstopt gehad, braadlucht uit de keuken is op slaapkamer van de heer en mevrouw Jansen te ruiken, het hout- en metsel werk vertoont naden en kieren, bal ken en planken trekken krom. De ste nen afzuigkap op zolder staat los, de Mevrouw Lampe-de Vries is intussen door de KVP candidaal gesteld voor het straks fungerende CDA, dat dan in de plaats komt van de huidige GCP. In dit verband heeft de KVP de candidaten op een briefje, de CHU en AR in Sneek moeten zich nog uit spreken over de candidaten, die voor de komende gemeenteraadsverkieziin- g enop de lijst van het Christen De mocratisch Appel zullen voorkomen. Volgens de wet mag de zetel van mevrouw Lampe-de Vries niet door een andere partij worden ingenomen. Haar stoel blijft dus tot de eerste dinsdag in september, wanneer de nieuwe raad geïnstalleerd zal worden, onbezet. De wet bepaalt namelijk, dat 'in een raad met méér dan elf raads heer Gaastra. Overdiep knikte instemmend. Burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra merkte op niet te weten dat de woning er momenteel als een krot uit ziet. Van de prijs van 15.000 die Bootsma er voor gevraagd zou heb ben was evenmin iets bekend. De wo ning was volgens hem de afgelopen zo mer nog wel bewoond geweest „want ik heb de heer Bootsma in Balk zien lopen.” „Maar camping,” wist te melden .De hele gang van Hij kon zich voorstellen dat het een „beetje nuver” is voor een derge lijk huis, met grond erbij is nauwelijks 138 vierkante Een gedeelte van de Pypsterstikke in Balk wordt gesaneerd. Daarvoor was het nodig dat de gemeente Gaasterland ook het als tweede woning gebruikte huisje van de heer H. Bootsma uit Wezep kocht. Aanvankelijk konden b. en w. het met de recreant niet eens worden over de financiën omdat de eigenaar te veel vroeg. Op verzoek van het dagelijks bestuur van de gemeente heeft de taxatiecommissie de zaak echter nog eens bekeken, hetgeen resulteerde in een voorstel aan de raad de woning voor maar liefst 27.500,aan te kopen maar dat vond de op de heer J- B. Coenders na voltallige vroedschap veel te gek- De heer L. Timmerman (CDA) noemde het huisje een krot en stelde voor het onbewoonbaar te verklaren zoals met het aangrenzende huis ook is gebeurd. De PvdA-fraktie wilde een onteigeningsprocedure op gang brengen. Mevrouw E. A- M. Lampe-de Vries heeft het gemeentebestuur van Sneek bericht dat zij bedankt als lid van de gemeenteraad. Zij zal de eerstkomen de begrotingsvergadering, die op dins dag 15 januari gehouden wordt, dan ook niet bijwonen. In de vergadering van de raad op dinsdag 20 november verklaarde mevrouw Lampe-de Vries dat zij voor D’66, voor welke partjj zjj zitting had in de raad, had be dankt en dat zij voorlopig als onaf hankelijk raadslid haar funktie zou blijven vervullen. Volgens mevrouw Lampe-de Vries is helt raadslidmaatschap zonder „ach terban” niet erg prettig, hoewel zij als raadslid voor D’66 toch een bij zonder leuke tijd achiter de rug heeft, naar zij zei. Zij achtte het echter be ter om, in verband met de komende verkiezingsstrijd de duidelijkheid te dienen door nu te bedanken als raads lid- Oók gezien de besprekingen die momenteel in Sneek gaande zijn tussen D’66, PPR en PSP om eventueel straks met een gezamenlijke lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Een employé van „Bos en Wind” verklaarde de heer Jansen uitdruk kelijk dat hij de eerste koper van de semi-bungalow zou zijn. Dait ge loofde hij en er werd een voorlopig koopkonitraikt getekend. De woning zou in november of december 1972 worden opgeleverd. Op die basis verkocht de heer Jansen z’n huis in Nijmegen. De aannemer kwam zijn verplichtingen evenwel niet na: eerst op 24 maant kon de heer Jansen zijn huis in Woudsend betrekken. „Toen begon het gedonder”, zegt de ver ontwaardigde koper. Opspuiten plan „De Rat” in IJlst deze zomer klaar HEDAKTIE: Singel IV, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 Het vertrek van ds. Vroegindeweij houdlt in dat heel Oudega nu zonder predikant zit, want ook de gerefor- gemeente is al enige tijd Het Het huis vertoonde allerlei manke menten: 70 stuks in totaal om precies te zijn- De heer Jansen nam dit niet en klopte bij de make laar, de aannemer en de bouwdirek- tie aan. „Na veel vijven en zessen werd er in eerste instantie wat ver holpen, maar er bleven nog 17 punten over,” aldus de koper, die opnieuw opnam met „Bos en Wind”» Er rezen nieuwe problemen want het bleek dat de heer Jansen eigenlijk helemaal niet de eerste koper was. „Er kwam aan het licht dat de wo ningen al ’n keer voorlopig waren ver kocht aan de heren U. Hoekema, G. Sohuitema, S. Lunter en L. Visser. Dezen hebben echter bedankt toen men in de gaten kreeg dat de woningen erg slecht waren. „De employé van Bos en Wind had mij evenwel bezworen dat ik de eerste was en voelde zich zowaar be ledigd toen ik zei dat het niet zo was. Hij moest wél toegeven toen ik met bewijsmateriaal aan kwam,” zo zegt 1 „I I 7

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1