snekerWkoerier Windhoos richtte voor bijna 25 mille schade aan in Oppenhuizen Informatie over Sneek voor het onderwijs I J Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST van en BS s «üi Schipperszoontje in Sneek verdronken Bromfietser knalt op stilstaande auto x jü wwuAWiiiwniii i iii^ atnaa bh omwi COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD In Bakhuizen ■HMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiflIBlBlllHllllllli BENZINE GESTOLEN UIT AUTO IN SNEEK Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 14 JANUARI 1974 129ste JAARGANG No. 4 DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN Veel belangstelling voor woningbouw in Folsgare WSNEEKER NIEUWSBLAD m 4. MIW. VTWOTSUm M JStggg Eppie Bleeker, de 24-jarige onderwijzer uit Heerenveen is het afgelopen weekend nationaal sprintkampioen geworden en dat was voor de heren K. de Groot, D. Winia en D. Hylkema uit Balk de reden om de „koppen’’ bij elkaar te steken om vervol gens een huldigingsfeest op touw te zetten. Eppie is namelijk al enkele jaren onderwijzer aan de rooms katholieke lagere school in de Gaasterlandse hoofdplaats en geniet in het dorp een grote populariteit. Dit werd gisteravond in „De Treemter” duidelijk want toen kwamen zeker een tweehonderd Balksters hem gelukwensen met zijn succes. Hef Saeeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, «Ie -< j Fw ti/ f SNEEKER NIEUWSBLAD BALK IS ERG TROTS OP MEESTER EPPIE Vervolg op pagina 3. matie-bladen. verschillende achter gelegen huizen, De heer Van der Werf van de Prin sengracht in Sneek kwam zaterdag morgen tot de ontdekking dat men ’s nachts ongeveer 25 liter benzine uit de tank van ztfn auto had gestolen. De wagen stond voor zijn woning gepar keerd. met informatie, en teisterde ooggetuigen UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. r* betekent dat de KNSB er een netto winst van ongeveer 7000,aan heeft overgehouden en dat is de laat ste jaren erg weinig voorgekomen. Bondsbestuurders toonden zich dan ook erg ingenomen met dit resul taat en het ziet er naar uit dat de schaatssport uit het diepste dal om hoogklautert. De Sneker handelaar De Jonge mist een anitiek koperen arm voor de be vestiging van een buitenlantaam. De arm was aangebracht op de buiten muur van zijn pand aan de Singel- Begin van brand binnenstad binnen een uur bedwongen ze stof dan kunt u, als u vindt, een beroep doen op de gemeen- op zijn pootjes terecht. Men trok een orkest aan „De Stampers” die het publiek op de hand had er werd een zaal afgehuurd en er werden bloemen gekocht, want een huldiging zonder bloemen is niks. In Folsgare bestaat behoefte aan ter rein voor de bouw van woningen door particulieren. Aan de noordoostzijde van het dorp heeft het gemeentebe stuur hiervoor een perceel grond be schikbaar, maar voor dit terrein dient nog een ontsluiting tot stand te wor den gebracht. Burgemeester en wethouders hebben met de eigenaar van de naast ’t bouw terrein gelegen half verharde reed, het zogenaamde „Reade Leantsje”, over eenstemming bereikt over de aankoop van een gedeelte hiervan. De Sneker brandweer rukte zaterdagavond om een uur of acht compleet met Magirusladder uit om in de binnenstad een begin van brand op de bovenste verdieping van het pand Witteveen herenmode aan de Wijde Burgstraat te blussen. De spuitgasten hadden het vuur binnen het uur onder controle, waarna men overging tot het controleren van de wanden die veelal uit hout bestonden en waarin nog vonken zouden kunnen smeu len. Brandweercommandant W. Slob vertelde na afloop dat dit niet het geval was geweest, zodat om een uur of half tien de hele zaak bekeken was. De brand werd ontdekt door een voorbijganger die een brandlucht rook en naar de politie liep. Daar werd onmiddellijk de brandweer gewaar schuwd die in no time ter plaatse was. Bet ontstaan van de brand moet worden geweten aan het onoordeelkundig plaatsen van een gaskachel. Op de bovenste verdieping was namelijk een kamer verhuurd aan de Sneker kantoorbediende M. L. die zaterdagmiddag door een kennis de kachel had laten plaatsen en voor het eerst de nacht zou doorbrengen op de kamer. Nadat ze de kachel had aangestoken verliet ze het pand. Waarschijnlijk door oververhitting is de houten achterwand van de kachel in brand ge vlogen. De betrokken wand is volledig verbrand, verder is er nog enige inboedelschade ontstaan. Van waterschade is hoegenaamd geen sprake. (Foto Studio Ger Dijs). Zo tegen negen uur gisteravond had den zich dus een twee honderd Balk- sters in „De Treemter” vervoegd. Voor de t.v. had men gehoord dat Eppie Bleeker hier gehuldigd zou worden. Overigens zaten ook ver schillende inwoners van Balk op de tribune van de Asser kunstijsbaan „Drenthe” waar Eppie zijn presta tie leverde. De wedstrijden trokken overigens circa 5500 toeschouwers (zaterdag 2200 en zondag 3300). Dat Ook op het Sneker industrieterrein heeft de windhoos danig huisgehouden. Met name de fabriekshallen van Lan- dustrie werden door een uitloper er van getroffen. Het dak van het nieuwe kantoorgebouw en van de fabrikage- hal kreeg het zwaar te verduren en werd over een oppervlakte van ze ventig vierkante meter losgerukt. „Het was als reed een auto op sta len wielen door de fabriek,” zo luidde één der commentaren- Het water sij pelde door het gehavende dak de hal binnen. bladig systeem steeds aangevuld Ook buiten de fabriek was er nogal wat schade. Een geparkeerde auto werd getroffen en dat betekent voor de eigenaar een tegenvaller van zo’n duizend gulden. De isolatie van het dak van Landustrie werd over een grote oppervlakte verspreid. Onder meer op het sportveld en in de afras tering daarvan vond men stukken te rug. De 29-jarige Theo Agricola uit Bak huizen is donderdagavond bij een on geval in zijn woonplaats zwaar gewond geraakt. Hij knalde met zijn bromfiets op een stilstaande vrachtwagen, die werd verlicht door enkele straatlan taarns en voldoende zichtbaar was. Het was echter slecht weer, het re gende en waaide, reden waarom de poltie aanneemt dat de bromfietser sterk voorovergebogen heeft gereden en zodoende de wagen niet heeft ge zien. De metaalbewerker werd met een zware hersenschudding, hoofdwonden en een pijnlijke borstkas per ambu lance naar het St. Antoniusziekenhuis in Sneek vervoerd. Het drietal nam wel risico’s want er was voor dit alles geen geld om han den. Bovendien werd geen entree ge heven ten einde een ieder in de gele genheid te stellen de kampioen te feli citeren. Dan maar met de pet rond. Er werden kollekteschalen te voorschijn gehaald en nadat de organisatoren na een opwekkend woord van de heer De Groot, gemeentesecretaris, een ieder aan het jasje hadden getrokken, ver dween men haastig achter de coulissen ten einde in alle stilte de opbrengst te kunnen tellen. Vijf minuten later kon men verheugd en opgelucht mee delen dat er 255,42 was geofferd en dait betekende zelfs een batig saldo van 1,42! Direct na het noodweer werd de woningstichting, die in Witmarsum zetelt, gealarmeerd. Vertegenwoor digers reisden in allerijl naar het getroffen dorp teneinde zich op de hoogte te stellen van de totale om vang van de schade- Toen bleek dat de plaatselijke aannemer, die be last is met ’t onderhoud van de wo ningen in Oppenhuizen, die eigendom zijn van de stichting, niet bij mach te was de schade zonder hulp te her stellen. Daar was deze te groot voor- Men heeft toen drie andere aanne mers ingeschakeld, zodat zeker twin tig timmerlieden vrijdagmiddag om één uur de daken van de zwaarst getroffen woningen konden beklim men. Men slaagde er in de daken nog de zelfde dag waterdicht temaken.Van daag wordt het karwei afgemaakt. Vorig jaar viel de Gaasterlandse crack Jappie van Dijk deze eer te beurt toen hij het kampioenschap bij de allrounders in de wacht had ge sleept. Jappie kon in die tijd bogen op een eigen supportersclub, die vele aanhangers telde. Jappie’s beste vrienden zaten evenwel bij de Wiso, waarop de Gaasterlandse gemeente ambtenaar de amateurstatus vaarwel zei en voor het profschaatsen koos. Een supportersclub, die hem financi eel steunde, was overbodig geworden omdat Jappie flink geld zou gaan verdienen. De club werd opgeheven en er voor in de plaats kwam een stichting, die veelbelovende sportlie den uit de gemeente wil trachten te ondersteunen. Toen de vroegere be stuursleden van de club vernamen van de prestaties van meester Eppie werd in allerijl bekeken wat hieraan gedaan moest worden. Dat de schaat ser een huldiging ten deel moest val len, was duidelijk, maar het was wel kort dag- Alles kwam echter toch nog In de nu verschenen losbladige r j bevinden zich nog slechts enkele infor- de taakverdeling van het college De gemeente Sneek heeft dezer dagen te een gemeente-informatiemap voor het zijn niet van plan om’ uw leerlingen te onderwijs uitgegeven. Het is een los- vermoeien met een eindeloos verhaal. die Wij willen in deze lessen met uw leer- uitgebreid zal lingen praten over de gemeente en als worden. Gestreefd zal worden om de- u dat wenst u en uw leerlingen ook ze informatie zo veel mogelijk aan te iets van de gemeente laten zien”, al- laten sluiten op het type onderwijs. In dus een deel van het „voorwoord” in deze eerste bundel zitten enkele deze eerste gemeente-informatie voor en de voorlichtingsambtenaar. Wij REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) AD VERTENTIET AR1EVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs deze eerste bundel zitten enkele deze eerste gemeente-informatie lesbrieven. Niet in de eerste plaats scholen. bestemd voor de leerling. De „ge- In deze map zijn gegevens vermeld meente-informatie” is bedoeld voor over het gemeentebestuur, de gemeen- leerkracht en leerling als naslagbron. teraad, samenstelling van de raad, de map taak van burgemeester en wethouders, „i en voorts „algemene beschouwingen over algemene beschouwingen”. Daarnaast op van de tijd zullen meer is in de map een plattegrond van de -lijke informaties worden toe- raadzaal afgedrukt met de namen van wethouders, Donderdagmiddag is de drie-jarige Hendricus Pankras, een zoontje van de schipper van het motorschip „Zwar te Water” te water geraakt en ver dronken. Het jongetje viel tussen de wal en het schip, dat in de stads gracht nabij de Oppenhuizerbrug in Sneek was afgemeerd. Het is vermoe delijk van de loopplank gevallen- De vader haalde het jongetje uit het wa ter en paste mond-op-mond beade ming toe, hetgeen later door dokter J- Dethmers werd overgenomen. Het mocht helaas niet meer baten. Het echtpaar Pankras heeft nog twee kin deren van zeven en vijf jaar oud. mille. Deze schatting i door een vertegenwoordiger van de windhoos die Oppenhuizen woningstichting Wymbritseradeel, naderde volgens wiens woningen vooral zijn getroffen- richting van 1 o Een zevental huizen aan de Bonninge- naai en trok precies over het centrum barstte. De boom knapte door de draai- straat moesten het het meest ontgel- van het dorp- De Bonningestraat ende beweging van de hoo-s af. den. Van deze woningen verdween een moest de zwaarste klap opvangen. De groot deel van de dakpannen, terwijl ze woningen staan aan de zuid-west de ramen aan de westkant werden in- kant van het dorp en fungeerden als gedrukt. het ware als schokbrekers, hoewel ook De schade die een windhoos vrijdag- Het was vrijdagmorgen rond elf uur 1 morgen in Oppenhuizen heeft aange- noodweer. Het was erg donker, het bijvoorbeeld aan de Tsjerkewei, scha- richt wordt geschat op twintig tot 25 regende hevig en het onweerde. Ruk- de opliepen. De Bonningestraat wordt mille. Deze schatting wordt gedaan winden gierden om de woningen. De geflankeerd door een rij bomen. Eén van de windhoos die Oppenhuizen teisterde boom is na vrijdagmorgen niet meer, uit de deze moest het hoofd buigen voor het het Prinses Margrietka- brute geweld dat circa half twaalf los in t' van gezon _n aan de scholen. Steeds over burgemeester, wethouders, raadslfe- een ander onderwerp, maar telkens den en de secretaris. Inderdaad voor over de gemeente en speciaal over de scholen misschien aantrekkelijk les- Sneek. Volgens de voorlichtingsambte- materiaal, maar dat hangt dan wel naar van de gemeente, kan het onder- eens af van de leerkracht. Het lijkt wijs binnen niet te lange tijd dan be- ons dat leerlingen van de (hoogste) schikken over een complete set, bruik- klassen inderdaad wel mogen weten baar voor de lessen op school en voor hoe het bestuur van een stad als eigen achtergrondinformatie. Sneek functioneert. Maar daartoe is „Mocht u lessen willen geven over de- de medewerking van de leerkrachten dat nodig wel noodzakelijk. W MM MM «Mg S. t

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1