snekerWkoerier Restauratie raadhuis Balk op oor na gevild Recreatieschap Sneekermeer neemt schepen Planting over de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST en Officieel Orgaan van WgBfigl». A FRIES SCHEEPVAART MUSEUM KRIJGT 'N DEEL VAN SCHOOL GEBOUW IN HOOIBLOKSTRAAT O Km I MEVROUW D. Y. W. DE GRAAFF IN P.T.: r J. B. Singelsma: foarbakte patat Federaesje musykkorpsen Wymbritseradiel hat nij bistjür Als gevolg van de schaalver groting gaat de samenhang tussen bepaalde terreinen ver loren. Velen zien de gewest vorming als een oplossing; dat kan waar zijn maar mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta uit Sneek is van oordeel dat de be voegdheid van de gemeente hierdoor te zeer wordt uitge hold. „Gewestvorming in Fries land zou alleen maar tot een grotere warwinkel leiden”. Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uiigave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de ,.v f SNEEKER NIEUWSBLAD J. B. SINGELSMA patat NIEUWE VIJVER IN SNEEK? VWWVWVVWVWIWWWWWWW* Gewestvorming in Friesland leidt tot grotere warwinkel! Verschijnt: maandags en donderdags MEVR. D. V. W. DE GRAAFF geen oplossing Sneek heeft er een vijver bij gekregen, tenminste, dat zou men gemakkelijk kunnen denken als men door de Gysbert Japicksstraat rijdt. Op de plaats, ingesloten door deze straat en de Napjus- en de Waling Dijk- strastraat, is indertijd echter een plantsoen aangelegd, maar door de hevige regenval van de laatste tijd is dit helemaal blank komen te staan, zodat het precies op een vijver lijkt. Eenden zwemmen er naar hartelust rond, terwijl de jeugd er een geliefd speeloord in ziet. Hoewel het plantsoen op deze foto nog een flinke plas lijkt, is het de laatste dagen bijna voor een derde deel „uitgedroogd”. Tot voor een week kabbelde het water ook in het struikgewas, waarmee het plantsoen op de hoeken wordt begrensd. statenverkiezingen politiek. Mevrouw UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. Bisletten waerd de kommende festifals to halden yn Easthim en Jutryp-Hom- meits- It solistenkonkoers yn 1975 is yn Skearnegoutum. WOENSDAG 16 JANUARI 1974 129ste JAARGANG No. 5 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 8.1 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dft blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN m ABONNEMENTEN. Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling 1 Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 22 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs de De (Vervolg op pagina 17.) De op de bovenverdieping gelegen loka len zijn inmiddels in gebruik gegeven aan het tamboer- lyra- en majoretten- korps „Rhythm Stars”, de John Ken nedy groep (padvinderij), de christelij ke jeugdbond van natuurvrienden, af deling Teapert en de Sneker Wandel Unie. Het Fries Scheepvaart Museum nu, heeft verzocht de benedenverdie ping en het schoolplein te mogen huren van de gemeente. De benedenverdie ping kan dan als opslagruimte dienst doen ter vervanging van een drietal elders in de stad gelegen pakhuizen, terwijl het schoolplein zou kunnen wor den gebruikt als openlucht expositie ruimte. Burgemeester en wethouders menen op deze wijze een zin volle bestemming aan het benedengedeelte te kunnen geven. Tevens kan hiermee aan de volgens burgemeester en wethouders gerecht vaardigde verlangens van het museum worden tegemoet gekomen. Aan het perceel dienen echter een aan tal voorzieningen te worden getroffen, zoals het verwijderen van de school- bordstellingen, het maken van dubbele deuren aan de achterzijde en het plaat sen van gaskachels in twee lokalen. De kosten daarvan bedragen 5295, Rekening houdende met een vergoe ding voor deze kosten, de kosten van gas-, water- en lectriciteitsvoorziening en de beschikbaarstelling van een ge deelte van het gebouw en het plein, dient de huurprijs op 4200,per jaar vastgesteld te worden. Naar het zich laat aanzien zal het raadhuis van de gemeente Gaasterland in Balk in maart officieel worden geopend. De kans is groot dat de ope ningshandeling zal worden verricht door de Commissaris van de Koningin in Friesland, mr. H. Rijpstra. Aan de restauratie, die wordt uitgevoerd door het Balkster bouwbedrijf B. B. Boersma en Zn. onder architectuur van het architectenbureau Baart jr. te Leeuwarden, wordt momenteel de laatste hand gelegd. Het fraaie raadhuis werd anno 1615 gebouwd en on derging sindsdien verschillende opknapbeurten, waarvan de laatste eigen lijk wel de meest ingrijpende is geweest. Het karwei heeft ’njaar in beslag genomen en werd uitgevoerd in A.C.W.-verband. Er ging een bedrag van circa 21,0.000 mee gemoeid. Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad nog éénmaal bijeen zal komen in „De Treemter”. Na maart kunnen trouw lustige paartjes ook weer terecht in het gerestaureerde raadhuis. Het af gelopen jaar is de belangstelling voor het trouwen in Balk vergeleken bij voorgaande jaren aanzienlijk gedaald, aangezien de huwelijksplechtigheid moest plaatsvinden in de weinig sfeervolle omgeving van „De Treemter”. Velen weken derhalve dan ook uit naar Sloten om elkaar daar het ja woord te geven. Het Gaasterlandse raadhuis behoeft straks echter niet meer voor dat van Sloten onder te doen. (Foto Studio Ger Dijs). De heer Planting exploiteerde tot en met 1973 op het perceel grond, gren zende aan het paviljoen Sneekermeer en het Kruis water een tijdelijk kam peerterrein. Daarnaast verzorgde hij met een tweetal veerschepen (een pont en een vlet) de overzet van en naar het Kolmeersland. Binnenkort zal op di)t grondstuk een stacaravanterrein worden aangelegd en om deze reden heeft de heer Planting de exploitatie van het tijdelijke kampeerterrein zoals bekend moeten staken. Hierdoor valt ’n deel van zijn inkomsten weg en de inkomsten die uit ’t overzetveer wor den verkregen zijn te gering om dhr. Planting ’n enigszins redelijk inkomen te bieden, zo schrijft het dagelijks be stuur van het schap in een toelichting op het voorstel de beide schepen aan te kopen- Instandhouding van ’t over zetveer onder de huidige omstandighe den is dan ook niet mogelijk. Mevrouw De Graaff, lid van de pro vinciale staten voor de GCP, zei dit maandagavond op een succesvolle af levering van Politiek Trefpunt in bar- dancing ,,’t Singeltsje” die goed bezet was. Tegenspel werd geleverd door de heer J. B. Singelsma, wiens naam onlosmakelijk is verbonden met de Het streven van het recreatieschap is er daarbij op gericht de exploi tatie van het overzetveer, voor zo ver het de kosten van groot onder houd betreft, kosten dekkend te doen zijn. De ten laste van het recreatie schap blijvende kapitaallasten (rente en afschrijving) en kosten van ver zekering zijn naar de mening van ’t dagelijks bestuur van het recreatie schap te vergelijken met de kosten van *t pachtvrijmaken van gronden en dienen te worden goedgemaakt uit de exploitatie van het Pottenplan II. Het ligt in het voornemen de leiding van het overzetveer in han den te geven van de Stichting Kol meersland. Het stichtingsbestuur heeft zich in principe bereid ver klaart tot medewerking- Het museum zou echter maximaal 2500,kunnen betalen, aldus b. en w., die het echter van groot be lang achten, dat het museum de be schikking krijgt over de benedenver dieping en het plein. In verband hier mee acht het college het aanvaard baar ter compensatie van de hoge re huur, het jaarlijks subsidie te verhogen met 1700, De heer B. Planting uit IJlst, die jarenlang de overzet naar het Kol meersland verzorgde, en het dagelijks bestuur van het recreatieschap Snee kermeer hebben in principe een overeenkomst gesloten die behelst dat het recreatieschap de beide schepen die de heer Planting gebruikt voor de overvaart, tegen kostprijs zal overnemen. De leden van het algemeen bestuur van het recreatieschap zullen zich hier volgende week donderdagavond over moeten uitspreken. De heer Planting heeft zich eveneens bereid verklaard de exploitatie van het overzetveer volledig aan het re creatieschap over te laten. Hij wenst een eventuele verkoop van de veer schepen dan te beschouwen als een normale transaktie en wil de verkoop prijs dan zien bepaald op de kostprijs vermeerderd met een winstpercentage. Het dagelijks bestuur van het recrea tieschap geeft de voorkeur aan een re geling, waarbij de heer Planting al thans voorlopig de overzet blijft verzorgen- De bedongen koopprijs acht het bestuur aanvaardbaar, mede om dat de schepen in het verleden hun geschiktheid al hebben bewezen. Fryske Nasjonale Partij, waarvan hij fraktieleider in de Friese staten is. De FNP-er had de indruk dat een pro pagandistisch praatje voor zijn partij weinig zin had „hwant jimme binne foarbakte patat, dy’t troch de CHU- of de FNP oalje helle is.” Het draai de maandagavond in verband met de komende statenverkiezingen om provinciale Tongersdeitojoun foun de jiergear- komste pleats fan de Federaesje fan muzykkorpsen yn Wymbritseradiel. Dizze gearkomste, dy’t under lieding fan foaraitter M. Westra üt ’e Gaesitmar holden waerd, foun pleats yn it doarpshüs „Oan it Var” yn de Hommerts. De hear G. H- van der Meer üt Koudum, eartiids to Gau, sikitaris fan de Kulturele Ried Wym britseradiel wie ek oanwêzich- Der waerd in nij bistjür keazen en dit nije bistjür bistiet nou wer üt f-iif leden, nammenitlik de hearen R. Landman to Easthim, D. Haanstra to Hommerts, L. Volbeda to Skearnegoutum, J- Hoo- geboom to Boalsert en R. Zeilsitra üt ’e Gaestmar. In de vergadering van 22 november 1973 deelde de voorzitter van het re creatieschap, toen nog burgemeester B. W. Cazemier van Wymbritseradeel, mee, dat omtrent het overzetveer in een goede sfeer overleg plaats vond met de heer Planting en de Stichting Kolmeersland. Dit overleg heeft, al thans in principe (nadat de heer Plan ting zijn schepen middels advertenties te koop had aangeboden aan derden) geleid tot een oplossing in de volgende zin. De heer Planting verkoopt tegen kostprijs de bedde veerschepen aan het recreatieschap en verkrijgt gedurende zes jaar het recht de beide schepen voor een gering bedrag te pachten om daarmee het overzetveer naar het Kol meersland te blijven verzorgen. De heer Planting neemt daarbij het da gelijks onderhoud van de schepen en de aanlegsteigers, alsmede de kosten van energieverbruik voor zijn reke ning. Daarnaast kan hij onder nader overeen te komen voorwaarden de landtong en het haventje aan het kruiswater pachten. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur In 1971 is door de gemeente Sneek het voormalige gebouw van de Tho mas van Aquinoschool aan de Hooi- blokstraat gekocht met het oog op de toekomstige realisering van het struc tuurplan voor de bebouwde kom. Zo lang het gebouw voor dit doel niet benodigd is, kan het voor verschillen de doeleinden dienst doen. i. ff

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1