P. Bonnema hoofd o.l.s. te IJsbrechtum met pensioen „Samenwerking toe te juichen snekerWkoerier de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Poelen niet bereikbaar voor grotere jachten IJLST Officieel Orgaan van I „LIUWE DAEM" IN GAASTMEER NOG DIT JAAR GEREALISEERD ARP en CHU in IJlst komen met één lijst V W SHEEKER HIEUWSBLAD^ Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUT? NIEUWSBLAD en de De DRIE VASTE BRUGGEN IN DORPSKOM HEEG? (Vervolg op pagina 3) en Stedelijk Muziekcorps Sneek huldigde vier trouwe leden Verschijnt: maandags en donderdags staat uit zeven leden. De beide afdelingsbesturen MAANDAG 21 JANUARI 1974 129ste JAARGANG No. 6 Co’s Het deze DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-*aan-huls in GAASTER LA ND, SLOTEN m raowwAwoniwiwuD^ sran nt nu .,Een samenwerkingsschool is voor al le kanten aanvaardbaar. Hét is vol gens mij een goede vorm van een la gere school, omdat de kinderen, die la ter in de maatschappij met verschil lende mensen te maken krijgen, op zo’n school al met die situatie kennis ma ken.” Eigenlijk heeft de heer Bonne ma de twaalf jaar dat hij in IJs brechtum stond al les gegeven op zo’n samenwerkingsschool. Omdat velen uit de omtrek van het dorp aangewezen waren op zijn school kwamen kinderen van verschillende richtingen naar IJs brechtum, iets wat altijd zonder strub belingen is verlopen. Deze twee feiten zijn voor de heer Bonnema reden om een beetje trots te zijn, zo zegt hij zelf, want: „Het komt erop neer dat de mensen hun kinderen aan je toe vertrouwen. Ik heb het altijd bijzonder fijn gevonden dat het op deze manier mogelijk was.” f SNEEKER NIEUWSBLAD zich momenteel over het samenstellen van de gezamenlijke candidatenlijsit. Een beslissing hierover is nog niet ge nomen, maar die wordt binnenkort be- De situatie aan de Syl kan worden verbeterd door deze bij de aanleg van een nieuwe beschoeiing te verbre den, met behoud van voldoende vaar- gelegenheid. De verouderde brug zal moeten worden vervangen, waarbij dan de beslissing dient te vallen, of de nieuwe brug een vaste, dan wel -een beweegbare zal moeten zijn, aldus het college. P. BONNEMA hoofd o.l.s. IJsbrechtum: ruim veertig jaar in het onderwijs De huidige brug over de Syl in Heeg. Verouderd, te smal en ongunstig gele gen, aldus burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel. Wordt de nieuwe brug over de Syl een vaste- of beweeg bare brug? Daarover zal de raad van Wymbritseradeel woensdagavond een uitspraak moeten doen. (foto Studio Ger Dijs) Burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel stellen in een nota inza ke de bruggen in en rond Heeg de raad de volgende vragen: 1. gaat de raad in principe accoord met de aanleg van een vaste brug over de Wegsloot in het verlengde van de Weinsleatstrjitte en over de Kerksloot in het ver lengde van de Tsjerkesleatstrjitte bü expeditiebedrijf Veensra; 2- gaat de raad in principe accoord met de vervanging van de bestaande brug aan de Syl door een vaste brug; 3. welke doorvaarthoogte wordt voor de vaste bruggen gekozen, variërende van ongeveeer 1.75 tot 2.15 meter plus Fries Zomerpeil. Deze vragen zullen in de woensdagavond te houden raadsvergadering beant woord moeten worden. SFEER Hieraan voorafgaande, zo stellen bur gemeester en wethouders, moet eerst worden stilgestaan bij de sfeer, waar in in de toekomst de poelen ten noord westen van Heeg moeten worden ge zien. Naar de mening van b. en w. le nen deze poelen zich alleen voor klein schalige watersport met zoveel moge lijk garanties, dat dit natuurgebied niet zal worden aangetast. Dit kan voor een deel worden bereikt, door een beperkte openlegging van deze poelen. Dit kan worden verkregen door een bewuste keuze bij de bepaling van de doorvaarthoogte van de bruggen, waardoor in de eerste plaats grotere vaartuigen, met als regel zwaardere motorboten, kunnen worden geweerd. Er werd een bouwonderneming ge vonden, die genegen is de geplande 56 zomerwoningen, te bouwen. Men nam contact op met de Welzijns- stichting, de Stichting Vrienden van Gaastmeer en de Vereniging Dorps belangen in Gaastmeer. Aanvanke lijk werd uitgegaan van een te vor men stichting, waarin de gemeente ook zou deelnemen, maar in ver band met de financiering werd later de voorkeur uitgesproken voor een Vereniging van eigennaren, die de naam zal krijgen „Recreatiecentrum Liuwe Daem’.. Wymbritseradeel zal voor realisering van het plan grond overdragen. Volgens burgemeester en wethouders kunnen aan de Harinxmastrj. geen verbeteringen worden aangebracht. De oplossing hier zal moeten worden verkregen door óf de straat te slui ten voor autoverkeer, óf het aanbod van auto’s te verkleinen. In beide gevallen zal de mogelijkheid tot de aanleg van een rondweg onder ogen moeten worden gezien, waarvoor zich dan alleen leent het tracé langs de noordwestzijde van het dorp, wat de aanleg van bruggen ver eist over Kerksloot en Wegsloot. Het Stedelijk Muziekcorps Sneek heeft vrijdag- en zaterdagavond voor een uitverkocht huis in Amicitia een uitvoering gegeven. Vrijdagavond werden vier jubilarissen gehuldigd. Dat waren G. Visser, H. de Blauw, die beiden 25 jaar aktief werkzaam zijn geweest, P. IJsselstein, die er 45 jaar bij het „Stedelijk” op heeft zitten en J. Rosier die de kroon spande met 50 jaar. Op de foto: v.l.n.r. mevrouw Vis ser, die de onderscheiding in ont vangst nam, omdat haar man ziek was, P. IJsselstein, J. Rosier en H. de Blauw. Zie ook elders in deze krant. (Foto Studio Ger Dijs) heer P. Bonnema uit IJsbrechtum is jarenlang hoofd van de openbare school in dit dorp geweest, hetgeen tevens inhield dat hij hoofd van de enige openbare school in Wymbritseradeel was. Enige tijd geleden is hieraan een einde gekomen- De heer Bonnema gaat met pensioen en woensdag 30 januari wordt ter gelegenheid hiervan een afscheidsreceptie gehouden in ’t dorpshuis ,,’t Formidden”, die ’s avonds om acht uur begint. De heer Bonnema bljjkt een voorstander te zijn van het openbaar onderwijs, omdat daar vogels van allerlei pluimage terecht kunnen. Velen hebben dit evenwel niet in de gaten en daarom zou het scheidende schoolhoofd een zogenaamde „samenwerkings school” erg toejuichen. Overigens verwacht de heer Bonne ma niet dat een samenwerkings school binnen afzienbare tijd van de grond zal komen. Alhoewel hij Heit college vond hert namelijk noodza kelijk dart een antwoord wordt gegeven op deze vragen. Aan de hand hiervan kunnen de plannen dan verder worden voorbereid, die dan later weer voor de definitieve beslissing aan de raad zullen worden voorgelegd. Het gaat hierbij om de verkeerssituatie in Heeg. Als oorzaken van de steeds groeiende verkeersproblemen noemen burgemeester en wethouders de gerin ge breedte van de Harinxmastrjitte, die naast de functie van winkelstraat met bevoorradende bestelauto’s en veel voetgangers, ook dient als door gaande verbinding naar Gaastmeer met een vrij intensief bus- en vracht vervoer. Bovendien is de Syl te smal met een verzakkende beschoeiing. Eveneens is er het probleem van de verouderde en smalle brug, die zowel voor het land- als het waterverkeer ongunstig gelegen is en die door de handbediening extra vertragingen in het verkeer veroorzaakt. BEDIENINGS UREN Zou de brug aan de Syl opnieuw be weegbaar worden aangelegd, dan zou alleen in de bedieningsuren hiervan gebruik kunnen worden gemaakt en daarbuiten slechts voor zover de dan beperkte doorvaarthoogte dit toelaten. In feite is dus slechts hert gedeelte Wegsloot gebaat bij een beweegbare (Vervolg op pagina 3) Zoals bekend traden in IJlst de ARP kendgemaakrt. de CHU tot dusver afzonderlijk op. Op 28 januari a.s. wordt een gecombi- De CHU heeft drie zetels in de raad, neerde vergadering gehouden, tijdens de ARP twee. De raad van IJlst be- welke mevrouw D. Y- W. de Graaff- Nauta zal spreken over de provinciale beraden politiek. -<0. De realisering van het recreatieplan te Gaastmeer speelt reeds een aantal jaren. In he(t beginstadium maakte UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FO TOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling} Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs Bij de keuze tussen een vaste brug en een beweegbare sprekende bedie- ningskosten een flink woordje mee en ook het verschil in aanlegkosten- Er van uitgaande, dat over de Wegsloot een vaste brug komt met een bepaal de doorvaarthoogte, rjjst de vraag, in hoeverre het nog nuttig is op de plaats van de bestaande brug weer een beweegbare te leggen- En hier mee hangt dan weer samen de mo gelijkheid om de vaste brug op de plaats van de bestaande, dezelfde doorvaarthoogte te kunnen geven als de gewestelijke brug in de rondweg en de brug over de Kerksloot. reeds de „Welzijnsstichting” in het dorp ten bate van mindervaliden ga ding naar dit plan. Gebleken is echter dat alleen met ideeële overwegingen „Lauwe Daem” moeilijk van de grond zou zijn te krijgen. Voorts toonden verschillende beleggingsmaatschappij - en veel belangstelling, maar het ge meentebestuur is steeds van mening geweest dat het plan niet alleen com mercieel mag worden gezien. Daarom is er dan ook gezocht naar een ver antwoorde oplossing. De afdelingen van de Anti Revolutio naire Partij en de Christelijk Histo rische Unie in IJlst hebben eind vo rig jaar in principe besloten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen met één lijst uit te komen. Als de raad er in haar vergadering van aanstaande woensdagavond mee akkoord gaat zal Wymbritseradeel toe treden als buitengewoon lid van de Coöperatieve Vereniging „Liwe Daem” in Gaastmeer. De Coöperatie is in feite een vereniging van eigena ren die zich tot doel stelt de belangen van eigenaren van percelen grond in het recreatiecentrum „Liuwe Daem” te bevorderen. Verwacht wordt dat het plan, dat voorziet in de bouw van een aantal bungalows, nog dit jaar ge realiseerd wordt. hokjesgeest verafschuwt en van mening is dat daar veel vijande- lijkheden uit zijn voortgekomen, vindt hij dat je mensen niet tegen elkaar in het harnas moet jagen, maar dat je ze eerst een beetje aan het idee moet laten wennen. „Het zal dan ook nog wel een tijd duren voor het zover is.” Naast de leden kent de vereniging een vijftal buitengewone leden en dart zijn behalve de gemeente Wymbritseradeel de Welzijnsstichting Gaastmeer, de Stichting Vrienden van Gaastmeer de Vereniging Dorpsbelangen en de te GroOt-Ammers gevestigde naamloze vennootschap Joh- Mourik en Aannemings-Maatschappij N.V.” buitengewone lidrhaatschap van n.v. eindigt op 1 januari 1975. De toekomstige eigenaren van ’n per ceel grond in „De Liuwe Daem” heb ben zich te gedragen naar een aantal voorwaarden. Zo is de eigenaar ver plicht jaarlijks een bedrag overeenko mende met één promille van de waar de van het perceel met opstallen te betalen aan de welzijnsstichting, waar door deze haar ideeële doelstellingen na kan komen. Teneinde te voorkomen dat ’t recreatiecentrum alleen ten goe de zal komen aan enkele meer of min der goed-gesitueerden is verder de bepaling opgenomen dat de eigenaar zijn perceel met opstallen in de perio de van vijftien mei tot en met vijftien september van ieder jaar gedurende twee periodes van elk veertien dagen ten behoeve van de verhuur aan de stichting ter beschikking dient te stel len. Van de huursom krijgt de eige naar 85 procenlt en de stichting vijf tien procent.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1