Sneek wordt gemeente .eerste klas’, misschien meer woningbouw MILIEUHYGIENE GEEN SCHOON- MAAKPROBLEEM ZONDER MEER TT- 1 Rommelig en ruw spel van Udiros tegen Waterpoort Jaap Molenaar „Het is erger dan men beseft KOFFIE MET GEBAK 1.50 FNP-er H. Postma: benzineprijs BB in '72 te hoog? Raad in recordtempo door omvangrijke agenda PLUUMKE VOLKSKREDIETBANK c OIRK P0TMA - SNEEK gebracht ter wille van onze kinderen en kleinkinderen en om onze Schepper I te eren. „Als dat offer eenmaal is ge bracht, heb je misschien een minder leven, maar daar staat zoveel com pensatie tegenover dat de voldoening veel groter is dan de spijt. Er zijn zoveel meer dingen om voor te leven; die maken dat het geen offer meer is.” Hofmeestefs Vlees bedrijf gemoderniseerd Speciaalzaak in droogbloemen en cactussen Wie heeft zijn benzine niet achter slot en grendel? UITSLAGEN SNEKER SCHAAKCLUB Nieuwe RONO-rubriek „Extra" J de veilige weg: i een persoonlijke ^lening van de Deze maand: HOFFY Grill-Restaurant ZAKENNIEUWS ZAALKORFBAL ZEEPOST 5 „GELOVEN, FANTASIE OF WERKELIJKHEID” IS THEMA JEUGDAPPEL IN HEECHHÜS TE HEEG „Met papier prikken en onge kleurd wc-papier gebruiken, bestrijden we alleen de symp tomen van het milieuprobleem. Ik wil niet zeggen dat deze dingen niet moeten gebeuren, maar de ziekte zelf bestrijden we niet. Daarom is een water zuiveringsinstallatie ook niet de oplossing. Die werkt alleen plaatselijk. Het is veel verstan diger de kringloop van de na tuur te volgen”. tot wordt 1 i. t' Pagina 25 NIEUWSBLAD SNEE KE R Donderdag 24 januari 1974 f KOP een De agenda telde ook weer een aantal Sne- januari 26 herbenoeming. J. Steenwijk u GALIGASTRAAT 10 uit Oppenhuizerweg 210 - Te). 05150-2396 WW********************************* Hofmeester’s Vleesbedrijf in de Gali- gastraat is ingrijpend gemoderniseerd. Na deze modernisering en reorgani satie is een verdergaande specialisa tie tot een puur ambachtelijk slagers- bedrijf bereikt. kantoor: sneek kl. kerkstraat 8, tel. 2625 H. POSTMA (FNP): lytsje fraechjes o. oer de B.B. INBOUW. REPARATIE SCHEEPSMOTOREN EN BUITENBOORDMOTOREN manier overnam Deze voor klei- betaald Andere uitslagen: 4—4; Odis—SIM (1-2); (31-1); De raad repte met geen woord over de aanvulling, die in de Algemene Po litieverordening Sneek zal worden op genomen. De raad keurde deze aan vulling, die verbiert het opslaan van vloeibare brandstoffen in de regel benzine in of in de nabijheid van een woning, goed. rommelig en ruw gespeeld aan Udi- ros-zijde. Uitslag van deze door de Snekers snel te vergeten wedstrijd: 8—12. v. Pop Va— 1—0; P- W. Binne- F. AremaS. Om te beginnen zou in het onder zoek naar andere energiebronnen dan kernenergie meer geld moeten worden gestoken. „Er wordt te wei nig in geïnvesteerd, men heeft niet in de gaten dat wij in oorlog zjjn”. Daarnaast zouden de kinderen op school heel ander onderwijs moeten krijgen. „Ze moeten bij alles wat ze absorberen een stuk milieu naar binnen krijgen, want wij blijven on voldoende beseffen dat het inbrengen van vreemde stoffen in de schep ping vernietigend werkt.” kilometer afgelegd. Dit benoemingen. Zo werd de heer D. A- neer-Z__ -J kilometer. De voor jeugd- en jongerenwerk- In die- nog voor z—™--- HarichForward 7—10. Stand: SIM 6—12 61—32; Udiros 6—10 53—34; Ha rich 65 4056; Waterpoort 64 66 50; Odis 63 4766; Forward 62 34—61. De mens heeft in de natuur huisge houden als de legendarische olifant in de porceleinwinkel, met dit verschil De antropoloog Jaap Molenaar Suawoude deed deze uitspraak dins dagavond in het kader van de Roton- de-gesprekken die de hervormde ge meente regelmatig in de Ichthuskerk houdt. De heer Molenaar sprak over „Milieu, de dreigende ondergang van onze aarde”, en als zodanig deed hij bovenstaande uitspraak. Volgens hem wordt de botsing tussen mens en na tuur veroorzaakt door het feit dat de mens rechtlijnig denkt en de natuur in kringlopen tewerk gaat, ’t Zou aanbe veling verdienen dat de mens zoekt naar methoden om zich aan te sluiten bij de kringloop, want „de natuur heeft geen antwoord meer. De natuur heeft in de loop van miljoenen jaren een systeem opgebouwd, dat wij kapot hebben gemaakt.” Bruine etui met één lipssleutel, Mo lenaar Oosterdijk 67; huissleutel nr. 5, Vlietstra Morrahemstraat 5; zwar te knipbeurs en verz. bewijs t.n.v. De Jong, Boonstra Priorstraat 18; nieuw rood kinderschoentje, Meyer L. Wa- genaarstraat; bruine bril, vierkant montuur, Grootehuis Alberdastraat 8; zilver kettinkje met visje, Mollema Woudvaartkade 84; zilveren armband, Slag Lijsterbesstraat 9; bruine etui met visgerei, Beetsma Leeuwarder - weg 63; handschoen, Dijkstra Eenheid 17; groene klapper, Walta W. Tjaar- dastraat 54; doublé dameshorloge, Fer- werda Antillenweg 38-1, Leeuwarden; blad van cirkelzaag, Hoekstra 3e Woudstraat 47; damesbril in rode etui, Roodbergen Anna Paulownastraat 44; witte kat met vlekje tussen de oren, Versteeg Eenheid 3; jonge hond (bruine spaniel), Versteeg Een heid 3; grote bruine hond, Vaatjes Boeierstraat; gasmasker, St. Anto- niusziekenhuis; bruine hond (spaniel) Versteeg Eenheid 3; één lipssleutel, Altenburg Tjotterstraat 19; betaalpas t.n.v. H. Groot-Zwart, Bondsspaar bank; knipbeurs met inhoud, Dctinga Tjebbe Klaasstrjitte 3, Scharnegou- tum; bankbiljet van 10,Klein Gedempte Pol 21; knijpbeursje en sleutel en gouden kettinkje, De Bruin Nederlandse Middenstandsbank; blau we jongens zeiljopper, V. d. Werf Zeil- straat 7; groen-brulne sjaal, Wierd- sma Grootzand 44 wollen sjaal kleur rood-geel-zwart-wit, V. d. Horst, Ama- liastraat 16; gouden armbankje met bedeltje, Theunissen Melchior Kwnat- straat 33, Woudsend; beurs inh. geld en lipssleutels, Cnossen Fred. Hen drikstraat 41; sleutels waaronder auto sleutel, Holkeboer Oude Koemarkt 37; doublé dameshorloge merk Union, Boonstra Horseweg 7; rode muts, V. d. Kamp, Commanderij 20. de eerste klas gemeenten is inge deeld, hetgeen van grote invloed kan zijn op de woningbouw in de Water- poortstad. Nadere richtlijnen hierover zullen nog bekend gemaakt worden. Vanaf 20 januari zijn in het RONO- programma enige wijzigingen aange bracht. Het grootst zijn de verande ringen op dinsdag en donderdagavond. De tijd tussen 19.30-20.00 uur op dins dagavond wordt voortaan ingeruimd voor de nieuwe rubriek „Extra”, die de luisteraars een kijkje in de nieuws- en aktualiteitenkeuken wil gunnen. Zaterdag 2 februari ’s avonds 8 uur zal in het dorpshuis „Het Heechhüs” te Heeg een groot jeugdappèl worden gehouden voor alle jongeren in Zuid west Friesland. Als spreekster is uit genodigd Tonneke van Belzen, die een inleiding zal houden over het onder werp „Geloven, fantasie of werkelijk heid”. Enkele jeugdgroepen zullen mu zikale medewerking verlenen. De or ganisatoren verwachten een grote op komst van jongeren, jeugdleiders en j eugdouderlingen. Er werden ook enkele woorden gewijd aan het voorstel om te komen tot een wijziging van de gemeenschappelijke regeling in verband met de stichting en exploitatie van een regionaal woon wagencentrum in Smallingerland. De heer H. Postma merkte op dat Sneek zeventien standplaatsen zal tellen bij deze nieuwe regeling en Hëerenveen slechts acht- „U heeft niet goed gele zen, heer Postma”, aldus wethouder Scholten, „Heerenveen vijf stand plaatsen en Sneek twaalf, waarbij u nog moet weten dat in Sneek reeds ze ven vaste staanders zijn, zodat Sneek maar vijf trekkers een plaats zal kun nen biedeh. De in de verordening ge noemde geografische cijfers staan vast,” aldus wethouder Scholten. „Extra” krijgt een magazine-formule, waarin muziek een belangrijke plaats inneemt. In „Extra” kan de RONO ook aandacht geven aan het voor de regio belangrijke gebeuren in het par lement. Het Landbouwjournaal, dan steeds op dinsdagavond, verplaatst naar de donderdag. Het eerste achttal van de korfbal vereniging De Waterpoort uit Sneek heeft zaterdagavond in de Sneker Sporthal het onderspit gedolven tegen Udiros uit Nieuwehorne. Het is de vraag waaraan deze overwinning te danken is, aan het betere spelpeil van deze ploeg die tweede op de ranglijst staat, of aan de dubieuze beslissin gen van de scheidsrechter over nog dubieuzer handelingen van Udiros, De groep uit Nieuwehorne speelde fel en met vaak zeer grove overtre dingen waartegen scheidsrechter Poel- stra niet voldoende optrad, hetgeen een nadelige uitwerking op de Sne ker score had. rept en dat is, meen ik, toch wel ge bruikelijk.” De voorzitter kon hem echter gerust stellen, want de raad krijgt binnen kort een voorstel, dait betrekking heeft op die huurverhoging. Tot slot nam de raad een voorstel aan over de subsidiëring van door het Rijk gesubsidieerde jeugdwerkinstel- lingen. De heer Postma had „in lyts fraechje”, want hij had ontdekt dat bij de stukken een overzicht was van de subsidiëring van 1971 tot en met 1974. Bij de raming 1971-1972 was hem gebleken, dat voor „De Jeugdhaven” over deze twee jaar 55.258,was uitgetrokken en voor „De Meerpaal” 22.774,een verschil van circa 33.000,— „Hoe kan dat,” vroeg hij- De heer A- Gerrits (GCP) informeer de of het rijkssubsidie straks van 47 pet. naar 50 pet. zal gaan, want dit had hij ergens gelezen. „Dat kan best,” zei wethouder Scholten, „maar daarover is nu nog niets definitiefs bekend. Officieel weten wij nog van niks. Het gemeentelijk subsidie wordt gekoppeld aan het rijkssubsidie en er is inderdaad verschil mogelijk in het bedrag, maar dat hangt dan weer af van het aantal beroepskrachten bij jeugdwerkinstellingen.” Keuze uit slagroom- en appelgebak. burgemeester deelde vervolgens situk betreffende de kringraad in nog mede dat Sneek in de zogenaam- Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan, tussen haakjes, achter de naam van het schip ver meld. j dat de olifant, als hij de gevolgen had kunnen overzien, minder brokken had gemaakt, aldus de heer Mole naar, die het verwonderlijk vond dat er nog geen enkele regering is ge weest die ten aanzien van de milieu problematiek de maatregelen heeft ge nomen die genomen moeten worden- „Maatregelen moeten tijdig genomen worden. Wat dood is, is dood en wat mis is, is voorgoed mis”. Je zou willen dat iedereen begrijpt dat het hier om meer gaat dan een bloeme tje of een kikker”. Als oorzaak van de moeilijkheden in het milieu wees de heer Molenaar de produktóestijging aan, die hij er ger vond dan de overbevolking. „Het is één van de knelpunten dat men de mens steeds behoeften aan praat. Wij hebben op die manier zelf een produktieapparaat gecre- eerd dat zich ongelimiteerd kan uit breiden. De sterreclame is één van de duidelijkste bewijzen van het feit dat wij operspoeld worden met din gen die ons worden opgedrongen Wij zijn gemakzuchtig genoeg om daaraan toe te geven.” Voor wat betreft de rol van het Christendom in de problematiek kwam de heer Molenaar tot de con clusie dat de christen enkonden zeg gen „mea culpa”. „Dee koppeling van Gods gunst aan materiële welvaart was vroeger gangbaar, maar in de Bijbel is altijd ruimte overgebleven voor bekering en verandering”. De antropoloog vroeg zich af waarom, „als er ooit een kans is geweest voor welke instantie dan ook een leidende rol te spelen bij de bescherming van Gods schepping, de kerk die rol dan niet op zich heeft genomen”. Hij kon dan ook niet begrijpen dat „de men sen dié geloven dat Hij niet laat va ren het werk Zijner handen, toch voor de centrale bij Bergum stemmen, die verwoestend werkt op de omgeving, maar die er tevens vanuit gaat dat wij over tien jaar weer opgeschroef de wensen hebben-” komt op 48,7 cent per heer Postma rekende ook - - - dat aan benzine 1054,09 is betaald, heer G. D. Vis (in de vacature^T., J. hetgeen volgens hem betekende dat er een gulden per liter benzine is be taald. En dat in 1972, toen er van „swarte benzine” nog geen i was. Voorts zei de heer Postma dat de totale kosten van de B.B. sedert 1962 opgelopen zijn tot 559.868, „Soe dit b'idrach ek in bettere bi- Stimming krije kinine?” zo vroeg hij. De voorzitter antwoordde dat één en ander nog eens zal worden bekeken. Van de zijde van de Bescherming Be volking werd ons medegedeeld, dat het aantal kilometers (10610) klopt. In het door de heer Postma genoemde bedrag van 5166,23 is begrepen 2035,voor afschrijving op de au to’s, 203,aan onderhoud, 650,— voor wegenbelasting, 380,- i ne reparaties, 460,die moesten worden aan verzekeringen, 370,voor zwaailichten en 14, voor diverse uitgaven. In het bedrag van 1054,09 aan benzine is begrepen een hoeveelheid olie en de nodige smeerbeurten van de auto’s, en die kosten liegen er ook niet om. Boven dien zit in dit bedrag de BTW. Het wordt met ingang van 24 januari uit gezonden tussen 19.30-19.45 uur. De ru briek „Vee en vlees” marktberich ten wordt in het Landbouwjournaal opgenomen. „Vee en vlees” werd al tijd uitgezonden op vrijdagavond tussen 19.55 en 20.00 uur. Nu kan Peter Meywes op vrijdagavond zijn gang gaan met zijn populaire rubriek van een praatje met een plaatje tot 20.00 uur. Aan het einde van het RONO- radiojournaal op vrijdagavond te gen half zeven dus worden de overnameprijzen gemeld die COVECO in de week daarop voor de varkens Zeil, betcilen Landbouwers en andere geïnteresseer den in de akkerbouw hoeven de note ringen van de Groninger korenbeurs niet te missen. Even voor achten op dinsdagavond blijven die uitgezonden worden, en wel in „Extra”. Programma voor ker Sporthal. Junioren: 13.00 uur Lege Geaen Sparta. Senioren: 14.10 uur DTG Rapiditas. Vanaf 15.30 tot 18.00 uur heeft de volleybalvereniging Animo de beschikking over de Sneker Sport hal i.v.m, bekerwedstrijden. Senioren: 18.00 uur: LemmerSpan num; 19.05 uur: Lege GeaenVios; 20.15 uur: WaterpoortHarich. Argentinië ms „Alor” (1-2); Brazilië ms „Chemiahkovsk” (31-1); Canada ms „C. P. Discoverer’’ (20-1); Japan ms „Tokyo Bay” (30-1); Kenya, Oe ganda, Tanzanië ms „Vishamn” (28- 1), ms „G. Schumann” (28-1); Ned. Antillen ms „Socrates” (28-1); Surina me ms „Parthenon” (29-1); Verenigde Staten van Amerika ms „SI. Mc Lean” (30-1); Z. Afrika (Rep.) m.i.v. Z. W. Afrika ms „Tabora” (30-1). MEER HUUR? Het voorstel tot onderhandse aanbe steding van de uitbreiding van de Christelijke Middelbare Landbouw school in Sneek werd door de raad aanvaard- De totale kosten van deze uitbreiding bedragen 263.687,Het gebouw wordt door de gemeente Sneek verhuurd aan het bestuur van de CMLS. De heer Jonkers zei, dat hij bij dit voorstel een eventuele huurver hoging had verwacht. „Daar wordt in het voorstel met geen woord over ge- Er is meer ruimte in de winkel ont staan, waardoor een nog ruimere keu ze rundvlees, gemest kalfsvlees, var kensvlees en lamsvlees is ontstaan. En dat niet alleen, want er is ook een keur aan salades en sauzen, echt een speciaalzaak dus. Uiteraard zijn er ook verschillende levensmiddelenarti kelen verkrijgbaar, maar na deze verbouwing is het accent speciaal ge legd op de speciaalzaak. De nieuwste koeling is aangebracht met onder an dere een air-conditioning die voor een constante en aangename temperatuur zorgt. De koelvitrine, die bijna tien meter lang is, is één van de grootste in het noorden. Daardoor is het ook mogelijk nog meer vleessoorten ten toon te stellen. Boven deze grote koel vitrine is een nieuw plafond aange bracht, dat uitstekend past in het ge heel. Daarnaast is de afdeling „vlug klaar” artikelen sterk uitgebreid, ook al weer een gevolg van de moderni sering en de specialisatie. Het is een prettige winkel geworden, met de al lernieuwste snufjes, waarbij de klan ten de ruimte hebben. Alles is zeer overzichtelijk in de diverse afdelingen ondergebracht, waardoor het de klant zeer gemakkelijk wordt gemaakt de keus te bepalen. Een zeer geslaagde modernisering, waar Hofmeester’s Vleesbedrijf van vele kanten mee werd geluk gewenst. De vele bloe men en bloemstukken bewezen dat. De raad van Sneek handelde dinsdagavond met een sneltreinvaart een 34 pun ten tellende agenda af. Het grootste deel van de voorstellen werd met een ha merslag afgewerkt, over enkele punten werden vragen gesteld of opmerkingen gemaakt, maar alle voorstellen werden zonder hoofdelijke stemming aangeno men. Afwezig waren de raadsleden G. W. Poiesz, G. Oppewal en R- Tuinstra- Waarschijnlijk had de Sneker vroedschap in de vorige week dinsdag gehouden, begrotingsvergadering alle kruit reeds verschoten. De vergadering nam iets meer dan drie kwartier in beslag en er kan dan ook gesproken worden van een tempo-record. Gevonden voorwerpen gedeponeerd aan het bureau van gemeentepolitie te Sneek: bruine gevoerde hand schoen, VW-sleutel, doos met plastic pijpen, benzinedop met sleutels, fiets- sleutel, paar blauwe handschoenen, ring met Ineke E. R., blauwe regen- broek, etui met sleutel(s), groene tas 7 met etenswaren, wit kunstleren jasje met schetsen. OFFER Volgens de heer Molenaar zou de kerk op grond van de Bijbel geen steun moeten verlenen aan een milieu- vijandige zaak. „Gelukkig beseft de boezem van de kerk dat wel, maar dit begrip bereikt de achterban niet.” om Niettegenstaande dat de antropoloog JvsCiIsmUUW ”81 geen onheilsprofeet wilde zijn, kon hij niet nalaten te zeggen dat „het veel a ©TtulMJ^OSCSrijï erger is dan men denkt”. Het is noodzakelijk dat er een offer wordt S. de VriesS. Wind—W. 1 Arema de Vries Nauita 01; maS. de Vriés 01; de Vries 01. Promotiegroep HR. VinjuH. Wal stra 01; S. WiersmaG. E. v. d. Veen 10; S. BreukerS. Sikma 1 0; L. v. d. ValkM. Bergsma 10; J- J. DijkstraJ. Vorenkamp 01. Tweede klas: L- BoersmaJ. v. d. Molen 01; D. RemeryA. M. Brou wer 10; P. C. v. Deijk-L. Albada 0—1. Jeugdschaak: Klaas SpoelstraBart Zwart 10: Pieter v. d. ValkMar tin van Groeningen 10; Herman BergsmaEmyl Westerhof 0—1; Yge VisserDouwe Zwart 10; Peter v. d. MuizenbergSjackie Kuiper 0—1; Tommie BergstraEngbert Krist 0 1; Jacob HolkemaHein Bos 01; Bert AndreaHein Bos 01; Sjirk OppewalJac. Bijlsma 01; Harry JorritsmaLieuwe Rosema 01. Na een kwartier spelen stonden de Snekers al tegen een 16 achterstand aan te kijken. Udiros had de stand geopend met een afstandsschot van Jan de Glee en met een straf worp, waarvan Udiros er overigens vijf kreeg toegekend, tegen Sneek geen. Na de vakwisseling vergrootten de te genstanders van Sneek hun voorsprong door een afstandsschot en Kraak wist eveneens te scoren. Toen eerst kon den de Snekers het eerste doelpunt la ten aantekenen. Het was afkomstig van Johannes Dekker die van zes me ter afstand de bal in de korf joeg. Na de rust speelde Udiros sterk AANKOOP Op voorstel van burgemeester en wet houders besloot de raad tot aankoop van twee percelen weiland, nabij de Lemmerweg. Deze percelen, ter groot te van resp. 3.90.40 en 0-14.20 hectare, zijn nodig voor de realisering van het bestemmingsplan Duinterpen-Tinga. De heer Jonkers hield zich stil, maar naderhand zei hij ons „dat het vech ten tegen de bierkaai is, in het verle den is een verkeerd beleid gevoerd in zake de aankoop van gronden, en voor deze weilanden is volgens mij de prijs ook weer te hoog, de mogelijk heid is, geloof ik nu aanwezig, dat de eigenaren straks weten waar ze met een onteigeningsprocedure aan toe zijn.” Het voorstel tot verkoop aan de provincie Friesland van een per ceel grond aan de Kloosterdwars- straat voor de bouw van een trans- formatorstation voor het. P.E-B. on dervond enige weerstand bij de he ren D. A Berg en H. Postma- Bei de heren begrepen niet helemaal de wijziging van de plannen van Ge meentewerken. Dit transformator- station kon volgens deze raadsleden op de plaats komen, die men eerder had uitgekozen. De heer Postma zei in dit verband: „It bütenste fan de Muzyksoalle oan de Looxmastrjitte kin toch net meidwaen oan in wed- striid om „moeders mooiste”?” Ook de heer B. de Vries (GCP) was niet direct gelukkig met de plaats, waar- or> dit PFB-s+atinn komt te staan. De voorzitter gaf de reden aan, waarom nlaats "’as gekozen en de raad stemde tenslotte voor het voorste] de Vries) en mevrouw T. G. Andela- de Boer (in de vacature W. H. A- Klein Nagelvoort). In de raad voor sprake sport kregen E. A- M. van der Ploeg en J. Steenwijk een herbenoeming. De raad ging accoord met het voor stel van burgemeester en wethouders om tot aanschaffing over te gaan van twee office-computers. De kosten hier van bedragen respectievelijk 125.652,- en 110.200,— Ze zijn bestemd voor de gemeentelijke sociale dienst en voor de centrale boekhouding van de ge- meentebedrij ven. Er was ook een voorstel tot vaststel ling van een verordening studiefacili teiten gemeentepersoneel. De heer J. Jonkers (PvdA) had over deze ver ordening wel enkele vragen, die door wethouder H. A- Scholten (GCP) wer den beantwoord. Deze verzekerde de PvdA-er dat hier sprake is van een landelijke regeling, waarbij zich reeds verschillende gemeenten hebben aan gesloten. Ingeval van ’n afbreking van de studie door onvoorziene omstandig heden en eventueel buiten de schuld van de studerende ambtenaar, zal dit van geval tot geval, worden bekeken. De heer Jonkers was door dit ant woord gerustgesteld. Het komt erop neer dat deze verordening soepel wordt gehanteerd, aldus de wethouder. provocerend. Vaak werden beslissin gen van de scheidsrechter door De Waterpoort niet begrepen, zoals toen Gerrit Stelwagen een aanval op de juiste ter verdediging. Deze handeling werd door scheidsrechter Poelstra niet op de juiste wijze geschat en hij kende Udiros een strafworp toe. Tot aan het eindsignaal werd er De dinsdag gespeelde wedstrijden van de Schaakclub Sneek gaven de volgen de resultaten te zien: Eerste klas: FaberDe Jong V2Va; H. BinnemaOuremsma 10; C- WesterG. Wiersma VsVa; I. Wier smaD. Zwaan 01; L. J. MaasH. Keulen 10. Promotiegroep I: Scheltinga 01E- Vs—Va; J. Buur—F. F. TheunisseJ. TjoelkerJ. ingeko- I De raad in not Bij de behandeling van men s- de A-kring Friesland a (west) van de organisatie B.B. in Sneek stelde de heer Postma (FNP) enkele vragen over de rekening van 1972. Volgens hem is er in dat jaar gereden met een Renault en een Peugeot en die hebben in totaal, althans volgens _de rekening 10610 1 heeft 5166,23 gekost, hetgeen I Berg (PvdA) herbenoemd in de raad -izMirr/l- onn jrvno’OT’^-nxxrPirk'. Tn (J1P- zelfde raad werden ook gekozen de

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 11