Op voorstel van de Friesche Jachtcentrale Wymbritseradeel nog niet lid van vereniging van eigenaren o VARIA Reeds 20 belangstellenden voor zomerhuisjes in plan Gaastmeer Stemmen voor handhaving lage beweegbare brug over Syl-Heeg RABO-BANK BALK BIJ OPENING OMGEDOOPT’ BETTEN „Liuwe Daem” FOTO'FILM 1 „Sweedske siktaresse" helpt Krite Snits uit opvoeringsperikelen 3 WETHOUDER Y. DIJKSTRA VERVING GRIEPERIGE BURGEMEESTER „WE LATEN ONS NIET KISTEN DOOR G.S." RIJWIELEN OP POLITIEBUREAU KOPLOPERS EERSTE KLASSE IJDC VERSTEVIGEN POSITIE Bloemenkenners kiezen KROON 1 1 AUTOVERHUUR Ml ■M I Dra. M. G. Bergkotte, geboren in Sloten, predikante in classis Goes GCP-raadslid van Wvmbritseradeel: Bloemstraat - Telefoon 3066 Foto- en filmtips YTZEN WIJNJA, IJSSTER, IE OP CLUBWEDSTRIJDEN BEL 05150 - 3 8 0 7 :i Pagina 27 NIEUWSBLAD S N E E K E R Donderdag 24 januari 1974 het 14—20, overnemen, Henk D. de scheepvaart wordt openigèsteld. dui- ren. december en WMUWWVWVWtVWVWWWWVWtM ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦e de 14 maart Verschillende raadsleden van behoud van een boten dan toch bare brug zou perkt, doch regelmatig, voor Syl, Overdaad schaadt. Minder komt vaak sterker over dan meer. de van IJs- voor u getekend door CORK c.-d SN V. Velt- ver- NR18 Burgemeester B. W. Cazemier zei ook bijzonder teleurgesteld te zijn over de mening van g.s. „Met een aantal zaken zijn we het beslist niet eens”. Hij zei dat het college eerst intern beraad gaat plegen waaruit wellicht een discussie nota voor de raad zal voortkomen om vervolgens uit de mening van de vroed schap een reactie aan het adres van g.s. te kristaliseren. Het is de bedoeling dat men hierover in de eerstvolgende raadsvergadering - 14 maart - gaat praten. ter niet dan nadat de GCP-er F. Atte- ma had betoogd „Liuwe Daem” een verantwoord plan te vinden. De raad ging daarna vlot akkoord met de overdracht van enkele percelen grond aan de coöperatieve vereniging „Liuwe Daem”. meente van Nisse en ’s-Heer Abts- kerke in de classis Goes. Vorige week donderdag ging IJDC op bezoek bij de club van Jutrijp- Hommerts, een bezoek dart geen on gunstige resultaten voor de Ulsters heeft gehad. Zowel de eerste als de tweede klas weerd en zich uit stekend en al waren de cijfers waar mee men won niet indrukwekkend, uit de zege leek duidelijk dat de eerste klas bezig is terug te komen (911) en dat de tweede klas daar voor niet onderdoet (79). Uilteinde lijk resultaat: 1620. van de ook in Uitslagen tweede klas: B. Zwaagman- W- Dijkstra 20, B. Zwaagman-R. Tichelaar 20, H. Ouderkerken-W. de De appartementen die de B.V. Pa viljoen Sneekermeer aan de oever van het Sneekermeer gaat bouwen zullen niet voor een deel worden verkocht, zoals aanvankelijk de be- ter al meer dan de helft van de mo torjachten er onder door kan. D. Nau- ta: „We moeten rekening houden met de Friesche Jachtcentrale. Daar wordt duidelijk handel gedreven. Die kunnen we het bedrijf niet ontnemen en we kunnen ook niet zeggen: ga dan maar verplaatsen.” Aan de hand van statistieken toonde de voorzitter aan dat wanneer men de brug over de Kerksloot tot 3 meter zou optrekken, 97,7 procent van de motorboten deze kan passeren, terwijl wanneer men zou kiezen voor een doorvaarthoogte van 2.15 tot 2.20 me- 0. Stand aan kop: 1. H. Ouderker ken 12—15, 2. W. de Jong 11—13, 3. B. Zwaagman 1111, 4. J. Huitinga 6—10, 5. D. Ozinga 810. teur is, diverse cadeau’s overhandigd. Zo schonk de heer H. Prins van het comité „Beammen foar Gaester- lan” hen de door Martin Postma ge maakte ets, welke bij een veiling zevenduizend gulden had opgebracht. Deze week is het totaalbedrag van het comité gekomen op zeventiendui zend gulden, doordat de Hermann Diedrich Steenbergen Stichting zend gulden had overgemaakt. Singel 82-84-88 - Sneek Verhuur zonder chauffeur aan bedrijven en particulieren Betrouwbare en volledig gecontroleerde wagens Opel’s VW’s - busjes VW bestelwagens Uw auto staat voor u klaar Op het bureau van de gemeentepoli tie te Sneek staan verschillende da mes- en herenrijwielen die waarschijn lijk wel een eigenaar zullen hebben. De politie merkt daar evenwel weinig van en is van plan de fietsen binnen kort aan een rijwielhandelaar over te doen. Voor die tijd zullen de rechtma tige eigenaren en eigenaressen de ge legenheid hebben hun karretje bij het politiebureau weg te halen. Doen ze dat niet, dan kunnen ze dus over eni ge tijd hun „stalen ros” terug kopen van een rijwielhandelaar. Vermijd „springers” bij het filmen. Die storende beeldovergangen voorkomt u, door na elke stop een andere standplaats in te nemen. Of door na elke stop een andere beeld- uitsnede te kiezen met behulp van uw filmzoom. „Het gaat om ons platteland, om onze dorpen, daar zijn wij verantwoordelijk voor. We laten ons niet kisten door ge deputeerde staten”. Deze woorden sprak het GCP-raadslid van Wymbritsera deel A. Ozinga gisteravond naar aan leiding van de negatieve mening van g.s. over het door Wymbritseradeel opgestelde „dorpenpatroon” dat afwijkt van het provinciale dorpenplan van 1968 dat door g.s. als beleidsnorm wordt gehanteerd. De heer R. Heeringa (FNP) vond dat er daden gesteld moeten worden en dat de raad eerst zijn me ning moet geven voordat b. en w. hun reactie aan de provinciale bestuurders kenbaar maken. Hij werd gesteund door de heer J. D. Kuipers (Progressief Wymbritseradeel). De tweede klasse gaf een peel min der rustige stijging van de dam mers te zien. B. Zwaagman maak te een enorme sprong door twee overwinningen te boeken. R. Tiche- Ook al beeft u nog lang niet: de beste methode om een haarscherpe foto te maken van 1/30 sec. of langer is: vanaf statief, tafel of ander steunpunt tijd de Waag en de botermarkt ver dwenen waren bleef de marktdag op de woensdag in stand gehouden. De melkgelden werden op die dag uitbe taald en dat was voor de bankem- ployé’s een heel gedoe. Met name wanneer de contant ontvangen melk gelden op de spaarbankboekjes wer den gestort. Daarna vond uitbetaling plaats om de veertien dagen en enke le jaren geleden ging men zelfs over tot het giraal uitbetalen. Uitslagen derde klas: J. Fijlsitra-Tj. Bijlsma 20, H. v. Brug-Sj. Fijlstra 02. Stand aan kop: 1. J. Fijlstra 15—23, 2. Sj. Fijlstra 14—22, 3. P- v. Scheltiinga 1419, 4. Joh. de Jong 13—17. In die derde klas lijkt de Strijd ge heel gestreden te werden door de ge broeders Fijlstra. J. Fijlstra bleef een volle punt voor op zijn broer door Tj- Bijlsma te kloppen. Ook Sj. Fijl- sitra wiisrt twee puntten op zijn naam te brengen. Hij liet H. van Brug het onderspit delven- Burgemeester B. W. Cazemier merkte op dat de standpunten over deze kwestie binnen het college ook nog niet vastliggen. Voor wat de wo ningen langs de Kerksloot betreft wees hij er op dat men momenteel bezig is met het ontwikkelen van een alternatief plan, waarmee men De FNP-er I. Bergsma verklaarde daarop meer heil te zien in een lage beweegbare brug over de Syl dan in een vaste, omdat dan de helft van de boten toch ongehinderd kan doorva ren. Hij was van mening dat er reke ning moest worden gehouden met de achterliggende bedrijven en de ver koopwaarde ervan. Burgemeester Ca zemier sloot toen de discussie en zei de raad toe wellicht nog in kontakt te zullen treden met de bewoners van Heeg. Bovendien zal men berekenin gen laten maken omtrent de kosten van een beweegbare brug. De raad kan hierover te zijner tijd voorstellen te gemoet zien. doeling was, maar zullen alle worden verhuurd. De raad besloot op voor stel van b. en w. het bestemmings plan „De Potten” in deze zin te wijzigen. Eén en ander was voor de heer Heeringa reden op te merken „dat ik leau dat b. en w. fan miening foroare binne.” In een eer der gehouden raadsvergadering had burgemeester Cazemier namelijk be- Er hebben zich zeker al een twintig serieuze kandidaten gemeld die eventueel een zomerhuisje willen kopen in het recreatiecentrum „Liuwe Daem in Gaastmeer. Zij zijn genegen hun verblijf jaarlijks twee maal twee weken te verhuren aan minder-validen, waarmee het sociale aspect van het plan dui delijk gestalte heeft gekregen- „De reacties van eventuele kopers zijn bevre digend. Het sociale motief spreekt kennelijk heel veel mensen aan. Zakelijk gezien is het natuurlijk idioterie, maar ik hoop dat we dan 56 (zoveel zomer huisjes worden er gebouwd) van die idioten krijgen”, zo zei burgemeester B. W. Cazemier gisteravond tijdens een raadsvergadering, waarbij wethouder G Miedema ontbrak. v laar werd het eerst het schip in geholpen, vervolgens W. Dijkstra. Aanvankelijk had het er bij dit laatste spel op geleken dat B. Zwaagman er niet in zou slagen de overwinning op zijn naam te laten schrijven omdat hij twee schijven achter srtond, desondanks wisrt hij de volle winst te grijpen. Dijkstra kwam door deze nederlaag op de laatste plaats. Hij volgde daarmee Th. Fijlstra op die door het klop pen van S. Heeringa zijn netelige positie verliet. Margaretha Gesina Bergkotte op Wymbritseradeel pleitten gisteravond voor het •eenvoudige, lage doch beweegbare brug over de Syl in het centrum van Heeg. Dit op voorstel van de Friesche Jachtcentrale die aan de Kerksloot net buiten het dorp is gevestigd. In een schrijven aan het ge meentebestuur wees dit bedrijf op het feit dat wanneer men zou besluiten de bestaande beweegbare brug over de Syl te vervangen door een vaste met een doorvaarthoogte van 1.75 meter of hoger, men het doel - het rustig nou- den van de achltergelegen poelen - voorbij zou schieten, omdat vele motor- onder de brug door zouden kunnen varen. Een lage, beweeg- volgens dit bedrijf veel meer effect sorteren, milts deze be voer de scheepvaart wordt opengesteld. Er rust blijkbaar geen zegen op stuk „Dieverjj yn it reppehüs” dat de Krite Snits gister- en vanavond in het Amicitia theater zou opvoeren. Werd het stuk 31 oktober al van de rol afge voerd omdat de hoofdrolspeelster, mevr. R. van Hattum-Landman, ziek werd, die van gisteravond moest ook weer uitgesteld worden. Wat was het geval. Mevr. C. Wolthuizen werd maandag plotseling ziek.Er werd naarstig gezocht naar een vervangster, zo vertelde voor zitter P. Atema in zijn openingstoe spraak. Twee zusterverenigingen had den dit stuk ook op het repertoire. De wonderen bleken echter de wereld nog niet uit: de speelsters uit Hardegarijp en Huizum die op korte termijn de rol hadden kunnen overnemen, waren beiden zwanger. tegemoet komt aan de wensen van de Heger bevolking, die liever geen „dure jongens” in het dorp zou zien. Het zullen dus geen uiterst luxe bungalows worden. Mej. dra. M. G. Bergkotte, kandidate t.d.H.D. te Utrecht, zal zondagmiddag 27 januari 1974 te Nisse intrede doen als predikante van de hervormde ge en ’s-Heer Abts- Dat de bankbedienden daarvoor in de plaats het nodige andere werk kregen te verrichten, moge blijken uit het feit dat het personeelsbestand mo-. menteel op 21 is gekomen. Verspreid door het gebouw, dat een bebouwde oppervlakte heeft van 948 vierkante meter en ondermeer een nachtkluisin- stallatie met casettenautomaat en ruim honderd safeloketten in zich her- bergd, kan men de cliëntèle ontvan gen bij een open balie, een zitbalie, een informatiebalie, een reis- en een verzekeringsbalie. De realisering hier van kwam op naam van bouwbedrijf Dijkstra b.v. uit Balk. Ook de overi ge werkzaamheden werden verricht door Balkster firma’s. Zo zorgde W. v. d. Heide en Zonen voor de elek trische installatie en J. Mous voor het sanitaire gedeelte. Voorts deed K. d. Werf het schilderwerk, H. man de stoffering en tenslotte zorgde J. Jongsma de tuinaanleg. De Sneker Ytzen Wynja heeft laatst gehouden clubwedstrijden de schaatstrainingsgroep „De ster” weten te winnen. Op de kunst ijsbaan Thialf te Heerveen kwam hij vrijdag op de vijfhonderd en vijftien honderd meter tot tijden van 46.6 en 2.23.2, hetgeen hem prompt een eerste plaats opleverde. Goed tegenstand bood Piet Gemser. Hij realiseerde op deze beide afstanden de respectieve lijke tijden van 46.9 en 2.29.8. Hij ein digde daarmee op een tweede plaats. Derde werd Wietse Hoekstra met 49 seconden rond en 2.32 rond. Overigens is Wymbritseradeel nog niet als buitengewoon lid toegetreden tot de Coöperatieve Vereniging Liuwe Daem”, een vereniging van eigenaren die een perceel grond in het recreatie centrum bezitten. Op verzoek van de FNP-er R. Heeringa nam het college een voorstel in die richting terug omdat enkele raadsleden onder wie ook de heer Heeringa geen vrede konden vinden met enkele artikelen van de statuten van de vereniging. De FNP-er noemde de grondslag van de vereniging zonder meer „slap”, terwijl de heer J. D. Kuipers (Progressief Wymbritseradeel) van mening was „dat het hele verhaal aan alle kan ten rammelt”. In zijn ogen zijn de sta tuten „waardeloos”. De beide raads leden vielen vooral over de bepaling dat het bestuur bevoegd is schrifte lijk ontheffing te verlenen huurplicht, een bepaling die de ogen van de heer I. Bergsma (FNP) geen genade kon vinden. De voorzitter wees er op dat het bestuur niet zonder meer bevoegd is deze ontheffing te verlenen, maar volgens de heer Heeringa stond dat nergens in de statuten vermeld. Volgens hem vertonen deze hiaten. toogd dat het voor wat het publie ke karakter van het plan betreft er weinig toe deed of de apparte menten verkocht of verhuurd wer den. „In de praktijk zou dit er mis schien weinig toe of af doen, maar dan krijgt men te maken met de exploitatie en in het overleg hier omtrent werden de zaken toegespitst op een privaatrechtelijk of een pu bliekrechtelijk karakter. Op aan drang van het ministerie is gekozen voor de publiekrechtelijke zaak”, antwoordde de voorzitter gister avond. Burgemeester Cazemier kon de be zwaren niet begrijpen. Hij vond dat de opmerkingen uit hun verband waren gerukt. Hij legde uit dat men de grondregels in overleg met juristen en terzake kundige instellingen heeft opgesteld. „We hebben geprobeerd de zaken zo op te zetten, dat Liuwe Daem aan alle kanten wordt bege leid”. Hij betoogde dat het bestuur pas in allerlaatste instantie een ont heffing van de huurplicht zal verle nen, bijvoorbeeld in het geval wan neer men enkele zomerhuisjes beslist niet kwijt kan tenzij men de verplich ting laat vallen, „maar zoals het nu lijkt zal dit niet geschieden.” De burgemeester was echter geheel bereid er bij de vereniging van eige naren op aan te dringen de bevoegd heid van het bestuur aangaande het verlenen van de ontheffingen voldoende op papier vast te leggen, zodat hier geen misverstanden over kunnen ont staan. Daartoe besloot men zoals ge zegd het voorstel aaa. te hoi uien, ech- Gistermiddag heeft de locoburge- meester van de gemeente Gaaster- land, de heer Y. Dijkstra en dus niet Gaasterlands eerste burger de heer H. L. Sixma baron van Heem stra zoals op de voorpagina van de ze editie staat vermeld, hij was door een plotseling opkomende griep ge veld de officiële opening verricht van de nieuwe Rabobank te Balk. Hij deed dat door het huisnummer van het oude bankgebouw, dat pal tegenover het nieuwe complex staat en het cijfer 9 draagt, omgekeerd op de pas afgemetselde bankmuur te plaatsen. De heer Sj. Visser (GCP) koos een vaste verbinding over de maar deze moet dan wel in het ver lengde van de Skatting worden aan gelegd. Omdat naar zijn mening toch een beperkte toegang naar de poelen, een rustig natuurgebied, mogelijk moet zijn wilde hij de doorvaarthoog te bepalen op 2.15 meter. Deze hoog te moet volgens hem dan ook gelden voor de bruggen over de Kerk- en Wegsloot. Zijn fraktiegenoot G. Kete laar wilde ook een vaste brug over de Syl bouwen, maar niet hoger dan 1.75 meter. Hij was van mening dat men „wiis wêze” moet met het na tuurgebied achter Heeg en daarom moeten we de recreanten zo weinig mo gelijk kansen geven.” De heer F. At- tema (GCP) was ook al een voor stander van een vaste brug, maar dan wel zo laag mogelijk. „De brug gen moeten als een rem op de recrea tie fungeren,” meende hij. Uitslagen eerste klas: P. de Boer-J. Heeringa 02, P. Cnossen-J. v. d. Zee 11, IJ- de Boer-N. Boersma 0 2, D. Heeringa-M. Postma 02. Stand aan kop: 1. J- Heeringa 15 22, 2. M. Postma 1420, 3. P. de Boer 1416, 4. D. Heeringa 1315- De koplopers uit de eerste klasse van de Ulster Damclub zijn er maan dagavond in geslaagd hun voorsprong te verstevigen. J. Heeringa behield zijn positie door een overwinning op P. de Boer, een zege die overigens vrij gemakkelijk tot stad kwam. M- Postma had het vrij wat moeilijker tegen D. Heeringa. Eerst in de allerlaatste fase slaagde Postma erin winst te peuren uit een stand van drie om twee schijven. Heeringa schoof namelijk de verkeerde op, en de punten waren voor Postma- In de on derste regionen bewerkstelligde N. Boersma meer afstand ten opzichte van de achterste positie door IJ. de Boer te kloppen, terwijl P. Cnossen en J. van der Zee een remise overeenkwamen. werd 22 april 1945 te Sloten, waar haar ouders toen waren geëvacueerd, gebo- Zij bezocht eerst het christelijk lyceum te Arnhem en studeerde ver volgens aan de rijks universiteit te Utrecht, waar zij in december 1967 haar kandidaatsexamen theologie, in juni 1970 haar doctoraal examen theo logie en in juni 1972 ook haar kerke lijk examen aflegde. Nadat mej. Berg kotte van oktober tot december 1972 stage had gelopen werd zij in februari van het vorige jaar na een te Rotter dam gehouden colloquium toegelaten tot de evangeliebediening in de Ne derlandse Hervormde Kerk. Voordat deze „omdoping plaats vond, had de voorzitter van het bestuur en de raad van toezicht van de Rabo bank te Balk, de heer D. Geertsma, in de Treemter in zijn openings woord de verschillende mensen en in stellingen, die mee hebben gewerkt tot de totstand koming van de bank dank gezegd. Hij stelde daarin, dat het nauwelijks een toeval was dat de ze opening op een woensdag plaats vond. Hij memoreerde dat vanouds dit de dag is waarop de boeren, toen ze zelf nog hun boter karnden, deze uit de wijde omgeving aan voerden bij de boterwaag aan de Luts. De oude halsgevels, versierd met botervaten en boterboren herinneren hier nog aan. De heer Geertsma was er dan ook van overtuigd dat de Balkster mid denstand haar oorsprong vond in de ze periode. Uiteindelijk vond men de krite Joure bereid om „De Sweedske Siktaresse” voor het voetlicht te brengen. De vele aanwezigen, onder wie burgemeester B. van Haersma Buma, vertegenwoordi gers van De raad discussieerde aan de hand van een door het college opgestelde nota uitvoerig over de brug- en ver keersproblematiek in Heeg. B. en w. wezen er in hun nota op dat voor wat het wegverkeer betreft de aanleg van een rondweg praktisch de enige oplossing is. Deze rondweg moet dan wel twee vaarwaters kruisen, name lijk de Kerksloot en de Wegsloot. In de nota vroeg het college de raad een principe-uitspraak te doen over de aanleg van vaste oeververbindin gen over deze vaarten. Ook wilden b. en w. graag een principe-akkoord aangaande de vervanging van de be staande brug over de Syl door een vaste. Tot dit principe-akkoord is het niet gekomen, terwijl men het ook nog niet eens is over de doorvaarthoogte van de beide andere vaste bruggen. Na afloop van de bezichtiging spra ken ondermeer de heer T. J. Jansen Schoonhoven, lid van de hoofddirectie van de Centrale Rabobanken, de heer M. J. Hebly als de architect en na mens het kringbestuur Friesland Zuid west, de heer Tj. Wietsma. Daarbij werd de directie van de Rabobank, waarvan de heer W. de Jong direc- ven It Snitser Frysk Toaniel en afremde, maar dit zal ongetwijfeld een de Verainen Grönnen, hebben kunnep gevolg zijn van het feit dat er niet genieten van een kluchtig blijspel meer gerepeteerd kon worden voor waarin alles draait om een boekhouder deze uitvoering. Het stuk is geschreven die geknoeid heeft in de boeken van door Annie M. G. Schmidt en in het zijn werkgever, een uitgever die strijdt Fries vertaald door G. Tasma, die ook tegen alles wat vies en voos is in de de regie had en de rol van directeur literatuur. Daarbij komt zijn moedier speelde, hem assisteren, alleen op een zc/er vreemde manier. Verder spelen eten De krite Snits heeft nu de uitvoering huishoudster, uiteraard de directeur van „Dieverij yn it treppehüs” vastge- - van de uitgeverij en een schrijfster in stelt! op dertien en veertien maart. Jong 11, Th. Fijlstra-S_._ Heennga 2 de dop een rol. Het was jammer dat Hopenlijk zal het er dan eindelijk van het tempo in het stuk de hele zaak wat komen. Henk D. De heren D. Nauta uit Heeg, lid van de gemeenteraad voor Progressief Wymbritseradeel, was een heel ande re mening toegedaan. Hij was van mening dat wanneer over de Syl een vaste brug zou worden gebouwd men het kampeerterrein aan de Wegsloot in de expansiemogelijkheden zou be knotten, dat de verkoopwaarde van panden gelegen achter de vaste oe ververbinding zou zakken evenals de prijzen van de „woningen aan water” langs de Kerksloot. „We zouden de achtergelegen bedrijven duperen. Ik zou zeggen een lage beweegbare brug over de Syl, een vaste over de Weg sloot en een vaste van drie meter hoog over de Kerksloot”. De heer A. Osinga (GCP) kon hier later in mee gaan, nadat hij eerst drie vaste brug gen had bepleit. Het raadslid J. de Kuipers (Progr. Wymbr.) schaarde zich eveneens achter de woorden van zijn fraktiegenoot Nauta. Hij wees er op dat de poelen slechts veertig tot honderd centimeter diep zijn en dus so wie so al niet bevaren kunnen wor den door grote schepen. Op de verdieping van het waagge bouw was destijds een hotel geves tigd. In dit kamertje begon het plaat selijke bankwezen pas goed te draaien. Men schrijft dan 1911. Later verhuisde men naar de Dubbelstraat en weer later naar de Meerweg, waar men thans domicilie houdt. Hoewel in die

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 13