WEEKEND diensten I Ha fijn een borrel van Floryn I kepköiensten I I F' waterpoortstad EL-MIOR TOT KORTING! I in alle afdelingen I I e rJ1 I BURGERLIJKE STAND SNEEK MM maakt een sMrf een shirt? I MEESTER VESWIJK ZET DOOR Kom vrijblijvend sneupen bij: Sneek Contactlenzen Leeuwenburg 6 Tel. 05150-3963 BURGERLIJKE STAND WYMBRITSERADEEL J. F. Repko ■i in-en-om de <A, ZORG DAT UW FIETS GOED IN ORDE IS Oude, jonge genever en vieux uit de bekende distilleerderij M. Dirkzwager-Sehiedam 3® iiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiw I "a F <i Paginal S N E E K E R NIEUWSBLAD Donderdag 24 Januari 1974 waar heen 10.30 11.00 uur D. B. ds J. J. uur Bar-Dancing De Lichtboei: in januari 56, 14.00 Bom, L. A. J. C. J- avond dansen van jeugddienst; SHCMMHatOMOOS en in- Leeu- Sebastiaan van na dv Klaas Plantinga Pietje Haarsma, van 9.30 ds M. tot maandag Klein- Zwette- en Gehuwd: geen. Overleden: geen. 5O°lo 2400 1 maan- film 14-00 uur jaarvergadering Bocreana cv 20.00 melt vrijdag en sktiisjesilers- uur gaan 20.00 skütsjesilers- er door Gerrit Franssen zo da>t mollige, kleine Alie. niks WIJDE BURGSTRAAT 6 SNEEK van Dam; vrijdagavond 19.30 uur bidstond (gez. dienst in geref- kerk) Oosithem: 9.30 en 13.45 uur E. van Heesen, Leeuwarden voor had- (me- Vries, Ondertrouwd: Leonardus Johannes Roodhof 21 j. Geeuwkade 16, aan- ADVENTSKERK 10.00 uur Bijbelstudie; 11.00 uur pre diking; diensten in de bijgebouwen van de Baptistenkerk, Willem Lode- wijkstraat 4 PINKSTER GEMEENTE ’s Middags 4.00 uur dienst in Men no Simonszaal, Harinxmakade 21 GEREF. KERK Kleinzand 9.30 en 17-00 uur dienst SINT ANTONIUSZIEKENHUIS kapel St. Antonïusziekenhuis uur ds J. den Hartogh dat man ARTSEN SIJBRANDABUREN EN BOZUM Gedurende de zaterdag en de zondag: H. Heins, arts te Bozum, tel. 05152- 223 ARTSEN BALK, SLOTEN, WYCKEL, WOUDSEND G- Teuniisse, huisarts te Woudsend, tel. 05141-370 „We naar Contactlens-specialist Ged. Pol. - Sneek - Tel. 05150-5292 alleen op afspraak Bouma- maan- 8.30-10.00 BOCREANA ruimt op I FLORYN cebroedershof, tel. maandag tot en 8.30-10.00 uur DIERENARTSEN SNEEK EN OUDEGA W. Van zaterdag 13.00 24-00 uur uitsluitend sende gevallen: E. A. Oord, Oudega (W), tel. 05154- 9470 LEGER DES HEILS 10.00 u. heiligingssamenkomst; 11.45 uur zondagsschool openbare lagere school Kaatsland en Kleinzand 20, 19.30 uur bidstond; 20.00 uur verlos- singssamenkomst o-l.v. kaplteine M- Breidenbach en luitenante M. Hoge- toorn FEUILLETON Hoekstra en Klaaske Visser, van Jou- r re; Akkelien Petra dv Keimpe Tjal- nius Bols- Murkje Anna Moraal 23" j. GEREF. GEMEENTE Mennozaal Harinxmakade 21 en 19.00 uur dienst GARAGEHOUDERS IN SNEEK Van vrijdagavond 19.00 uur tot dagmorgen 7.00 uur: F. Ozinga’s Automobielbedrijven b.v. Parkstraat 16, tel- 3344 Maatsuhappelijk werk: Dr. weg 14, tel. 7755. Spreekuur dag tot en uur Dinsdag 29 januari De Koetslantaam: 20.00 uur jaar vergadering aquariumver. ,Ludwigia’ Donderdag 24 januari: Amiciitia: 20.00 uur Krite Snits mei „Dieverij yn ’t treppenhüs” Stadhuis Sneek: 20.00 uur vergade ring algemeen bestuur Recreatieschap Sneekermeer Nijland: 19.30 uur ledenvergadering „De laatste eer” bij J. Huitema UITVAART-CENTRUM Worp Tjaardastraat 113, tel- 5257 DOKTER J. RUTGERHUI S Consultaittebureau voor geboortenre geling en seksualiteitsvragen. Voor afspraken 05150-6461 bellen BAPTISTEN GEMEENTE 9.30 en 17.00 uur ds J. Veilig Verkeer Nederland heeft er de zer dagen op gewezen dait de fiets, die nu voor velen het vervangende ver voermiddel voor het woon-werkver- keer is geworden in een groot aantal gevallen in slechte staat van onderhoud verkeert. Fietsen die lang niet ge bruikt zijn, moeten voor men er weer op stapt, eerst ’n goede onderhouds beurt hebben. De fietsenmaker staat klaar om dat voor u te doen. Als u niet toevallig twee linker handen hebt, komt u ook zelf een heel eind. Wat u precies moet doen en hoe, vindit u bij zonder duidelijk uiteengezet in het boekje Fïetsverzorging, onderhoud en eenvoudige reparaties, dat u door overmaking van 6,50 op postgirore kening 234567 bij de .stichting: fiets!’ in Amsterdam kunt aanvragen. Het wordt u dan per omgaande toegezon den en u bent in staat om uw fiets tenzij dit vervoermiddel niet meer is dan een hoop oud roest weer geheel rijklaar en veilig te maken. w.v. 82 j. Cnos- van D VOLLE PINKSTERZEGEN Iedere zondagmorgen 10.00 u- evan gelie prediking in de Schamestraat 13 te Sneek. Woensdags bidstond Jezus noodt u: „Komt tot ’t feest van redding en genezing” sma en ward. donderdag in Almastraat in de „C. NIEUW APOSTOLISCHE KERK Johan Willem Frisostraait 57: en 16.00 uur dienst; woensdag 20.00 uur dienst 8.30-9.00 en voor TANDARTSEN SNEEK Zaterdag en zondag van van 17.00-19-30 uur uitsluitend dringende gevallen: H. B. Hellinga, Stationsstraat tel. 6874 ARTSEN SNEEK Van vrjjdag 18.00 tot zaterdag 20.00 uur alleen voor spoedeisende geval len: C. J. Overdijk, Stationsstraat 2, tel. 2526 Noodspreekuren: zaterdag 10.00-10.30 13.30- 14.00 en 17 30-18.00 uur Van zaterdag 20.00 uur tot zondag avond 22.00 uur alleen voor spoed eisende gevallen: J. W. Wayenburg, Meliere, tel. 2624 Noodspreekuren zondag: 10.00-10.30 13.30- 14 00 en 17.30-18.00 uur De snit, de stof en dan de boord. De El-Mlor boord. Met de pijl! Die wijst naar wellicht de beete boord ooit op shirts gemaakt Opgaven voor deze rubriek voor de krant van maandag tot uiterlijk vrij dagmiddag 12 uur en voor de krant van donderdag tot uiterlijk dinsdag middag 12 uur JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Kleinzand 77, vrij dag 19.30 uur theocratische school; 20.30 uur dienstvergadering; zater dag 18.30 uur openbare lezing; 19-30 uur wachttorenstudie PIIILADELFIA GEMEENTE Kleinzand 64: zondag 9-30 uur dienst; zondagsschool N. Noorder- home 21, 9.30 uur; woensdag 20.00 uur jeugddienst ik dat aannemen?” De vrouw dacht na. „Ik zou denken van wel. Waarom niet?” „Ik wil geen verplichtingen hebben.” „Tja, als je het zo ziet „Het isik ben een vrouw alleen.” „Maar Evelien is toch zeker ook uit genodigd? Of niet?” „Zeker. Hij is ontzettend aardig voor ons, sinds die shorthistorie. Eigenlijk kan ik het niet weigeren, vind je wel?” „Ik zie eerlijk gezegd geen en kel bezwaar. Tollebrink ken ik wel niet zo goed, maar wat ik van hem gehoord heb, moet hij een vooraan staande ingezetene zijn. Overigens an ders hadden ze hem niet gekozen als raadslid.” „Enfin, ik denker nog wel over na, als ik thuis ben. Zeg, jullie gaan mor gen met vakantie, niet? Als je terug bent, zijn wij alweer weg. Veel ple zier en mooi weer, he?” Woensdag 30 januari: Amicitia: 20.00 uur Cabaret Fons Jansen met „Kwartetten” IJsbrechitum: „It Formidden”: 20.00 uur afscheid P. Bonnema, hoofd der school was en Griffioen uur ds Zaterdag 2 februari Amiciitia: 20.00 uur feest van ll-l-’74 t.e.m. 18-l-’74 Geboren: Marga dv Hielke Bos Klaske Maria Bosma te Scharnegou- tum; Jan Willem zv Fimme Schota nus en Tjitske Grietje Wever te Woudsend. Overleden: Anna Kuipers Wilhelmus Abe Komelis; F”' Sikkelina van Makkum; Antje Kuipers 83 j. NED. HERV- GEMEENTE Martinikerk: 10.30 en 17.00 uur Hei lig Avondmaal Ichthuskerk: 9.30 en 14.00 uur ds J. H. D. Louwerse (H. A.); 19.30 uur ds J- den Hartogh GEREF. KERK Martinikerk: 9.30 uur ds J. van der Meulen Ichthuskerk: 17.00 Kuiper Oosterkerk: 9-30 uur ds J. H- van Halsema (H.A.); 17.00 uur ds J. H. van Halsema (Dankzegging) DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 uur ds M. van der Meulen (H. A.) WIJKVERPLEGING BALK OUDEMIRDUM EN WOUDSEND Zuster E- P. van Waning, Lytse Side 3a, Balk, tel. 05140-2104 Direktie en administratie: Cruyce- broedershof, tel. 7755 DIERENARTSEN BALK, HARICH EN LEMMER Van zaterdag 12.00 tot zondag uur: G. Jensma, dierenarts te Balk, tel. 05140-2170 APOTHEKEN Van vrijdagavond 17 00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur; zondag 11.00 tot 17.00 uur gesloten: K. G. Postma, Oosterdijk 65 vrouw E. H- M. Broek-de apotheker) WIJKVERPLEGING BLAUWHUIS, SCHARNEGOUTUM, OPPENHUIZEN HEEG, NIJLAND, OUDEGA (W), IJLST EN OMSTREKEN Van vrijdag 18.00 uur tot maandag 8.00 uur: Zuster G. van der Molen, weg 9, Schamegoutum maar hij antwoordde, dat hij niet aan kan beginnen, dan is hek van de dam-” „Daar zit wel wat in”, meende Evert voorzichtig te moeten opmerken. „Dat zegt u. Maar dan had hij ons van te voren wel eens op de hoogte mogen stellen van de voorhistorische opvattingen in dit dorp.” „Wat zei hij daarop?” „O, hij vond het schromelijk overdre ven en beloofde, dat hij er in de eerst volgende raadsvergadering over zou spreken. Hij is ook raadslid, niet?” „Dan bent u zeker in „De Linde boom?” Tollebrink is eigenaar en in derdaad lid van de raad.” „O, we hebben het er uitstekend, daar niet van. Maar die kolder om zo’n uur tot zondag voor spoedei- SNEKER KRUISVERENIGING Van vrijdagavond 18.00 uur tot zater dag 22.00 uur: Zuster T- Boonstra-Jonker, warderweg 10, tel. 6582. Van zater dag 22.00 uur tot zondag 22.00 uur: Zuster G. Potveer, Furmerusstraat 470, tel. 6971 CHR. GEREF. KERK 9.30 en 17.00 uur ds G. Dokkum Vrijdag 1 februari Amicitia: 20.00 feest ARTSEN HEEG, NIJLAND EN IJLST Van vrijdag 18 00 uur 8.00 uur: H. Huisman, huisarts te Heeg, tel. 05154-2292 koele voorkamer. „Neem me niet kwa lijk, dat ik jullie Siësta heb verstoord, maar we gaan vanavond al weer weg.” Dinie keek stom verbaasd de bezoek- „Waarom? Is er wat ge- MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Gezinsverzorging en hulp aan be jaarden en chronisch zieken: Cruy- 7755. Aanvragen met vrijdag van Ik zeg: Goed, maak dan maar pro- ces-verbaal op. Wil ik wel eens zien, of dat doorgaat. Maar dat deed-ie niet”. Dinie keek van de bezoekster naar haar dochter, die zat te kijken. En vandaar naar Evert, die zwijgend ge luisterd had. „Wat ellendig, zeg. Ik snap het niet, we hebben maar drie man rijkspolitie en ze zijn alle drie even geschikt, niet Evert?” „Ik heb tegen Evelien gezegd: gaan de rest van de vakantie zee- Daar kun je in bikini lopen. Het is jammer, vooral omdat we de hele periode vooruitbetaald den.” „Kun je het niet terugkrijigen?” „Dacht je dat? Ik heb een half uur zitten redeneren met die hotelhouder, maar hij antwoordde, dat hij daar het Vrijdag 25 januari CMTS Het Perk: 20.00 uur hearing Lemmerwegwijk-west, Patrimonium en Gemeente gelaarsvereniging „De Vriendschap” 7.30 uur Leeuwen: kaartavond hen gelaarsvereniging „De Vriendschap” Amiaitia: 20.00 uur film „Kelly’s Heroes” Zaterdag 26 januari Amicitia: 20.00 uur film „Kelly’s Heroes”; 22.45 uur film „Venus in bont” Amicita: Sinitrale Kommdsje Skütsjesilen Sporthal Almasltraat: 16.00 uur vol leybalwedstrijd (beker) AnimoIn- terlance/Zaan (heren) BEGRAFENIS- en CREMATIE- VERZORGING J. AE. de Boer, Marnezijlstraat 17, tel. 6114 FRIESE UITVAARTVERZORGING Gebr. Nieuwenhuis, Lemmerweg 5, tel. 3753, b.g.g. 05100-23990 DRAAGT ELKANDERS LASTEN J. Dijkstra, Singel 42, tel. 3757 ALARMNUMMERS Algemeen alarmnummer voor zowel politie als brandweer Sneek: 3333 Rijkspolitie Wymbritseradeel Op werkdagen 05150-2060, gedurende het weekend 05100-55555 STORINGSDIENST GAS EN WATER SNEEK Tel. 05150-3758 ster aan- beurd?” Alïe knikte. „Zeg dat wel. Wat is dit hier voor een achterlijk dorp? Weet je nog, dat wij vanmorgen bij die groen tewinkel stonden te praten? Intussen was Evelien een andere winkel inge gaan om een fotorolletje te kopen- Ze komt weer biliten, passeert er een po litieman, die hardstikke lelijk tegen het kind doet en haar meeneemt”. „Meeneemt? Waar naar toe?” „Hij wilde haar eerst meenemen naar het politiebureau, maar tenslotte bege leidde hij haar naar ons hotel. En nu mag je raden waarom”. „Geen idee, Alie.” „Omdat ze een short aan had. Nou vraag ik je! Dat heette meneer te on fatsoenlijk. Tegen een broek had hij geen bezwaar, maar dan een lange. Moet je wat? Een kind van vijftien jaar! Toen ik terugkwam in het ho tel, zat ze op haar kamer te huilen. Er waren wat mensen bij gekomen, onderweg naar het hotel en die schol den haar uit. Ik zal het maar niet her halen. Maar daar zei die tuut van.” „En gaan jullie daarom weg?” „Allicht zeg. Ik ben nog naar politiebureau geweest. De schermde met één of ander artikel van de plaatselijke politieverordening. Zondag 27 januari Amicitia: 14-30 uur film „Verraad der Tartaren”; 17.00 en 20.00 uur film „Kelly’s Heroes” Lemmerweg: 14.30 uur voetbalwed strijd SneekSpel. Erica kind op te brengen als een misdadi ger, enkel en alleen omdat ze ’n short draagt.” „Dalewoud houdt er inderdaad nog wel wat ouderwetse begrippen op na”, gaf Evert toe. Dinie kwam overeind. „Nou, zet het uit je hoofd, Alie- Je er niet druk over maken, daarvoor is het veel te warm. Hebben jullie zin in ijs?” „Heb je dat?” „Dank zij m’n geef jij AJie eens het orkest Funny Face Luda Bar-Dancing: in de maand ja nuari Deejee Jan Smit Bar-Dancing ’t Singeltsje: ieder week end in januari (vrijdag, zaterdag en zondag) optreden „oude bekenden”: Salvadore i Roberto, Bea en de Scha- dinas, Sevenside trio, The Votes Chr. Jeugdsociëteit „De Fuik” (steeg naast Hema) elke zaterdag- en zon dagavond geopend voor jeugd boven 16 jaar. Zaterdagmiddags kan ieder een die wil een kop koffie halen tij- van 12 t.e.m. 18 januari Geboren: Jetske Grietje dv Jetze Wijnja en Helena Elisabeth Visser, van Parrega; Edith Sietske dv Min dert de Vries en Sietske de Jong; Alie dv Wieger Velstra en Tine Sjouk- je de Jong, van Oosterend; Anto- nius zv Albert Visser en Maria Hele na Heijnen; Anna Richt dv Keimpe Hannema en Sjoukje van Netten, van Wommels; Pyter Gerryt zv Gerrit Terpstra en Geartsje Stenekes, van Mantgum; Annamarie dv Minne Jan sen en Baukje Vrieswijk, van Oppen huizen; Miranda Judith dv Cathari- nus Jongsma en Adriana Abramina Getrouwd: Wilfred Sebastiaan van Nelisse, van Lemmer; Esther Christi- Vugt 23 j. en Trijntje Josephina Rie- dv Klaas Plantinga en Hinke mersma 20 j.; Willibrordus Meindert Eie”Wlke de T?,oer;, wi«tske dv Heero Altena 24 j. en Regina Maria Suzan- na Westhof 22 j.; Hermannus Anto- Johannes Riesewijk 24 j. en NEDER. HERV. GEMEENTE Abbega: 9.30 uur de heer Kooastra, Kubaard; 13.30 uur ds A- J. van Binsbergen, Bolsward Blauwhuis: Theresiahuis gereformeerde dienst Westhem: 9.30 uur ds J. W. Bruin- sma Gaastmeer: 9.30 uur de heer W. Postma, 13-45 uur ds P. Vroeginde- weij (gez. dienst in geref. kerk) Goënga: 13.30 uur ds A. J. de Bue Schamegoutum Heeg: 9.30 uur ds A. (bev. ambtsdragers)13.45 M. Hausmann, Woudsend Jutrijp-Hommerts: 9-30 uur ds L. J. Huisman (H. D-); 13.30 uur ds L. J. Huisman Nijland: 9.30 uur ds W. F. Heijink, Drachten; 13.45 uur ds L. A- Nell, Bolsward Oppenhuizen: 9.30 uur ds F. A- van Liere (bev. ambtsdragers); 13.30 u. ds F. A. van Liere Oudega (W): 9.30 uur ds P. Vroeg- indeweij; 13.45 uur kandidaat C. Groenewoud, Amsterdam (gezame- lijke dienst in N. H. kerk Schamegoutum: 9.30 uur ds de Bue; 13.45 uur ds C. Baas Sijibrandaburen: 9.30 uur ds K. Baas (H. D.) Woudsend: 9.30 uur mann; 19.30 uur Parrega Ijlst: 9.30 uur jeugddienst; 14-00 uur ds K. den Hartog (gez. dienst in geref. kerk) IJsbrechitum: 10.00 uur de heer M. J. van de Watering GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS DOOPSGEZINDE GEMEENTE MIst: 10.45 uur de heer J. W. Kol- leman, Bolsward GEREF. KERK Heeg: 9.30 uur drs. H- Rabbers, Leeuwarden; 13.45 uur ds W. Schenk (jeugddienst) Gaastmeer: 9.30 uur ds W. Hor- l'ings (voorber. H. A.); 13-45 uur ds J- W. Bruinsma (gez. dienst) Oudega (W): 9.30 en 13.45 uur kan didaat C. Groenewoud, Amsterdam Schamegoutum: 9.30 en 13-45 uur ds Rang, Soest IJlsIt: 9.30 uur ds W- Schenk (jeugd dienst); 14.00 uur ds K. den Hartog ijskast- Zeg, Evert, een sigaret. Een ogenblik, kinders, ik ben er zo met ijs.” De volgende avond waren Alie en haar dochter er toch. Verontschuldi gend lachend legde de vrouw uit: „Ik heb me laten ompraten door die ho telhouder; hij is een aardige man en weet niet, wat hij moet doen om het ons zo prettig en gezellig mogelijk te maken. En daarom wil ik niet zo honds zijn. We zullen ons deze dagen maar aan de regels van het dorp hou den. Overigens zijn we doorgaans toch in het bos, wat jij, Evelien?” „Fijn, dat je je bedacht hebt, Och, de mensen zijn hier niet onge schikt, maar een beetje behoudend zul len we maar zeggen. Het heeft z’n voor en z’n tegen.” Nog één keer kwam Alie even langs. „Zegik zie jullie misschien van het najaar nog eens. Die meneer Tol lebrink heeft ons, als een soort scha deloosstelling uitgenodigd om in het naseizoen een lang weekend te komen. Helemaal kosteloos. Zeg, Dinie, kan dens of na het boodschappen doen Bar-Dancing „De Sneker Pan” in de maand januari het bekende orkest Hickory Scotch Inn: iedere m.m.v. Gerrit Blauw Jongerencentrum „De Meerpaal”, Klei ne Palen een ontmoetings-mogelijk- heid voor jongeren, iedere vrijdag van 19.00-24.00 uur en zaterdag van 15.00- 24.00 uur Oosthem: iedere zaterdagmiddag stuif in het Himsterhüs van 16.30 tot 18.30 uur Trimmen maandag en i Rij ksscholengemeenschap, en dinsdag en woensdag Kan”-sporthal, Noorderhoek IJsbrechtum Bar Old Vic, iedere vrij dag- en zaterdagavond entertainer John van Doom, alias Jean Toussaint Bar-Dancing-Discotheek „d’Ald Wal” Heeg, iedere avond discobal Leeuwarden: Wetswinkel Westerplan- tage 15, geopend donderdagsavonds van 19.30-21.00 uur Chr. Ouderensoos „lepenhof” Lem merweg en Omstreken elke eerste en derde woensdagmiddag van de maand bijeenkomst in de Lucas Fockens- school hoek Kaatsland-Scherhemstraat aanvang 15.00 uur Dansschool Vergonet, C iedere zaterdagavond dansen, vang 20.00 uur Fries Scheepvaart Museum, zand: tot 7 februari tentoonstelling Studiegroep Sneek over toekomstige verkeersvoorzieningen in Sneek, ge opend op werkdagen van 9.0012.00 en van 13.3017.00 uur „Wacht eens vrou witje?” „Precies- Ze is hier met vakantie. In „De Lindeboom”. Met haar doch ter. Vanmorgen, toen ik aan het win kelen was, zag ze me- Je vindt het toch wel goed?” „Wat, dat je aan ’t winkelen zij jou zag?” „Doe niet zo gek, Evert. Dat ze mor genavond een poosje komt.” „Allicht. Waarom niet?” Maar Alie Staveniisse kwam reeds die middag met haar dochter langs lopen en betrad het erf. Dinie en Evert lagen achter huis te zonnen, toen de bel ging. Dinie sprong op en hulde zich in een kimono. „Wie kan dat nu zijn, met deze hitte?” Even later zaten ze gevieren in de ROOMS KATHOLIEKE KERK Diensten om 9-00 en 10.45 uur ’s avonds 19.00 uur; zaterdagavond dienst om 19.00 uur ds M. Haus- ds D. Nijenhuis, 70 j. e.v. Sijtze Meinsma 79 j. en Rengeniera Swaagman 21 j.; Ronnie Auke Boomsma; Age Muller Blom 24 j. en Berendina Hempenius w.v. Trijntje Dijkstra; Douwe 20 j.; Jan van Olst 23 j. en Sjoe- sen 75 j. e.v. Neeltje Atsma, ding Cho, 19 jaar. Gaastmeer.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 2