Laatste wedstrijdprobleem LEZERS REAGEREN (II) 10% t JUr» Fa. Douma Oost Friesland Bank MINKEMA „Kwartetten" met Fons Jansen FONS JANSEN dubbelalbums RONO-PROGRAMMA VEEMARKT SNEEK F. Mulder sprak over „Positief Humanisme" Profijtsparen I siiii Kamermuziekavond wordt verschoven HERZIENE BTW-REGELING VEEHANDEL MET GEVOLGEN VOOR DE VEEHOUDERS UITSLAG RODE KRUIS PUZZEL 4 O J ■I S NE E K E R NIEUWSBLAD Donderdag 24 Januari 1974 Pagina 3' DAMMEN ffllIlllllllllIIIIIIHIIIHIIIIIIIIII» Fietspolo, een sport in opkomst SNEEK iiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Zaalvoetbal-handbal toumooi lagere scholen krijgt met Pasen vervolg OVer het 5e spaarjaar. Uw spaargeld rente blijven direkt opvraagbaar. met ieder jaar hogere rente tot maximaal uw eigen bank KRU1ZEBROEDERSTRAAT 67-71 SNEEK TEL. 05150-3104 zet. Gebruiksvee geen aan voer; 40 12 1100 10 223 800 72 23 Kleine biggen 75,110, F’ON 8 JANSEN WWWWWWWWWWWWVWtWWVVW» 24, btw In volle 20 x 20 wuvvwvvmwluwwttmuiwlv derhalve regeling Milieuzin Sneek” Milieusin, let op uw saeck! F Ten slotte attenderen wij u nog eens extra op het u wel bekende boekje „Doe verstandig met energie” en op de tentoonstelling in het Scheepvaart museum „Sneek zoals het zou kunnen ZEKER, u kunt zekerheid kopen door uw verzekeringen door ons te laten verzorgen. „Kwartetten” is een spelletje met het cijfer vier. Behalve kwartet ziet men Fons Jansen ook mime spelen. Daar bij neemt de cabarettier op zijn eigen bescheiden wijze het hedendaagse ge beuren onder de loupe. Zijn voorkeur voor de gekke alledaagsheid en zijn talent voor typeringen tonen een thea terpersoonlijkheid die met twee benen op de dubbele bodem van zijn taal gebruik staalt. Met een minimum aan toneelmidd'elen brengt hij zijn levens visie. Door het scherpe en intelligen te hanteren van de taal bereikt hij een maximale zeggingskracht- ook leverbaar op: musicassette en stereo -8- cartridge Op de dinsdag te Sneek gehouden vee markt werden 2280 dieren aangevoerd, te weten: Vragen over deze A. J. de Vries, Straat 28, Sneek. Slachtkoeien 3,25, 3,75, 4,25 ƒ4,85 gesl. gew-; Pinken 800,—, 900,— 1000,-; Weide- en slachtlammeren 150 175,—, 6,75, 7,00 gesl. gew.; zenden Nassau- Nuchtere kalveren 175, ƒ200,— 225,— 250,—; tra-btw te geven. In plaats van 4,44 pet. btw zou de agrarische onderne mer 6,67 pet. btw ontvangen, mits hij uiteraard onder de landbouwregering valt. (ossWlKêö Wit: 48/50. ASSURANTIEKANTOOR Groene Dijk 6. Sneek, tel. 05150-3598 de invoering van de Wet op de er voor de worden.” Het museum is iedere werk dag geopend van 912 uur en van half twee tot vijf uur. Bovendien kunt u er zaterdagmorgen aanstaande om half elf terecht. Het is echt de moei te waard. Bokken en geiten geen notering; Weide- en slachtschapen ƒ230, ƒ250,4,75, 5,00 gesl. gew.; naar Europa het overigens niet onbekend is. Varkens en slachtbiggen 2,50, 2,80, 3,00, 3,15 levend; goed dat die organisatie er is. Men spreekt dan wel eens over de duiste re middeleeuwen met zijn afschuwelij ke martelingen, maar in onze eeuw kan men er ook walt mee. Je zou bij na geneigd zijn te spreken over onze duistere twintigste eeuw! Aan de an dere kant zou je kunnen stellen, dat voor het overige de mensen in de Middeleeuwen onbewust milieubewust waren en in deze eeuw bewust onmi- lieubewust. bied voor de menselijke waardigheid en medemenselijkheid centraal staan. Uit deze beginselverklaring volgt de fundamentele gelijkheid voor alle men democratisering, dus inspraak; voor iedereen; verdraagzaam- Het vocaal ensemble van de muziek school Sneek, Hans Groot (fluit) en de harpiste Arcola Clark, die oor spronkelijk op zouden treden tjjdens de kamermuziekavond van 28 januari, kunt u eerst op 4 februari 's avonds in het stadhuis beluisteren. iro- eigen rubriek Jan van De uitslag van puzzel nummer vijf, die wij vorige week in de krant plaat sten, volgt volgende week donderdag in ’t Sneeker Nieuwsblad. Dan plaat sen wij de zesde Rode Kruis puzzel. Doe vooral mee, want de prijzen zijn beslist de moeite waard. Volgende week puzzel nummer zes dus en in tussen hebt u natuurlijk de oplossing van puzzel vijf al verzonden? Fieltspolo, afgeleid van het polospel te paard, waarbij met hamerachitige sticks en een kleine houten bal wordt gespeeld, is een sport die de laatste jaren steeds meer opgang maakt, voor al nu de fiets de oude, sportieve sta tus weer terug heeft gekregen. Voor al in is fieltspolo dat zowel door da mes als heren wordt gespeeld en men verwacht dat deze mode ook spoedig zal overwaaien, waar U had nog meer reacties te goed- Daarbij zijn er, die eigenlijk buiten de milieuproblematiek vallen. Dat de ze toch worden vermeld, vindt zijn oorzaak in het feit, dat wjj nog eens goed naar voren willen brengen, dat milieu aan geen enkele politieke rich ting is gebonden. Milieu staat boven de politiek. In deze rubriek eindigen wjj met het laatste probleem voor de wedstrijd- De oplossingen kunnen dus nu worden ingezonden. Deelnemers hebben daar voor nog de tijd tot 16 februari. Zo als bjj de aanvang reeds was meege deeld, worden voor eventuele gebreken extra punten gegeven. We hopen dat er een flink aantal oplossingen binnen komen. Iemand die niet alle proble men heeft opgelost, moet toch maar inzenden wat hjj ook heeft gevonden. Gaven wij in de vorige rubrieken ope- ningsspel met een combinatair slot, thans beginnen wij met onze lezers een combinatie te laten zien voorgeko men in de partij K. Lijklema-H. de Boer, welke is gespeeld in de onder linge competitie van de Sneeker Dam club. Om het nadeel in de landbouwsector ten gevolge van de revaluatie van de gulden te compenseren, hebben rege ring en parlement besloten aan de landbouw tolt 1 mei 1974 2,23 pet. ex- Verder kwam er nog een vraag bin nen over vuurwerk* „Hieraan kleven vele bezwaren, zou dat niet verboden kunnen worden?” Dan nog een vraag over het parkeren van auto’s op trot toirs en grasperken. De schrijver heeft gelijk, voetpaden en gazons zijn inder daad niet bedoeld om er op te parke ren. Het enige wat Milieuzorg Sneek hieraan kan doen, is deze vragen doorspelen naar de gemeente en dat zal dan ook gebeuren. Overigens waar deren wij het bijzonder, dat men rea geert en ons vragen stelt. De laatste vraag was er een over vogels, vergif en insecten. Hieraan hopen wij t-z-t. een apart artikel te kunnen wijden. Deze materie is zo omvangrijk en be langrijk, dat zij niet in enkele regels kan worden afgedaan. Tevens hopen wij te gelegener tijd nog enige com plete brieven te kunnen afdrukken. Fans Jansen ziet niets in een televi sieoptreden. We laten hem zelf aan het woord met een paar kenmerkende uit spraken: T.V. is een voelbare concur rent voor theater. Het lijkt niet ver standig jezelf te beconcurreren. Je hoort altijd zeggen: die en die was op televisie minder dan in de zaal. Zel den hoor je andersom- Ik ben er niet van overtuigd tolt de Uitzonderingen te behoren. f Het milieu staat overigens wel in de belangstelling op het ogenblik. En dat is zeer verheugend. Dat moet ook- Dinsdag jongstleden in Friesland twee sprekers over het milieu, één overdag en één ’s avonds- Helaas kwam het milieu ook nega tief in de belangstelling te staan en dat hoeft nu weer niet. Dat doet af breuk aan de goede bedoeling. De bedoeling is wakker schudden en niet zoals misschien abusievelijk op gevat te krenken. Kwetsende kritiek heeft zowel zijn weerslag op de aan gevallene als op de aanvaller en dat doet geen van beiden goed. En dan nu ons laatste wedstrijdpi bleem: no. 20 (een oudje van hand, of wel A. J. de Vries). Het hangt dus van de markt- en prijs vorming af of de boer-leverancier de extra 2 pot. btw ontvangt. De produ centenprijzen worden in de praktijk af geleid van de opbrengst van slacht vee. Ook de concurrentie in de eiind- schakel zal mede bepalen in hoeverre de 2 pot. extra-btw aan de boer ten goede komt. 41 Ook in het rayon, waarin het Snee ker Nieuwsblad verschijnt, zijn enke le prijzen gevallen, hoewel deze keer geen hoofdprijzen. Zo won de heer J. H. Bos in de Hein Doekesstraat 8 in Sneek twee Carmen Autocurler elek trische haarkrulset ter waarde van 44,95 per set. G- Muizelaar in Ou- demirdum werd winnaar van een set mini lorries ter waarde van 16,50. De oplossing van puzzel nummer vier luidde: „Verstuur nu snel de kaart”. Op één van de kaarten, die de nota ris trok voor de prijs van een acht daagse eerste klas kriskrasabonnement van de spoorwegen, bevond zich geen gulden extra aan postzegels, zodat de desbetreffende winnaar achter het net viste. Denk er dus goed aan, als men per briefkaart inzendt, genoeg postzegels bij te plakken, tenminste voor een gulden. Ter gelegenheid van de opening van de C. Kan-hal in Sneek organiseerde de raad voor sport gedurende het tijd vak van 16 tot en met 19 april van het vorig jaar voor leerlingen van de vier de, vijfde en zesde klas van het lager onderwijs en de daarmee overeenko mende leeftijdsgroepen bij het BLO en het LOM onderwijs een zaalvoet bal- (voor jongens) en een zaalhand- baltoumooi (voor meisjes). Dit evene ment bleek een succes. Van verschil lende zijden is er dan ook op aange drongen deze toumooien tot een jaar lijks terugkerend evenement te ma ken. Na overleg met de commissie schoolsportdagen lagere scholen is be sloten in het vervolg ieder jaar tijdens de paasvakantie een zaalhandbal- en zaalvoetbaltoumooi te organiseren voor de eerder genoemde groepen. Dit jaar zal dit gebeuren van maan dag 8 t.e.m. donderdag 11 april in de Sneker Sporthal aan de Almastraat, terwijl de finale-partijen zullen worden gespeeld op maandag 22 en dinsdag 23 april. Dit alles na schooltijd en eveneens in de Sneker Sporthal- Helaas konden wij vorige week niet de uitslag vermelden van de Rode Kruis puzzel nummer vier, omdat het Sneeker Nieuwsblad een dag eerder verscheen. Hier komt dan die uit slag. De hoofdprijs, een Philips kleu rentelevisie ter waarde van 2595, werd gewonnen door mevrouw G. Bien-Tol in Volendam. Een porcelein servies, ter waarde van 1000,ging naar Culemborg. Voor de veehandel kwam na de reva luatie een afwijkende regeling tot stand. De handelaar betaalde aan de leveranefier-boer 6,67 pet- btw, mits de boer bereid was een zogenaamde land- bouwverklaring af te geven (een ver klaring dat hjj gebruik maakt van de landbouwregeling in de omzetbelas ting). Aan de afnemende schakel na de veehandel mocht door de landbouw slechts 4,44 pet. btw in rekening wor den gebracht. Het verschil tussen de twee percentages werd bij de fiscus in rekening gebracht- Tegen deze af wijkende regeling voor de veehandel zijn bezwaren gemaakt. Het systeem van landbouwverklaringen was om slachtig en dwong tot een extra admi nistratie. Werd door de leverancier- boer geen landbouwverklaring afgege ven, dan ontving hij niet de extra- btw. Fons Jansen, voormalige medewer ker van het Algemeen Nederlands Persbureau (onder meer als nieuws lezer), gespreksleider, tijdschriftre dacteur en omroeper bij de werld- omroep, begon in 1962 met zijn oa- Een damzet a la Raichenbach kunt u bewonderen in de volgende stand: zwart: 1/4, 6/11, 13/19, 23, 24, 26; 25, 27, 28, 31/33, 35/38, 40/46, Bij omzetbelasting (btw) is landbouw een bijzondere regeling ge troffen. De zogenaamde landbouwrege ling gaat er van uit, dat de agrari sche ondernemer evenveel btw betaalt als ontvangt. Per saldo hoeft hij dan niet meer af te rekenen met de fis cus- Voor de veehandel gold tot 21 september 1973 dezelfde regeling. Van af 1 januari 1973 is de btw over de door de boer voortgebrachte produk- ten verhoogd van 4 pet. tot 4,44 pet. De handelaar in vee betaald aan zijn leverancier 4,44 pet. btw en bracht hetzelfde percentage in rekening bij zijn afnemer. Per 8 december 1973 is de regeling voor de veehandel daarom gewijzigd. De thans geldende regeling kan voor de boer-leverancier gevolgen hebben- Door de slachterijen en exporteurs wordt 6,67 pet. btw betaald aan de leveranciers van dieren. De zogenaam de landbouwverklaringen zijn niet meer nodig. De prijsverhoging zal naar verwachting de prijzen in alle stadia pussen fokker van vee en slach terij of exporteur doen stijgen- Ver koopt de boer aan een tussenschakel (de veehandelaar), dan is in de ver koopprijs 4,44 pdt. btw begrepen. Deze speelde 39. Nu zijn de zetten 4035 of 4741 voor wit verhinderd, maar Lijklema, die al vaker getoond heeft een goed oog te hebben voor combinatie-mogelijkheden, nam nu ’n verrassende damzet, die wij nog niet eerder zijn tegengekomen- Hij speelde namelijk 3430- Zwart nam 23 x 34, 40 x 29, 25 x 23, 32-27, 20 x 29, 27-21, 16 x 27, 38-33, 29 x 38 en 43 x 5 met winst. Zwart nam nu wel de dam af, maar twee schijven verlies wordt vechten tegen de bierkaai. Heel fraai gezien! De stand: zwart 2/7, 9, 11/19, 22/24; wit 25/27, 31, 33/39, 41, 43, 44, 46/50 en beide partijen 19 schijven, is de vraag is de afruil (30, 30) voor zwart goed of fouit? Wel, doe deze ruil maar niet, er zou kunnen volgen: 34 •29, 27—21, 38—32, 26—21, 43—38, 37 x 10 en 25 x 1. Werd van boer tot boer verkocht, dan was de 2 pet. extra-btw voor de compensatie ten gevolge van de revaluatie alleen verkrijgbaar via een bemiddelende tussenschakel. Bij de vele integratieconitracten zonder bemiddelende schakels (zoals de re latie fokker-mester) kon geen extra-btw gerealiseerd warden. Stemming: Slachtkoeien en pinken: notering onveranderd; nuchtere kalve ren: zeer slechte stemming, lager; wol veemarkt: weinig handel en be langrijk lager; varkensmarklt: note ring enigszins lager; kleine biggen: onveranderd. Zondagmorgen hield de gemeenschap Sneek van helt Humanistisch Verbond een bijeenkomst in restaurant „Onder de Linden”, voor leden en belangstel lenden. In zijn openingswoord heette de. voorzitter, de heer C. Kuipers, allen hartelijk welkom en memoreerde het overlijden van een lid der gemeen schap n.l. de heer G- A. Laurman. Daarna sprak de heer F- Mulder uit Steenwijk over „Positief Humanisme”. Vroeger was men wel eens negatief in zijn denken, maar in de nieuwe beginselverklaring van het Humanis me gaan we o.a. uit van de volgen de gedachten: voortdurende bereidheid zich in denken en doen naar normen van redelijkheid en zedelijkheid te verantwoorden, helpende zorg voor de medemens om hen in staat te stellen zich te ontplooien tat een volwaardig bestaan in zelfbestemming, streven naar een samenleving, waarin vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid, eer- stand heeft zwart hier 12, 17 gespeeld. Wit was er als de kippen bij om via 2520, 3329, 35—30, 40 x 29, 27—21 en 32 x 5 naar dam te spelen. Zo zijn er in het verleden al vele mooie, combinatie’s uiitgevoerd en de toekomst heeft er nog vele in portefeuille. Immers, het damspel is voor alle tijden. Cabarettier Fons Jansen komt op woensdag 30 januari met z\jn pro gramma „Kwartetten” naar Anricitia. Het is Fons Jansen’s vierde program ma sinds hjj in 1962 voor het eerst op de planken kwam met „De Lachen de Kerk”. Het hoofdthema Kerk en Gezin uit de eerste programma's is in „Kwartetten” verdwenen. Een be paald thema is eigenlijk nauwelijks meer te ontdekken- De inhoudt richt zich nu op vrijwel alle facetten in de samenleving. Op diagram-stand is zwart aan sen; gelijkwaardige kennis bevordering van de heid. We krijgen dus nu een taakstelling met de nadruk op helt maatschappe lijk actief zijn, het helpen. Daarvoor hebben we mensen nodig, aldus de heer Mulder. Dat deze rede met aandacht gevolgd was, bleek wel na de pauze, toen zich een levendige discussie ontwikkel de, waarbij gesproken werd o.a- over het vaststellen van normen, het ont breken van contacten bij ziekte en overlijden. Vaak weet het afdelings bestuur niet, dat er iemand ziek is. Getracht zal worden hiervoor een re geling te treffen; dus ook een positief resultaat- Al met al een leerzame morgei». Daarom kan er eigenlijk op de vragen over Chili en Amnesty International niet worden ingegaan, maar ze zijn nu eenmaal gesteld. Het enige wat over Chili gezegd zou kunnen worden, is dalt het te hopen is, dat de nieuwe regering beter is dan de vorige, an ders is alles voor niets geweest. Wat Amnesty International betreft, het is bareltprograimma „De Lachende Kerk”. Na 450 voorstellingen kwam daarna in 1965 het programma „Hoe meer Zielen”. Dit programma kreeg 600 voorstellingen. In 1968 kwam het programma „Driemaal andermaal” en weer na 600 voorstellingen ont stond in 1971 zijn vierde cabaretpro- gramma „Kwartetten”. De muziek bij de liedjes van het programma is geschreven door Rob van Kree- veld en de vaste begeleider van Fons Jansen de pianist Frans Oudhoff. Vrijdag 25 januari 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30- 19-00 Fryske ütstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Sportprogram 19.00-19.30 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbrink 19.30- 19.55 Lichte muziek Samenstelling Peter Meywes 19.55-20.00 Vee en vlees Bericht over markt en handel Zaterdag 26 januari 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18-30-19-00 Fryske ütstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Wykednprogram mei ü.o. de kaba- retstrip „Hakketak”, skreaun troch Roel Bergsma 19.00-19.30 Groninger programma Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.30- 19.45 Lichte muziek Samenstelling Peter Meywes 19.45-20.00 Sport voor sport Eindredaktie Wlim Gerritsen Zondag 27 januari 18-00-19-00 Sport voor sport Eindredaktie Wim Gerritsen 19.00-19.10 Boekenbus Redaktie Tiny Mulder 19.10-20.00 RONO zondagavondconcert Eindredaktie Drs. P. J. Huizinga Maandag 28 januari 18-00-18-30 RONO-radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske ütstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Muzyk en aktualiteilten 19.00-19.30 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbrink 19.30- 20.00 Schoolplein Eindredaktie Lieuwe D. S. Hoekstra

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 3