MEJ. H. BETZEMA 25 jaar bij Metz B.V. Zandwagens te zwaar geladen: f 505,- boete SHC teams ver beneden maat I I MARKIEZEN ROLSCHERMEN Hoofdbestuur met directeur te administratief I f i 4» f BOCREANA c.v. LUXAFLEX „De Waterpoort” Fa.Wielinga Veenwouden PAKKET C.P.B. SNEEK IN ZAMBIA ONTVANGEN AUDI - SNEEK GABARO Kantongerecht Sneek Glasschade Als een oase Mindere góden? NU VOOR SPECIALE WINTERPRIJZEN UW, SPORTNIEUWTJES Bloemenkenners kiezen KROON Snelle behandeling autoschade ,/T IS SA T FALT” YSBRECHTUM SOARGE FOAR NOFLIKE DOARPSJOUN U. A. FABER ♦uw bromfiets bolwerk* van Sneek t Telefoon 2398 BEL: 5923 INGEZONDEN HANDBAL illlllilllllilllllllllllllllllllllllllffl INGEZONDEN ■llllllllllllllilllM Permanente show Groep Sneek naar finale spelregelwedstrijden COVS Amateurtuinvereniging „Nut en Genoegen” Sneek (661) NIEUWE DIREKTEUR MAVO-SCHOOL IN BALK Permanente show van de vele modellen xir> tesecretarie, Marktstraat, J 4 411* - Ned. Ver. luisterde naar culinaire conférence KIP toer- en stacaravans bij de officiële KIP-dealer; v. Huisvrouwen Donderdag 24 Januari 1974 SNEEKER NIEUWSBLAD Pagina 9 Enkele chauffeurs uwwuvuwwtMuiuuwwvww» Vit: goed voor u! WVHVWWWUttMMWUtWUMW (Foto Obbema) en en te Goed uit: beter voor u! Zo maar het beste uit... Under de fleurige muzyk fan de „Za mora’s” siet de stimming der by de oanwêzigen al gau yn. V.v.V.-foarsit- ter R. de Jongh koe sa’n 160 minsken it wolkom taroppe. Hy wie bliiid mei dy goede opkomsit en hope dat dit yn ’e takomst sa blüuwe soe, sadat it nije waren, vierde Bloemstraat - Telefoon 3066 LEEUWARDERWEG 1 TELEFOON 3267 - 7287 van Militaire Restaurant PIS O Sneek 1 i 5 SCHILDER DE VRIES VLUQ EN PRECIES OUDI KOEMARKT S3 SNEEK O»k vmt cw «tanarzabrios mum w| o.a. en Koartlyn wie it doarpshus „It For- midden” to Ysbrechtum alhiel folroun mei leden fan de pleatslike Vereniging van Volksvermaak en inkelde gasten om to sjen en to harkjen nei in toa- nielstik, op to fieren troch de Ys- brechtumer toanielklub ,,’t Is sa’t it fait”. maan- loterij, opbrengst is bestemd voor het jeugdwerk in de vereniging. t. SNEEK, Leeuwenburg 6 DEERSUM, Rijksweg 3 Tel. 05150-3963 Tel. 05152-244 b De energie>-cristis(?) blijkt ook van in vloed op de sport te zijn. Zo kunnen de leden van de Sneker Badminton Club niet meer trainen in de Emma- school aan de Fitieswijkstraat. Diege nen, die daar trainen, trainen nu in de Sporthal Deze wijziging blijft in ie der geval tolt 1 april van kracht. IJsselmeer- klei voor- Tevens uw adres voor het overkleden van uw oude markiezen en rolschemen. Slechts drie teams van de Sneker Handbal Club kwamen zondag binnen de lijnen. Te weten het jongens adspi- ranten team, het reserve heren acht tal en de meisjes A. Voor alle drie ook fungeerde Steenwij k als tegenstan der. Al met al is dat voor de Snekers bepaald geen succes geworden. Wisten de meisjes in Sneek de thuiswedstrijd met een 4—4 gelijkspel af te sluiten, nu moest men toezien hoe Steenwijk met 82 aan het langste eind trok. De herenploeg van de Snekers ver ging het al nauwelijks beter. Koploper Steenwijk I vocht voor wat het waard was, hetgeen tenslotte resulteerde in een 1511 overwinning- De jongens adspiraniten boden wellicht nog wel -het meeste tegenstand. In een bijzon der spannende ontmoeting slaagden de Steenwijkers er evenwel toch in de ze ge veilig te stellen. Eindstand hier 12 7 in het voordeel van de thuisclub. Met behulp van dia’s gaf mevrouw Zuidema uitleg over de bewerking die de zuidvruchten ondergaan. Te vens deelde ze aan de ongeveer 100 aanwezigen receptenboekjes en zak jes met tutti frutti en rozijnen uit. Dit is veel lichter zand, waarin nogal komt. De resit van de avond werd in be slag genomen door mevrouw Zuidema die namens de Verenigiing voor de Handel in gedroogde zuidvruchten al lerlei wetenswaardigheden over kren ten, rozijnen, pruimen, abrikozen en amandelen gaf. Mevrouw Zuidema gaf recepten voor het gebruik van zuid vruchten in de keuken en vertelde dat deze vruchten ook als geneesmiddelen voor huiselijk gebruik aan te bevélen zijn. Krenten bijvoorbeeld zijn uitste kend tegen hoge bloeddruk, pruimen hebben een laxerende werking, terwijl abrikozen het bloed verjongen. Het programma voor de komende zondag ziét er bijzonder interessant uit- De wedstrijdenreeks vindt een aanvang om tien voor tien ’s mor gens. De meest belangrijke ontmoe ting is ongetwijfeld die tussen 't eer ste herenteam van Meteoor en SHC. Het gedetailleerde programma ziet er als volgt uit: Een ander belangrijk punt dat op de jaarvergadering aan de orde kwam was de koninklijke goedkeuring die de vereniging onlangs heeft verwor ven en daarmee tevens rechtspersoon lijkheid. Uiteraard was dit voor het bestuur reden tot blijdschap, omdat de vereniging nu beter naar buiten kan optreden en zaken kan doen. Overi gens beklaagt het bestuur zich ook bepaald niét over het steeds stijgende ledental, dat in enkele jaren is opge klommen van 180 naar ruim 230. De tuindersvereniging kan dus met recht groeiend en bloeiend worden genoemd. De belangstelling voor de vergade ring liet niets te wensen over. Onge veer zestig tuinders gaven acte de presence. Dart is meer dan 25 pro cent, hetgeen bepaald hoog te noe men is voor een amateurvereniiging- hadden zich dan knap verkeken, want een tweetal wa gens vervoerden andermaal het ge wicht dan is toegestaan. „Wij zijn er zelf ook van geschrokken dat het zo zwaar was. Na deze bekeurings- affaire is pas bekend geworden dat het zand veel meer klei bevatte. We kunnen het ook niet helpen, we doen ons best.” Mr. Dijksma dacht dat het verschil in gewicht wel de gelijk te merken zou zijn geweest, maar De H. kon deze mening be slist niet delen .„We hebben dit nog nooit beleefd”, luidde zijn commen taar. Na een vlotte afwikkeling kwam ten slotte de groeep Leeuwarden mert 292 punten als eerste uit de bus, direct gevolgd door Sneek e.o. met 285 pun ten. Drachten werd derde met ’n pun tentotaal van 244, terwijl de Honds rug de laatste plaats moest innemen De heer J. Stekelenburg te Benne- kom is benoemd tot directeur van de chr. MAVO-school in Balk. Hij volgt de heer H. Winters op, die inmid dels de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. van Uw door de vakmensen van AutospuiteriJ-, uitdeuk- en tectl- leerinrichting A. BETTEN IJLSTERKADE 78 TEL. 3123 Zaterdag wordt in de kantine van de Technische School in Leeuwarden ge speeld om het schoolkampioenschap dammen van Friesland. Er wordt door acht scholen deelgenomen, die ver deeld zijn in twee poules van vier. In poule B is de Rijksscholengemeen- schap Sneek ingedeeld met Nijenhove Leeuwarden, Ichthus College Drachten en Rijksscholenigémeenschap Heeren- veen. met 239 punten. Individueel eiste de Leeuwarder P. Metz de hoogste eer voor zich op. Tweede werd Y- Roele- vink uit Sneek, derde J. Kamping (Hondsrug). Voor de finale te Win schoten plaatsten zich de eerste drie groepen. Dart hebben ook de groepen Ooslt-Groningen, Z.O. Drente en Cen traal Drente gepresteerd. De inzet is de Apollo Cup. Het team van Sneek zal ook dan waarschijnlijk bestaan uit de heren D- Blom, Y. Roelevink en C. Juliens- Zaterdag zal er bij WZS weer gewor steld worden door de pupillen. De aan vang van deze worstelwedstrijden is gesteld op half tien ’s morgens in de gymnastiekzaal aan de Westerslingel. Ouders en belangstellenden worden graag verwacht bij deze leuke sport beoefening. Wij vermeldden reeds dat Nut Genoegen over te weinig tuin be schikt: er is permanent een wacht lijst. Wellicht zou het daarom zaak zijn, zo meent het bestuur, de volks tuinen in Sneek uit te breiden, op welke manier dan ook- reiken via 05150-4241, toestel 247. In het verslag van de jaarvergadering van de Sneker amateurtuinvereniging konden wegens plaatsgebrek enkele voor de vereniging zeer belangrijke feiten niet worden vermeld- Zo werd namelijk ook over de vorm van het landelijk hoofdbestuur van de Neder landse tuindersverenigingen gespro ken. Men bestudeert momenteel de mogelijkheid naast een voorzitter een directeur te benoemen. De meerder heid van het bestuur van de Sneker afdeling kon zich hier evenwel niet achter scharen en de heer E. de Vries, voorzitter, legde de vergadering dan ook voor de zaken bij het oude te hou den, daar een goed leidende voorzitter zjjns inziens te verkiezen is boven een administratieve leiding. De 53-jarige transportondernemer Dirk de H. uit Sint Annaparochie moet 505,boete betalen omdat een vijf tal van zjjn vrachtwagens negen maal te zwaar met zand waren beladen. De boete werd hem vrijdagmorgen in het Sneker kantongerecht opgelegd door kantonrechter mr. G. H. M. Gielen, nadat de substituut officier van justi tie, mevrouw mr. M. A. Dijksma 675,had geëist. De kantonrech ter kwam met zijn vonnis tegemoet aan de wens van de transportonder nemer, die de magistraat verzocht enige clementie te betrachten, aange zien de brandstof voor zijn vrachtwa gens inmiddels ook nogal wat duurder is geworden. ONS moet zaterdag naar QVC in Sta veren. De Snekers staan laag geno teerd en 2 punten zouden bijzonder welkom zijn. Zondag heeft Sneek op nieuw een thuiswedstrijd en wel te gen Spel. Erica- Ook Sneek kan de puntjes heel goed gebruiken en dat zelfde geldt voor LSC, dart zondag in Joure moeit voetballen en eveneens in de gevaarlijke hoek zit. WZS, een goe de middenmoter moet in en tegen Ak- krum spelen. Direct na haar openingswoord, kon de voorzitster van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond in Sneek de aanwezigen vertellen dat „het pakket” in Zambia was aangekomen. Deze op het eerste gezicht wat mysterieuze mededeling wordt minder geheimzin nig wanneer men weet dat het be- 9.5010.50 uur Dames II Rijkskweek 2—SHC 2; 11.10—12.00 uur Meisjes Pup. SHC-Stiens; 12.0012.50 uur Da mes Jun. B SHC BStiens A; 13-40 14.50 uur Heren II SHC II—Stiens I; 14.50— 15.50 uur Dames I SHC I— Stiens; 15.50—17.00 uur Heren I SHC Meteoor I. Vrijdagavond werden in hotel Hanen burg te Sneek de voorrondes gehou den van de Spelregelwedstrijden COVS, district Noord. De organisatie lag in handen van de Scheidsrech- tervereniging Sneek- Vier teams, te weten de groepen Hondsrug, Leeu warden, Drachten, Sneek konden hun krachten op spelregelgebied hier met elkaar meten. Aanvankelijk had ook de groep Meppel zich laten inschrij ven, maar deze liet door onbekende oorzaak verstek gaan. Vragensteller was de ere-voorzitter van de Sneker groep, de heer J. H. Meijer. Tijdens een feestelijke be sloten bijeenkomst met fa milie en personeel is mej. H. Betzema door direktie en personeel van Metz b.v. in de bloemetjes gezet. De heer E. Metz vond het speciaal voor een vrouw een verdienste 25 jaar in één be drijf werkzaam te zijn. Hij bedankte haar voor de inzet waarmee ze had geholpen het bedrijf in deze 25 jaar te doen groeien vaneen tex tielwinkel naar gespeciali seerde zaken in textiel, wo ninginrichting, bedden, ba- by-artikelen en foundations. Ook vele verkoopsters von den in deze 25 jaar een goe de opleidster in mej. Betze ma, die buiten haar drukke werkzaamheden ook nog tijd vond en vindt in kerk- en verenigingswerk. De heer E. Metz Sr. over handigde mej. Betzema een fotoalbum met vele herinne ringen en een envelop met inhoud. Namens het personeel werd door de heer J. Oosterhoff een prachtige tinnen koffie kan aangeboden. In haar dankwoord wees mej. Betzema op de goede sfeer bij Metz, die er toe heeft geleid dat vele meisjes tot hun trouwen en zelfs langer bij Metz blijven wer ken. doarpshus ek yn dlizzen syn nut funksje biwize kin. It toanielsbik mei de titel „It bidogysk wünder”, in blij- spul yn trije bidriuwen yn ’e biwur- king fan B. Westra, waerd mar knap nei foaren brocht. Under regy fan de hear H. de Blauw wie der üt de spi- lers helle hwat mooglik wie. Ut en troch davere de seal fan ilt laitsjen as der wer in brike Siltewaesje üntstte of as der in brike set fan it toaniel rêl- le. De bisetting fan it stik bisitie üt de dames Silvius, Sieswerda, Wessels en Zondervan en de hearen F. de Boer, K. Meesters en A. Silvius, dy’t, de iene hwalt liniger as de oare, har allegearre tige ward hawwe om dizze doarpsjoun ta in sukses to meitsjen. De ynstekster mefr. A- van der Eems- Suierveld hat dêr ek harres ta dien. Alle spilers waerd üt namme fan de V.v.V. neitilid in blomke oanbean dat wolfortsjinne wie. By de forlötrtmg dy’t tusken de bi driuwen troch halden waerd, die bli- ken da)t de famylje Potma mei de haedpriis, in prachtich grill-aparaet, nei hüs ta gean koe. Nei öfrin fan it spyljen is der yn „It Formidden” mei bigelieding fan de „Zamora’s” noch in skoft lang om- raek en gesellich dounse. Kt wie in doarpsjoun dy’t der wêze mocht en dy’t sjen liet hoe’t in lyits doarp as Ys brechtum troch meiinoar oparbeidzjen fan forienlinigs en fan minsken ta hwat goeds yn siteat is. Sokken mar mear. Yn syn slütwurd dielde de foarsitter noch mei dat bisocht wurde sil om op 22 febrewaris in kamavalsjoun op tou falsetten. Hy die in birop op de oan wêzigen om ek dêr sa machrtich moog- lik oan méi to dwaem De voetbalvereniging WZS is dagavond gestart met een waarvan de In een sombere, dichtbij de oostgrens van West-Duitsland gelegen streek, staat, als een frisse oase, het nieuwe protestants militair clubhuis van de Koninklijke Nederlandse Bond Pro Rege te Hohne. De gezinnen van de Nederlandse mili tairen, die hier wonen zijn er nog niet over uitgepraat, dat dit PMC er ge komen is en dat zij daar nu een prach tig ontmoetingscentrum gekregen heb ben- Ook de honderden dienstplichtige militairen lopen nog wart verwonderd rond in hun nieuwe clubhuis- In de gesprekken met die bezoekers valt helt enthousiasme op over de vele moge lijkheden die hier zijn. Daar er in de ze omgeving in feite uitsluitend nega tieve uitgaansmogelijkheden te beleven zijn, kunnen we alleen maar dankbaar zijn, daft mede namens de leden van Pro Rege dit clubhuis gebouwd kon worden om daarmee een stukje chris telijke gastvrijheid waar te maken. Enkele maanden na de opening is de positieve invloed, die van het PMC uitgaat al merkbaar en aantoonbaar. Geweldig fijn en beslist noodzakelijk dart dit werk van Pro Rege voor onze' militairen door kan gaan. U kunt hier aan meewerken. Als u dezer dagen de acceptgirokaart van Pro Rege ont vangt, Wilt u dan uw bijdrage zo spoe- dilt mogelijk overmaken? Het afdelingsbestuur Sneek van de Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege. creatie en Jeugdwerk van de gemeen- ...u. Sneek. Te lefonisch zijn die mensen daar te be- 239 of Op de laatstgehouden bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Huis vrouwen hield mevrouw W. Ouwe- hand-Hartree uit Den Haag een culi naire conférence- Mevrouw Ouwehand bracht de dames op humoristische doch niet mis te verstane wijze onder ogen dat de welvaart op ons voe dingspatroon een funeste invloed heeft. Het lag nu niet direct in de be doeling dat mevrouw Ouwehand de aanwezigen een vermageringsdieet aan de hand wilde doen, maar ze liet wel zien dat men smakelijk kan eten niet minder dikmakende en gezondere voedingsstoffen. De bewijzen hiervoor leverden haar thee-complet, haar bor relhapjes en de gevarieerde rauwkost- schotels. Ze toonde eveneens dat een vet-arme boursin zelf te maken is. 3 X DE VRIES Sinds de jaarvergadering heeft de ver eniging het beleid in handen gelegd van uitsluitend De Vriezen. Zoals ge zegd, de voorzitter is de heer Evert de Vries, de heer Jan de Vries die al langere tijd ’n bestuursfunctie vervuilt is secretaris geworden en de heer Lieuwe de Vries penningmeester. De vergadering besloot een bedrag van vijfhonderd gulden over te maken naar hét Algemeen Verbond als aan deel in de kosten van de Groene In ternationale. Niet alleen op landelijk, maar ook op Europees terrein bestaat namelijk een overkoepelende organi satie waar ongeveer twintig lid van zijn. Tweejaarlijks houdt men afwis selend in de lidstaten een congres, dus eens in de veertig jaar in Neder land. Er worden circa zeshonderd be zoekers uit de beltreffenre landen ver zuilen verblijven. Er wordt o.a. ge sproken over milieuhengiëne en na tuurbescherming. L;' ..y Y- Een grondsaus die gevarieerd kan worden door toevoeging van allerlei kruiden en gehakte uitjes, paprika, walnoten of ananas had mevrouw Ou wehand als volgt samengesteld: 1 doos je magere kwark of cotage cheese; scheurtje halvamel of koffieroom 3 pct.; 1 theelepel franse mosterd; 1 theelepel suiker; 1 eetlepel gehakte groene kruiden (peterselie, kervel, sel derij, bieslook) of 1 eetlepel gehakte ui; Worcester saus. Deze saus is kalorie-arm en kan naar eigen smaak gevarieerd worde®. De officier vond de toelichting die De H. had gegeven wel nuttig, „maar dat neemt niet weg dat de wagens te zwaar waren beladen. Dit is een situa tie die er op wijst dat de ondernemer voor de volle omgang verantwoorde lijk blijft voor de overtreding”. Zij eis te een geldboete van 675,en mr. Gielen maakte hier zoals gezegd, 505,van. Industrieterrein 14 Tel.05110-2534/3132J Volgende week dinsdag (29 januari) gaat in Sneek opnieuw de Algemene Basis Opleiding Cursus (A.B.O.) van start. Sinds kort: is dit diploma ver plicht gesteld door alle sportbonden voor een eventuele verdere opleiding, zoals bijvoorbeeld voor de verschillen de trainers- en oefenmeestersdiplo- ma’s. Tijdens die cursus, die uit der tig lesuren bestaat, verdeeld over ne gen bijeenkomsten zullen de onderwer pen worden behandeld: theorie lei dinggeven, sportgezondheldsleer en ge schiedenis en organisatie van die sport. Minimum-toelatiingsleeftijd is zeven tien jaar. Doordat dé NSF, Provinci ale Sportraad en de gemeente Sneek subsidie verlenen, bedraagt ’rt cursus geld slechts vijfendertig gulden- Dit inclusief boeken- en examengeld. Aan meldingen op de afdeling Sport, Re- wuste pakket vorig jaar door leden van de C. F- B- werd gevuld met kluwens wol, lapjes en ander hand- werkmateriaal. Dit werd verzonden naar het missiewerk in Zambia waar het, zoals men op de bijeenkomst ver nam, zeer welkom was. In het Sneeker Nieuwsblad van maan dag 21 januari 1974 sitond hét volgende bericht gepubliceerd: Doordat Sneek la gister voor de com petitie moest spelen, is zaterdag in Heerenveen Sneek 2a in haar plaats uitgekomen voor het zaalvoetbalkam- pioensebap van Friesland. Dat hier de mindere góden aan het werk werd spoedig duidelijk. Een plaats was het eindresultaat. I.v.m. de betiteling „minder aan het werk zijnde góden” zou ik langs deze weg de verslaggever van de courant er even op willen wijzen dat Sneek la in de in de C. Kan-hal gespeelde wedstrijden geen kampioen was ge worden als datzelfde 2a de directe te genstander van Sneek la, n-1. ONS, niet een gelijk spel had weten af te dwingen en daarmee uitgeschakeld had. Daarnaast komt bij mij de vraag op of Sneek la wel een beter resultaat in Heerenveen had weten te bemach tigen. Daar de verslaggever in gebre ke is gebleven de jongens mét de toch niet onverdienstelijke plaats te felici teren, doe ik dat alsnog: Proficiat meit het enthousiaste en goede spel, maar vooral met de met 100 procent inzet gespeelde wedstrijden. Jos v- d. Woude, aanvoerder 2a De vrachtwagens van De H. waren in het najaar van ’73 ingezet bij het zandtransport nodig voor de aanleg van een fietspad langs de rijksweg Sneek-Lemmer ter hoogte van Span nenburg. De H. had dit karwei voor een bepaald bedrag aangenomen en mr. Gielen veronderstelde voorzichtig dat men misschien daarom de wagens te zwaar had beladen om aldus zo gauw mogelijk klaar te zijn. Des te groter- zou namelijk de winst voor De H. zijn. De transportondernemer ont kende dit met klem. Volgens hem had den zijn chauffeurs zich verkeken op het soortgelijk gewicht van het IJssel- meerzand dat men moest vervoeren. Normaliter transporteert men zand dat afkomstig is uit de Waddenzee. dan veel

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 5