is een van Maatschappelijk werk kan niet in hokje worden gestopt waardige vervanging voormalige „vragenuurtje „Politiek Café” IJlst ANIMO BEKERT TEGEN INTERLANCE/ZAAN '69 GflNZEVGDRT Oefenhoek van Zuider sportpark bezorgt partijen hoofdbrekens ii Henk en Jenny Tuin hopen u spoedig te mogen begroeten. Geestelijke liederen mannenkoren, gemengde koren, solisten g OPRUIMING Grammofoonplaten diverse componisten, o.a. Bach, Restaurant v.d. WAL PLATENCASSETTES diverse componisten, werken en uitvoeringen o.a. Johannes Pas sion, Mozart symphonieën 1ste divisionist met internationals - Auberge de Haystack - LAGE PRIJZEN. Hachelijke avonturen achter de frontlinie HOTEL HANENBURG - SNEEK 4.50 en 10.- MMMM.... slaatjes en kroketten ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner. SLIJTERIJ „T VAT" 99 Clint Eastwood in Amicitia Twee RONO-uitzendingen ontwikkelingssamenwerking Donderdag 24 januari 1974 S N EE K ER NIEUWSBLAD Pagina 17 H. W. F. MUMSEN op Dat L. FRANS ETEN IN FRIESLAND: in overleg Sinds 1909 een muzikaal begrip Telefoon 05154-9600. WVWVUWWMVWVWWUVVVWWW Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in óns huis! Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. je doodongelukkig voelen in gezelschap van anderen, of geen toekomst zien, Uw gastheer en gastvrouw Een nieuwe, intieme Auberge met een uitstekende Frans- georiënterde keuken. Auberge de Haystack is gelegen aan de haven van Oudega-Wymbritseradeel, ca. 7 km. Zuid-westelijk van Sneek. Dagelijks geopend van 1224 uur. ’s Maandags gesloten. Nieuwestad 103 Leeuwarden De lei en Beide uitzendingen vallen tussen half zeven en zeven uur, op FM-kanaal 5. f derde de hoek in TELEFOON 2510 Bij Ganzevoort: Interessante aanbiedingen Beethoven e.v.a. denen van uw t hij probeert een goede uit de SNACKBARS van: SNEEK Leeuwenburg 5 - Telefoon 3863 Bolswarderweg 8 Tel. 4631 beschrijving naar een gaan? Maar Op de Dr. Boumaweg -14 in Sneek werkers, u in Na zich door drie ronden de zwaarste lance-Zaan’69, boze tongen beweren Fries- woens- program- van de Burgemeester Mumsen hield aan het begin van de avond een inleiding waar in hij het huidige .politieke beeld schetste. Hij sprak de hoop uit dat Wist gevrijwaard mag blijven van een „heilloze polarisatie binnen het be stuurscollege”, waarmee hij niet be doelde geen oog of oor te hebben voor het verschil in standpunten. „Dat ver schil moet er juist zijn, dat is goed,” zo zei de burgemeester. „In het col lege worden echt wel harde noten ge kraakt. We moeten alleen met elkaar zien te voorkomen dat we zo ver gaan polariseren dat we niet aan bepaalde STOELEN OM VELD Animo stelt daar de normale selectie tegenover. Deze bestaat uit aanvoer der Werner Matszat, Freek Jaarsma, Wim Mendel, Dick Oppenhuizen, Peter Posthuma, Jan Smit, Jolt Stienstra en Gooitsen van der Zee. Waarschijn lijk worden Anton de Vries, Tjippie Boersma of Hessel Kuipers hier nog aan toegevoegd. In tegenstelling tot normaal wordt de wedstrijd gespeeld in de Sneker Sporthal aan de Alma- straat. Het hoofdveld wordt er voor ingericht en om het veld komen stoe len te staan, zodat in eerste instantie de toeschouwers niet op de tribune komen te zitten, zo deelt voorzitter J. Boonstra mee. De aanvangstijd van deze ontmoeting is vastgesteld op 16.00 uur. Dc ding is in handen van T. de Jong A. J. Sminia (beiden uit Sneek). van anderen, of c _1„2, of bang zijn voor de toekomst, of je gedachten niet meer los kunnen maken van iets erg verdrietigs, of je altijd maar weer woedend maken om iets waar je toch niets aan verandert. Er is zo’n uitdrukking voor: „ik zie 't niet meer zitten” ofwel: zo kan ’t niet verder, maar hoe dan wel? Dit zijn situaties, waarin u volkomen te recht een beroep kunt doen op een maatschappelijk werker. Wat kunt u dan van een maatschap- Op de Dr. Boumaweg nr. 14 is alle werkdagen, ’s morgens en ’s middags een maatschappelijk werker aanwezig; u kunt ook bellen: 7755. Zij heten Wietse Bloemsma, Fré Bootsma, An neke Gerritsen, Hermy Groot, Sibbel Schootstra en Rudi Wolf. Drs. A. J. van der Sluis, socioloog. De voetbalverenigingen ONSenWZS respectievelijk zaterdags en zondags opererend, voelen zich in hun trai- ningsmogelijkheden ernstig bena deeld. Dit omdat het oefenveld, maar ook met name het hoofdveld, op het gemeentelijk Zuidersportpark er naar hun mening alles behalve goed „bijligt”. Het regenwater blijft onnatuurlijk lang staan en maakt het spelen dikwijls ónmogelijk. Sinds eind november heeft men op last van de gemeente van het trainings veld slechts twee keer gebruik kun nen maken en dat vindt men, ook al omdat er een flinke huur moet worden betaald, op z’n zachtst ge zegd, wel wart weinig. Aangezien men door de week wel regelmatig „uit de benen” wil, heeft men van gemeentezijde de toezeg ging gekregen dit te doen op een ka rig verlichte grasstrook naast de velden. De heren trainers J. Haak en D. de Jong noemen dit echter een onhoudbare zaak. Binnen de kortste, keren, zo stelt men, veran- nieuw gecreëerde oefen - een modderpoel. Men wil Kelly is een gewone soldaat die per toeval een Duitse majoor gevangen neemt en na een verhoor verneemt dat er ergens een enorme partij goud moet zijn opgeslagen. Kelly komt op het idee dit goud zelf te veroveren. Hij betrekt enkele vrienden in zijn plan en met zijn vieren gaan ze op stap. Een en ander moet binnen drie dagen gebeuren, omdat dan de kapitein afwezig is. De nachtvoorstelling brengt „Venus in bont”, waarin de verhouding van Severin, die pas ge lukkig is wanneer hij lijdt en Wanda die ziekelijk narcistisch is, aan de or de is. De film is gemaakt naar het boek van Leopold von Sacher-Masoch, in welke vorm het al jaren een best seller is. De film begint om kwart voor elf. Wethouder J. de Vries kon tenslotte nog meedelen dat het gemeentebe stuur bezig is met het opstellen van een enquête ten einde de belangstel ling van de Ulsters voor een N.S.- halte te peilen. De burgemeester merk te op dat de voormalige vuilstort plaats autoboxen zullen worden ge bouwd. Ook wordt er een parkeerter rein aangelegd, hetgeen zal worden omringd door veel groen. Het terrein is inmiddels al bedekt door een dik ke laag aarde. Het eerste programma zal voorname lijk gaan over de vraag wat het ba sisonderwijs hier aan dit vraagstuk doet, terwijl het tweede programma meer gericht zal zijn op het werk en de veranderde instelling der Wereld winkels, y/aarvan Friesland er zo’n 20 kent. Produktie en samenstelling: Klaes Wielinga. Maandagavond is on der andere de mening te beluisteren van Riek Sierds uit Waskemeer, me dewerkster van de NOVIB. Zij bezoekt scholen in Noord-Nederland en zorgt daar voor mogelijkheden en voorlich- ting inzake de ontwikkelingssamen werking. Op een aantal scholen wordt reeds geprobeerd dit vraagstuk in té passen. In het programma zullen dan ook leerkrachten aanwezig zijn, onder wie B. van Klinken uit Goïngarijp, die zelf uitgezonden is geweest naar Kameroen, A. Veenstra uit Surhuizum en J. Riemersma uit Hempens. Woensdagavond zullen vertegenwoor digers van de Wereldwinkels in Hin- deloopen, Heerenveen en Leeuwarden vertellen over de vernieuwde taakstel ling van deze organisatie. re- een van organisaties, nadere in- in of - - -en je ouders, of in je werk vastlopen, of ging in Nederland is, komt op volle sterkte met twee internationals en twee spelers die mochten dragen. Interlance-Zaan’69 I langstelling toen het vier spelers van Deltalloyd-AMVJ r~- nog tot de nationale seiertie.' en Harry Veldhuis) behoorden Misschien vindt u de vaag: waarmee kun je maatschappelijk werker er zijn bezwaren tegen duidelijker woorden. Vroeger werden er wel eens van die opsommingen gemaakt: alko- holmisbruik, schulden, ruzie, enzo voorts, maar dat zegt allemaal zo **************M*%t%%%%%%VK%w»%V%%% -.1 geworsteld te hebben, staat Animo zaterdag voor t^^kLi^^jLC^^^de^zveaarst^^gesponsorde^'*vei^enil” met twee internationals'^' KsteninïS I"ter!ance-Zaan’69 k"am vorig jaar bijzonder in de be- iw- A l h Vler sPelers van Deltalloyd-AMVJ overnam Drie daar AT™ «^5 Hans Valkenburg en Harry Veldhuis) bXor<£n toen weinig. Waarom gaat iemand te veel drinken, of te veel geld uitgeven, of niet meer naar z’n werk, of waarom heeft ’ie steeds hoofdpijn en is zij zo korzelig tegen de kinderen? Omdat ie mand zich ongelukkig voelt, het ge voel heeft dat hij geen kontakt meer heeft met z’n ouders, een slecht kon takt heeft met z’n partner, het gevoel heeft diart hij vastgvlopen is in z’n le ven? Als je langdurig en machteloos moet opboksen tegen een ongrijpbaar spook, een spinneweb waar je niet doorheen komt, als je je ongelukkig voelt en je komt er niet uitalsje blieft, in Godsnaam, ga eens langs, bel op, maak een afspraak met één van de maatschappelijk werkers. Ze kunnen geen wonderen verrichten en ze hebben zelden of nooit recepten of pasklare oplossingen. Maar ze hebben wel belangstelling en een bereidheid om met u mee te denken, mee te zoeken naar mogelijke oplossingen. Misschien kunnen ze u helpen, mis schien ook weteh ze een persoon of organisatie die meer kennis heeft over uw speciale probleem dan zijzelf, en misschien ook moeten ze tegen u zeg gen dat ze geen oplossing zien laatste moet erbij gezegd worden, al klinkt het hard. Ook deze week is het filmprogramma van Amicitia erg beknopt. Na zondag is er enkele dagen geen film te zien, maar wat het programma voor die tijd biedt vergoedt veel. Vrydag, za- uur namelijk „Kelly’s Heroes”. Ove rigens heeft in deze rolprent waarin Clint Eastwood de hoofdrol heeft ook Donald Sutherland die iedereen nog kent van zijn rol als Haviksoog in MASH een belangrijk aandeel. Animo bereikte deze vierde ronde door overwinningen op Oranje Nassau (Gr.), Sudosa-Hygiëa en Vonk. Inter lance-Zaan werd in de tweede ronde ingeloot tegen Alliance ’22. Deze ploeg trok zich echter terug zodat Interlan- ce automatisch een ronde verder kwam en daarin werd gewonnen van US 2. Afgelopen zaterdag speelde In terlance-Zaan in een oefenwedstrijd gelijk (22) tegen de eredivisionist Starllft-Blokkeer. „Er gebeurt niets verkeerds na tuurlijk”, mompelde de heer Fran kena, toen een toehoorder infor meerde wat er zoal gebeurt en be sproken wordt in het „neipetear” van raadsleden en college na afloop van een bijeenkomst van de vroed schap. Dit „neipetear” wordt ach ter gesloten deuren gehouden en de vragensteller kon zich niet aan de indruk onttrekken dat in „dit klei ne comité belangrijke zaken wor den besproken.” De heer Frankena legde uit dat de raadsleden bij die gelegenheid op de hoogte worden ge steld van eventuele nieuwe plannen, waarover men in een volgende ver gadering voorstellen kan verwachten. „Dit doen we in het napraatje om dat die plannen nog niet rijp zijn voor publikatie. Er wordt vaak een verkeerde conclusie uitgetrokken.” Burgemeester Mumsen: „Er wor den niet alleen serieuze dingen be sproken hoor, er worden ook wel eens moppen getapt pelijk werker verwachten? Om te be ginnen: u kunt verwachten dat hij naar u luistert en u helpt in het or- gedachten. Anders ge zegd: hij probeert een goede ge sprekspartner te zijn, iemand die met u meedenkt, die niet dadelijk met een oordeel of veroordeling klaar staat, die veel moeilijkheden mee-ervaren heeft en wéét hoe moeilijk het is om er weer een beetje greep op te krij gen, greep op je eigen leven, greep op je gezamenlijke leven met partner en kinderen. Op basis van z’n eigen le venservaringen, opleidingen en werker varingen zal hij u uitnodigen tot ver der denken, hij zal u dingen voorhou den, u konfronteren met datgene, dat u over het hoofd zag, hij zal u sti muleren in het vinden van oplossin gen. Wat kunt u verder verwachten? Een maatschappelijk werker heeft enig overzicht van allerlei sociale gelingen en mogelijkheden, weet beetje de weg in het oerwoud sociale instanties en maar weet ook waar hij formatie kan krijgen als zijn kennis te kort schiet. Enkele voorbeelden? Voortdurend konflikt leven met je partner, veel spanningen voelen tussen jezelf In uw dagelijks leven ervaart u dagelijkse problemen, probleempjes en vra gen, iedereen Het kan wel eens meezitten en het kan wel eens tegenvallen maar meestal komt u er wel uilt, gewoon omdat u geleerd heeft hoe allerlei vragen zich laten oplossen. Soms treft u een noot aan, die harder te kraken ^™°fbeeld er speciale kennis voor nodig is, of speciale kundig heid. Vaak weet u bij voorbaat, tot wie u zich wenden moet in zo’n geval- w d® l°°p de tÜd h®6? u nam€1Ük geleerd om bepaalde kwesties te kom meren met bepaalde ambachten, zoals ziekfte-arts, erfenis-notaris, wetboek- ïïnSt’ bevalLm»"vroedvTouw, belastingen-belastingkonsulent, en zo meer Maar wanneer wendt u zich nu tot het maatschappelijk werk’ Alleen verkoop: Kaatsland 56 - Tel. 5967 zaken toekomen”. De heer Mumsen zei geen heil te zien in vele protestakties, die naar zijn mening vaak alleen maar „opgekropte frustraties” ventileren en daardoor hun doel voorbij schieten. Ten aanzien van de gewestvorming dacht de burgemeester dat invoering daar van zeker wel door zal gaan, maar dat dit zeker eerst over acht a tien jaar gestalte zal krijgen. Wethouder C. Frankena had er eerder al op gewe zen dat men er rekening mee moet houden dat deze vernieuwde bestuurs vorm doorgevoerd zal worden en dat men er ook op moet rekenen dat IJlst in deze vorm niet zal blijven voortbe staan. De heer S. Zijsling, lid van de gemeenteraad voor de PvdA merkte op dat IJlst wel zal kunnen blijven voortbestaan, „want we hebben aange toond bestaansrecht te hebben. IJlst is de laatste jaren verdubbeld. We moe ten om ons heen kijken om ruimte voor uitbreiding te krijgen. Ik hoop dat de nieuwe raad in deze trant zal handelen,” aldus de socialist. Hij was van mening dat IJlst niet te groot moet worden. De uitbreiding moet niet te snel van stapel lopen opdat oud-IJlst de kern van het „stedeke” blijft. Derhalve zal het plan „De Rat” in verschillende fasen worden uitgevoerd. Interlance-Zaan ’69 (Zaandam) komt uit in de eerste divisie en staat mo menteel op de tweede plaats met twee punten achterstand op Forman Stars-DTS, met de ontmoeting tegen deze nog voor de boeg (de eerste wedstrijd werd gewonnen en, ’n uni cum voor ’t Nederlandse volleybal, als eerste en tot nu toe enige eerste dl— visie-wedstrijd door Studio Sport uit gezonden). Algemeen wordt het Zaan- se team getipt als de nieuwe eredivi- sieploeg. De sponsoring door het uit zendbureau Interlance gebeurt niet he lemaal uit commerciële overwegingen. De directeur van het bureau is na melijk aktief lid van de vereniging. Interlance-Zaan komt met zeven heren en zes damesteams uit in de compe titie. Het tweede herenteam staat bo venaan in de derde en het eerste da mesteam is lijstaanvoerdster in de tweede divisie. De complete ploeg van Interlance- Zaan ’69 bestaat uit de volgende spe lers: Wim Hoeboer (aanvoerder en in ternational), Don van Beusekom, Rein Breeuwer, Eric Hoorn, Leo Houwer (ex-DLAMVJ), Wim Kamphuis, Bert Romkes, Kees Tinga (ex-internatio- nal), Hans Valkenburg (ex-internatio- nal) en Harry Veldhuis (internatio nal). Trainer-coach is Hans Wetter- hahn. Als begeleiders komen nog mee de verzorger-masseur Wil Schouten en de club-arts D. Kriek. werken 6 maatschappelijk elk van hen bereid om met zee te gaan, om mee te helpen, om mee te zoeken naar mogelijke oplossingen. Iedereen kan (gratis) een beroep op hen doen: gezin of alleenstaande, minderjarig of meer derjarig, Nederlander of buitenlan der. Ze vormen een team en over leggen regelmatig met elkaar om zo goed mogelijk te helpen. Omdat die zes maatschappelijk werkers allen hun eigen levensgeschiedenis hebben en hun eigen ervaringen, hun specia le belangstellingen en kennis, kan veel mogelijk geprobeerd worden via overleg in het team en met de klant een goede kombinatie tot stand te brengen. Verder wordt in de eerste divisie dames de competitiewedstrijd Orion- Drachten gespeeld. In de districts- klasse dames komen de volgende wedstrijden op de rol voor: Animo - SVW, Hardegarijp - Drachten 2 en R. Orion 2 Oer ’t Net. Bij de heren komen ’t Westen en PZH, DHC en Turfstekers en Bilgaard en Drachten 1 tegen elkaar uit. weer trainen op het bestaande veld. Voor het bestuur van ONS reden een schrijven met daarin de ver schillende bezwaren op te stellen en te sturen naar het verantwoordelijk gemeentebestuur. Hierop is van die zijde nog niet gereageerd. Wel heeft men deze week de hoek op nieuw geveegd en zullen kuilen op gevuld worden met het nodige gra vel. Daarna wordt het veld gerold en krijgt het nog een „veegbeurt”. Wanneer helt veld „oefenklaar” is kan niet worden meegedeeld. Of dat een afdoend antwoord zal zijn, valt evenwel te betwijfelen. Aan de pomp, die het overtollige water afvoert naar de Woudvaart, zal heit niet liggen; die werkt op vol le toeren. Ook van de drainage, die zowel de velden als de oefenhoek be strijkt, mag verwacht worden dat die goed functioneert. Een paar jaar geleden zijn de buizen doorge spoten en toen was er geen vuiltje aan de lucht. Vraag blijft: waar schort het nu dan wel aan? Kop- brekens, waarover beide partijen zich weinig gelukkig tonen. In het verleden had het publiek hier voor de gelegenheid na afloop van een raadsvergadering tijdens het zo genaamde „vragenhalfuurtje”, maar burgemeester Mumsen verklaarde maandagavond desgevraagd, persoon lijk hiertegen bezwaren te hebben, aan gezien het college dan over de hoofden van de raadsleden met het publiek gaat praten, terwijl de raad juist als een vertegenwoordiging van dat publiek moet worden gezien. Het politiek ca fé zou hiervoor echter een prachtige vervanging kunnen zijn, constateerde de heer L. J. Rousseau, die de bijeen komst „voorzat”. Voorlopig staan er nog vier bijeenkomsten op het pro gramma. Op 18 februari staat de PvdA centraal, in maart zullen vermoede lijk de Vrije Kiezers aan het woord komen, terwijl de samenwerkende con fessionele partijen een maand later hun principes verdedigen. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in mei zal dan nog een algemene bijeenkomst worden belegd, waaraan alle partijen zullen meedoen. Wellicht wordt dan bekeken of het „politiek café” in. deze vorm zal blijven voortbestaan. Getui ge de reacties uit de zaal bestaat hiervoor wel belangstelling. ’’Vragenuurtje m IJlst bestaat al lang niet meer, maar het „stedeke” neett hier sinds maandagavond een waardige vervanging voor gekregen in de YOr™ van een P°litiek café waarvoor het „Wapen van IJlst” als décor diende- Initiatiefnemer was de eigenaar van dit hotel, de heer D. H. Spier, die hier mee bewezen heeft niet te zijn gespeend van een verdienstelijk cc ercieel inzicht, want het was maandagavond behoorlijk druk in de „gelagkamer” Men was gekomen om met burgemeester H. W. F. Mumsen, de beide Ulster wet houders en enkele raadsleden van gedachten te wisselen over de plaatseliike politiek en het gemeentelijk beleid. en zo Een eenvoudig antwoord is op deze vraag niet te geven. We kunnen wel zeggen dat de maatschappelijk werker helpt in het oplossen van problemen, maar dan vraagt u terecht: welke problemen, en hoe doet ’ie dat dan? We zullen het wat beter uitleggen; misschien heeft u er iets aan, voor uzelf of voor een ander. We keren te rug naar het begin: in uw dagelijkse leven ervaart u dagelijkse problemen, gewoon omdat dat er bij hoort. Maar soms kunnen die problemen uw leven gaan beheersen, omdat u er niet uit komt, omdat u er met niemand over praten kunt misschien zou u ook niet weten met wie omdat u zelf nauwelijks onder woorden kunt bren gen wat u dan zo beklemt of omdat u er liever niet over nadenkt, zo el lendig vindt u het. Het RONO-programma voor land verzorgt maandag 28 en dag 30 januari een tweetal ma’s over de problematiek Ontwikkelingssamenwerking.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 7