Tel. 3493 Tel. 3493 OPRUIMING J SINGEL 19 Dr. Philippus Jacobus Hoedemaker to Nijlan (1888-1890) IV UT IT FORLINE FAN NIJLaN Fa. Douma Oost Leiderspositie van J. Beijert Liep geen gevaar „De Waterpoort” Ernstige waarschuwing Waterpoort 2 neemt geen revanche op WTG h. doev nv LAATSTE COMPETITIE-TREFFEN EINDIGT IN N KLEINST MOGELIJKE NEDERLAAG Karin Nicolai, Sneek eist 2e plaats voor zich op bij Nederlandse schaatskampioenschap 5TOans singel 11-13 sneek telefoon 05150-4233 Snelle behandeling autoschade I INGEZONDEN Damclub Eensgezindheid SNEEKER DAMCLUB KORFBAL M Ds. J. W. van der Waal, vroeger te Sneek, predikant in Gorinchem Groene Dijk 6, Sneek, tel. 05150-3598 o Donderdag 24 januari 1974 S NE E K E R NIEUWSBLAD Pagina 18 kwamen S. ten Hoeve Nijlan, van en vs. 22 vindt u bij opruiming Matrassen ■t’ <R Meubelen - Ledikanten Snelle ie ser ing variërende prijzen de voormalige rechtzinnig Emmen Achlum en van ver- Dêmei skriuwt er, dat er yn syn brief de adressearden net persoanlik kwetse wol en giet fierder: Ook wenschen wij ons te buigen onder de gerichten Gods, die over ons volk zijn losgebroken. Verder hebben zij, die u op dezen weg hebben gebracht grooter zonde. Een van de treurige gevolgen der te genwoordige beweging, in wier dienst gij u stelt, ligt hierin, dat de eenheid verbroken wordt tusschen hen, die één konden en moesten wezen. ASSURANTIEKANTOOR een pracht kollektie de hond zeker de van sja- i te ont- ZEKER. u kunt zekerheid kopen door uw verzekeringen door ons te later verzorgen. Oan it. slot fan it brief skriuwt er, dat as de diakens miene it forant- wurdzje to kinnen, de gemeente to forskuorren en dingen to dwaen, dy’t yn it bilang binne fan inkelen en net yn it bilang fan hiel de tsjerke, dat dan de tsjerkeried net oars kin as bidde: „Heere! reken hun deze zonde niet toe! Maak dezen raad tot zotheid, en, zoo niet, laat uit dit kwaad nog iets goeds voor hen, voor ons, en voor onze gemeente voortko men! Wij geven onze zaak, de zaak Uwer Kerke, en daarom Uwe zaak in Uwe handen.” „Wij hebben voorts bezwaar tegen de ondankbaarheid, die vergetende, wat Nijland eenige jaren geleden geweest is en wat God gedaan heeft, dat werk nu zou willen verstoren, om een deel van de gemeente, met de erfenis der vaderen in handen te spelen van hen, die onze belijdenis vijandig zijn. Dat is niet de geest, waarin Mozes te genover Farao stond, toen deze hem wilde laten trekken, maar zonder de kinderkens en zonder het vee. MODELLEN VOOR FAMILIEDRUKWERK „Aan de kerkeraad te Nijland: Naar aanleiding van uwe letteren van heden, dient tot antwoord: Ik zit niet bij ijdele lieden en met bedekte lieden ga ik niet om. (Als ik het weet, het niet volstrekt nodig is). Ik haat de vergadering des boosdoeners en bij de goddelozen zit ik niet Ps. 26 4, 5 enz. enz.” schap in deze klas verder gaat tus sen Faber en Sinnema. In de derde klas liet N. D. Nota zich verrassen door J. Seekles, W- Oldenkamp daar entegen bleef overeind tegen Ria Fri so. Tijdens zijn verblijf in Friesland was ds. Van der Waal o.a. voorzitter van de provinciale hervormde jeugdraad in de kerkprovincie Friesland en voor zitter van de Stichting Vorming Wer kende Jongeren in zuid-west Friesland te Joure. Voor de kwamen De buorren Jan Nijlcln om 1910 hinne. It hoekhüs wie de winkel fan Anne Klazes Feenstra. Lofts is noch krekt it stekje to sjen, dêr’t men mei it harddraven tsjin oan stie en dat Feenstra fan to foaren yn ’e farve sette. Zaterdag speelde het reserveteam van de korfbalclub De Waterpoort te gen WTG 2 uit Oudebildtzijl. De Wa terpoort was erop gebrand revanche te nemen op de ploeg uit Oudebildt zijl, waartegen men enige weken gele den een grote nederlaag leed. Helaas voor de Waterpoorters: aan een over winning kwam de Waterpoort niet toe. WTG ging naar huis met de pun ten: 911. Maar, na dit alles gezegd, en veel meer, wat wij in hetzelfde verband, ter uwer verschooning zouden willen bij brengen, mogen wij toch niet nalaten kwaad te noemen, mogen wij niet ver geten, dat het niet aan u en uwe raad gevers zal liggen, indien deze gemeen te niet als zoovelen jammerlijk wordt verscheurd, niet voorbijzien, van wat wij aan de zaak des Heeren, aan de Reformatie, die de verlossing van héél onze kerk beoogt, schuldig zijn, niet onopgemerkt laten, dat gij zelven uw schrijven in wij deren kring door de bladen hebt bekend gemaakt, om daar mede voordeel te doen, en daarmede ons verplicht, u even openlijk te woord te staan. I van Uw door de vakmensen van Autospulterij-, uitdeuk- en tecti- leerinrichting A. BETTEN IJLSTERKADE 78 - TEL. 3123 Op 27 novimber 1888 stjüre de dia kens Anne Klazes Feenstra, Hessel van der Velde en Taeke Cnossen oan ’e tsjerkeried fan Nijlan in brief, dy’t stiif stiet fan bibelteksten en dy’t hja, sjoen de styl, seis net skreaun haw- we. De tsjerkeried bislüt de diakens üt to noegjen om mei harren to pra ten. Feenstra komt net. Hoedemaker kriget dit briefke troch de bus: Het derde tiental van Woudsend speelde vrijdag tegen Workum 2. Het werd een 713 nederlaag. Nauwelijks een schande, gezien het feit dat Wor kum nu bijna de kampioensvlag kan hijsen. H. v. Goslinga en E. Wier sma zorgden met winst voor punten. Remise behaalden K. Poortema, De Hoop en De Jong. Woudsend 3 speelde met twee invallers, te weten voor V. d. Brug en Laffra. „Wij brengen in rekening de macht van het vooroordeel, van de onkennis, het voorbeeld, en den invloed van de volksbeweging, die gelijk een stroom in de kanalen der Doleantie is afge leid. Ook zien wij, in hetgeen gij in navolging van zoovelen beoogt, eene openbaring van verkeerdheden, die niet beperkt zijn tot hen, die met de dolee- renden sympathiseeren. Cnossen en Van der Velde komme I Wij hebben hier weinig aan to? te voe- wol, mar hja bliuwe, ek nei it bisprek, gen. fêsthalden oan ’e winsk om to dolear- jen. Dan skriuwt Hoedemaker oan har in wiidweidige en yndrukwekkende, mar foar syn dwaen ek füle brief, dy’t fan mear as pleatslik bilang is en dy’t lokkigemöch biwarre is, troch- dat er ófprinte is yn De Gereformeer de Kerk. Yn dy brief skriuwt er earst, om hokfoar tsj erkerjochtlike en theo- logyske redenen de tsejrkeried net do- learje kin en mei. Dêmei giet er yn op it troch de diakens misbrüken fan bibelteksten en op harren hatelike, ünfordraechsame halding tsjinoer minsken, dy’t oars tinke as hja en op harren üntankberens: In de tweede klasse werd een dub bele inhaalpartij gespeeld en wel die tussen W. Plantinga en B. de Jong. Bouwe de Jong bewees te laag op de ranglijst te staan en won z’n bei de partijen, waardoor hij niet minder dan vier plaatsen steeg op de rang lijst. Tagelyk mei de hjirfoar neamde lid- matenkwestje mei Boalsert, sit Hoe demaker mei in oar gefal: de dia kens, dy’t dolearje wolle. Al yn ’e earste wike nei de yntrede komt de diaken Anne Klazes Feenstra nei de pastorij ta. Dizze Feenstra is in hwat wyld persoan. Yn ’e tiid fan ds. Jen- tink komt de man noch al ris foar yn ’e tsjerkeriedsnotulen. Hy komt dan bygelyks yn tsjerke en bigjint troch de preken fan ds. Jentink hinne to roppen. As hy net mear yn tsjerke komme mei, giet er sneins by de tsjerkedoar stean en skelt de tsjerke- gongers üt. As hy in konflikt hat mei ds. Jentink en de tsjerkeried oer syn bilidenis, dan hinget er al de stik ken dy’t er fan ’e classis üntfangt foar syn winkelrüt en as de liberalen op snein yn e’ Buorren fan Nijlan hurddraverij halde, fervet er de jouns fan to foaren syn stekje neist hüs, sa- dat de minsken, dyt’ dêr altyd tsjin oansteane, om nei it hurddraven to sjen, de jas fol ferve krije. Wat gij wenscht: eene Gereformeerde Kérk, onder eene Gereformeerde kerk orde, wenschen wij ook. Maar wij wen schen dit laatste op ’s Heeren tijd, door middelen, die in overeenstem ming zijn met den eisch van Gods woord, langs den weg eener voortgaan de, redelijke overtuiging, en wij begee- ren het niet alleen voor ons zelven en onze naaste geestverwanten, maar voor heel de kerk, waarin God ons het voorrecht geeft, Zijn Woord te ontvan gen en Zijne Genade deelachtig te wor den. Al zegt gij: „Het is buiten hoop!” met het recht aan onze zijde en de kennelijke bewijzen om ons henen, dat God bezig is te werken, vreezen wij niet. „Des Heeren zijn de sterkte en krachten.” Het Sneker meisje Karin Nicolai van de Ulster schaatstrainingsclub „De Preamkeskouwers heeft zaterdag tij dens de in Assen gehouden Neder landse kampioenschappen op de schaats voor junioren meisjes van twaalf jaar een knappe prestatie ge leverd door een fraaie tweede plaats te bezetten. Ondanks een dwars over de baan staande harde wind wist zjj op de vijfhonderd en de duizend me ter een tijd te realiseren van 55.8 en 1.58.7 seconden. Haar beste seizoentij- den waren respectievelijk op deze af standen: 51.4 en 1.48 0. Het waren routiniers als Visser en Sijsma, die met een nederlaag onder de maat bleven. Ook Nagelhout en Frans de Vries slikten een pederlaag, nadat eerst Jonkman ‘een twee op het scorebord had laten aantekenen en V. d. Zee in een betere stand toch nog remise moest toestaan. Lansber gen en Sj. Reekers lieten eveneens re mise aantekenen, want vooral Lans bergen leverde een behoorlijke presta tie tegen Kloosterman. Toen echter had Achlum reeds de elf punten vol. S. Reekers maakte in het eindspel korte metten met zijn tegenstander om voor Woudsend de nederlaag zo klein mogelijk te houden. Achlum is nu achter Heerenveen tweede gewor den. Woudsend bezet de derde plaats, terwijl Emmeloord na een symbolische remise met SDC reeds was gedegra deerd. Voor de onderlinge competitie werden in de eerste klasse enkele inhaalpar- tijen gespeeld. Het was A. Bruinsma, die J. Bremer op de kniëen kreeg. Toen echter de alarmtoestand bij Bremer aanbrak, bewerkstelligde hij op fraaie wijze toch nog remise (tot ieders verrassing). P. de Boer gaat nu weer alleen aan kop door winst op K. v. d. Kooij. W. Atsma kwam weer eens ouderwets voor de dag en speelde een gedegen partij tegen J. Bijlsma. Het werd uiteindelijk een remise, waarmee beide heren zich konden verenigen. A. Feenstra zal na vier weken ziek zijn donderdag pro beren de achterstand op Bijlsma en Atsma goed te maken. In de eerste klas ging de leiding over in handen van H. Krot door een zege tegen C. de la Ferté. Krot maakt nu een goede kans binnen de kortst mogelijke tijd weer in de hoofdklas door te dringen. J. Oudega handhaafde zich in de kopgroep door een overwinning op P. Jorritsma, ter wijl D. Boot en G- Brouwer beiden eveneens goed waren voor de volle winst tegen respectievelijk K. Krot en H. Positma. De stand aan de kop is nu: H. Krot 12—18, G- A. Brouwer 1318, J. Oudega 1316. In de tweede klas bleven M. Faber en L. Sinnema aan de winnende hand tegen respectievelijk N. Dijkstra en S. Boot, terwijl H. Haagsma te sterk bleek voor H. van Hes. A. Zoethout en P- Olij deelden de punten. Doordat S. Boot terugviel, is het waarschijn lijk dat de strijd om het kampioen- De leiderspositie van J. Beijert liep bij de afgelopen onderlinge competitie wedstrijden van de Sneeker Damclub geen gevaar. In een sterk opgezette partij plaatste Beijert zijn tegenstander J. van der Hem voor dusdanige pro blemen, dat de laatste er geen raad meer mee wist. H. Jelsma raakte door de overwinning van Beijert niet achterop bij de koploper doordat ook hjj zjjn tegenstander, in dit geval De Boer, het onderspit liet delven. K. J- de Vries toverde Tj. Zijlstra een com binatie voor waarop deze geen ant woord had en die derhalve vernieti gend bleek. Ook M. Martens bleef in het hoekje waar de slagen vallen, hij zou het tegen K- Lijklema verder heb ben gebracht wanneer hij de dam van zijn tegenspeler eerder buitenspel had gezet. De enige remisepartij in deze ronde viel in het treffen tussen A. J. de Vries en H. Nauta. De stand aan de kop is nu J- Beijert 1623, H. Jelsma 1620, Tj. Zijlstra 1818, J. der Hem en IJ. Kroes 1516. hoofdklasse, afdeling zuid, de damclub Woudsend en Achlum tegen elkaar uit. Woudsend, dat aan een gelijkspel genoeg had om de tweede plaats achter Heeren veen definitief te stellen, kwam hier niet aan toe. Het werd een be- derlaag van 9-—11 tegen Achlum, dat tegen Woudsend aan de hoofdborden een fikse achterstand op liep. De niet geheel fit zjjnde Berkenpas werd bij Woudsend v Ir vangen door Vogel zang. Ook Talsma (Achlum) liet ver stek gaan wegens ziekte. Hierdoor kon Vogelzang al direct met de volle winst gaan strijken. Een redelijke aan vang voor Woudsend. Achlum dacht er evenwel anders over en trok fel van leer. Aanvankelijk openden de gasten de score- Toch wist De Waterpoort goed langszij te blijven. Men slaagde er zelfs in een voorsprong op te bouwen toen men weer in de beginopstel ling terecht kwam, waarin de Sne- kers duidelijk de meerderen van de bezoekers bleken (52). Toen was de beurt evenwel aan WTG. Via een ge lijkstond van 66 en 99 haalde WTG op de valreep de zege binnen door twee maal raak te schieten. Hoedemaker skriuwt oer syn bisite oan ’e pastorij en oer it konflikt mei him: „De week na mijne intrede de adspirant-doleerenden aan de pasto rie en vingen, na eenig heen en weer praten, het onderhoud aan. „Ds!” sprak één hunner, „ik ben zoo wat drie kwart doleerend en één kwart synodaal.” „En ik,” was mijn antwoord, „ben in de verste verte niet doleerend en even min synodaal.” Ik zal het verdere gesprek niet mee delen, ofschoon het mij klaar voor oo- gen staat, omdat mij toen een licht op ging over verborgen bedoelingen. En wie hebben mij toen gered? Hoog advies. Men zeide dezen mannen: „Als gij niet ter kerkeraadsvergade- ring komt kan hij geene kerkeraadsle- den kiezen, moet hij het Classicaal bestuur laten doen wat des Kerke- raads is en dat doet hij nooit!” Dat was ook zoo. Dat advies bracht mij bange ogenblikken. Maar dank zij onze wonderlijke reglementen, die wel uitbreiding van het aantal kerkeraads- leden veroorloven zelfs met eene min derheid, waren in voortgezette verga dering de plaatsen der malcontenten ingenomen eer zij er aan dachten en zulks tot groot amusement van de be zoekers der markt te Sneek.” Als God verlost, dan doet Hij het ko ninklijk, goddelijk. Hij werkt geene af- gesnedenen zaak op de aarde.” Hy neamt syn biswier tsjin: „een stelsel van z.g. Reformatie, waarbij men niet meer om verlossing behoeft te bidden, maar het in zijn eigen hand heeft, als met eene toverslag de boei en te slaken, wanneer er slechts enke len gevonden worden, driest genoeg, om hunne meening door te zetten.” „Een ernstige waarschuwing aan alle hondenbezitters(sters) laat uw huis dier niet alleen op straat”. Afgelopen week werd bij een kennis plotseling een hond vermist. Een vriend zag bij voorbijgaan man en vrouw met de bewuste hond. Dacht er niet verder over na, hoewel de hond erg zenuw achtig deed. Na vier dagen vergeefs gezocht te hebben, kwam er plotseling een tele foontje 25 kilometer hiervandaan. Een mevrouw had een hond gevonden, heel zielig in een hoekje. Dinsdagavond heeft zij de moeite gedaan, hem naar Sneek te brengen, want na informatie wisten wij zeker, dat het moest zijn. Hij heeft zeer kans gehad uit de handen cheraars en louche personen snappen. Deze hond is weer bij zijn baas terug, maar nu de andere hon den, die in grote getale verdwijnen, waar zijn die gebleven. Dat is voor ons een duidelijke zaak. Er is een soort mensen, die niet schuwen, een dier de grootste ellende te bezor gen, en dat vaak voor een beetje geld- Wil iedereen, die de laatste tijd een hond is kwijtgeraakt, dit bij de poli tie opgeven mét volledige beschrij ving: ras, reu, of teef, kleur, grootte van de hond. En nogmaals, denkt u hier niet te licht over, want het is bittere ernst- Is er in uw omgeving een, hond, die duidelijk loopt te zwerven, ontfermt u zich dan een dag of paar dagen over hem. Geeft u hem bij de politie op. Dan bewaart u zo’n dlier zeer zeker voor een lijden, dat zo erg is, dat geen mens voor mogelijk zou houden. Werkt u hieraan mee, geeft u die sjacheraars geen kans meer. Bij voorbaat onze dank. De Anti-Vivi-Sectie-Stichting afd. Sneek Voor de bondscompetitie staat voor maandagavond vastgesteld de wed strijd Sneek 3-Terzool. Tijdens recent gehouden schaatswed strijden op de kunstijsbaan Thialf te Heerenyeen wist de tienjarige Jelly van der Werf uit Sneek, eveneens lid van de Preamkeskouwers, uit een lijst van maar liefst 43 deelneemsters een eerste plaats voor zich op te eisen. Haar tijden van 38 seconden rond op de driehonderd meter en 62-8 op de vijfhonderd meter stonden daar ga rant voor. Ruurd van der Sluis koers te toen naar een zestiende plaats. Dit bij de jongens van tien jaar. De driehonderd meter legde hij af in 41-5, de vijfhonderd meter in 68.5 se conden. Ds- W. J. van der Waal uit Baam, eervol ontslagen predikant van de Ne derlandse Hervormde Kerk met de bevoegdheden van een emeritus pred- dikant, zal zondagmorgen 27 januari 1974 intrede doen als predikant van de hervormde gemeente van Gorin chem. Willem Jan van der Waal werd op 2 november 1931 in de her vormde pastorie van Grijpskerke op Walcheren geboren. Hij bezocht eerst het christelijk lyceum té Haarlem, daarna een christelijk lyceum te ’s Gravenhage en studeerde vervol gens aan de rijks universiteit te Ut recht, waar hij in 1953 zijn kandi daatsexamen theologie en in 1955 ook zijn kerkelijk examen af legde. Verder studeerde hij in 1955-1956 aan de Uni versity of Chicago te Chicago. Nadat de heer Van der Waal na zijn terug keer in Nederland eerst nog enkele maanden te Eexta en te Wagenborgen in de <classis Winschoten stage had gelopen werd hij in juli 1957 na een te Rotterdam gehouden colloquium toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk. Na vervolgens van september 1957 tot ja nuari 1959 speciaal voor het jeugd werk bij c. hervormde evangelisatie te werkzaam te zijn geweest als vicaris werd de heer Van der Waal op 22 februari 1959 bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Weerselo. Op 22 september 1963 wisselde ds- Van der Waal deze ge meente met die van Sneek, waar hem naast de pastorale zorg van een kleine wijkgemeente In het bijzonder het jeugdwerk was opgedragen. In Sneek werd ds. Van der Waal met ingang van 1 september 1967 benoemd tot directeur van het vormingscen trum „De Oorsprong” te Simt Nico- laasga en in verband daarmede werd hij op 3 september 1967 door ds- C. G. Wiegers uit Geldermalsen en toen nog predikant van de hervormde ge meente van Sneek, te Sint Nicolaasga bevestigd als predikant voor buitenge wone werkzaamheden bij de provinci ale kerkvergadering van Friesland. De funktie van directeur van het vormingscentrum „De oorsprong” te Sint Nicolaasga vervulde ds. Van der Waal tot 1 februari van het vorige jaar, toen hem in verband met zijn benoeming tot algemeen directeur van het Centrum voor geestelijk gehandi capten „Eemeroord” te Baarn eervol le ontheffing uit het ambt van predi kant met de bevoegdheden van een emeritus predikant werd verleend. In Sneek gaf ds- Van der Waal in dertijd mede de stoot tot de oprich ting van „De Meerpaal”, een centrum voor Open Jeugdwerk. Tapijthuis „OUDE KOEMARKT'' -■v

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 8