LANGS CE WEG 1-2 Skütsjesilers- feestavonden I I I i I Varend Nederland kan in 1975 unieke 'aquariumboot' begroeten I I fÈ Vrouwenbond N.V.V. koos nieuw bestuur 't Huis met de Notenbalk RESTAURANT VAN DER WAL Leeuwenburg 3-11, tel. 3863 en ZALENCENTRUM VAN DER WAL Kleinzand 10, Sneek, tel. 2256 RONO Sport voor Sport 't Huis met de Notenbalk FEBRUARI Maatschappelijke i Dienstverlening Sneek KOPER H. JANSEN: VERTROUWEN IN HET ARCHITECTENBUREAU GERECHTVAARDIGD OPHAALDIENST GROFVUIL elektronisch orgel Ziekte miniseerde aantal wedstrijden Zalen voor elke gebeurtenis I W I S N E E K E R llllllllillllllllllllllllHlllllllllllllllllilllllllllllllllfflffl DC IJSBRECHTUM B ■IIIBIBIlilBlIIIIIIIIIIIBIIIi is: Pagina 19 NIEUWSBLAD Donderdag 24 januari 1974 (Vervolg van de voorpagina) (Vervolg van de voorpagina) gelijke, be- Een 3 morgen (Vervolg van de voorpagina.) van tevredenheidsbetuiging aan %*t**VW»**»V»**V***»***4**%t******** adv. ijn. zo. Voor deze grandioze feestavonden zijn voor vrijdag en zaterdagavond nog enkele kaarten voor de zaal beschikbaar a f 2.50. (Balkaarten uitverkocht). U heeft bij ons keus uit de merken Yamaha, Viscount, Eminent, Solina, Philicorda. Zelf musiceren een fijne ontspanning met een van forse bedoe- een van sus sen Vraag vrijblijvend folders en nadere informaties bij Wijde Noorderhorne 15, Sneek Telefoon 05150-2279 j» gebeurd zijn: hoofdletters en er werd gesproken meter lange schip. De heer Wil- met het Dijk- aanw een i Voordat het evenwel zo ver is, zal er nog heel wat van stapel moeten lopen. De heer Wilhelm, als oud-marine ka pitein ter zake kundig, beseft dat ter dege. In december kocht hij de hon derdentwee ton metende Ambulant, drie weken geleden begon hij reeds met de gedeeltelijke inrichting. Voor dat de heer Wilhelm, die voorzitter tal Amerikaanse studenten, dat via de bemiddeling van Advendo in Ne derland verzorgd werd, vanaf 1967 op ongeveer 3500 kan worden ge steld. de heer R. de Jong terwijl de heer R. Sybesma de financiële bescheiden bijhoudt. Men vergadert als regel één maal per maand, terwijl kommissies waarin ook personeelsleden zitting hebben, beleidsbeslissingen voorberei den. In de loop van het voorjaar kan een openbare vergadering worden ver wacht. I meester De Hooppark is sinds vrij dag uitgebreid door de geboorte van een dwerggeit. De jonggebore- Bij de foto: Mevrouw E. M. C. Blom- van der Meulen trof onlangs tussen de door haar gekochte bloemen een wel heel bijzondere chrysant aan. Aan één stengel zaten namelijk drie bloemen die alle drie verschillend van kleur waren. Eén van de bloe men is helemaal paars, één is vol ledig wit en de bloem die er tussen in zit is half om half. Het is zeker dat zoiets niet vaak voorkomt, want mevrouw Blom heeft als hobby bloemschikken en geeft daar ook cursussen in. Als zodanig krijgt ze veel bloemen in handen. Iets der gelijks als deze chrysant heeft ze evenwel nog nooit gezien. Het is de bedoeling dat de bloem wordt ge droogd en in de etalage gezet, zo dat iedereen het zeldzame exem plaar kan bekijken. Mevrouw Blom die in de ereklasse meedoet aan de nationale kampioenschappen bloem schikken start binnenkort met een vervolgcursus in haar hobby. Wan neer die voorbij is begint ze met een nieuwe reeks lessen waaraan ook be ginners kunnen meedoen. (Foto Studio Ger Dijs) mes werkzaam, en er zijn circa 140 bejaardenhelpster, die hoofdzakelijk in part-time dienstverband werken. De heer H. Verheul is als staffunktiona- ris belast met de hoofdleiding van de gezinsverzorging en bejaardenhulp. De administratie van de federatieve Stich ting wordt gevoerd door de heer H. G. Postma die wordt bijgestaan door mevrouw A. Bergsma-Schram. Mejuf frouw G. Wijnstra vangt de klanten op. Als directeur is aangesteld drs. A. J. van der Sluis, socioloog en voordien werkzaam bij een welzijns- stichting in Zaandam. In de eerste klas van de damclub IJsbrechtum werden in verband met ziekte van enkele leden, maar vier partijen gespeeld. De heer Schotanus verloor verrassend van de heer Terp- stra, terwijl de heer Van der Meer (sr) een goed resultaat boekte door gelijk te spelen tegen de heer Vries wijk. Verder won H. Jillings van J. van der Meer (jr) en E. Bruinsma van M. Seffinga. In de tweede klas worden per competitieavond steeds twee partijen gespeeld (revanche-par- tij). Het nieuwe lid, W. de Boer be haalde direkt al vier overwinningen tegen respectievelijk M. Merkies (2 x) en C. Jansen (2 x). Verdere uitslagen in de tweede klas waren: J. Heins-K. Meesters 02 en 11, E. Zoetendal-G. Terlaakpoot 0— 2 en 2—0, J. Postma-H. Koopmans 2— o en 2—0, A. FredeNks-J- Kuipers 1i en 0—2, G. Terlaakpoot-C. Jan sen 02. I voor vol- dliaprojektor staat opgesteld in de Open- „Ludwigia”, er toe overgaat meer zeldzame tropische vissen aan boord te halen, gaat hij eerst het interieur van het schip een volledig ander aan zien geven. Allereerst wordt de sta- hoogte in het ruim op de gewenste hoogte gebracht, daarna zal de stuur hut een andere plaats gaan krijgen. Deze verhuist van de huidige plaats, achterop het schip, naar de voorkant. De woongelegenheid komt te liggen boven het ruim en zal vermoedelijk de grootste ingreep worden. De heer Wilhelm zal dit alles voor eigen reke ning nemen al zal hij zich steeds ge steund weten door zijn zoon, die vak kundig met een lasapparaat om weet te gaan. Wanneer daar de laatste hand aan is gelegd, heeft naar alle waarschijnlijk heid ook het interieur al een fc—c metamorfose ondergaan. „De ling is,” zo stelt de 1- „dat er in totaal 267 bakken geplaatst worden. Daarvan bestaat bijna de helft uit showbakken en het andere part uit bakken die bestemd zijn voor de verkoop.” Het formaat van de aquaria is hieraan aangepast. De showbakken hebben een afmeting van 120 bij 40 bij 40 centimeter, de overi ge meten 80 bij 40 bij 40 centimeter. Verder is het de bedoeling dat alles zo overzichtelijk mogelijk wordt in gedeeld. „Kijk, aan weerszijden van het ruim komen stellages. De verkoop- bakken komen beneden te staan, de showbakken bovenaan. Daarbij ga ik er vanuit, dat de mensen die een kijkje komen nemen zich op een een voudige wijze moeten kunnen oriënte ren. Eén, hooguit twee soorten vis, zet ik in één bak. En niet, zoals je wel in Artis ziet gebeuren, zoveel ver schillende typen vissen bij elkaar dat het voor een leek onmogelijk is na te gaan naar welke vis hij eigenlijk zit te kijken." stuurd en of dit bedrag inderdaad voor hem bestemd is. ’t Moet ie mand uit Sneek zijn, want post stempel is van postkantoor Sneek. Uit handschrift maken wij op dat een bejaard persoon de afzender of afzendster is. Graag melden bij Wierdsma, Grootzand 42 in Sneek. Tijdens de verbouwing van het pand Marktstraat 15, deel uitmakende van het stadhuis van Sneek, werd in het voormalige kassierskantoor een plankje tussen het plafond ge vonden. Op dit plankje stond de vol gende tekst: „Hermanes Van en ze De K. Halbertsma.” De stonden er precies zo inderdaad van Agustus inplaats van augustus. Maar ja, dat plankje is dan ook 125 jaar oud en toen zal men waarschijnlijk nog niet van augustus gehoord hebben. Of het moet zijn dat de „auteurs” de u achter de hoofdletter A heb ben vergeten. Zalen voor intieme diners, bruiloften, partijen en vergaderingen enz. van 20 tot 200 personen. Uitstekende keukens. Donderdagmorgen, de morgen nadat het weer eens flink gestormd had, De veestapel in en rond het Burge- kwam de heer Jasper Boot thans in Enschede, als eerste de redactie binnen met een stormmelding. De dakpannen van het huis van zijn broer Auke aan het Martiniplein lagen ’s morgens namelijk allemaal beneden. De heer J. Boot (72), die 46 jaar geleden uit de Waterpoort- stad vertrokken is, zat eertijds bij S.V.G. (Sport Voor Genoegen). Hij bewaart aan die tijd zulke leuke herinneringen, dat hij van de gele genheid meteen maar even gebruik maakte om de groeten te doen aan „de oude knullen die er nog zijn.” Stellingwerf! Schoenen in Sneek kan enkele prijswinnaars begroeten en gelukwensen. De heer L. Fabriek in Oppenhuizen won een paar schoe nen in de Woly 3x3 actie en Sijbren de Witte in Oosthem kwam in het bezit van een autoped in de klcur- wedstrijd van Elefanten kinder schoenen. Wanneer het schip eenmaal in drijf gaat, ziet de heer Wilhelm de toekomst aldus in: „Naast de norma le verkoop, wil ik zoveel mogelijk trachten de jeugd er bij te betrekken. Groepen schoolkinderen krijgen van mij tekst en uitleg. Deze dialezingen zijn overigens ook bedoeld wassenen.” momenteel De heer F. J. Tienstra, leraar wis kunde aan de Algemene Technische School te Sneek, geeft gedurende aantal weken aan de ouders de brugklasleerlingen een cur- moderne wiskunde. Deze les hebben tot doel de ouders enig inzicht te geven in de hedendaagse wiskunde methoden, om het hen mo gelijk te maken de kinderen hulp te bieden bij het bestuderen van het wiskundevak. Aan het einde van de eerste „schoolavond” merkte de heer Tienstra op, dat hij zeer en thousiaste „leerlingen” aan het werk heeft kunnen zetten. Men was, zo ge zegd, zeer leergierig. Goed initia tief! b Enkele weken lang heeft er een auto gestaan in de nabijheid van de kruising Paviljoenweg - weg naar Irnsum, de zogenaamde ruilverka- velingsweg. Rijkspolitie werd op dit aftands vehikel geattendeerd. Nu ligt auto (nou ja auto?) in de sloot, terwijl de ramen allemaal kapot zijn. Waarschijnlijk werk van jeugd, ’t Zal nu wel wat meer moeite kos ten om autowrak weg te slepen. In de WZS Post lazen wij het volgen de: „Oom op bezoek: als je heel braaf oppast Kareltje krijg je een b In C. Kan-hal was zaterdag tijdens volleybalwedstrijden een deel inge richt als kindercrèche, want men verwachtte verschillende ouders met kleine kinderen. Ouders hadden dan ongestoord naar volleybalwedstrijd kunnen kijken. Er waren inderdaad wél ouders, maar géén jeugdige kin deren, met andere woorden: de crèche bleef onbevolkt. b Hondenliefhebber ging vorige week in Sneek met huisdier vlees halen, maakte zoals het behoort, hond bui ten aan haak vast en ging winkel binnen. Hond begon, uit vrees z’n baas te verliezen, te janken, maar daar werd geen aandacht aan be steed. Plotseling was hondengehuil over en de oorzaak daarvan ontdek te eigenaar toen hij weer buiten kwam. Stonden twee jongetjes van een jaar of zes hond te troosten, de armen liefdevol om de kop gesla gen. „Mijnheer, hij huilde zo. Wij hebben ook al even in zijn mond gekeken of er bloed in zat,” aldus woordvoerder van de twee knaap jes. mooi nieuw blinkend kwartje. Ka reltje: hebt u geen lelijke oude dof fe gulden?” Vuil dat beslist niet in een huisvuilzak kan, oude was machines, grote bossen tuin- vuil, meubilair enz. kan een maal per maand klaargezet worden voor de ophaaldienst van het grofvuil. Daarvoor geldt de volgende dienstregeling: 1e Woensdag van de maand Het gebied aan beide kanten van de Leeuwarderweg. 2e Woensdag van de maand Noorderhoek, het gebied rond de Bolswarderweg, het gebied tussen de Parkstraat en de Westersingel, Domp en Stads- fenne. 3e Woensdag van de maand Binnenstad en Lemmerweg- west. 4e Woensdag van de maand Lemmerweg Oost en Sperk- hem. Drie sportgebeurtenissen zijn a.s. weekend opgenomen in de beide uit zendingen van het RONO-sportpro- gramma „Sport voor Sport”. Dat zijn: de Europese kampioenschappen schaatsen heren in Eskilstuna, de na tionale atletiek indoorwedstrijden in de Rijnhal in Arnhem en de halve fina les om het persoonlijk damkampioen schap van Nederland in Arnhem. Daarnaast op zaterdagavond tussen 19.45 en 20.00 uur uitgebreide infor matie over het zaterdag-amateurvoet- bal, de jeugdcompetitie betaald voet bal en de volleybal-eredivisie. Zondag (18-00-19.00 uur) komen de re portages van het betaald voetbal uit Eindhoven, Doetinchem en Zwolle en verder weer veel informatie over de diverse amateursporten. De heer Zijlstra heeft mij bewezen dat het toch een rechtvaardige zaak is vertrouwen in zijn bedrijf te heb ben. Als kopers en bewoners van de betreffende woningen is aan ons schrif- telijk gegarandeerd dat alle klachten nadat tekeningen etcetera gereed zijn, onmiddellijk zullen worden hersteld- Het architektenbureau zal de herstel werkzaamheden zeer nauwlettend be geleiden. Tenslotte kom ik tot de con clusie dat de serieuze en korrekte wij ze waarop de heer Zijlstra als bouw- direktie en architect onze klachten gaat behandelen c-q. herstellen, dit hem en zjjn bedrijf tot eer strekken. Nu, als er eerst een klachtenopsom ming in de krant moet komen, is het naar mijn mening een goede zaak, nu de zaken in orde gaan komen ook een tevredenheidsbetuiging te schrijven.” Dat de hele opzet voor de initiatiefne mer een flinke financiële aderlating betekent, is duidelijk. De heer Wil helm vangt dit gedeeltelijk op door het leeuwenaandeel voor wat betreft de verbouwing voor eigen rekening te nemen. De overige kosten, zoals stel lingen, bakken zonder inhoud en der- geljjke, die door de faunakenner bij uitstek de heer Wilhelm is schrij ver van enkele boeken in die richting is van de Sneker aquariumvereniging °P een twintigduizend gulden wor den geraamd, wil hij dekken door kredieten van importeurs van tropi sche vissen. Die kunnen op hun beurt dan weer de reclames kwijt op de zijkant van het zesentwintigeneenhal- ve helm is reeds in onderhandeiing verschillende mensen. Het bestuur is samengesteld uit ver tegenwoordigers van de participanten, uc M- -rtwee van elk, en anderen. Voorzitter bare Bibliotheek te Sneek. Op initia- is de heer H. W. Fijlstra,secretaris tief van de heer Wilhelm en in sa menwerking met Lüdwigia is daar een stand ingericht met drie aquaria. heer Wilhelm, Eén met zoetwater-, één met brak water- en één met zeewatervissen. Evenzo kan men daar het nodige fol dermateriaal vinden. „Dat sorteert nu al effect,” zegt de heer Wilhelm. „Er is veel animo voor.” Naschrift redaktie: De redaktie van het Sneeker Nieuwsblad kan zich ge heel aansluiten bij deze woorden van de heer Jansen, die misschien beter eerder achiter de schermen van de bouwdirektie en aannemer had kun nen kijken dan op 21 januari j.l. Dan was onze informant wellicht beter be slagen ten ijs gekomen en hadden mis verstanden zoals vermeld in het be treffende artikel in onze krant van 10 januari j.l. achterwege kunnen blij ven. De informant heeft tegenover een onzer verslaggevers alleen zijn visie van zaken gegeven. Derhalve kunnen wij ons geheel scharen achter de bo venstaande woorden van de heer Jan- De afdeling Sneek van de Vrouwen bond NW hield donderdag naar jaar vergadering in De Koetslantaarn. Bij deze vergadering waren mevrouw Bergsma als afgevaardigde van centraal bestuur en mevrouw stra van het dlistrictsbestuur aauwc- zig. Mevrouw Bergsma hield een i praatje over de weduwenleden van het NW, een ander belangrijk punt op de agenda was de bestuursverkie zing. De dames Tuinsitra, Spoelstra en Beeksma waren aftredend en niet i herkiesbaar. Ze zijn opgevolgd door mevrouw Veldhuis en mevrouw De Vries. Na afloop van dit .gewichtige’ gedeelte, werd er door de aanwezi gen gezellig gekiend. Het moet waar gebeurd zijn: zeer bekende Sneker kwam vorige week bij een klant, die zei „Neem me niet kwalijk dat ik het zeg, maar je broek staat open”. Reactie: „be dankt mefrou, ik hat het niet sien, mar goed dat je ut sêge, want se stele tegenwoordig as de raven.” de flink sen, met name ten aanzien van de uit spraken aangaande het architektenbu reau Zijlstra te Bakhuizen- Daarnaast was de informatie van onze kant wat eenzijdig, waarvoor onze verontschul- digingen. Vugt Johannes Van Vugt Hebben De- Kamers Veranderd Anno 1849 In Maand Agustus Voor De Heer Nieuwe bewoner van een woning in De Domp was vorige week bezig met enkele veranderingen in zijn huis aan te brengen. Een lamp op hangen, een versiering, kortom men weet hoe dat gaat, wanneer een andere woning wordt betrokken. Daarbij moeten soms wel eens ga ten in een plafond geboord worden. Alzo ook deze bewoner die, naar achteraf bleek, de afvoerbuis van de douchecel had doorboord. Daar kwam hij achter, toen hij zich na afloop van de werkzaamheden wil de douchen en zijn vrouw direct daarop naar boven riep: stoppen, water komt naar beneden in de woonkamer. Hoeveelheid water, die uit plafondgaatje stroomde, was echter te gering om van ernstige waterschade te kunnen spreken. In van zen wij, dat het ledenaantal 1973 is gegroeid van 140 tot Een forse groei, menen wij. werd door de verschillende korp sen veel opgetreden in binnen- en buitenland. In totaal rukten de Ad- vendo-korpsen 44 keer geünifor meerd uit, waarvan vier keer naar het buitenland en vijftien keer in Sneek. Aan busgeld werd 9600, betaald, hetgeen overeenkomt met 8980 kilometer, inclusief de vliegki- lometers, aldus „Fortissimo”, waar in ook gezegd wordt, dat het aan- ne is van het mannelijk geslacht. Nu zijn er wel meer dwerggeitjes en -bokjes in het park geboren, maar deze was in elk geval de eer ste in 1974. „Fortissimo”, officieel orgaan de Advendo-korpsen Sneek, la- wij, dat het ledenaantal in 178. Er Heer Wierdsma, Grootzand 42 ont ving vorige week donderdag een enveloppe, waarop stond Wierdsma. Grootzand 42, zonder vermelding van plaatsnaam. In de enveloppe bevond zich een briefje, waarop stond „oude rekening” en verder een onleesbare handtekening. Be halve dit briefje bevatte de enve loppe een bankbiljet van een tien tje en eentje van vijf gulden, in to taal dus 15,—. De heer Wierdsma wil echter graag weten, wie die vijftien piek aan hem heeft ge-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 9