SKS en Siete Meeter trokken alternatieve voorstellen in Friso b.v. eert zes personeelsleden! de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Uitbreiding recreatief zwemmen W edstrijdprogramma van skütsjesilen 1974 IJLST I R.K. Mavo Sneek heeft ZWH WORDT FRAM belangstelling voor gebouw 'Kweekschool' J HEARING IN CMTS: 5. miimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim fllllllllllllllllllllllliffllBlllllllfflllillH py1 u! WIS 22 juli: 24 juli: De veertien skütsjes zullen dit jaar bij Eernewoude en op de Veenhoop weer op de „ouderwetse"’ wijze zeilen. Dat betekent dat de schepen een startnummer krijgen, waarop ze ook weer moeten finishen. Aan het zogenaamde tijdzeilen - dat op weer stand bij de schippers en het publiek stuitte - is hiermee defini tief een einde gekomen. Siete Meeter en het bestuur van de Sin- trale Kommisje Skütsjesilen, die voor deze wedstrijden op nau we vaarwaters een andere opzet hadden ontworpen, trokken hun voorstellen in. en de OHMi I 4 f SNEEKER NIEUWSBLAD SILERIJ OP EERNEWOUDE GROUW DRACHTEN VEENHOOP EERNEWOUDE EN DE VEENHOOP TERUG RUSTDAG ELAHUIZEN STAVEREN WOUDSEND Vrijdag SNEEK i van TV Sportveld aan Kaatsland voor Lemmerweg-west bewoners? Vrijdagavond, in de foyer van Amicitia, overhandigde de heer S. Sybrandy (rechts) namens de directie van aannemlngsmaatschappij Friso b.v. aan zes personeelsleden een envelop met inhoud. De heren A. Huitema (schijfschuurder) en K. de Jong (timmerman) waren namelijk een kwart eeuw aan het bedrijf verbonden; de heren J. Wiersma (magazijnbeheerder), R. Bangma (hulpopsluiter), Tj. de Jong (uitvoerder) en Sj. Molenaar (hulpuitvoerder) verlieten het bedrijf omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt. Dit gebeuren vond plaats aan het begin van een feestelijke personeelsavond die werd verzorgd door een gezelschap van tv. topper zoals Ria Valk, Marty en Ciska Peeters. Op de foto v.l.n.r. de heren Sj. Molenaar, K. de Jong, Tj. de Jong, A. Huitema, J. Wiersma en R. Bangma met hun echtgenotes, die een bloemetje kregen. Me vrouw Huitema ontbreekt op deze foto. (Foto Studio Ger Dijs). Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag 13 Juli: 15 juli: 16 juli: 17 juli: TERHORNE (HEERENVEEN) LANGWEER LEMMER (LEEUWARDEN) LEMMER Mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta: grote prioriteit aan zweminstructie Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. MAANDAG 28 JANUARI 1974 129ste JAARGANG No. 8 FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. irTtinl Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN ex» Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 18 juli: 19 juli: 20 juli: 23 juli: Donderdag 25 juli: 26 juli: MENTALITEIT Er werd ook gevraagd of het moge lijk zou zijn, de trottoirs op bepaalde punten (oversteekplaatsen), met name in de buitenwijken, wat gemakkelijker aan te leggen. Wethouder Pheifer was het wel met de vragensteller eens, om de dit on- onder- OUDER WETSE« SKUTSJE Er werden uiteraard heel wat vragen afgevuurd op het forum, dat bestond uit mevrouw D. Y. W. de Graaff- Nauta, wethouder belast met onder wijs, volksgezondheid, milieuhygiëne en voorlichting, H. Pheifer, wethouder belast met openbare werken, gemeen telijk woningbedrijf, gemeentereiniging, keuringsdienst, de directeur van ge- De kweekschool, na de invoering van de Mammoetwet, de Christelijke Peda gogische Akademie, verhuist in de vol gende maand officiéél naar het nieu we schoolgebouw aan de Hemdijk. Het schoolgebouw aan de Parallelweg komt dus straks vrij. men voort zou gaan met het experi menteren in die plaats men af zou zien van het organiseren van een wed strijd. Men had te kennen gegeven graag als „volwaardig” behandeld te willen worden en aan die eis is men dus nu tegemoet gekomen. Ter infor matie: vorig jaar trok de wedstrijd bij Eernewoude 1530 betalende bezoe kers, en dat is ruim veertien hon derd minder dan het jaar daar voor! In 1971 werd de krachtmeting door 2642 toeschouwers bij gewoond. Er was reeds enige tijd sprake van de overname van de aandelen van de Autobusonderming ZWH door de N. S., resp. de FRAM. Die plannen zijn nu werkelijkheid geworden. Het negentig man tellende personeel van „De Zuid westhoek” in Balk, Gaastmeer, Em- meloord, Lemmer, kortom overal waar de ZWH de busdiensten uitvoer de, is tijdig op de hoogte gesteld. Men verzekerde ons, dat de werkgele genheid bij de Zuidwesthoek door de ze fusie geen nadelige gevolgen heeft. De busdiensten blijven normaal functi oneren, zoals tot dusver het geval is. Met ingang van het zomerseizoen zul len enkele wijzigingen kunnen optreden, maar dat hangt dan weer voor een deel af van het in dit voorjaar te verschijnen rapport over het streek vervoer. Voorlopig blijft dus alles bij het oude, wat het openbaar vervoer in de Zuidwesthoek betreft, de ZWH-au- tobussen zullen straks wel een andere kleur en een andere naam krijgen Het bestuur van de rooms-katholieke MAVO-school „St Jozef” in de Jan van Nassaustraat te Sneek heeft be langstelling voor het schoolgebouw van de vroegere christelijke kweek school aan de Parallelweg. bij het herstraten de opritten zodanig te maken, dat de trottoirs gemakke lijker te „nemen” zijn voor mensen die moeilijk ter been zijn, of gebruik moeten maken van een invalidewa- gen, maar dat daardoor tevens de mogelijkheid geschapen wordt (helaas) voor fietsers en bromfietsers, die dan (vervolg op pagina 3) De fusie tussen de autobusonderne- ming „De Zuidwesthoek” te Balk en de „Fram” te Heerenveen is sinds donderdag een feit. De „Fram” is, zoals bekend, een onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft be kend gemaakt geen bezwaar tegen de overname te hebben, aldus vertelde ons de heer De Boer van de Auto busonderneming ZWH. meentewerken, de heer G. J. de Boer, de chef van de vierde afdeling van het stadhuis, de heer W. S. de Vries en de voorlichtingsambtenaar, de heer H- E. van der Winden, allemaal ver tegenwoordigers van het gemeentebe stuur van Sneek. Van de Woning stichting Patrimonium waren op deze hearing aanwezig de heren B. de Vries (voorzitter), T. Otter (tweede voorzitter) en W. Haanatra (direkteur en lid van de technische commissie), alsmede de heren G. H. van der Schaaf en J. H. van der Wal respec tievelijk voorzitter en tweede voorzit ter van de Wijkvereniging. In eerste „instantie” werden veel vra gen afgevuurd op de forumleden van „Patrimonium”. Die hadden betrek king op het wandelpad achter de be jaardenwoningen langs de Geeuw, waarvan fietsers en bromfietsberijders vaak menen dat het wandelpad een „openbare” weg is, waar ze zonder meer kunnen fietsen en brommen. Er werd over „stank” gesproken, hetgeen helaas niet altijd verholpen kan wor den. Ook het milieu kwam ter sprake, evenals het reglement en de statuten van Patrimonium, waardoor de afge vaardigden van de Woningstichting in eerste instantie vele vragen moesten beantwoorden en dat ook graag deden. De vragenstellers kregen een afdoende antwoord en kregen waar nog twijfels waren, de toezegging, dat de klachten zullen worden onderzocht en afgehan deld. Daarin waren de vertegenwoor digers van „Patrimonium” zeer posi tief. Of de R. K. MAVO-school aan Parallelweg komt, is echter op moment nog niet zeker. Er zijn derhandelingen gaande met meer het Rijk, dat hierin een belang rijke stem heeft. Men heeft namelijk bij deze „transactie” te maken met de rijksgebouwen dienst. Een beslissing is npg niet gevallen. De R. K. MAVO in de Jan van Nassaustraat kampt met een gebrek aan ruimte en dat zou men slechts gedeeltelijk kunnen oplossen, door het plein achter de school „vol” te laten bouwen. De „Kweekschool” biedt wèl de nodige ruimte, maar nogmaals, hierover is nog geen beslissing genomen. Binnen niet al te lange tijd verwacht men van het ministerie een besluit, maar hoe die zal uitvallen, is nog niet be kend. Hierover kan op dit moment nog geen zinnig woord worden gezegd. gedaan aan het skütsjesilen als kijk- sport. Vorig jaar paste men bij de wedstrijd op de Veenhoop nog wel het tijdzeilen toe, maar op aandrang van vooral de schippers zag men hier de volgende dag in Eernewoude maar van af. Schipper Siete Meeter, die het Bolswarder skütsje stuurt, en het bestuur van de SKS hadden voor de zaterdag gehouden jaarvergadering enkele voorstellen ingediend waarin het toepassen van een heel andere wedstrijdvorm werd geopperd. Zo wil de de SKS voor wedstrijden met een start vanaf de wal een halve punten telling toepassen. SKS-voorzitter A. Brinksma maakte de vergadering zaterdagmiddag evenwel attent op het feit dat deze methode weinig veranderingen tot gevolg zou hebben. Bij het toepas sen van een halve puntentelling zou den alleen de „middenmoters” mis schien enkele plaatsen wisselen. Hij had dit uitgerekend aan de hand van de resultaten vanaf 1958 tot 1972. Hij was daarbij tot de conclusie geko men dat wanneer men halve punten had toegekend in de eindrangschik king van de eerste vijf skütsjes weiinlig verandering zou zijn opge treden. „Er zou niet een ander kampioen zijn geworden dan nu het geval is geweest. We zijn hierdoor tot de conclusie gekomen dat het toepassen van een halve puntentel ling fout zou zijn geweest. Daarom trekt de SKS zijn voorstel in,” aldus de heer Brinksma. Siete Meeter, die had voorgesteld in twee poules van zeven skütsjes op beide plaatsen een middag- en een morgenwedstrijd te varen, krabbelde hierop ook terug. Hij trok eveneens zijn voorstel in en dat ontlokte aan de vergadering een applaus. Nu waren de wedstrijdorganiserende commissies van Drachten-Veenhoop en Eernewoude ook weinig ingenomen met de experimenten die de SKS daar met het skütsjesilen heeft gedaan- Naar d’e mening van de commissie Eernewoude heeft dit een teruglopend bezoekersaantal in de hand gewerkt en daar was men niet erg gelukkig mee. „Eernewoude” had het bestuur van de SKS zelfs laten weten dat wanneer REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD Tot voor twee jaar geleden paste men voor het skütsjesilen bij Eerne- woude en op de Veenhoop bij Drachten een methode toe, die inhield dat de skütsjeschippers een nummer moes ten trekken, teneinde de sttartvolgorde 'te bepalen. De tjalken lagen dan ach ter elkaar aan de wal en vertrokken in volgorde van nummering. De sküt sjes finishten wanneer ze hun eigen nummer weer hadden bereikt. Ver schillenden konden zich met deze pro cedure niet meer verenigen, zodat men in 1972 besloot over te stappen op de zogenaamde tijdzeilerij. Deze methode vond zowel bij de schippers als bij heft publiek geen weerslag omdat men niet kon uitmaken op welke plaats de skütsjes laigen. Zo kon het bijvoor beeld voorkomen dat de tjalk die in de laatste gelederen koerste, in feite de vijfde plaats bezette. Met deze wedstrijdvorm werd echter afbreuk Dit gebeurde zaterdagmiddag tijdens de jaarvergadering van de SKS in hotel Hanenburg in Sneek. In vroe ger jaren waren de schippers, de wedstrijdorganiserende commissies en het bestuur van de SKS daar vele uren bijeen om zich gezamenlijk tijdens bijzonder geanimeerde discussies over de problemen te buigen, maar de laatste jaren blijft het „vuurwerk”, dat daar in de regel werd ontstoken, steeds meer achterwege. Enkele jaren geleden was een vergadering die ze ker vjjf uur duurde nog gewoon, nu had men voor het afwerken van de veertien punten tellende agenda slechts ruim twee-en-een-half uur nodig. „Wij hebïcn al.,. gemeentebestuur veel waardering voor de activiteit die in de Lemmerwegwijk-west wordt be toond. In deze wijk werkt een be stuur, dat het presteert de mensen in deze wijk actief bij het werk te be trekken”. Dit zei mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta, wethouder van de gemeente Sneek, tijdens de vrijdaga vond gehouden „hearing” in de chris telijke middelbare technische school aan Het Perk. De belangstelling voor deze hearing was bijzonder groot- Op deze vergadering waren, behalve ver tegenwoordigers van het gemeentebe stuur, ook afgevaardigden van de Wo- ningbouwstichting „Patrimonium” en het bestuur van de Wijkvereniging Lemmerwegwest aanwezig. Het was een goede vergadering, waarin tal van vragen werden gesteld en waarbij bo vendien bleek, dat de bewoners in de wijk verschillende problemen op de juiste wjjze aan de orde stelden. OPENBAAR VERVOER Na de „Patrimonium-zaken” kregen de afgevaardigden van het gemeente bestuur een beurt, want in de Lem- merwegwest-wijk zijn er ook veel ge- meentewoningen. Zo kwam ook het openbaar vervoer ter sprake. Raads lid R. Tuinstra sprak zelfs van een „discriminatie”, omdat bejaarde in woners in de laatste tijd steeds in de buitenwijken van Sneek moeten gaan wonen. „Wij moeten er als gemeente bestuur alles aan doen om met de autbusondernemingen tot overeenstem ming te komen de bejaarden naar het centrum te kunnen vervoeren”. Dat woord „discriminatie” zat mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta echter niet zo lekker, dat ging haar wat te ver „want wij stellen momenteel alles in het werk om hier wat aan te doen. Misschien dat straks, als de zuidelij ke rondweg gereed is, met de FRAM, hierover een overeenkomst kan wor den bereikt”. Wethouder Pheifer: „Eén autobus met een chauffeur kost hon derdduizend gulden per jaar en de vraag is, of dat wel een haalbare kaart is.” De heer Tuinstra gaf daarna toe dat hij het woord „discri minatie” wat al te cru had uitge drukt en volgens hem was „noodge dwongen” beter op z’n plaats. Hoe dan ook: het openbaar vervoer, met name van bejaarden in de buitenwij ken heeft de aandacht van de ge meentelijke autoriteiten.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1