Mevrouw D. Y. W. de Graaff voor samenwerkende CH en AR IJlst: GEMEENTE SLOTEN WIL TOERISTEN BELASTEN I snekerWkoerier Westhemmers willen 30 uur klaverjassen en IJLST FEDERATIEVE STICHTING SNEEK E.O. NEEMT NIEUW ONDERKOMEN OFFICIEEL IN GEBRUIK Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL I®1 'Sft® fis Big Hoofdprijzen vijfde Rode Kruispuzzel vielen in Friesland ZATERDAG ZESDE SOLISTENCONCOURS IN OUDEGA (W.) P.P.R., P.S.P., D '66 en vooruitstrevende partijlozen doen samen bij raadsverkiezingen Ë0 Als „Progressief Sneek” ESH SMEKER NIEUWSBLAD^ Het dagelijks gemeentebestuur van Sloten wil nog dit jaar ko men tot de invoering van een toeristenbelasting, die per over nachting een kwartje bedraagt. Hoewel het moeilijk is een ra ming te doen, vinden b. en w. een opbrengst van ca. f 15000 alleszins reëel. De raad komt volgende week donderdag bij een om over deze materie te praten. Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uigave van NIEUWE SNEEKER COURANT, •R COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de - Ki G.S. geen bezwaar tegen jachthaven aan Woudvaart Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 31 JANUARI 1974 129ste JAARGANG No. 9 een he men op Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN ex> KWW«aA0vnrBimxMuu)^ ^vooe mm bn oMsnuami f SNEEKER NIEUWSBLAD I Dinsdagmiddag is het nieuwe on derkomen van de Federatieve Stich ting Maatschappelijke Dienstverle ning Sneek, IJlst en Wymbritsera deel, namelijk het voormalige be jaardentehuis Cruycebroedershof, officieel geopend. Daarmee heeft de nieuwe Stichting, die gevormd is uit vijf aanvankelijk apart opererende instellingen, de beschikking gekre gen over verschillende werkvertrek ken. Hoewel de voorzitter van de Federatieve Stichting, de heer H. W. Fijlstra, zich bijzonder ingeno men toonde met de nieuwe huisves ting, zou hij toch graag in de toe komst de realisering van een par keerterrein willen zien. Ook de di verse vertegenwoordigers van ande re belanghebbende instanties waren zowel over de eendrachtige samen werking tussen de verschillende participanten als over de huidige huisvesting bijzonder content. De opening werd een feit toen drie me dewerksters van de federatie een bord met daarop de namen van de vroegere organisaties vervingen door een nieuwe, (zie de door Studio Ger Dijs gemaakte foto). Als de noeste klaverjassers hun poging volbrengen kunnen ze met „luxe voorwerpen” en vleeswaren, aangeboden door inwoners van Westhem, naar huis gaan. Moeten ze evenwel voortijdig afhaken, dan zijn ze verplicht de hele dorpsge meenschap van Westhem een ge zellige toneelavond aan te bieden. De recordjager zijn: Wiebe Altena, timmerman; Douwe Kroon, suiker bewerker; Auke Foekema, timmer man; Piet Altena, agrarisch assis tent; Durk Hoekstra, monteur; Ru dolf Tolsma, timmerman; Willem Altena, kantoorbediende; en Dou we Foekema. Allen zijn afkomstig uit Westhem. De hoofdprijzen van de vijfde Rode Kruispuzzel, die woensdag 16 januari in het Sneeker Nieuwsblad werd ge publiceerd, vielen bijna allemaal in Friesland, De heer J. Klaassen uit Drachten won de Philips kleurenitele- vtisiie, terwijl mevrouw A. Bruin-Wes- tra uit Echtenerbrug de Singer Star- let-naaimachine in ontvangst kon ne men. De heer C. J. Jellema uit Fra- neker sleepte de Moulinex-grill in de wacht. In het rayon waar het Snee ker Nieuwsblad verschijnt viel dit maal slechts één prijs. Die kwam te recht bij de heer S. Bronger, Hem- dijk 20 in Sneek. De puzzel werd door 456 Sneeker-Nieuwsblad-lezers opge- lost, de abonnees van de Balkster Courant bleven in gebreke: men stuurde geen enkele oplossing in- Van daag publiceren wij de zesde puzzel. De deelnemers krijgen voortaan ove rigens een week langer de tijd hun op lossingen in te zenden. In verband hiermee zullen de data van trekkingen eveneens een week worden verscho ven. De hoofdprijzen zijn ook deze keer beslist niet te versmaden, daarom zal het beslist de moeite lonen de puz zel op te lossen en iin te zenden. De provinciale griffie heeft bekend gemaakt dat gedeputeerde staten geen planologische bezwaren koeste ren tegen de plannen tot aanleg van een jachthaven voor 66 schepen aan de Woudvaart in Sneek. Wethou der H. A. Scholten verwacht dat er op korte termijn met de uitvoering van het werk zal worden begonnen. De haven krijgt ’n totale oppervlakte van 3200 vierkante meter, een loopsteiger deelt het water in tweeën. Om ruimte te maken voor het parkeerterrein, dat plaats zal bieden aan 25 auto’s, is men bezig met de afbraak van de oude woningen in de Selfhelp. De exploitatie komt in handen van de Stichting insteekhaven De Woudvaart, die momenteel circa 160 donateurs telt. De haven wordt begrensd door het jachtverhuurbedrijf gebroeders Bakker, Lankhorst Touwfabrieken en de woningen langs de Prinsengracht (zie foto). Plannen voor aanleg van een jachthaven met een capaciteit van 185 schepen eveneens aan de Woudvaart, zijn nog in ontwikkeling. De stukken hieromtrent liggen bij de provinciale overheid. (Foto Studio Ger Dijs). De drie partijen richten namelijk overlegorgaan op dat de fractie geleidt en controleert. Dit overlegor gaan wordt bijgestaan door adviseren de werkgroepen. De vraag was nu, mogen de vooruitstrevende partijlozen overal zitting in hebben en overal over mee stemmen. Er werd uiteinde lijk besloten iedereen overal zitting in kan nemen, wat inhoudt dat voor iedereen de mogelijkheid bestaat in de raad gekozen te worden. Ook ten opzichte van het stemrecht prefereer de men een open houding- Alleen met betrekking tot de leden van het over legorgaan hebben de niet-partijleden geen Stemrecht. Ten aanzien van de taak van een sta tenlid merkte mevrouw De Graaff op angst te hebben toe te groeien naar een situatie waarin alleen degenen die over hun eigen tijd kunnen be schikken statenlid worden. Het gevaar dat deze situatie werkelijkheid kan worden moet als reëel worden be schouwd, gezien het vele werk wat een statenlid eigenlijk een bijbaan moet verrichten. „Veranderen zou een versmalling van de democratie inhouden. Verder hebben wij aan een meerderheidscollege van gedeputeer de staten geen behoefte, want daar mee halen we moeilijkheden en con flicten in huis. We zijn meer gebaat bij een zo breed mogelijk samenge steld college”. Tot slot: G.S. zullen op dinsdag 12 maart een voorstel om trent de herindeling van de Friese ge meenten uitbrengen. dorpshuis (W) het onder auspiciën staat van de Kulture- le Ried Wymbritseradeel en de zang en muziekfederaties Wymbritseradeel. Om zeven uur ’s avonds precies wordt begonnen met spelen en het heeft er alle schijn van dat de avond zal slagen. Er doen namelijk 80 mu zikanten aan mee, die samen 24 nummers verzorgen. De medewerkers zijn lid van o.a. de verenigingen „Een dracht Maakt Macht” uit Oudega, „Concordia” uit IJlst, „Nije Moed” uit Oosthem en „Oranje” uit Bols- ward. Sneek is vertegenwoordigd door het Stedelijk Muziekkorps waarvan H. de Jonge zaterdag in Oudega (W) aanwezig is. Hij brengt Air en Rondo van Reginald Heath ten gehore. Samenwerkingsorgaan Zuid West- Friesland moet meer macht krijgen Zaterdag wordt in het „Oan ’e Brek” te Oudega zesde solistenconcours gehouden, Maandagavond is in hotel Ozinga aan de Lemmerweg besloten dat de PPR, de PSP en D’66 de gemeente raadsverkiezingen gezamenlijk zullen ingaan onder de naam „Progressief Sneek”. Ook vooruitstrevende partij lozen die door voorzitter Wim de Boer werden omschreven als „mensen die geen lid zijn van een van deze drie partijen en toch medewerking willen verlenen”, zijn van harte welkom. Aan het meedoen van deze mensen bleken evenwel nog heel wat haken en ogen te zitten. meenten nog niet eens behoorlijk on der de loep zijn genomen. Wanneer we zelf met duidelijke plannen in die rich ting in Den Haag komen, zal dat de uitspraak dat we geen behoefte aan gewesten hebben, versterken,” aldus mevrouw De Graaff. In Friesland zit men volgens haar bepaald niet te springen om een reorganisatie van de bestuurlijke struktuur. Wel is er naar haar mening behoefte aan het geven van gestalte aan de décentralisatie van bestuurstaken, waarover in zDen Haag al zo lang wordt gesproken. De voorzitter van de christelijke sta- tenfraktie zei dat het samengaan in de staten van de AR, KVP en CHU in dertijd een goede stap is geweest en men staat dan ook op het standpunt dat men door zal gaan op de weg die men tot nu toe heeft gevolgd. De con fessionele partijen zouden graag zien dat dlilt voorbeeld alom in den lande ge volgd zal worden, maar tot nu toe is dit nog niet het geval. In theorie is het zelfs nog mogelijk dat een landelijke Christen Democratisch Appèl geen haalbare kaant, zal blijken te zijn, maar dat hoeft naar de mening van mevrouw De Graaff niet te betekenen dait dat de gezamenlij) Friese staten- frakitte zich dan weer in drie partijen zou splitsen. „Dit is niet voor te stel len,” aldus de voorzitter. Centraal in haar betoog stond de ge westvorming en de gemeentelijke her indeling. Over beide zaken zijn de De invoering van de toeristenbelas ting is eigenlijk een idee van het raadslid mevrouw M. Guest-Kroes (Gemeente Belangen). Zij opperde dit tijdens een vergadering van de raad op 20 november 1973, toen men be sloot nog niet in te gaan op een door het college vöbrgestelde verho ging van de woonforensenbelasting met honderd gulden tot 350,per jaar- Mevrouw Guest rekende de raad bij die gelegenheid voor dat wanneer men iedere niet-SIotenaar, die de nacht er wel doorbrengt, met 0,25 zou belasten, dit de gemeente zeker twintig mille zou opleveren. Burge- Vervolg op pagina 17). Mevrouw De Graaff zei dit maandag avond in „De Skoender” in IJlst tot leden van de plaatselijke kiesvereni gingen van de AR en CHU die on langs hebben besloten voor de komen de gemeenteraadsverkiezingen met één lijst te zullen uitkomen. Maandag avond beleefden de leden van de bei de partijen een historisch moment, want toen was men voor de eerste maal in gezamenlijk verband in een openbare vergadering bijeen en dat vond de AR-voorzitter de heer L. J. Rousseau die de bijeenkomst leid de een gedenkwaardig ogenblik. standpunten genoegzaam bekend maar vinden in sommige gevallen geen weerslag bij de plaatselijke bestuur ders. Mevrouw J. Nooitgedagt-Oranje, AR-raadslid van de gemeente IJlst, was bijvoorbeeld een voorstandster van de invoering van gewestvorming, evenals wethouder J. de Vries (CHU). Vooral de kleinere bestuurseenheden zouden hier baalt bij kunnen vinden, zo luidde hun motivatie. Mevrouw De Graaff wees er nog eens op dat men wel een gemeentelijke herindeling voorstaat om daarmee te grote ver schillen weg te werken, „want we zijn het er over eens dat de regionale sa menwerking niet geweldig is,” maar ze verklaarde weinig heil te zien in de van bovenaf opgelegde gewestvor ming, die een extra bestuurslaag in houdt en volgens haar in Friesland zal leiden tot een grote warwinkel op bestuurlijk gebied- „Ik zie het als een groot gevaar dat er in Den Haag wordt gesproken over gewestvorming, ter wijl de taken van de provincie en ge- Klaverjassen is erg „in” de laatste tijd en het organiseren van een ma rathon in deze sport schijnt een rage te zullen worden. Het Friese record staat momenteel op naam van een viertal kaarters uit Oude- ga(W), die 26 uur achter elkaar hebben zitten klaverjassen. Een achttal inwoners uit Westhem na men hier geen genoegen mee, sta ken de koppen bij elkaar en beslo ten te proberen dit record te verbe teren. Vrijdagmiddag 2 uur gaat men van start in café Tolsma in Westhem om door te gaan tot 8 uur zaterdagavond. Als alles lukt heeft men dan 30 uur gespeeld en dat betekent een nieuw Fries re cord. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. JeUema, redakteur FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta uilt Sneek, onder meer voorzitter van de gezamenlijke Friese statenfrakltie van de drie christelijke partijen, is van me ning dat het samenwerkingsorgaan Zuid West-Friesland meer macht zou moe ten krijgen- De huidige situatie leidt volgens haar tot besluiteloosheid van som mige deelnemende gemeenten. Zij wees er echter ook op dat het voor een goed funktioneren van een dergelijk lichaam van belang is dat de participerende gemeenten partners van gelijknamige omvang en sterkte zoeken om daarmee te grote geschillen op te heffen. Zij legde uilt dat dat ook het doel van de ge meentelijke herindeling is.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1