1 Skütsjesilers feest duurde tot diep in de nachtelijke uurtjes IJLST snekerWkoerier ■B f' w'WsïsM--. KINDERCRÈCHE IN KAN-HAL GEOPEND de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL en faÈ 8 Officieel Orgaan van ±<•1111 WH BW. Bwi ^5 cassetterecorder Provincie kocht en Peter Karstkarel werk aan Drie gastarbeiders pikken radio met van Wilco Berga, Coby Doevendans Positie raadsleden dient vrij spoedig worden verbeterd 3 ‘Hl- NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de ÏIIIBMIlllWIIILillllllllli lllllllllllllllilMlllllllllllllllllMIW - 1 Na slippartij bij Harich: auto volkomen in vernieling DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTER LA ND, SLOTEN m ySNEEKER NIEUWSBLAD Onderzoek Vereniging Nederlandse Gemeenten: gH’ UI Wt G-. van w 1 I f SNEEKER NIEUWSBLAD proees- van aange- men $L* (Foto Studio Ger Dijs) Verschijnt: maandags en donderdags Be- pond maar Nadart keerd staande auto Bosma uit Sneek. MAANDAG 4 FEBRUARI 1974 129ste JAARGANG No. 10 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. op- -iur Reekers, en BIJ DE FOTO: Na zo’n 27 uur klaverjassen tvaren de kaarters uit Westhem nog be hoorlijk fit zoals ook wel uit deze foto blijkt. Scheidsrechter Joop Wit- teveen kon echter toen het tegen het einde liep geen telmachine meer zien „en myn kont docht ek sear” (Foto Studio Ger Dijs). eiiwni O'r« VN r. (MimiM mn, vTWMrmiMm vur fcftaumr.: -- een geslaagde poging het klaverjas-record i “'l uren te verbeteren. Strijdtoneel was café Tolstna in Westhem heel wat op het spel voor de kaarters- Tot slot een greep uit de prijzenpot: 8 dozen bonbons, 16 koppen koffie, 10 droge worsten, 8 snijworsten, 8 rolla des, 10 kippen, 50,18 liter renburg, 13 kratten bier, 8,5 snoep enzovoort. „Ze drinken er vol gend jaar nog van, maar het zou niets voor mij zijn”, aldus een reactie van een belangstellende. „Ja, ’t is hwat”, mompelde een ander, „jo moatte der mar nocht oan hawwe. De auto van de 31-jarige mevrouw S- de J. uit Woudsend is gisteravond om een uur of zes volkomen in de vernieling geraakt, toen hij op op on verklaarbare wijze begon te slippen en over de kop sloeg. Mevrouw De J. reed over de weg van Woudsend naar Harich en bleef zelf wonder bo ven wonder ongedeerd. *X Wat de presentiegelden betreft merkt het college op dat er zeker gerede aanleiding bestaat deze te verhogen. Een voorstel hieromtrent werd vorig „It giet bést hjer, ik bin noch yn in uistekende kondysje”. Met deze merking vertolkte Piet Altena uit Westhem zaterdagmiddag na 27 klaverjassen de gevoelens van hem zelf en zijn zeven „lotgenoten” Wiebe en Willem Altena, Douwe Kroon, Bouke Foekema, Durk Hoekstra, Rudolf Tolsma en Douwe Foekema. Het achttal ondernam het afgelopen weekend een geslaagde poging het klaverjas-record van Oudega (26 uur) met vier uren te verbeteren. Strijdtoneel was café Tolsma in Westhem en er stond In de loop van de strijd groeide de sponsorlijsit flink en dat was voor de meeste klaverjassers onder meer re den door te zetten- Er stond heel wat op het spel. Zou men namelijk de mist in gaan dan was men ver plicht de sponsors een gezellige to neelavond aan te bieden, waarbij de prijsgevers de hele avond vrij drin ken zouden moeten hebben. Dat zou geld kosten. Het achttal heeft de eindstreep echter glansrijk gehaald. Klokslag acht uur werden de kaar ten onder woeste vreugdekreten voor de laatste maal op tafel ge gooid ten overstaan van vele be langstellenden. Niemand van de kaarters dacht er aan naar huis te gaan, vermoeid was een woord waar men nog nooit van had gehoord. „Wy geane nou in feessie bouwe”, riep Piet enthousiast uit. Men had toen meer dan 75 bomen gespeeld, waar- Westhemmer klaverjassers waren nog fit na een marathon van dertig uur Hij kon weer een groot aantal geno digden verwelkomen: burgemeester B. van Haersma Buma en wethouder J- P. de Vries namens het gemeentebe stuur van Sneek, vertegenwoordigers van it gemeentebestuur van Bolsward SKS-bestuursleden, hun collega’s van de Vereniging van Schippers en Be manningsleden van de Friese sküt- sjes, deputaties van politiekorpsen, het is maar een greep uit de lijst der na men- Uiteraard haalde hij even herin neringen op aan de onplezierige en jaar evenwel door de raad afgestemd, waardoor b. en w. geen vrijheid kon den vinden nogmaals met een voorstel in die richting bij de vroedschap te komen. Wat de overige op korte ter mijn te realiseren faciliteiten betreft wijst het college er op dat rekening moet worden gehouden met de be perkte mogelijkheden van het stad huis. Hierdoor is beschikbaarstelling van studie- en andere ruimten moei lijk te verwezenlijken. Voor fraktie- vergaderingen zou wèl ruimte gevon den kunnen worden. Hetzelfde geldt voor het stencil- en het kopieerappa raat. Voor het telefoongebruik, zoals door de onderzoekcommissie wordt voorgesteld, voelen b. en w. niet erg. Men geeft de voorkeur aan het ver strekken van een onkostenvergoeding aan de raadsfrakties van 250,per fraktie en f 100,per lid per jaar. Uitgaande van de huidige samenstel ling van de raad zal toepassing van deze regeling een bedrag van rond 3000,per jaar vergen. O* bij sommigen erg zwaar, wiislt ze open te houden, achttal zaterdagmorgen om negen zeven-en-een-halve minuut in de bui- lucht was „gelucht”, ging men er weer stevig tegen aan. aan de muur zit wat in de weg. Hier wordt nog een oplossing voor gezocht. Voorlopig heeft men er maar een ta fel onder geplaatst. Dat de omraste ring van de grote „box” ook nog niet ideaal is, bleek zaterdagmiddag toen er een jongetje ontsnapte en via de kleedkamers in de zaal kwam en het speelveld betrad. Voorlopig kan men de kinderen nog kosteloos in de crè che onderbrengen, maar de vraag is of dit zo blijft. Een nadeel kleeft er nog aan de be schikbare ruimte, het kunstwerk de weg. Een onderzoekcommissie van de Ver eniging van Nederlandse Gemeenten is van mening dat op korte termijn een verbetering in de positie van de raadsleden moet worden gebracht. De commissie staat onder meer op het standpunt dat het systeem van ver goeding door middel van presentie gelden voor bijgewoonde vergaderin gen niet meer past in de gedachte van een adequate vergoeding en moeten worden aangepast. Wat de op korte termijn te treffen maatregelen betreft wordt er op aangedrongen dat zo spoedig mogelijk wordt begonnen faci liteiten als ambtelijke bijstand, frak- tie-assistentie, beschikbaarstelling vergaderruimte voor fraktievergade- ringen, van studie- en documentatie- ruimte, van ruimte waar men mensen kan ontvangen, het beschikbaar stel len van een kopieerapparaat, tele foons en dergelijke al naar gelang de behoefte en de realiseringsmoge lijkheden te verlenen. Het college van burgemeester en wethouders van Sneek kan de conclusies van de com missie in hun algemeenheid onder schrijven. Op informele wijze is zaterdag in de sporthal, was bij de opening van de C. Kan-hal een kindercrèche aan de hal in de Noorderhoek door de afde- gemeente Sneek aangeboden en in ge- ling Sneek van de Nevobo al aange- bruik] genomen. De crèche, vermoede- boden. De voorbereiding kostte echter -”1- ds in Nederland in een enige tijd, maar onder leiding van mevrouw I. Kuitert-Ambagtsheer was men zaterdag toch zover gevorderd dat de wethouder van sportzaken, H. A. Scholten, de crèche kon bekijken. Hij toonde zich bijzonder ingenomen met het gebaar van het Nevobo-bestuur. De gemeente heeft zo’n zeseneenhalf ton jaarlijks voor de sport op de be groting staan en dan is zo’n geste vanuit de verenigingen zelf bijzonder prijzenswaardig. De crèche is semi permanent. Niet alleen het volleybal kan er zaterdags gebruik van maken maar ook de andere verenigingen die in de C. Kan-hal hun sport beoefe nen. Het is niet de bedoeling dat men de kinderen in de crèche brengt en dan zelf de stad in gaat om inkopen te doen. De crèche is alleen bestemd voor kleuters van ouders die de C. Kan-hal bezoeken. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor wat er met de kleuters gebeurt. Strampel, Douwe Cuperus Bosma vrijdagavond 6 uur rond de ta fel, ten einde te trachten het record van Westhem te verbeteren. Onder het toeziend oog van de scheidsrech ters Lykele Zwaagstra en Pieter Pie- tersma slaagden de heren hier in: het record non-stop kaarten alleen on derbroken door „sanitaire stops” werd met een uur scherper gesteld en gebracht op 31 uur. Vooral Douwe Cuperus was na afloop „tige min”. De radio en de recorder werden in de auto van een van hen overgeladen en naar hun woning gebracht. Toen de politie even later een inval deed, la gen de goederen nog op tafel. De drie mannen zijn aangehouden en ingeslo ten op het bureau van politie. In de loop van vrijdag zijn de mannen na verhoor heengezonden. Overigens werden in meer plaatsen “in Friesland het afgelopen weekend klaverjasmarathons gehouden. In Sint Annaparochie was een ploegje kaar ters die meer dan 50 uur achter el kaar speelden. In hotel Boonstra te Balk schoven Jan Reekers, Germen Eddie REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur RO TOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Piet Altena had er na 30 uur klaver jassen overigens nog niet genoeg van. Alom werd aangenomen dat het acht tal voorlopig geen kaarten meer kon zien, maar dit pakte anders uit. Piet verklaarde zich bereid wel weer aan een dergelijke wedstrijd te willen mee doen- Hij zou het record van 50 uur kaarten wel willen verbreken, maar niet al zijn medespelers waren hier voor te vinden Twee avonden (en nachten) is het Amicitia-theater in Sneek weer het do mein van de skütsjesilers en hun fans geweest. Vrijdagavond waren de eersten bijna allemaal aanwezig met vele van hun bemanningsleden, genie tend van hun feest. Terecht merkte de voorzitter van de Stichting „De Snee- ker Pan”, de heer D. van der Werf, in zijn openingswoord op: „deze avon den zijn er voor de schippers en de bemanningsleden, bedoeld om de kon takten in de stille winterperiode te te behouden.” bij volgens de telmachine van scheidsrechter Joop Witteveen, meer dan honderdduizend punten waren gescoord. plezierige hoogtepunten van de wed strijdenreeks van hét vorig jaar. Na de herdenking van enkele gestor ven liefhebbers van het skutsjesilen, liet hij het doek ophalen voor eat één van de hoogtepunten van de avond zou zijn: de huldiging van de mannen van de Sneeker Pan. Met een glunderende Jan van Akker in hun midden namen de bemanningsleden van het kampioensskütsje het applaus in ontvangst. Allemaal kregen ze een uit hout gesneden Sneeker Pan met daarop in reliëf het skütsje. Als gezelschap had men de Mini-mik- show geëngageerd. Kees Schilperoort deed een quiz, voor de pauze met een viertal dames uit de zaal, onder wie uiteraard mevrouw Koba Nauta-Poies bekend van de t.v., de prijs was ech ter voor mevrouw Nijveen uit Sneek. Na de pauze mocht mevrouw Nijezijl bewijzen hoe goed ze haar echtgenoot, de secretaris van de Vereniging van Schippers en bemanningsleden, kent. Verder traden Annie Palmen, de Tobo’s en de parodist Riny van der Lee op. Tot diep in de nacht kon er gedanst worden op muziek van de „Torpedo’s” en het duo van Galton Wiersma. lijk de eerste in Nederland in De provincie Friesland heeft weer een aantal kunstwerken van Friese kun stenaars aangekocht, met een totale waarde van vijfduizend gulden. Coby Vellinga-Doevendans zag een gou ache in krijt, „Situatie”, in de collec tie van de provincie opgenomen. Oud- Sneker Wilco Berga kreeg deze eer ook toebedeeld met zijn aquarel „Hond en Paard”. Peter Karstkarel maakte samen mét fotograaf Frans Andringa en Rienk Terpsltra, docu mentalist bij de rijksdienslt voor mo numentenzorg, een documentatiemap rond de in plastic verpakte waterto ren van Leeuwarden. Dit project werd niet alleen door de provincie aange kocht, maar ook door de Kunsthisto rische Instituten van de universiteiten van Groningen en Amsterdam. De kunstwerken zullen een plaatsje krij gen in heit Provinciehuis. Het initiatief van de marathon was genomen door Frans Tolsma uit West hem die ’s weekends het plaatselijke café drijft. Hij was van mening dat er in zijn woonplaats genoeg kaarters waren, die de non-stop klaverjassers uit Oudega onder de tafel konden spelen. Hij had al gauw een achttal liefheb bers verzameld en zo kon het gebeu ren dat de scheidsrechters Joop Witte veen en Hans Abma vrijdagmiddag twee uur het startsein konden geven. De klaverjassers verschenen fit aan de tafel. Ze hadden ’s morgens gesnip perd om uit te kunnen slapen. ’s Middags was het vrij rustig in het café, maar ’s avonds kwamen vele Westhemmers en Blauwhuisters een kijkje nemen. Dit natuurlijk tot eer en meerdere glorie van de omzet van kastelein Frans en zijn broer Johan nes, die soms handen te kort kwa men. De kelen waren en bleven dor stig. De klaverjassers bedienden zich overigens matig van het gerstenat. Vooral de eerste helft van de wed strijd deed men het kalm aan. Zater dagmiddag verschenen echter de pijp jes pils op tafel en dat verhoogde de stemming flink. De meeste kaarters hadden toen wel een inzinking gehad- 'Die was ’s morgens tussen vijf en acht uur gekomen. De oogleden werden men het uur Door de politie te Sneek werd proces verbaal opgemaakt tegen de 26-jari- ge R. G-, de 23-jarige M. L. (beiden te Sneek) en de 23-jarige T. P. uit Heerenveen. De drie mannen, alle drie buitenlandse gastarbeiders, na men in de nacht van donderdag op vrijdag een radio met cassetterecor der weg uit de op de Singel gepar keerd staande auto van de heer S.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1