DIT WERELDTS JE VAN ONS I I I I I I I I I I I I I I KAPPIE EN DE BOZE HOOGLANDERS waterpoortstad f I F.V.B.- PROGRAM I I f. R MEESTER VESWIJK I ZET DOOR s I RONO-PROGRAMMA Tael fan de nijen ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner. 1 HOTEL HANENBURG - SNEEK 1 iiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw in-en-om de WHIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIN - 1 Maximum leeftijd leden huuradviescommissies 70 jaar TELEFOON 2570 FEUILLETON J Pagina 2 S N E E K E R NIEUWSBLAD Maandag 4 februari 1974 waar ew.MA«r&tïC'O‘®n heen maand fe- een Wal” ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦a In film „Fear is „Fear is Jong i ■B vrouw s~ door Gerrit Franssen ze, dat Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in öns huis! Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. Hanekam had zijn twee en dertig kin deren laten overgaan naar de hoogste klas, zodat Evert met zijn overgeble ven vijf en dertig in een leeg lokaal kwam. Steenbeek had er één laten zit ten en van juffrouw Tommessen kreeg Hanekam er acht en dertig bij. Zelf ging Steenbeek met zes en dertig kin deren naar vier, waar er zes overge bleven waren, zodat hij de grootste klas had. Maar de altijd onverstoor bare Bert Steenbeek vond dit geen be- weekloon niet min- De jol de de f «e naar vrouw waar raam Donderdag 7 februari 18.00-18.30 Rono-radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Aktualiteiten en muzyk Eindredaktie Heinze Bakker 19.00-19.30 Drents programma Eindredaktie Hitjo D. Schuth 19.30- 19.45 Landbouwjournaal Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.45-20.00 Dier en plant in Rono-land JUNIOREN A Hoofdklas ONS—CVVO J. v. d. Heide Drogeham—Blauw Wit Be Quick DHark. Boys Dr. Boys—IJVC T. A. Efdé ZONDAG 10 FEBRUARI le klas Geel Wit—ODV RoburOosterlittens Black BoysImsum J. Binnema WargaMildam Blue BoysStiens St. JacobSp. Vereent C Black Boys 2Lemmer 2 D. de Tijnje 2Joure 3 GAVC 2—Sneek 3 H. de Veen Leeuwarden 4Nieuweschoot 3 Renado 2RES 3 JUNIOREN A Selectieklas V elocitasZ wartemeer AchillesEmmen Or. NassauSneek (9-2) VeendamBe Quick HeerenveenHarkema LeeuwardenRoden Hoofdklas Franeker—Drachten FVCJoure JubbegaWZS J. L. Veldmeijer WolvegaFrisia NicaitorFriesland Rood GeelZwaagw. einde o i» 4» 4 j 1 I I meester. en een Dinsdag 5 februari 18.00-18.30 RONO radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Rjochtstreeks oer en üt Ljouwert 19.00-19.30 Groninger programma Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.30- 20.00 Extra De Rono kijkt achter het nieuws Donderdag 7 februari Sloten: Stadhuis 20.00 uur openbare vergadering van de raad ZATERDAG 9 FEBRUARI 1974 le klas A EasterséBalk E. Fokkema Joure zmFoarut MakkumAVC Wolvega zmRWF VVI—DWP CVOZeerobben Reserve le klas A Joure zm 2DWP 2 Zwaluwen 3Bolswardia 2 ONS 3CVVO 2 L. Slippens Oeverzwaluwen 2Zeerobben 2 Hrv. Boys 3Workum 2 B Friese Boys 2Drogeham 2 Buitenpost zm 2—Be Quick D. 2 Broekst. Boys 2WT 3 Zwaluwen 4AVC 2 D Sneek zmScharnegoutum J. de Boer SleatVOG G. M. van Dijk De WaldeLemmer zm NOK—TOP G. Vlas der ouder zijn kinderen heen kan enden. IJLST 4 Februari. Gistermiddag ontstond brand in de pastorie ■van ds B. Gijzel, welke gelukkig nog voordat deze zich uitbreidde kon worden gebluscht. Het vloer- kleed ging met eenige kleinighe- donderdag in Almastraat WC. yn de Ysbrech- van de Oudercommissie de Open- bare school om samen te werken tot het doel, opdat het een plaat- selijke instelling wordt waar ie- i'lcm rwi/ïx!?' 7iin L’-iwrlxiwxr* hoon Izon In Friesland zijn vier huuradviescom missies werkzaam, in de ressorten Leeuwarden, Heerenveen, Beetster- zwaag en Sneek. It soe de muoite wurdich wêze, en gean ris nei, hwat der bart mei de tael as de grins fan de stêd opskout Opgaven voor deze rubriek voor de krant van maandag tot uiterlijk vrij dagmiddag 12 uur en voor de krant van donderdag tot uiterlijk dinsdag middag 12 uur met medewerking onder andere van Doortje het meisje in hun kring te betrekken. Dat het enkele dagen goed is gegaan, maar dat hij ontdekt heeft, dat Greetje deze morgen opnieuw ge ïsoleerd werd door het viertal. Als Evert uitgesproken is, valt er een pijnlijke stilte. Pelsma trekt een paar keer heftig aan zijn sigaar en humt. Zijn vrouw moet nodig met de suiker pot naar de keuken om het bij te vul len. Tenslotte verbreekt de slager de silte en zegt: „Kijk-es, meester, u bent hier nieuw, dus is het u niet kwalijk te nemen, dat u nog niet zo goed be kend bent met de toestanden in Dale- woud. Ik zal de laatste zijn om het goed te keuren, maar het feit ligt er en dat moeten we accepteren. We heb ben hier verschillende standen: de boe renstand, de middenstand en de arbei dersstand. Ik weet het wel, we leven in een moderne tijd, waarin die ver schillen eigenlijk niet meer bestaan, maar in Dalewoud is in dit opzicht nog niet zoveel veranderd. Dat begint al in de schooljaren, dan spelen boe renkinderen met boerenkinderen en van ons soort met soortgenoten. Doortje heeft drie vriendinnetjes ze zal wel ergens achter het huis met ze zijn veronderstel ik alle drie van onze stand. Het is heel aardig van u ge weest om dat meisje van Alters mee te laten spelen met onze kinderen, maar dat gaat een paar dagen goed en dan is er één, die het begint te vervelen. Of dat nu onze Doortje is ge weest of een van de anderen, weet ik niet en doet er ook niet toe. Greetje Acht (N. Br.) in ondertrouw bruidegom bier aan Woensdag 6 februari Amicitia: 20.00 uur film the key” I, iedere zaterdagmiddag in stuif in het Himsterhüs van 16.30 tot 18.30 uur Trimmen maandag - en i Rijksscholengemeenschap, en dinsdag en woensdag in de Kan”-sporthal Noorderhoek IJsbrechitum Bar Old Vic, iedere vrij dag- en zaterdagavond entertainer John van Doom, alias Jean Toussaint. 8 en 9 februari: 20-00 uur het Carnavals- orkest „Troubadours” Bar-Dancing-Discotheek „d'Ald Heeg, iedere avond discobal Leeuwarden Wetswinkel Westerplan- donderdagsavonds zei hij schuchter. „Uit een boek, weet u wel.” „Wat voor oefeningen?” vroeg Kappie verbaasd- „En uit wat voor een boek? Wees een beetje duidelijker!” De stuurman haalde aarzelend drukwerk tevoorschijn- „Het is allemaal de schuld van de boekenweek”, verklaarde hij blozend. „Toen heb ik dit gekocht, omdat ik zou jij het vinden, Doortje, als men jou links liet liggen en helemaal niet met je bemoeide?” „Nou, rot natuurlijk.” Evert ging maar niet in op deze ter minologie. „Kom, zijn jullie eens lief voor haar en vraag of ze met jullie needoet? Ja? Ik weet zeker, dat ze het erg fijri zal vinden.” Vijf minuten later loopt Evert ook op het speelplein en ziet, dat Greetje in de kring van het viertal is betrokken en vrolijk meedoet. Met een hoogrode kleur van inspanning op haar gezicht. Het gaat de rest van de week goed. Het is najaar en dan sparen en rui len de kinderen poëzieplaatjes. Greet je heeft er ook. Het clubje is in het speelkwartier druk aan het bekijken en ruilen. Maar de maandag daarop staat Greetje weer alleen bij de school muur. Het viertal speelt weer samen. Evert heeft even gelegenheid om Door tje terzijde te nemen. „Wat nu, Door tje, ruzie gehad met Greetje?” „Nee, meester, o nee!” „Wil ze niet meer meedoen?” Een kleur en geen antwoord. En dan begrijpt Evert het wel. „Ga maar weer spelen, meisje,” zegt hij zacht, haar even over het blonde haar strij kend. Na schooltijd fietst hij naar slager Pelsma. De man staat in een hagel witte jas achter het hakblok. Een glimlach komt over zijn gezicht, als hij de „nieuwe” meester, zoals Evert nog altijd in het dorp wordt genoemd, ziet binnenkomen. „Middag, meester, nog mooi weer voor de tijd van het Vrijdag 8 februari Amicitia: 20.00 uur Kunst aan Al len, toneelgezelschap Theater met „Nina” van André Roussin inert o-a. Ina van Fa assen Hotel Bonnema: 20.00 uur tippel- tocht MAC „J. C- Visser” Gebouw Spes Ecclesiae: 20.00 uur vergadering A.R. Statencentrale Sneek spr. P. Tjeerdsma, burge meester van Wonseradeel en lid Eerste Kamer 4» 4[ 4» !j 5 j maand februari de Nederlandse top- formatie „Liberté” Scotch Inn: iedere avond dansen m m.v. Gerrit Blauw Jongerencentrum „De Meerpaal”, Klei ne Palen een ontmoetings-mogelijkheid voor jongeren, iedere vrijdag van 19.00-24.00 uur en zaterdag van 15.00- 24.00 uur Oosthem: altijd een beetje zenuwachtig ben. Ik dacht, dat dit net iets voor mij was. Maar jullie moeten mij niet uitlachen, hoor!” Kappie en de meester bogen zich voor over om de titel te lezen en zetten grote ogen op. „Lijfopbouw!” prevelde de „Hoe word ik een Hij-man Held?!” dat de tegenwoordige schoolkinde ren er lichamelijk en intellectueel beter aan toe zijn dan die van voor twintig jaren en dat dit vrij wel geheel is toe te schrijven aan nauwkeurig medisch toezicht. De immigratie in Amerika. Uit Washington wordt gemeld dat er een wetsontwerp aanhangig is tot sterke beperking der immigra tie. De gedane voorstellen beper ken het aantal immigranten dat jaarlijks naar Amerika mag ko men tot 169.000, terwijl er tot nu toe 357.000 werden toegelaten. Uit wraak. Te waar een paartje is, weigerde de gebruikelijke ton buurtgenootschappen te schenken. De omwonenden hingen, als wraak, twee poppen in de boomen op, die de bruid en de bruidegom moesten voorstellen. Een toepas selijk gedicht was erbij gehangen. BURGERLIJKE STAND SNEEK van 1 tot 7 Februari. Geboren: Fokeltje dv Haaije Mindertsma en Oentje Jonkmans; Anna dv Jan Alting en Rinske Abelskamp; Eise zv Frans Siesling en Geertje Kuperus; Jitske Geertrui de dv Harm Klaibeda en Grietje Blaauw; Johannes Theodorus Gerardus zv Johannes E. A. Wit- i-.: ï- Uit de Nieuwe Sneeker Cou- ant van Woensdag 6 en Zaterdag Februari 1924, vijftig jaar gele den dus. De wapens van den landstorm. Bij het innemen van de wapenen van den bijzonderen vrijwilligen landstorm is gebleken, dat deze in zeer verwaarloosden toestand verkeeren en grondige herstelling vereischen. Zeer waarschijnlijk zal de regeering niet meer tot uitreiking van wapenen aan deze burger-militairen overgaan, meldt de Avp. Het blijkt te kostbaar te zijn. Tragisch. Dinsdagavond keer de de schildersgezel H. de Jong met zijn laatsten trein van Leeu warden naar zijn ouderlijken wo ning te Akkrum terug. Tijdens de reis moet hem iets zijn over gekomen, want bij aankomst vond men hem dood in de coupe liggen. Fröbelschool te Ijlst: IJLST 4 Februari. Hedenavond kwamen belangstellenden in een op te rich ten Fröbelschool in vergadering bijeen. Besloten werd een Christe lijke bewaarschool op te richten. Getracht zal worden voor dit doel met de Hervormden samen te werken; ook zal men een uitnoo- diging richten tot den secretaris zwaar. „Zolang het er nog geen vijf tig zijn De eerste dagen na de vakantie lette Evert tijdens de speelkwartiertjes wat meer op Greetje Alfers. Zoals al tijd stond het meisje aan de kant en nam geen deel aan de spelletjes. Als hun blikken elkander ontmoetten, schrok het kind en gedachtig aan eer der gegeven advies, ging het dan maar een eindje lopen. Evert kreeg met het kind te doen. Af en toe gaf hij haar in de klas een pluimpje of een knip oogje en omdat het kind een mooie hand van schrijven had, haalde hij haar wel eens voor de klas en liet het meisje wat op het bord schrijven. Het isoleren van Greetje Alfers gedu rende de vrije kwartiertjes begon hem op zijn zenuwen te werken. Op een morgen, enkele weken na de vakan tie, liet hij vier meisjes even blijven en vroeg kort en bondig: „Waarom laten jullie Greetje Alfers nooit meespelen?” Er kwam geen antwoord op deze vraag. Evert keek het viertal een voor een aan en liet zijn blik tenslotte rusten op het gezicht van de blonde Doortje, de slagersdochter. Een flink uit de kluiten gewassen elfjarige. „Hoe 63-100. Kappie wilde een verklaring voor het vreemde gedrag van zijn stuurman hebben. „Vooruit klont!” drong hij aan. „Ver tel me nou maar waarom je zo’n ru zie maakt met een luchtkoker.” De maat stond verlegen met zijn han den te wriemelen en keek zijn meerde re bedremmeld aan. „Ik deed alleen een paar oefeningen”, Bar-Dancing De Lichtboei: in februa- ari: de Nederlandse formatie „The Miljonairs” Luda Bar-Dancing: in de bruari Deejee Jan Smit Bar-Dancing 't Singeltsje: ieder week end in februari (vrijdag, zaterdag en zondag) het karnavalsduo „De Stam pers” Chr. Jeugdsociëteit „De Fuik” (steeg naast Hema) elke zaterdag- en zon dagavond geopend voor jeugd boven 16 jaar. Zaterdagmiddags kan ieder een die wil een kop koffie halen tij dens of na het boodschappen doen Bar-Dancing „De Sneker Pan” in de j den verloren. Teeken des tijds: Voor de be- trekking van kaaspakhuisknecht b aan de coop, stoomzuivelfabriek te Roordahuizum, I; 25,50, meldden zich b der dan 500 sollicitanten aan. b Een jol voor de prinses: o Koningin heeft een 14-voets b gekocht voor prinses Juliana. De doodstraf in Amerika: de staatsgevangenis van Nevada (Ver. Staten) te Carson City, zul- ;?n voortaan de doodvonnissen orden voltrokken door toedie ning met cyaan waterstof gas- Tot dat doel zijn luchtdichte cellen i gebouwd. Het gas zal bijna on middellijk en daarbij pijnloos den 1 dood veroorzaken. De eerste twee doodvonnissen zullen worden toegepast op twee Chineezen, die een jaar of wat geleden een land- S genoot hadden vermoord. Gevolg van medisch toezicht. Men bericht draadloos uit Lon- den dat volgens het verslag van de schoolcommissie aldaar acht- pen komme, mar in bytsje dwaen. En hwerom soene hja Dêr wolle wy graech noch ris prate! jaar, niet?” „Dat is het, meneer Pelsma. Hebt u een ogenblikje of hebt u het druk?” De slager schudt zif i hoofd. „Druk? Welnee. Maandags is de meeste men sen het vlees nog te vers, dus dan is het m’n stilste dag; Kom maar nee naar achteren. De vrouw heeft wel een kopje thee.” Maar halverwege de verbindingsdeur blijft hij staan en kijkt de onderwij zer met gefronste wenkbrauwen aan. „Toch geen moeilijkheden met onze Doortje?” Evert schudt lachend het hoofd. „Geen sprake van. Ik wilde wel, dat alle kinderen zo waren als uw dochter tje, dan had ik de voorbeeldigste klas van heel Dalewoud.” De slager is gevoelig voor deze lof. Schouderkloppend gaat hij achter de onderwijzer aan naar binnen, een corpulente vrouw bij het zit te lezen. „De nieuwe meester,” zegt ze, op staande, „wel, wel, toch geen klach ten over Doortje, hoop ik?” Ze drukken elkander de hand. Op nieuw betuigt Evert, dat ze een voor beeldige leerling is. Er wordt thee ge schonken en Evert moet een grote si gaar accepteren. Dinie zou zeggen: val niet voorover. Maar alia, je kunt niet weigeren. En dan vertelt Evert. Van de kleine Greetje Alfers, die door de andere kinderen helemaal genegeerd wordt. Dat hij op de hoogte is van de fami- lietoestand in het gezin. En dait hij ook een poging heeft gewaagd om oer it Fryske lap. Hwat bart der yn de strjitten, dy’t nou rinne dêr’t ear- tiids de Fryske pleatsen lein hawwe? It sil dêr wol wêze as oeral yn de stêd: ft Frysk wint wol hwat, mar de hüshaldingen dy’t der nij ynkomme halde de eigen tael fêst: it Snitsers, dait stadïchoan mear forhollansket, of alt Frysk. Nijsgjirricher is de situaesje doarpen om de stêd hinne, turn en Skearnegoutum, dêr’t stadich- oan mear nije stcjiltten komme, en bungalows foar minsken, dy’t yn de stêd arbeidzje, of it jild, dêr fortsjin- ne, opmeitsje- En dan binne der de alde-wenten kea- pers en opknappers, dy’t net yn bun galows wenje wolle of wenje kinne, mar op ’e buorren, tusken de mins ken. Twadde wenten keapers binne der by de Snitsers noch net, wol kom me der stêdsfriezen fan om uitens werom. It docht wol bliken, dat de „ütwenners”, de lju, dy’t üt de stêd nei de bütendoarpen oerstappe, net de doarpen forstêdzje mar seis for- fryskje. It frysk krijt dus de oerhan, it wint oan minsken, oan krêft. Nou kin it wêze, dat de stêdzjers, dy’t nei de bütendoarpen forhüzje, en dêr frysk prate, al min ofte mear frysk- sinnich wiene. Der binne, lyk as wy de léste wiken biskreaun hawwe, sünt de lanboukrisis fan 1890 tüzenen üt it Fryske plattelan nei de stêd kommen, en nou pakke inkele derfan de tael fan pake en oerpake wer werom, mei ’t om’t dy tael troch heit en mem net hielendal ütstoarn is. Mar der is ek de libbene oertsjüging dat men yn it doarp de tael fan it doarp prate moat- Men kan de mins ken forstean, en men praet dan al gau yn de tael fan dy minsken werom. Boppedat fielt men wol, dat it Frysk boppe de stêdtael stiet- Yn de kar, dy’t forskaten meitsje moaitte: Frysk of Hollansk, gjin dialekt mear, kom me hja ta it Frysk En binammen un der de lju, dy’t fan om utens komme, is der in düdlike kar foar it Frysk. Hja binne bliid dat hja wer „werom” binne en hja prate de tael dêr’t hja oer htard hawwe en yn har jonge jier- ren yn heard hawwe oer hwat it lib- ben fan de minske rekket. Sa is der in stadichoan, linkendwei, njonkenlytsen wol in greater en wich- tiger wurden fan it Frysk, al is der tagelyk in kleau tusken „geef-Fryske” akte-itael as dizze en Üt folksfrysk. Mar dyselde kleau is der ek tusken it skreaune Hollansk en de sprurtsen tael yn de hüshaldingen en op strjitte. Al- linne de minsken krije tüzen kear sa- folle skreaun Hollansk under eagen as Frysk en hja hearre tüzen kear sa- folle model Hollansk foar radio en t.v. as Frysk. Dêr sit de oasrt, en dêr kinne de kranten, ek dy lyk as dizze dy yn alle hüzen yn de Fryske doar- oan ek? oer B. Alfers is een boerendochter, dus „En boerendochters willen ook niet met haar spelen,” antwoordt Evert op zachte toon, „want ze is een onecht kind. Dat hebben ze natuurlijk niet van zichzelf, want ik veronderstel, dat het merendeel nauwelijks zal weten, wat een onecht kind is, doch dat zul len ze wel thuis vernomen hebben.” Mevrouw Pelsma is inmiddels terug in de kamer met de gevulde suiker pot. Ze gaat zwijgend zitten en kijkt haar man veelbetekenend aan. De sla ger trekt weer een paar maal aan zijn sigaar, alvorens hij antwoordt: „Tja, zo gaat dat, he? Dat zijn nare dingen, maar wat doe je er aan? Ze zeggen, dat het nogal een stiekemerd is, hè? Dat kind van Griet Alfers.” Nu is het de beurt aan Evert om de slager te troefen. „Meneer Pelsma, u hebt haar niet elke dag bij u, dus neem ik het u ook niet kwalijk, dat u waarschijnlijk afgaat op geruchten. Greetje Alfers is minstens een even voorbeeldige leerling als uw dochter. Ze leert uitstekend en op haar rapport had ze meen ik een negen voor gedrag en vlijt. En dat zijn cijfers, die ik maar zelden geef. Van achterbaks heid heb ik nog nooit iets gemerkt. Nu is het best mogelijk, dat er hier nog standsverschillen zijn. Jezus zei tot de overspelige vrouw: Als niemand u veroordeelt, doe ik het ook niet. Maar in Dalewoud beginnen de kinderen op school een volkomen onschuldig kind al te veroordelen. Greetje Alfers kan het tenslotte niet helpen, dat haar moeder een misstap begon.’ Museum, Klein- tenitoonstelling toekomstige Gedeputeerde staten van Friesland hebben besloten een leeftijdsgrens vast te stellen van de huuradvies commissie in de provincie. Deze leef tijdsgrens is met ingang van 1 janua ri 1975 bepaald op 70 jaar. Gedeputeerde staten volgen hiermee het voorbeeld van enkele andere pro vincies, waar de benoeming van de leden van de huuradviescommissies gebonden is aan een bepaalde termijn of een bepaalde leeftijd. In Friesland werden de leden van de huuradvies commissies tot nu toe benoemd voor onbepaalde tijd- Dit heeft tot dusver niet tot concrete moeilijkheden geleid, aldus g.s. in een brief aan de Friese huuradviescommissies, maar het werkt uiteraard wel de vergrijzing van het ledenbestand in de hand. Dit blijkt onder meer uit het feit, dat momenteel zes leden 70 jaar of ouder zijn en dat binnen een jaar dit aantal zal zijn gestegen toit acht. Zij zullen aan het eind van dit jaar van hun taak worden ontheven. De overblijven de en nieuw te benoemen leden zullen m.i.v. 1 januari 1975 voor een periode van vier jaar worden benoemd of tot het eind van de maand waarin be trokkene de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. Maandag 4 februari Amicitia: 20.00 uur the key” Bar-Dancing „t Singeltsje”: 20.00 uur Politiek Trefpunt met drs. L. Hilarides (WD) en S. Sjoerdsma (PvdA) Stadhuis: 20.00 uur kamermuziek- avond met vocaal ensemble mu ziekschool Sneek o.l.v. Foppe Wier sma en Frysk Fluit- en Harpduo Hans de Groot en Arcola Clark Dinsdag 5 februari Amicitia: 20.00 uur film „Fear is the key” Balk: 19.30 uur openbare raad Gaas- terland tage 15, geopend van 19.30-21.00 uur Chr. Ouderensoos „lepenhof” Lem merweg en Omstreken elke eerste en derde woensdagmiddag van de maand bijeenkomst in de Lucas Fockens- school hoek Kaatsland-Scherhemstraat aanvang 15.00 uur Dansschool Vergonet Geeuwkade 16 iedere zaterdagavond dansen, aan vang 20.00 uur Fries Scheepvaart zand: tot 7 februari Studiegroep Sneek over verkeersvoorzieningen in Speek, geo pend op werkdagen van 9.00-12.00 en van 13.30-17.00 uur mer en Theodora H. Godschalk; Stoffel Scholte zv Bouwe v. d. Zee en Tjenkje Keizer; Julius Johannes zv Jan Mous en Ma rijke de Vries; Klaaske dv Dou- we v. Wijk en Trijntje Ritskes. Overleden: Jantje de Boer 79 jaar wed. van Petrus de Vries; Tirtaa Steinvoorte 78 jaar wed. van Foeke Zeldenthuis; Klaske Zijsling 32 jaar echtg. van Jan Postma, wonende te Tjerkwerd; Froukje Wienia 2 jaar; Hendrik- je Roskam 82 jaar, wed. van Geert Tuinier; Tjeerd Tijmstra 72 jaar echtg. van Trijntje van Straten, wonende te Bolsward; Jitske v. d. Wal 77 jaar echtg. van Jan Ijsbrand Jeltema. WYMBRITSERADEEL van 1 tot 5 Februari. Geboren: Annigje dv Klaas v. d. Kooij en Trijntje de Jong te Oppenhuizen; Margaretha dv Bauke Huitema en Margare tha Nieuwenhuis te Hommerts; Anne zv Murk de Jager en Sti ne Fortuin te Loënga. ADVERTENTIëN. Aanbesteding: Het R. K. kerkbestuur van de Parochie van den H. Martinus te Sneek zal op 20 Februari ek trachten aan te besteden: Het verbouwen der R. C. Jongens school aan de Hooiblokstraat al daar. Bestek en teekening daar van zijn tegen betaling van 7,50 waarvan bij ongeschon den inlevering op den dag der besteding 2,50 wordt geretour neerd, te bekomen ten kantore van den Architect Kruizebroeder- straat te Sneek. Aanwijzing vol gens bestek. De architect A. Hoekstra. Woensdag 6 februari 18.00-18.30 Rono-radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Underwiisünderwerp, aktualiteiten en muzyk 19.00-19.30 Overijssels programma Eindredaktie Alex Jan v. d. Worp 19.30- 20.00 Prisma Een cultureel programma Eindredaktie Drs. P. J. Huizinga de schoolcommissie aldaar acht- jarige schooljongens grooter zijn en drie en een half pond zwaar- der zijn dan die van twintig jaar geleden. Het rapport zegt

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 2