till I F. Kauffeld kampioen biljarten BOESWARDER SOLISTEN GAVEN TOON AAN OP 'T CONCOURS IN OUDEGA (W.) Olympus-EAVV: zege zonder veel moeite f '11 BURGERLIJKE STAND SNEEK UITSLAGEN EN STANDEN Bridgeclub Sneek begon aan nieuwe ronde H. de Jong Sneek promoveert naar hoofdklasse h. doe> Hoge score Stanfries op Fries kampioenschap mini-tramp valmat Olympus 2: winst op presenteerblad BURGERLIJKE STAND WYMBRITSERADEEL JSTOans nv Singel 11-13 I sneek telefoon 05150-4233 Leiding J.- en M.-stad kiende in „De Fuik" „Kinderachtig zaakje" kost kantine-eigenaar uit Makkum tientje BRIDGEN BILJARTEN Kantongerecht Sneek Scheidsrechter wacht in verkeerde sporthal Leden van de christelijke mu ziekvereniging „Oranje” uit Bolsward gaven zaterdagavond tijdens een solistenconcours in het dorpshuis „Oan ’e Brek” in Oudega (W.) de toon aan. De Bolswarders eisten vijf van de elf eerste prijzen voor zich op. Het concours werd geor ganiseerd door de muziek- en zangfederaties in Wymbritse- radeel in samenwerking met de Kulturele Ried van die ge meente. Ui I I Pagina 4 S NE E K E R NIEUWSBLAD Maandag 4 februari 1974 Margreta Potma M. de Vries 5 2-1, Flexa- Cornelis 15—7 Silvius vierde plaats kloppen, dan kon de Sneker biljarter zou op de loer, want deze had dus. vindt u bij M; een pracht kollektie 13—21, 13—15, vond Hij Groep C 2e klasse: Dms. Miedema Dms. Kerstma Hr. Boot Hr. Cazemier - Kerstma Echtpaar Kooistra Dms. Silvius - de Vries Hr. Brenninkmeijer - Eppinga Echtpaar v. d. Werf Hr. Schaap - Zoethout Echtpaar Looper beslist meeste 138 137 135 127 125 125 120 119 117 111 147 138 129 129 125 120 118 117 114 102 95 88 140 138 133 125 124 118 117 113 110 110 108 106 Echtpaar Matla Dms. Brenninkmeijer - v. d. Poel lid van „Oranje”, dat met één punt minder dan de concertdrummers werd gewaardeerd. Het trio kwam uit in de categorie „zwaar” en de drummers in de afdeling „middelzwaar”. MODELLEN VOOR FAMILIEDRUKWERK H. pr. 160 146 141 140 137 130 119 '109 105 91 86 76 126 114 111 100 99 97 93 91 91 87 84 77 67 62 59 57 54 53 92 85 Het beroep bij de gemeenteraad dat L. vervolgens instelde viel niet posi- v. d. Veen Krook Braak FINALE PARTIJEN Omdat B. Olympus DLAMVJ te e.v. J Snelle leveling vanëref^e prijzen EAW vocht in de derde set sterk te rug. De aanval kwam goed uit de verf, wat resulteerde in een 05 voor- echter hoogste Weide 2 159 4,92, Donderdagavond krijgt de Biljartver eniging „Leeuwen” bezoek van de heer H- van der Veer uit Broeksterwoude, die uitkomit in de ereklasse libre groot biljart en daarom tot de abso lute biljarttop in het Noorden behoort. Hij zal een aantal partijen spelen te gen twee leden van de Friesche Club uilt Leeuwarden, de heren Geurtsen en Andriessen en de heer J. de Rapper van de Biljartvereniging „Leeuwen”. Door dit verlies was EAW in de 2- de set duidelijk aangeslagen. Annie Kooistra kon met haar harde opslag flink wat punten scoren (70). Een time-out van de sympathieke EAW- coach mevrouw Minderam had geen effect. Olympus wist de voorsprong uit te bouwen tot 110. EAW kwam sterk terug. Olympus had veel moeite met het verwerken van de harde op slag van An ja Caro-Koedam en de thuisclub moest de Arnhemse dames toestaan in te lopen tot 138. De Sne- kers gaven de voorsprong desondanks niet meer uit handen en wonnen deze set met 1510. Groep E 4e klasse: Echtpaar Visser Dms. Holkema - Vogelzang Echtpaar v. d. Veer Echtpaar De Jong Hr. Felkers - Klaibeda Dms. Bekema-Cuperus Echtpaar Bunt Dms. De Haan Dms. Makken - Repko Dms. Meyer - Silvius In café-restaurant Leeuwen werd don derdag- en vrijdagavond de finale ge speeld om het districtskampioenschap van Friesland eerste klas libre biljar ten. Rechts op de foto B. Koster van de biljartvereniging "Leeuwen”die als derde eindigde, op de achtergrond H. Zondervan van de Friesche Club uit Leeuwarden, die een tweede plaats voor zich opeiste. (foto Studio Ger Dijs) Olympus II heeft het zaterdag in de C. Kan-hal tegen hekkensluiter VSC uit Groningen niet moeilijk gehad. De wedstrijd begon onder leiding van scheidsrechter Van der Meulen daar de aangewezen scheidsrechter, J. Nij- kamp uit Groningen tevergeefs in de Sneker Sporthal aan de Almastraat, zat te wachten. In de tweede set nam de Groninger de leiding over. Een half uur later kon hij weer huiswaarts keren daar de wedstrijd toen al was beslist. Groep B le klasse: Dms. Bos - Lokkerbol Hr. De Ree - Schaap Echtpaar Beetstra Mevr. Brandsma - hr. Veldman Mevr. Ferwerda - Hr. Posthuma Echtpaar v. d. Berg Mevr. Faber - hr. Steegstra Mevr. Kroon - hr. Silvius Hr. de Rooy - Potma Echtpaar Jedeloo Mevr. Tromp en Zn. Echtpaar Nijburg week, wonende Sikkema 77 j. De jury werd gevormd door de he ren B. Feenstra uit IJlst, direkteur van de Muziekschool voor Sneek en Omstreken en S. Tiemersma uit Leeuwarden. De heer Tiemersma is een kwart eeuw lang dirigent ge weest van „Concordia” uit Gaast- meer. Hij geeft muziekonderwijs aan de muziekschool in de Friese hoofd stad. Vorig jaar bedankte hij mede om gezondheidsredenen voor het dirigentschap van „Concordia” en enkele andere muziekverenigingen. Hij leidt nu nog één korps. Vrijdag werd een gezellige kienavond gehouden in „De Fuik” aan de Oos- terdijk voor de leiders, leidsters, hoofdleiding en bestuur van Jongens- en Meisjesstad in Sneek- Bij het kienen, wederom geleid door de bekende kienmaster Bertus Poiesz, waren leuke prijzen te winnen, welke door verschillende zakenlieden gratis beschikbaar waren gesteld. In de tweede en derde week van juli is er weer een Jongens- en Meisjes stad voor kinderen van 8 tot 12 jaar. heer Kauffeld, die de eerste dag van het toernooi afsloot met een algemeen gemiddelde van 16.66 en een hoogste serie van 72 caramboles. Er werd prima gespeeld, maar vrijdag vielen de prestaties van de deelnemers iets tegen, hetgeen waarschijnlijk te wijten was aan de spanning, die er op zo’n laatste dag heerst. De jury had zaterdagavond geen gemakkelijke taak. De deelnemers leverden kwaliteitswerk af en dat mag ook wel blijken uit de prijzen verdeling. In totaal werden elf eerste prijzen gewonnen en zeven twee de- De concertdrummers A. Ypma en S. Leeverink van „Oranje” uit Bols- ward groeiden tijdens een duet tot grote hoogte. Men beheerste de tech niek perfect, fouten werden praktisch niet gemaakt. De jury beloonde hen dan ook met 93 punten en dit bete kende de hoogste score van de gehe le avond. Zij kregen dan ook de ver- meldling „met lof der jury” en op dit predikaat werd ook aanspraak ge maakt door het trio Conradi, eveneens De dames uit Groningen, die niet be schikten over een coach, moesten in de eerste set al gauw tegen een fikse ach terstand (80) aankijken. Door een zwak moment aan Olympuszijde kon den ze nog 2 puntjes scoren. Olympus besliste de set met 1512. De tweede set vertoonde hetzelfde spelbeeld. Tot 44 ging de strijd gelijk op maar daarna was het wederom het goeddraaiende Sneker team dat een voorsprong nam (84). Ondanks de goede Groninger verdedi ging, was het voor Olympus toch niet moeilijk de aanval, die goed draaide af te ronden. VSC had te veel moei te met de opbouw van de aanval zo dat ’t Olympus niet moeilijk werd ge maakt. De set werd dan ook met 15 4 gewonnen. De Olympus-dames die in de derde set een 51 voorsprong namen, begon nen echter wat paniekerig te spelen, waardoor VSC terug kon kosaen. De dames van Olympus herstelden zich echter in de beslissende set net op tijd, waardoor zij deze set toch met 157 wonnen, hetgeen resulteerde- in een 30 overwinning. nemen tegen EAW uit Arnhem, dames geen revanche konden ne- won ook deze wedstrijd over veel lengte in de ploeg speelde duidelijk beneden haar De 32-jarige A. L-, eigenaar van een recreatiecentrum met een daaraan verbonden kantine te Makkum hoor de vrijdagmorgen een boete van hon derd gulden tegen zich eisen door de substituut officier van justitie, mr. A. M. Djjksma, tijdens de zitting van het kantongerecht. L. had in de kan tine van het bewuste recreatiecen trum gelegenheid tot dansen gegeven zonder dat hjj een vergunning bezat, zoiets is niet toegestaan, zoals in de gemeentelijke politieverordening staat en L. werd in de kraag gevat. De eindstand luidt: 1. F. Kauffeld Leeuwarden 8 match- puniten, 954 caramboles, 121 beurten, algemeen gemiddelde 7,88, hoogste score 72; 2. H. Zondervan Leeuwar den 8 matchpuniten, 935 caramboles, 146 beurten, algemeen gemiddelde 6,40, hoogste score 39; 3. B- Koster „Leeu wen” 6 matchpuniten, 906 carambo les, 144 beurten, algemeen gemiddelde 6,29, hoogste score 44; 4. H. M. de Jong „Leeuwen” 4 matchpuniten, 866 caramboles, 116 beurten, algemeen ge middelde 7,46, hoogste score 42; 5. Tj. de Jong Leeuwarden 2 match puniten, 808 caramboles, 118 beurten, algemeen gemiddelde 6,84, score 44; 6. P. van der matchpunten, 783 caramboles, beurten, algemeen gemiddelde hoogste score 36. Toernooigemiddelde: 5252 caramboles, 804 beurten, algemeen gemiddelde 6,53. Het programma vermeldde aanvanke lijk 24 nummers en dat betekende een 80 deelnemers. Door de griep waren echter een twintigtal muzikanten ge veld en volgens een woordvoerder van de gezamenlijke federaties waren de or ganisatoren daar niet echt rouwig om. Het programma was namelijk erg om vangrijk, men had zaterdagavond bijna vier uren werk om de lijst van deel- mers - ondanks dat er nogal wat ontbraken - af te werken en dat is wel wat lang. Misschien dat men zich in de toekomst op een andere werkwijze gaat bezinnen. Groep D 3e klasse: Dms. Boonstra Dms. Bron - Kleinjan Mevr. Silvius Dms. Koning - de Boer Mevr, en hr. Makken Dms. Schram - Smid Hr. Konig - de Boer Dms. Oranje - Volkers Echtpaar Jansen - Verplanke Dms. Miedema - v. d. Sluis Hr. Speelman - Speelman Hr. Noordmans - partner sche Gerdina Poiesz 20 j- Overleden: Alie Velstra Oosterend; Akke Douwe Joustra; Andries Canrinus 60 j. e.v. Hendrikje Sijbranda; Bouwina van der Leij 77 j.; Evertje van der Brug 79 j. van Blauwhuis; Pier Vis ser 81 j. e.v- Trijntje Faber, van Oos terend; Otto IJntema 40 j.; Sijmen Sikma 61 j. e-v. Kinike Wiersma; Bo te van der Werf 71 j. e.v. Hiltje Hiem- stra; Brenda Kooistra 1 j. van Bols- ward; Rietje Herresma 73 j- e.v. Pieter Otter, van Nijemirdum; Grietje Dijk stra 74 j. van Heerenveen; Jikke Ma ria Knoop 89 j. w-v. Folkert Kase- mier. De dames Lokkerbol-Bos namen in groep B genoegen met een voorsprong van negen punten en in groep E bleek het echtpaar Visser sterk voor de dag te komen. Een voorsprong van twaalf punten op nummer twee, de dames Holkema-Vogelzang, is namelijk niet mis. De dames Steegstra-Zelle zege vierden in groep F. In de groepen A en C is het verschil na deze eerste competitie-avond, althans in de kop groep zeer klein. De volledige uitsla gen luiden: D. pnt. 2e Sneek: Kwartet Groep A Hoofklasse: Hr. Bron - v. d. Ley Dms. Damstra - Vrolijk Hr. Gorter - Ubbink Hr. v. d. Veen - Vis Hr. Kleinjan - v. d. Ley Echtpaar v. d. Zee Hr. Slob - v. d. Steen Dms. Rinignalda - Veldman Hr. v. Bruggen - Lichthart Echtpaar Draisma Hr. Meyer - Silvius Hr. Damstra - Hemmes sprong. Olympus verdedigde nog beter uit waardoor een goede aan val kon worden opgebouwd. Mede door het paniekerige spel van EAW lukte het de Sneker dames de achterstand om te zetten in een voorsprong en uit eindelijk de set met 157 in haar voordeel te beslissen. In café-restaurant Leeuwen in de Parkstraat werd donderdag en vrijdag de finale gespeeld om het districts kampioenschap van Friesland eerste klas libre biljarten. De organisatie van deze finale was in handen van de bij de Koninklijke Nederlandse Bil jart Bond aangesloten Biljartvereniging „Leeuwen”. Tot de zes finalisten be- Omdat B. Koster in de voorlaatste hoorden twee leden van „Leeuwen”, partij vrijdag verloor van H. Zonder van 25-1 t.e.m. 1-2-74 Geboren: Jacobus zv Cornells van der Linden en Gesiena Frederika Bur gers te Woudsend; Lieuwkjen dv Be rend van Netten en Dieuwke Visser man te Gaastmeer; Diena Katharina dv Jacob Bruin en Dirkje van der Walle te Nijland. Gehuwd: geen. Overleden: geen- 23 j. en Elske Osinga 17 j. Getrouwd: Jan Eldering 24 j. en Wijt- Carolina J en eindigde evenals Kauffeld met acht matchpunten. Het algemeen gemiddel de van Kauffeld gaf echter de door slag. Men moest 200 caramboles spe len. van „Leeuwen”, partij vrijdag verloor van H. Zonder- namelijk de heren H. de Jong en B. van, moest de finalepartij tussen Kos- de Kauffeld de beslissing brengen. De persoonlijke prestaties bij het toe stel turnen waren bij de heren een puur Sneker en Ijlster aangelegen heid. Eerste werd Lieuwe Bergstra (Stanfries) 47.60; tweede Heinrich de Visser en derde Thijs Schumacher, bei den van TGP, met een respectievelijk puntentotaal van 42.00 en 40.05. Als vierde eindigde Joop Bakker van Stan fries met 36.55. Bij de dames streek Alma v. d. Veen van Quick Leeu warden met de hoogste eer, terwijl Hilde Achenbach (SSS, Grouw) nu ge noegen moest nemen met een tweede plaats. Tjjdens de zaterdag in de Bergumer Sporthal gehouden Fries kampioen schappen mini-tramp valmat-springen heeft het Ulster Stanfries een paar op merkelijke prestaties weten te leve ren. Bij de jongens werd Stanfries eerste met een puntentotaal van twaalf, daarmee een derde prijs in de wacht slepend. Bij de meisjes won VNK uit Harlingen, bij de dames SSS (Grouw). Stanfries eiste bij de heren opnieuw een eerste plaats voor zich op, daarmee DIO uit Oosterwolde ruim achter zich latend. Groep F 5e klasse: Dms. Steegstra - Zelle Dms. Hofmeester - Prijs Mevr. Potma - hr. Gerlofs Echtpaar v. d. Schouw Mevr. De Jong - hr. Sinnema Dms. Brouwer - Klobbie Echtpaar v. Beek Dms. Silvius - de Vries De Bridgeclub „Sneek” is maandag avond gestart met de eerste ronde in de nieuwe competitie. De bridgelief- hebbers hebben enige weken rust ge had, maar zij zijn nu dus weer be zig. In enkele groepen werd in de nieuwe ronde, reeds een ruime mar ge genomen tussen de koplopers en de daaropvolgenden. Zo bijvoorbeeld in de derde klasse, waar de dames Boonstra-Potma meteen al een voor sprong namen van veertien punten. van 26 januari t.e.m. 1 februari Geboren: Carel zv Charley Hansen en Pietje Jongstra; Ronald Eelco zv Eel- tje Dooper en Hillie Geertruida Maria Vogelsang; Janneke dv Jelle Jelle- ma en Akke de Vries; Ytske Rona dv Sijbren Poortstra en Harriet Eliza beth Tromp, van Britswerd; Johannes Quirijn Robertus zv Theodoras Simon Andringa en Henniie Adema; Hester Marlies dv Jan Boomgaard en Gees- je de Boer; Antje Andrea dv Durk Rink en Klaasje Johanna Ekkelboom, van Leeuwarden; Neno Burhoven zv Hendrik Viëtor en Martina van der Weide, van Itens; Johannes zv Johan de Vries en Jantje Vlasman; Aize zv Jacob Tolsma en Tietje Sikma, van Bols ward; Meine zv Peter Anthonie ten Wolde en Martha Schuurmans; Sandra dv Hijlke Jan Tromp en Nies- kje Plantinga. Ondertrouwd: Paul Frederik de Boer De overige uitslagen zijn: W. en M. de Jong, Oudega (W): 80 pnt. le pr. (middenzwaar); Dick Nooitgedagt, IJlst: 73.5 pnt. 2e pr. (zwaar); Janke Nooitgedagt en Sjoukje Plantinga, IJlst: 80 pnt. le pr. (zwaar); dubbel- kwartet van Nije Moed Oosthem: 86 pnt. le pr. (middenzwaar): W. D. de Boer, Hommerts: 72 pnt. 2e pr. (zwaar); H. de Jonge Sneek: 82.5 pnt. le pr. (zwaar); Kwartet van Concordia, Gaastmeer: 86 pnt. le pr. (zwaar); Kwartet mannenkoor Ons Ge noegen, Heeg: 72 pnt; 2e pr. (licht); T. Tj. Gietema, Bolsward: 86,5 pnt; le pr. (zwaar): Trio Twijnstra, Gauw: 80 pnit. le pr. (licht) Kwartet Burg- graaff, Bolsward 74,6 pnt. 2e pr. (mid denzwaar): S. Hoogeboom, Bolsward: 80,5 pnt. le pr. (zwaar): dubbelkwar- tet van Looft den Heer, Nijland: 74 pnt. 2e pr. (licht): Dubbelkwartet mannenkoor Ons Genoegen, Heeg: 74,5 pnlt. 2e pr. (zwaar) Trio Verbeek Oudega (W): 81,5 pnt. le pr. (zwaar) dubbelkwartet van Lytse Krêft Gauw 71 pnt. 2e pr. (licht). Dit zesde solistenconcours van de Kulturele Ried en de gezamenlijke zang- en muziekfederaties werd geo pend door de heer D. Haanstra uit Hommerts in de hoedanigheid van voorzitter van de federaties. Hij riep de talrijke belangstellenden en deelne mers een welkom toe, waarna vrij vlot tot uitvoering van het programma werd overgegaan. Om ongeveer elf uur men was om zeven uur begon nen kon de heer I. Veldhuis uit Tims, wethouder van Wymbritsera- deel en praeses van de Kulturele Ried, de prijzen uitreiken. Deze prijzen bestonden uit fraai uitgevoerde oorkon des en een juryrapport. Eerste divisie a dames: Orion - DLAMVJ 3—0, R. Orion-SOSDPC 3—2, Olympus ’63-EAVV 30, Vios-Flevo 3- 2, Valbovol-Drachten 3-0, Isala-BQTLC 3—1. Tweede divisie a dames: Sudosa H.- SEC 3—1, Olympus 2-VSC 3—0, APB Durack-Volco 31, Raak SFC 2-Olym- pia 23, Vicofa BRC-Lycurgus 2 2 3, Altemo-Devoc ’70 13. Tweede divisie a heren: CZN-Animo 03, APB Durack-W- H. Levok 30, Verdan-Ormi 03, Alterno-Zwaluwen 13, Don.itas-Lycurgus 2 31. Derde divisie a dames: Be Fair-Sten- tor 30, Set Up-Animo 31, O. N.- Vovero 3—0, Olympia 2-PZH 3—2, DVC 2-Taberna Olhaco 31. Distriktsklasse: Animo 2-DHC 31. AFDELING SNEEK Dames le: Olympus 3-Olympus 4 1 2, Animo 3-Animo 2 uitgest. 2e: Animo 5-Animo 4 20, Set Up 2- Makkum 02. 3e: SMS-SVW 2 0—2, DBS 2-Irnsum 1 0—2, VKH 4-SRS 1—2. Heren le: Animo 4-Animo 3 20, Olympus 1-Vovero 2—1, VKH 2-BEO I— 2. 2e: Animo 6-Animo Wrotters 20. 3e: Vovero 2-Seit Up 2 2—0, DBS 2- VKH 3 21, Sw- Swiitters-DBS 2 02, SRS-Selt Up 2 2—0. Stand eerste divisie a dames: Orion 13—35, Valbovol 13—30, Isala 12—26, 13—24, Flevo 1319, Drachten EAW 12—13, R. Orion 13—13, Vios 13—13, SOSDPC 13—12, BQTLC 13—8. Tweede divisie a dames: Olympia 13- 33, Durack 12—29, Vic. BRC 13—27, Lycurgus 2 13—25, SEC 13—24, Raak- SFC 2 13—24, Olympus 2 13—18, Su dosa H. 1315, Devoc 1214, Altemo 12—8, Volco 13—8, VSC 12—3. Tweede divisie a heren: Doniitas 12 33, Durack 12—26, Ormi 12—26, SEC II21, Animo 1218, Verdan 1216, Lycurgus 2 11—14; Zwaluwen 12—14, Levok 1211, Altemo 129, CZN 12 7. Derde divisie a dames: O.N. 1229, DVC 2 12—28, Olhaco 12—25, Be Fair 1221, Gala Set Up 1220, Lycurgus 3 1116, Animo 1216, Stentor 1216, Vovero 12—11, Olympia 2 11—7, PZH 12—6. H- de Jong met de genoegen moest nemen. Niettemin pro- het kampioenschap in de wacht sle- JTlo\e^de de..heer De Jong naar de pen. Omgekeerd zou Kauffeld de omdat zijn alge- kampioenstitel behalen- Zondervan zat was. De heer echter ook op de loer, want deze had moyenne staan ook slechts één verliespartij. Indien Kauffeld en Koster remise hadden ge speeld, was Zondervan namelijk kam- Reserveman F. Kauffeld van de Frie- Pioen geworden. Kanshebbers genoeg sche Club in Leeuwarden werd win naar van het toernooi, dart in alle op zichten geslaagd is. De heer Kauf- hoofdklasse libre, meen moyenne 7.46 Koster bleef op een van 6.29. Koster, van wie de laatste op de ter en Kauffeld de beslissing brengen, derde plaats eindigde, terwijl de heer Zou Koster er in slagen Kauffeld te Zover kwam het echter niet: Koster fèïd kwam' in° de plaats van'de* heer verloor in 32 beurten van Kauffeld, J. J. Copinï, die verhinderd was- Ook Zondervan won zijn laatste partij de Friesche Club-biljarter promoveert door zijn moyenne van 7.88 naar de hoofdklasse libre (7.00-11.00). In de eerste Mas moet men met een moyen ne van 4.50-7.00 spelen. Na de eerste partijen op donderdag waren er drie kanshebbers, namelijk B. Koster, F- Kauffeld en H. Zondervan. Van dit ■drietal onderscheidde zich vooral de In de eerste set ging de strijd gelijk op tot 33. Hierna was het echter EAW die voortdurend een voorsprong opbouwde. Olympus kwam echter steeds langszij. De Arnhemse dames lieten duidelijk een betere indruk ach ter, een gevolg van ondermeer het zeer slechte blok van Olympus. Daar door kreeg EAW aanvallend volop de gelegenheid te scoren. De Olympusver- dediging had hier echter een afdoend antwoord op en wist een 1113 ach terstand verdiend om te zetten in een 1513 voorsprong wat setwinst bete kende. Olympus, dat het zaterdag op moest heeft er voor gezorgd dat de Arnhemse men voor de thuis geleden nederlaag. Olympus met 30. EAW dat wel beweeglijk was en beschikte, zonder dit echter uit te buiten, kunnen. tief uit, en het beroep bij Gedeputeer de Starten dat L. insitelde zal ook niet het gewenste resultaat hebben, want die hebben in dergelijke zaken geen stem in ’t kapittel. Mr H. H. J. v. Bot tenburg, de verdediger van L., het een „Mnderachtig zaakje”, bracht naar voren dat de dansvergun- niing de voorgaande jaren wel was afgegeven en dat een delegatie vaste kampeerders inmiddels naar de bur gemeester was gestapt, met als resul taat dat de vergunning ook dliit jaar alsnog zal worden afgegeven. Mr. P. S. Bakker vonniste daarop 10,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 4