I SIERADEN VAN GOLD i ALLES HORLOGERIE SCHURER FOTO/FILM Foto en If ADI Afilmtips Radio-programma over tuinwerkzaamheden Kan de kerk opdonderen? wij hebben een eksklusieve kol lek tie INGEZONDEN geboortekaartjes keuze uit meer dan 100 modellen voor familiedrukwerk; handelsdrukwerk; kortom op drukwerkgebied wordt u geleverd door: h. doevendans b.v. singel 11-17, sneek, tel. 05150-4233 Oosterdijk 79 - Telefoon 05150-4990 NIEUWE AANWINSTEN OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK SNEEK U LI 1 vno' u 9etekencl MB ft Pagina 6 S N E E K E R NIEUWSBLAD Maandag 4 februari 1974 r dus ken evenals voorgaande jaren. L. in UIT DE HISTORIE VAN DE WOUDVAART (VI) BUITENLANDSE ROMANS J. Kessel: Le lion. FRIESE ROMANS A. A. van der Werf: By it lemieren; prot. ehr. streekroman. si- nog VARIA H. Achterhuis: De uitgestelde revolu tie, visie op het ontwikkelingsvraag- J. Voerman: meisjesroman; boord, Vian: F. in A. ro- van de nog bestaande Rechts daarvan ziet men dak van de voormalige St. niet terug, meisjesroman; Beestenrapers, novelle; Marsbataljon, oorlogsverhaal; detective; detective; of De Gezicht op de ommuurde stad Sneek, gezien vanuit de Woudvaart, naar een schilderij op paneel, vervaardigd tussen 1613 en 1682. Foto R.O.B. Eigend. H.H. Lijk halfstok, Spaanse Pepers, Schaduw... waarom? Laat kinderen spelen en niet poseren. Na een paar proefopnamen zijn ze echt zoals ze zijn. Film niet alleen de familie en in de vakantie. Er zijn nog zoveel andere boeiende onder werpen. De natuur bijvoorbeeld is een veelzijdige 4, film-,,ster”. Dia maken van een foto? ‘t Is niet goedkoop, maar het kan. Vraag t maar aan uw fotohandelaar. Kunt u een waardevoller geschenk bedenken dan Iets van echt Goud? En... een waardevol geschenk hoeft niet duur t« zijnl Onze kollektie bewijst datl geven stukje toch uiterst charmant en van grote topografische waarde. Wij kunnen het tamelijk scherp dateren bo vendien want de Hoogendster Water poort staat er reeds op, die in het jaar 1613 werd gebouwd. Het moet echter vóór het jaar 1682 zjjn geschil derd. want toen werd de Westbouw voor de St. Maartenskerk weggebroken en door de huidige voorbouw vervan gen. meisjesroman; J. A. Schasz: Reizen door het Aapenland; C. Schouwenaars Antichambre; C. D. Simak: ming Nirwana, M. Sjöwall terie op Mallorca, detective; W. -Preambule, manuscript gevonden, verhalen; Zolang de stad Sneek nog serieus was met haar Stadsvesten kon niet worden toegestaan dat aan de overkant van de stadsgrachten huizen, molens, schu ren of bomen stonden waarin of waar achter de vijand zich zou kunnen ver schuilen of verschansen. Er werd dus streng 'toegezien op een onbelemmerd „schootsveld”. Wel was het toege- staan de hoge bastions en wallen te benutten voor het plaatsen van wind molens tot het malen van rogge, tar we en andere noodzakelijke voedings middelen- Lijst van boeken, die onlangs zijn aangeschaft. Verschijnt gemiddeld lx per maand. Door deze lijsten te bewa ren krijgt u een aangroeiend over zicht van ons nieuwe boekenbezit. Het bestuur van de afdeling Sneek, wil een ieder, die geïnteresseerd is in bloemen, planten, tuinen en alles wat daar nauw mee samenhangt, wijzen op het radioprogramma van de KRO op dinsdag- en vrijdagmorgen. Dins dag - morgen - zal er gesproken wor den over tuin werkzaamheden. Nu het voorjaar weer in aantocht is, en velen weer verlangen aan de slag te gaan, kan deze causerie zeker een steentje bijdragen, om het enthousiasme nog stuk; L. J. van Apeldoorn: Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht; A. Auer: Autonome moraal en christelijk geloof; Beschermde mo numenten en de Rijksdienst voor de monumentenzorg; G. J. A. Bomans: Trappistenleven; H. Bouwmeester: Schaakjaarboek 1973; J. M. van Bra bant: Een kwarteeuw socialistische economie in O.-Europa; C. Bruijn: Ne derlandse sagen; F. J. L. Buytendijk e.a.: De onbevangenheid, in omgang, rebelse, detèctiveverhaalidem: De dodelijke Donau, detectiveverhaal; M. Miller: Muren hebben ogen; psych, detectiveverhaal; E. O’Brien: Een hei dens oord; sociale roman; J. O’Hara: De Lockwood dynestie, familieroman A. Oosterbroek-Dutschun: Hendrikje, streekroman; J. Quartermain: Aande len in de dood; detectiveroman; K. Royce: De spin sluipt in, thriller; T. K. Ryan: Jippie, dl. 1, stripverhaal L. Saris: Mijn levenons leven, Ofschoon dit paneeltje niet die hoge kunstwaarde bezit als het magistrale gezicht op de stad Sneek door Abra ham Beerstraten, het pronkstuk van ons stadhuis, is het hiernaast weerge- w 1 dooi CORK i NR 17 de Franse tijd duren dat iedere stad haar eigen belastingen hief, onder meer op alle koopwaar welke de stadspoorten moest passeren- Nadat de Spanjaarden voorgoed Friesland hadden verlaten ging men ook te Sneek de hand wat lichten met deze drukkende verbodsbepalin gen en stond stilzwijgend de bouw toe van allerhande opstallen, ook buiten de stadsgrachten, indien deze de ne ring en tering van de stad maar ten goede kwamen. Zodoende vestigden zich aan de invalspunten van de stad, op de hoek van de stadsgrach ten met de Oudvaart, Zomerrak, Woudvaart, Geeuw en Zwette, steeds meer ondernemers die een windmo len in bedrijf hielden. Sommige wa ren houtzaagmolens, andere oliemo lens terwijl er daarnaast bovendien steenbakkerijen, trichelwerken, kalk branderijen en pottenbakkerijen ont stonden. geld, uit het leven van een autocou reur en handelaar; K. Hulsbos: In de polder; G. L. Jackson: Bloed en tra nen, aantekeningen van een Black Panther; K. Ketting e.a.: Snoekbaars- vissen; J. P. Klautz: Op weg naar een nieuwe wereld; J. M. G. Kleinpen ning: Brazilië; D. Klip e.a. VWO en daarnastudiegids voorber. weten schappelijk onderwijs; J. A. M. Kra mer e.a.: Tips voor toerzeilers; J. Kruithof: De bewoonde wereld; K. Kwiet: Van jodenhoed tot gele ster; discriminatie van joden buiten Euro pa; M. Meijer e.a.: Gerard Reve, le vensbeschrijving; Het militair-indus- trieel kompleks in Nederland; A. S. Neill: De groene wolk; J. K. Nyere- re: Het boekje van Nyerere; W. Oltmans: Grenzen aan de groei; H. van Onok e.a.: Praktisch vissen woord en beeld; L. Polak e.a.: Smal- boek voor de slanke lijn; G. Pranger: CarevanrevuePythagoras-festival P. de Raedt: Het leven en werk van F. Lehar; D. Robertson: De woeste zee, logboek van een schipbreuk; M. van Rijsdijk: Twaalf ambachten, der tien ongelukken; 30 beroepen; G. A. Sanders: Energie op leven en dood; J. R. Schilmeijer: Nederland in de Gouden Eeuw; B. Schücking: Wij ma ken onze kinderen ziek, een boek voor jonge ouders; O. E. Schüddekopf: Facisme; N. Sentilhes: Dat moet je weten over seks!; R. Stenhuis: Konij nen; A. Stol: Golda Meir; J. J. M. Veltman: Scripties, handleiding voor vervaardiging; A. B. Wigman: Bui ten. land, familieroman; D. H. Lawrence: Het lieveheersbeestje De laatste lach, verhalen; E. Mardö: Kruistocht van de haat; R. Meade: De roekeloze groter te maken. Tufaliefhebbers, laat deze kans niet voorbij gaan. Luister dus naar het programma van de KRO „Moeders wil is wet” van 8.45- 9.40 uur. Veel succes met de werk zaamheden De tuinkeuringen zullen weer plaats vinden in enkele stadswij- Door een gelukkig toeval kwamen wij enige jaren geleden door een Leeuwar der antiquair in het bezit van een beschilderd paneel, dat, zoals wij ont dekten, een gezicht op Sneek moest voorstellen, gezien vanuit de monding van de Woudvaart! Op de voorgrond dus de Woudvaart, met op de hoek van de stadsgracht een houten stan- daardmolen met schuur en molenaars woning. Thans bevindt zich hier „Wil lem syn brugge” en men kan opmer ken dat de Woudvaart hier voorheen heel wat breder was dan thans! Aan de overzijde van de huidige Prinsen gracht ziet men de Sneker stadsmuur in volle glorie uit het water rijzen. De uitspringende, half-ronde en gekan telde toren bewaakt de doorgang van de Kleine Palen naar Singel, Hoogend en Grootzand terwijl men uiterst links n°g n?t de beide torentjes kan zien Waterpoort- het hoge -Anithonis- kapel aan de Oude Koemarkt. Boven alles uit rijst evenwel de aloude St, Maartenskerk, toen nog in het bezit van haar Westbouw met beide zadel- daktorens- Op de voorgrond tenslotte twee schuitjes met visserlieden. Bestem- science-fictionroman e.a.: De brandweerauto die verdween; R. Smythe: Linke Loet je, dl. 1, stripverhaal; J. Vantorre: De Kavijaks; H. Voerman: Portret van een moeder, meisjesroman; W. Vening: Turf aan boord, streekro man, zeeverhaal; B. Vian: Ik zal spuwen op jullie graf, psych, detecti ve; A. Weale: Hoop op de toekomst, meisjesroman; J. Wilson: Moord in het paradijs, detectiveverhaal. Deze ontwikkeling zette in tegen het einde van de 16de eeuw maar bereik te haar grootste omvang eerst tegen het einde van de 18de eeuw. Aanvan kelijk kende men slechts houten stand- daardmolens, welke in de loop van de 18de eeuw allengs werden vervangen door de veel praktischer Zaanse mo lens met hun afzonderlijk draaibare kap, de zogenaamde bovenkruiers. Er werden vanuit de Zaan ook wel afleg gertjes naar Sneek verkocht, die het hier nog heel goed deden. In verre weg de meeste gevallen eindigden al deze molens hun bestaan door brand hetzij door blikseminslag, hetzij door het losschieten van de vang bij felle storm. opvoeding en geloof; W. M. Cruicks- hank: Buitenbeentjes; Z. F. Dienes: Wij bouwen wiskunde; F. L. M. Do- ny: Antiek; Dynamiek en participa tie; Ed Hoornik: Fotografische mate rialen en biografische gegevens; L. Flint: Stemmen, ervaringen over spi ritistische bijeenkomsten; H. Frey- tag: Fotograferen met filters; A. Gel- derblom Gekkenwerk; beschrijving van een verblijf in 3 psych, inr.; A. Hammer e.a.: Vademecum van de natuurkunde; Th. A. Harris: Ik ben o.k. jij bent o.k.; W. A. ’t Hart: Wordt er met u gespeeld... of speelt u zelf mee?, filosofie over de ontwik kelingen in de maatschappij; H. von Hen tig: Hervorming van de school; T. Hildebrand: Het gaat niet om ROMANS K. Abma: De hond was executeur, detective; W. E. Barret: Het mees terwerk, roman; B. Brunet: In de lij nen van haar hand, damesroman; C. Bruijn: De triomf van Roel de Knoet, psych, streekroman; J. T. Caldwell: Het verbond van de haat, dl. 1, dok tersroman; idem: Lucas, de heel meester, bijbelse roman; R. Capel: Barbie als mevrouw Jaspers, meis jesroman; A. M. C. Christie: Wie ad verteert een moord, detective; A. De- medts: De Belgische republiek, his torische roman; S. Ebel: Liefde aan de Middellandse Zee, meisjesroman; Ph. J. Farmer: Het verboden rijk; H. M. Fast: De huursoldaat, histori sche roman; R. Goscinny: Lucky Lu- De laatste grote Sneker inspanning, de stadsvesten op modem peil te brengen viel in de twintiger jaren van de 16de eeuw. Sneek kreeg toen voor het eerst werkelijke ntadsmuren met talrijke waltorens, maar een halve eeuw later golden al deze kostbare voorzieningen al weer voor verouderd en zouden niet bestand zijn geweest te gen het Spaanse geschut. Men liet de muren met toebehoren rustig in ver val raken, brak de resten tenslotte tot aan de waterspiegel af en stelde zich tevreden met de resterende vol werken. De twee land- en vier waterpoorten Met men echter in hun wezen opdat men dieven en moordenaars des nachts buiten kon sluiten en ook de sttedelijke tolgaarders het wat gemakkelijker kregen om de komende en gaande passant het verschuldigde bedrag af te vragen. Want het zou nog tot na Een kort antwoord mijnerzijds op de twee reakties, geschreven door respec tievelijk mevrouw De Haas-Bijlsma, lid jeugdraad, en de heer Hijnberg, ouderling der Nederlands Hervormde kerk te Ijlst. Eerstgenoemde kondigt baar epistel aan met: Kinderachtig. Zij vindt, als ik een mede-kerkganger iets te zeggen heb en dat via de krant doe kinderachtig. Nou me vrouw dat is dan wederkerig, na le zing van uw stukje gebruik ik graag hetzelfde, door u gekozen opschrift daarvoor. De ouderling blaast eerst de loftrom pet over de bijdetijdse kerkeraad enz. enz. Alleen één valt daar niet onder en dat is nu juist mijn persoon. Dan komt hij met zoetgevooisde bewoordin gen ,wat tenslotte eindigt in bed-praat. Hij zelf taalrijk, springt dan over op de taalarmoede, waardoor een Friese- en een Nederlandse taal drei gen verloren te gaan, waaraan mijn persoon dan ook debet is. De ouder ling vervolgt dat de rotzooi uit de kerk moet. Mijn vraag: Wie is rot zooi? Tenslotte heb ik verkeerd ge daan met in de krant te schrijven, dit had in besloten kring moeten be handeld worden. Ik zal er wel te on nozel voor zijn om dat laatste te be grijpen, maar jeugd- en kerkeraad beide hebben toch hun goedkeuring ge geven aan de betiteling van de „preek” en wat goed is dat mag toch in de publiciteit? Twee gedachten schoten door mijn hoofd na lezing van des ouderlings verwees. Als eerste: de geleerdheid brengt hem tot razer nij (stadhouder Festus-Paulus) en als tweede: zijn geschrift slaat als een tang op een varken. Maar u en de mevrouw zijn beiden, volgens medede lingen, verrijkt en gesticht de kerk uitgekomen, dus houen zo! Ulst, C. Frankena. De stad Sneek heeft zich gedurende verscheidene eeuwen ter dege inge spannen haar ingezetenen zo goed mo- geljjk te beschermen tegen roversge- spuis zowel als complete legerbenden, hetzij Friese, hetzjj Hollandse, Gel derse, Duitse of Spaanse. Over het al gemeen is Sneek er wel aardig in ge slaagd ongenode gasten buiten de poor ten te houden maar nadat het Spaanse gevaar, in de vorm van even vakbe kwame als gevreesde figuren als Al va, Verdugo en Caspar di Robles voorgoed geweken scheen zag men er te Sneek geen heil meer in vesting werken aan te leggen welke tegen het steeds sterker wordende geschut opge wassen waren en betaalde men liever bij in de kosten van de wél gemo derniseerde wallen en bastions van Staveren, Leeuwarden, Dokkum bene vens de schansen op de grenzen met Groningen, Drente en Overijssel- Voor het laatst hebben deze werken nog hun bestaansrecht bewezen tijdens de oorlogen met bisschep Bernard van Galen, alias Bommerberend, in de kri tieke jaren 1672 en 1673, maar tegen de Franne Sansculaten heeft men het maar niet eens meer beproefd, tegen weer te bieden, gelijk ook de Duff s’ s in 1940 zonder noemenswaarde tegenstand ons gewest konden binnen wandelen. Om ze er weer uit te krij gen was daarentegen heel wat moei- lijker ke, stripverhaal; J. Graton: Gevecht voor een motor; stripverhaal; idem: Olie op de renbaan, stripverhaal idem: Het spook van de „24 uur”, stripverhaal; H. de Groot-Canté: May keert niet terug, meisjesroman; W. Hamilton: Beestenrapers, novelle; S. Hassel: Havank: idem: idem: stalen bruiloft, detective; idem: Mys- Hermans: I een kliniek Holden: Monddood; psychologische man; R. Hunter: De wet van Joe Si lent, wild-westverhaal; idem: Joe Si lent lacht het laatst, wild-westver haal; K. Lannoy: Het geslacht Trig- Wat een verschil met de huidige tuaitie! En toch kunnen we deze aardig goed thuisbrengen. Men mocht willen dat Sneek er nu nóg zo rustiek uitzag, met al die waterpartijen vlak voor de stadsvesten, de hele stads muur nog intact, een juweel van een kerk, ja zelfs nog twee meer want behalve de St. Anthoniuskapel kan men op hert paneel nog juist ook het dak met het torentje zien van de voorma lige Kruisheren- of Kleine Kerk, waar naar de Kleine Kerkstraat is ver noemd. Een 17de eeuwse prentbrief kaart van de Woudvaart wie had ooit gedacht dat die nog bestond? Maar lang zou het daar zo rustig niet meer blijven! H.H.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 6