Brugwachter De Jong: se knalden hjirre soms rjucht op de peallen... Gaasterland verkoopt boom kwekerij nabij Oudemirdum aan Waghenbrugghe Sneek lil IJLST en SNEKER^KQERIER NIEUWE PRIJS RUIM 17 MILLE HOGER EXCURSIE EN „KOFJEJOUN" ZIJN DE JAARLIJKSE HOOGTEPUNTEN de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van Van der Goot (CDA) hekelt concurrentie positie van de sociale werkplaatsen gm—o TWMW SNEKER SCHOLIEREN SPELEN GEMEENTERAAD NA IN HET STADHUIS Het Smelter Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN m WSNEEKER NIEUWSBLAD tn_ BENOEMD van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD «n de 1 was ZANDBAKKEN STUITTEN OP PROBLEMEN IN IJLST vooral A (Vervolg op pagina 11) gebeurd en de prijs werd vastgesteld op 22.300, b.g.g. Goot (CDA) (Vervolg op pagina 11) Verschijnt: maandags en donderdags dat, maar die keren ging kwamen de dreunen door de verhoogde snelheid hoorlijk hard aan. dat het fout mede - be weid *s avonds in een eethuis beslo ten met een „waerm miel”. DONDERDAG 7 FEBRUARI 1974 129ste JAARGANG No. 11 O. van der GOOT (CDA) bittere pil f SNEEKER NIEUWSBLAD „Stichting voor Dienstverlening Drente is be- stadgenoot, de duizend gulden kapot is gevaren, want het vaste bruggetje in de Geeuwkade heeft namelijk ook een klap gehad van een uit het roer lopende, lege zandbak, die moest wachten totdat een volle bak, die uit tegenovergestelde richting naderde, de brug was gepas seerd. Die schatting van 20.000, komt overigens geheel voor rekening van de brugwachter. Een woordvoer der van Grebe B.V. zei ons desge vraagd dat het allemaal nog wel wat mee valt „en dat er misschien meer (Vervólg op pagina 11) I Tot direkteur van de Maatschappelijke „Hondsrug Noord” in noemd onze vroegere heer mr. Wiebe J. Nauta. Eén en ander viel in bijzonder goe de aarde- Na de eerste trip men het er al over eens dat een her haling zeker op zijn plaats zou zijn. De echtgenotes werden echter thuis gelaten en om die op dit punt niet helemaal in de kou te laten staan, werd de eerste keer tijdens de war me hap tot besluit van de excursie- dag besloten twee weken later een „kofjejoun” te houden, waarbij de dames aanwezig zouden zijn. Aldus geschiedde en het is een groot suc ces geworden- Brugwachter De Jong weet les van. „Se knalden hjirre De heer O. van der C./ (“Aj haalde dinsdagavond de concurrentie positie van de sociale werkplaatsen over de hekel. Hij deed dit naar aan leiding van de begroting 1974 van de »De Bolleploech«: een groep gezellige «veefokkers» die al twintig jaar bijelkaar komt! Het zandtransport is in oktober van het vorig jaar begonnen. Er werden vier bakken ingezet met een laadver mogen van circa 400 ton per stuk. Het transport tot aan Ijlst verliep in de regel meestal zonder noemenswaar- dige moeilijkheden, maar in het stede ke begon het „gedonder”. De kolk bij de brug is niet al te groot, terwijl de bakken door hun geringe snelheid niet UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs zo goed bestuurbaar waren. De schip pers van de sleepboten deden hun ui terste best de brug zonder kleerscheu ren te „nemen”, maar het pakte ver schillende keren geheel anders uit. dliept in één der veemarktcafé’s. Ze hadden een gemeenschappelijke inte resse: het veefokken- Hierover wer den diepgaande gesprekken gevoerd, de fokkerij stond in die dagen „tige” ïn de belangstelling, terwijl de K.I. in opkomst was. De „vrienden” wilden hun kennis op dit gebied gaarne uit breiden en besloten een excursie te ma ken naar verschillende veefokkerijen en K.I.-stations. Het uitstapje droeg een zuiver Informatief karakter en De „kofjejounen” worden om beurten bij de verschillende leden van de „Winterploeg” thuis gehouden. Het zijn gezellige ontmoetingen, die geheel volgens een schema worden afgewerkt. De gastheer spreekt een kont woord van welkom, waarna de heer Romke Steensma het gezelschap vertelt van de ervaringen van de „winterploeg” op gedaan tijdens de excursie. Vervolgens brengt mevrouw L. Huitema-Pier- sma (Nijland) verslag uit van de vo rige „kofjejoun” en die uiteenzettin gen zijn best de moeite waard te wor den aangehoord, want ze stelt altijd hét hele stuk op rijm. De heer Sam- plonius komt dan ook nog aan het woord, waarna de „Winterploeg” zich naar de stal van de gastheer begeeft teneinde diens veestapel in ogen schouw te nemen, de vrouwen volgen schoorvoetend. Hiermee is dan eigen lijk het „officiële” gedeelte afgeslo ten, waarna de avond verder in een gezellig samenzijn waarbij men zich wel eens aan een spelletje waagt of een film bekijkt wordt doorge bracht. De transporten trokken en trekken nog steeds nieuwsgierige en op sensatie beluste Ulsters naar de brug. Na een paar maanden was duidelijk dat het zo niet langer door kon gaan. Er moesten maatregelen worden geno men, want de schade was al aardig opgelopen. Brugwachter De Jong schat dat er zeker voor een twintig De gemeente Sneek gaat aan scholie ren de kans geven inzicht te krijgen in de raadsvergaderingen. Daarvoor is in het kader van de gemeentelijke voorlichting een soort „standaard raadsvergadering” samengesteld, waarin zoveel mogelijk kanten van het werk van de raadsleden aan de orde komen. Die raadsvergaderingen kunnen Sneker scholieren in het stad huis na spelen onder voorzitterschap van de burgemeester of één der wet houders. De firma Grebe BV, een aannemings- en handelsmaatschappQ uit Sneek, denkt over een week of zes klaar te zjjn met de aanvoer van het zand, nodig voor het opspuiten van het uitbreidingsplan Tinga-Duinterpen in Sneek. De hiervoor benodigde 92.000 kubieke meter zand wordt met bakken aangevoerd. Het wordt gewonnen in de Fluessen nabij de Galamadammen en door middel van zandbakken die worden getrokken door een sleepboot naar Sneek verscheept. Op het traject via het Hegermeer, de Wymerts en de Geeuw ont moet men een behoorlijk obstakel in de vorm van de brug in Ijlst. Het vaar water is hier niet zo ruim, terwijl de grootste bakken zeker veertig meter lang zijn. Men heeft moeite met de draai. Aanvankelijk liepen de manoeuvres dan ook wel eens verkeerd af- „It gyng somtiden raer”, om met de woorden van de brugwachter, de heer Meinte de Jong te spreken. werkplaats Zuid West Friesland te Koudum welke de raad was voorge schoteld als een ingekomen stuk. De CDA-er was van mening dat er aan dergelijke „gemeenschappelijke rege lingen” in de toekomst meer aandacht moet worden besteed omdat de uitga ven van deze regelingen de laatste tijd nogal wat omhoog gaan. Hij merkte op dat ze daarnaast aan „concurren tievervalsing” doen. De sociale werk plaats in Koudum verkoopt volgens hem vloerbedekking en meubelen te gen zulke lage prijzen, dat de mid denstand er niet tegen kan concurre ren, terwijl de werkplaats wordt ge subsidieerd met rijksgeld. „Dat vind ik een bittere pil voor de middenstan ders als ze zien waar hun geld heen gaat en hun de das om doet,” aldus de heer Van der Goot. Van „Waghen brugghe” in Sneek wist hij te vertel len dat dit instituut ook wel jachtha- De enige die de aantekening wenste te hebben tegengestemd was de socialist G. Overdiep, die zich had verwon derd dat het college met een voorstel van 22.300,bij de raad was geko men, nadat b. en w. de vorige maal een verkoopprijs van vijf mille hadden verdedigd. De heer Overdiep bleef zich tegen de transaktie verzetten, omdat hij eerst het taxatierapport wil de inzien, maar daar kon burge meester H. L. Sixma baron van Heem stra hem niet aan helpen. De heer L. Timmerman verklaarde namens de CDA het eveneens jammer te vinden dat er geen rapport van de taxateurs voor handen was, maar zjjn fraktie kon zich nu toch wel verenigen met de nieuwe prijs. Niet voor 5000,maar voor 22.300,zal Gaasterland de gemeentelijke boomkwekerij nabij Oudemirdum verkopen aan ’t werkvoorzieningschap „Wa ghenbrugghe” uit Sneek. De raad ging dinsdagavond zonder hoofdelijke stem ming met deze verkoop akkoord, nadat men zich hier in een vorige verga dering fel tegen had verzet, aangezien men de prijs te laag vond. Bovendien was het verschil in de geschatte bedragen van de door Gaasterland en Wa ghenbrugghe aangetrokken taxateurs nogal groot. De raad heeft daarna een in formatief gesprek gehad met het bestuur van ’t werkvoorzieningsschan. waar in werd afgesproken dat de kwekerij opnieuw zou worden getaxeerd. Dit is Vooraf krijgen de „adspirant-raadsle- den” de vergaderstukken voorzien van een toelichting. De in dat stadium uit de scholieren aangewezen „wethou ders” hebben tot taak de verschillen de voorstellen, geholpen door de voor zitter, te verdedigen. De raadsleden dienen tijdens de vergadering al dan niet kritiek te uiten op de ter tafel gebrachte zaken. Voor deze „raads vergaderingen” zijn reeds afspraken gemaakt met de school voor Christe lijk Lager Handels- en Nijverheids On derwijs aan het Kaatsland en de R. JSipkens Mavo aan de Koningin Wilhelminastraat. De eerste verga dering zal vrijdag 15 februari worden gehouden. De leerlingen van de Chris telijke L.H.M.O. zullen dan als „raads leden” optreden. De vergaderingen zijn, in tegenstelling tt de echte bij eenkomsten, niet openbaar. De gebroeders Knol ontvingen gistermorgen op hun boerderjj in Hartwerd hun bedrijf wordt wel het Mekka van de Friese veefokkerij genoemd een achttal „vakbroeders” uit Wymbritseradeel, die zich op de hoogte stelden van de gang van zaken in deze omvangrijke en bekende fokkerij. Op zichzelf niets bjjzonders natuurlijk, zoiets komt wel meer voor. Het „njjsgjirrige” van dit bezoek is echter het feit dat de groep in deze samenstelling al twintig jaar lang één maal per jaar op excursie gaat. Gisteren maakte men voor de twin tigste maal een uitstapje en dit „jubileum” moet ’s avonds natuurlijk op ge paste wijze worden gevierd met een etentje en een „kofjejoun”. De groep gaat onder de naam „Win terploeg” door het leven, maar de echtgenotes van de acht „gezworen kameraden” noemen het stel wel eens gekscherend „de bolleploech”. Het is allemaal ontstaan op de veemarkt in Sneek. De heren Anne Steensma (Of- fingawier), Klaas Samplonius (Smalle- brug), Sjoerd Bootsma (Oppenhuizen), Hans Bootsma (Goënga), Klaas Krik- ke (Offingawier), Romke Steensma (Sneek), Tjerk Douma (Goënga) en Albert Huitema (Nijland) troffen el kaar daar geregeld, er ontstond een band van vriendschap, die werd uitge- De excursies worden immer per auto gemaakt- In al die jaren heeft men nog nooit pech gehad, zo weet de heer Anne Steensma die door de ploeg als organisator vooruit wordt geschoven zich te herinneren. Het uitstapje van 18 januari 1963 staat nog in zijn geheugen gegrift. Het was in de strenge winter, een dag voor de elfstedentocht per schaats- De excur sie moest koste wat kost doorgaan, dat wilde de traditie zo. Men had nog nooit een keer overgeslagen, vandaar. De wegen waren bijkant onbegaan baar, de sneeuw lag meters hoog en de sneeuwschoppen moesten dan ook verschillende keren uit de koffer wor den gehaald. Ze zijn er gekomen maar vraag niet hoe! Om het goede geheu gen van de heer Steensma te onder strepen: „Edtih Piaf wie jouns op *e televisie, ik wit it noch bést”. er al- soms rjucht op de peallen. Ik haw it in pear kear hawn dat ik myn hokje ütflein bin om’t ik tocht dat se it ynelkoar ramme soenen”. De bak ken belandden namelijk regelmatig met de boeg op het remmingswerk dat het brugwachtershokje tegen „in dringers” moet beschermen. Gela den met een vierhonderd ton zand drukte dat behoorlijk door, vooral wanneer de sleepboot op het laat ste ogenblik volle kracht vooruit sloeg, teneinde te trachten de „kop” alsnog voor de palen langs te trek ken. Slechts een enkele keer lukte W? „tg

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1