Vooropleiding o m. één uur kweekschool In Sneek ging in 1973 voor ruim een ton in vlammen op K. Koster gaat met pensioen de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van PRINS CLAUS OPENT EANDUSTRIE SNEEK IJLST SNEJKERj^KQERIER 'HARMONIE' VANAVOND OP HILVERSUM 2 RADIO „Op niets rekenen" IS1 Nieuwe secretaris Sneek X, i De heer A. Pruiksma, chef van de afdeling interne zaken van de gemeentesecretarie is aan staande zaterdag vijfentwintig jaar in dienst van de gemeente Sneek. Dit jubileum valt vrij wel samen met zijn zilveren huwelijksfeest, dat een dag eerder gevierd kan worden. en de In Sneek is vorig jaar voor ruim één ton, f 124.100 om precies te zijn, in vlammen op gegaan. Dit is bijna vijf ton minder dan het jaar daarvoor. Hrt S.«k« Nieuw,blad is een geeombi.ee.de uitgwe n. NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD burgemeester en secretarie Sneker A. Pruiksma na monsternemer kwart eeuw ambtenaar op secretarie (Vervolg op pagina 11). het van in want het (Vervolg op pagina 11). de beide van de Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 14 FEBRUARI 1974 129ste JAARGANG No. 13 kraag grijpen, die vlot bekende de pyromaan, die de brand in oude ge- UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 18.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN m Den Haag had interesse voor Liuwe Daem” in Gaastmeer ’":ne door de levering van water zuiveringsinstallaties. De jubilaris komt uit een groot gezin. Zijn vader, eertijds slager te Kollum, wilde de toekomst van zjjn zoon ver zekerd zien en toen de heer Pruik sma op veertienjarige leeftijd het Mu- lo-diploma behaalde wachtte hem de Dokkumer kweekschool. Hij heeft er ongeveer een uur op gezeten, want toen de directeur hem vroeg voor de administratie naam en geboorteda tum op te geven bleek hij drie dagen te jong. In het kader van de provinciale uit zendingen in verband met het jubi leumjaar is de christelijke muziek vereniging „Harmonie” in Sneek ver zocht een programma in te studeren voor een uitzending voor de radio. Die uitzending is vanavond van zes uur tot half zeven voor de NCRV-ra- dio (Hilversum 2) te beluisteren. Ook diverse koren verlenen hun medewer king aan deze radio-uitzending. van wegens het de pensioengerechtigde 1 juli a.s. De brandschade per inwoner bedroeg volgens de cijfers van C- 1. vorig jaar 4,46- Dl. 2_‘_ f SNEEKER NIEUWSBLAD de vlammen te lijf te gaan. In 26 ge vallen richtte het vuur geen schade aan. „Kijk, als er een onbewoonbaar verklaarde woning afbrandt, zeg ik dait de schade nul is,” aldus de heer Slob. De werkzaamheden rond het bezinkingsbasin nabij de Geeuw in het kader van iovlwaterzuiveringsinstallatie in Sneek ondervinden de laatste maanden enige vertraging. Door de aanhoudende regen van de laatste tijd is het Groningse aannemingsbedrijf Dijkstra, die een en ander uitvoert, enigszins op het schema achtergeraakt. Men spreekt dan ook het vermoeden uit dat de „final touch" pas tegen het eind van september dan wel in het begin van oktober plaats zal vinden, Vorig jaar augustus startte men met dit projekt. Pruliksma zag de noodzaak van die combinatie niet duidelijk zitten en sol liciteerde vervolgens in Kloosterburen en bij de toenmalige secretarie van Murmerwoude. Overal gold de zelfde eis: van harte welkom, maar eerst de arbeidsdienst in. Overigens werden de spuitgasten begin vorig jaar verscheidene ma len gealarmeerd voor een brand in een oude, leegstaande woning. Zowel bij de brandweer als bij de politie begon het vermoeden te rijzen dat in vele van deze gevallen wel eens sprake kon zijn van brandstichting. Ongeveer twee maanden geleden bleek dit vermoeden bewaarheid, want de gemeentepolitie kon toen een inwoner van Leeuwarden in de Na dit kortstondige bezoek aan de kweekschool viel de keus op de HBS te Leeuwarden. Toen de heer Pruik sma in 1942 het einddiploma 5-jarige de keus. Het zou uiteindelijk de amb tenarij worden, maar dat er nog heel wat gebeuren moest voor het zover was wist hij toen nog niet. Een eer ste sollicitatiegesprek op het gemeen tehuis van Kollum leek hoopgevend. Er was plaats, maar dan moest de jonge HBS-er zich eerst wel aanmel den voor de, in de oorlogsjaren niet di rect geliefde, arbeidsdienst. De heer bezwaar van de beide Gaastmeerders is dat zij vinden dat het dorp ’s zo mers nu al „grötfol” is. Het wordt volgens hun nog drukker wanneer Liuwe Daem” door gaat. Daarnaast vinden zij de toegangswegen naar het dorp te smal om de stroom recrean ten te kunnen verwerken. De heer Wild schut vreest bovendien met grote vre ze dat het plan op den duur toch wordt uitgebreid totdat er 120 zomer huisjes zullen staan. Het gemeentebe stuur van Wymbritseradeel heeft dit met name bij monde van burgemees ter B. W. Cazemier in alle toonaar den bestreden, maar de heer Wildschut is er van overtuigd dat die 120 huis jes er over pakweg een jaar of drie wèl zullen staan. De heer J. Bezemer, ambtenaar van het departement van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening uit Den Haag, heeft maandagmiddag een bezoek aan Gaastmeer gebracht ten einde zich te laten informeren omtrent de gang van zaken rond het plan „Liuwe Daem”. Hij kwam naar het dorp op verzoek van 2 inwoners van Gaastmeer, de heren J. Wildschut en A. D. Cnossen. De heer Bezemer heeft op het gemeentehuis van Wymbritseradeel alle stukken die be trekking hebben op het plan doorgenomen, terwijl hij zich eveneens heeft la ten voorlichten op het provinciehuis in Leeuwarden. meer van kracht en de ambtelijke loopbaan van de jubilaris begon- Die loopbaan begon eigenlijk met de In- entingswet-Hij kreeg die wet drie da gen voordat hij aan het werk zou gaan onder ogen met de boodschap „lees hem maar eens goed door, dan kim je straks meteen beginnen.” Behalve de inenitingswet kwamen er al spoedig stapels stukken op zijn bureau die hij op moest bergen. Gewoon in mappen, maar liefst wel zo dat men alles nog terug kon vinden. Hiermee begon zijn voorliefde voor archiefwerk. Om ho gerop te komen verwisselde de jubi laris na een jaar de Kollumer secre- tatie voor het gemeentehuis van Ol- dehove. Hij werd daar tweede ambte naar. Er waren er drie. In Oldehove maakte hij kennis met vrijwel alle facetten van de gemeenteadministra tie. Hij bleef er van april ’47 tot 1949. Toen solliciteerde hij naar Sneek en naar Balk (gemeente Gaasterland). Het feit dat in Sneek een huis be schikbaar was, gaf tenslotte de door slag. i de heer Slob jDit betekent dat men hiermee ver beneden het lande lijke gemiddelde ligt, dat naar schat ting van de brandweercommandant circa 25,— per hoofd van de bevol king bedraagt. Of dit cijfer helemaal juist is is niet te zeggen, v.—t b—t Ondanks deze weinig hoopgevende situatie vond de jubilaris dat zijn toekomst niet bij de Arbeidsdienst lag. De directeur van de zuivelfa briek „Huistemoord” kon wel ie mand gebruiken en vroeg de heer Pruiksma wat hij wilde verdienen. Deze noemde het in zijn ogen be langrijke bedrag van vijf gulden per week. Met een royaal gebaar maakte men er acht van. Voor dlit honora rium ging de heer Pruiksma dage lijks voor dag en dauw de boer op om melkmonsters te verzamelen. De rest van zijn taak bestond uit het daarna weer nauwkeurig schoon- spoelen van de lege monsterflesjes. Sneek, wijst als oorzaak van flinke daling aan het feit dat 1973 weinig gröte branden De heer W. Slob, commandant het gemeentelijke brandweerkorps in oorzaak van deze er in Sneek hebben plaats gevonden. De cijfers zijn naar zijn mening dan ook niet helemaal steekhoudend. Uit het jaar overzicht blijkt voorts dat de Sneker brandweer 47 maal is uitgerukt om Door burgemeester en wethouders worden aanbevolen: 1. drs. G. Middel dorp, 2. W. S. de Vries, 3. H Feijen, allen referendaris ter secretarie van de gemeente Sneek. bouwen joeg, te zijn- Hij was niet al leen in Sneek aktief, zijn werk terrein strekte zich uit tot Leeu warden, Joure en nog enkele ande re plaatsen. De raad wordt voorgesteld om met ingang van 1 juli aan de heer Kos ter eervol ontslag te verlenen als ge meentesecretaris, onder dankzegging voor de langdurige en gewichtige diensten in die functie aan Sneek be wezen. In een op vrijdag 14 juni a.s. te houden raadsvergadering zal offici eel afscheid worden genomen van de heer Koster. Overigens zijn niet alleen briefschrijvers tegenstanders van het plan, naar de mening van de heer Wildschut is zeker 95 procent van de Gaastmeerder bevolking er tegen, hoewel op een eind vorig jaar gehou den hearing in het dorp eigenlijk wel anders bleek. De heer Wildschut: „Gaastmeer is een dorp dat niet veel gewend is. Men durft niet nee te zeg gen. De een durft voor de ander niet voor zijn mening uit te komen. Als je ze individueel benadert zjjn ze er tegen.” De briefschrijver vindt verder dat niet alleen „bestuurders” verant woordelijk zijn voor „Liuwe Daem”, In die woelige oorlogsjaren is de jonge monsternemer wel opgepakt geweest en weer vrij gelaten. Bij razzia’s sliep men in het warme ketelhuis van de fabriek (soms weken achtereen en brachten familieleden ’s avonds een pannetje warm eten) of in een niet zo warme, maar wel droge sloot. In 1944 promoveerde de heer Pruiksma tenslotte naar het kantoor van de zuivelfabriek. In 1946 kwam er op de secretarie van zijn woonplaats Kollum een plaat sje vrij. De beperkende voorwaarde van enige jaren arbeidsdienst was niet REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling} Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbël tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs In Gaastmeer heeft de departemen tale ambtenaar een gesprek van on geveer een uur gehad met de beide briefschrijvers, die verheugd waren over de snelle reaktie van ,Den Haag’. Nauwelijks twee weken nadat zij hun schrijven hadden verzonden waarin overigens gevraagd werd om de komst van de staatssecretaris Hans Gruijters reageerde het departe ment reeds. De heer Bezemer heeft de Gaastmeerders echter wel laten we ten „dat ze op niets moeten rekenen”. Eerst als er ongeregeldheden in de gevolgde procedure aan het licht ko men, kan het plan van hogerhand eventueel opgeschort worden, maar daar ziet het niet naar uit. De heren Cnossen en Wildschut zijn felle tegenstanders van realisering van „Liuwe Daem”. Dit plan behelst zo als bekend de bouw van 56 recreatie woningen, die weliswaar voor de ver koop zijn bestemd, maar waarbij de eigenaar de verplichting op zich neemt zijn woning tweemaal twee we ken per jaar ter beschikking te stel len aan de Stichting Vereniging van eigenaren, die de huizen verhuurt aan invaliden en dergelijke. Aanvankelijk was men van plan de huizen het hele jaar door te verhuren, maar toen de plannen oponthoud onmoetten, bleek dit financieel geen haalbare kaart meer te zijn. Vandaar dat men voor deze oplossing heeft gekozen. Het so ciale aspect wordt hierdoor naar de mening van de plannenmakers in vol doende mate benadrukt. Het grootste Prins Claus zal op woensdag 27 maart bekend, is Landustrie onlangs van het a.s. het fraaie nieuwe complex van „Eiland” naar het industrieterrein „Landustrie” aan de Pieter Zeemans- verhuisd. Het bedrijf beweegt zich on- straat 6 op het industrieterrein offi- dermeer op het gebied van de milieu- cieel in gebruik stellen- Die „prinse- hygiëi lijke” opening zal ’s morgens om- streeks tien uur plaats vinden. Zoals „Liuwe „we dragen met zijn allen de verant woordelijkheid en dat is veel meer dan een ton stelen van de bank.” (Vervolg op pagina 11' Burgemeester en wethouders van Sneek hebben een voordracht bekend gemaakt voor de benoeming van een gemeentesecretaris, in de plaats de heer K. Koster, die bereiken van leeftijd met ingang van ontslag heeft gevraagd. X- >5 s W'; A4 1 I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1