Staatssecretaris in Sneek C.P.A. De Him vanmorgen officieel in gebruik gesteld Beleidskonkluzie van de NKV afdeling Friesland: I I I I I f ■E I I en van WggM8gg*B^ I Officieel Orgaan Holland-Telstar en Sneeker Nieuwsblad brengen de show van „Vader Abraham" Schaefer is een „noflike prater” Vanavond op de T.V. „Muziek in uw straatje" uit Sneek om 20.20 uur Vanavond komt op de televisie Ne derland I „Muziek in uw Straaltje”. Die uitzending op de beeldbuis begint I om twintig minuten over acht en daarbij zal dan ook Sneek betrokken worden- de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST ■illilSi I INVLOED PENSIOENFONDSEN IN REKREATIESECTOR MOET GROTER Jaarlijks subsidie Sneek-promotion? <h SSsreSlAND, SLOTEN m B ■Bill llllllllllllllllllllfflllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl ■■■IIIIM Ha «-L- N^M^ i. geomberde rilg™ NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUfflOUIS NIEUWSBLAD d. SNIKER^KfflERIJER 11 ■h? IfBI i I s I 1 Schaefer: „Liever een rotzak H. beide 1 de Nederland- 51.000 worden”. (vervolg op pagina 3) om ongeveer Sneek hebben vanmorgen bezit genomen Verschijnt: maandags en donderdags MEER AANDACHT VOOR DE SOCIALE REKREATIE MAANDAG 18 FEBRUARI 1974 129ste JAARGANG No. 14 dat ma- 21 jaar i tussen één I Friesland, relatief t hier staan. alleen vragen 10.000 d e de ve- JAN SCHAEFER niet pesten 1 Een keur van top-artiesten staat donderdag 28 maart aanstaande gereed om het podium van het Amicitia-theater in Sneek te be klimmen. Onder auspiciën van Impressariaat Holland-Telstar en 't Sneeker Nieuwsblad komt dan Vader Abraham en zijn gezelschap zo’n drie uur lang een volle zaal vermaken. Want dat de zaal vol zal komen, staat buiten kijf. Wie staan er allemaal in de show? Wel, om een paar te noemen: Ben Cramer, Ria Valk, Mieke, Marty, Jacques Herb, Bueno de Mesquita, de Kermisklanten en natuur lijk Pierre Kartner, oftewel Vader Abraham zelf. Kaarten kunt u vanaf morgen tegen betaling van 12,50 per stuk bestellen bij het kantoor van het Sneeker Nieuwsblad, Singel 17, Sneek. De Jan Schaefer, in vroeger jaren i warme bakker en nu staatssecre taris van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, is een „nof like prater”. De PvdA-bewindsman neemt geen blad voor de mond en schroomt niet behoorlijke „dreu nen” uit te delen. Hij kwam vrij- dagmiddag en -avond in Sneek tot l enkele opmerkelijke opmerkingen, i waarvan wij een paar hebben ge- noteer d: Burgemeester en wethouders Sneek stellen de raad voor Stichting Sneek-promotion De bewindsman, was van mening hij als kamerlid twee jaar in de ling is genomen. Op vragen van zijn kant werd steeds te kennen gegeven dat er geen bouwplannen van gemeen- i van aan de jaarlijks subsidie te geven. Het is het col lege echter nog niet mogelijk de hoog te van de bijdrage te bepalen. In de morgenavond te houden raadsvergade- dan de hele boel belazeren” ciaal bes.tuur. UlklXVll *»-- --- - raiding van rekreatieobjecten in band met de werkgelegenheid en haar inspraak bevorderen door trachten zitting te nemen in rekreatie- schappen die de sociale rekreatie kun- nen bevorderen. watersportge- voor de dag- vakbeweging vindt dat de goedkope ontspan de achtergrond zijn geraakt. Voor de mensen minder goed gevulde beurs zou zoveel meer moeten gebeuren en daarvoor is volgens het NKV niet eens zoveel geld nodig- In de nota „Rekreatie in Friesland” van het Nederlands Katholiek Vakverbond een sociale rekreatie. Het NKV is van i. en de se bevolking niet met vakantie schijnt te gaan ten of bouwcorporaties zouden zijn. „Toen wij in mei het ministerie bin nen kwamen bleek dit niet waar te te zijn”, aldus de staatssecretaris- Er waren volgens hem genoeg plannen voor handen, maar ,Den Haag’ stuur de ze steeds voor de kleinste wijzigin- I gen terug. De heer Schaefer vond dat Nederland opnieuw moet leren steden te bouwen, „want dat zijn we vergeten”. Men moet minder snel overgaan tot afbraak van verouderde woningen en omdat er voor de bewo ners vaak geen alternatief is. Daar om werkt' het huidige ministerie aan een „vernieuwbouwprogramma”, om I daarmee de oude wijken zoveel moge- I lijk in stand te houden. „We moeten I de subsidiestroom juist daar naar toe I brengen”. I De staatssecretaris zei dat er weinig I gegevens over de volkshuisvesting zijn. J Dit heeft volgens hem tot gevolg ge- I had dat er nieuwbouwwoningen in een I verkeerde prijsklasse op de verkeerde I plaatsen zijn gebouwd. „Een staatsse- I cretaris zou nu een gemakkelijke taak I kunnen hebben door hert departement I opdracht te geven gegevens over de I huisvesting te verzamelen en over een I jaar of vier met een beleid te komen. Dat lijkt me politiek gezien echter II niet reëel en niet verkoopbaar”. De I bewindsman heeft derhalve toch een I programma gemaakt voor vernieuw- i I bouw van 34.000 woningen tot 1977, „maar als je een aantal financiële maatregelen neemt en de kamer zegt -- „_j„ ,ja’ dan kunnen dit er 51.000 worden”, ring komt dit voorstel aan de mde. aldus de heer Schaefer- Op deze ma nier heeft men hét .vernieuwbouw en Zoals bekend zijn er kortgeleden in de WaterpoontStad opnamen gemaakt voor dit programma. Hierbij trad on dermeer Roel Slofstra op, die de lied jes „Silersliet” en „Rüzje, ruzje wyn” zal zingen voor de t.v. Die op namen zijn gemaakt op het Sneeker- meer en uiteraard komt de Water poort ook op de beeldbuis. boel aan het belazeren ben”. Deze heer Jan Schaefer, staatssecretaris van dening vrijdagmiddag in Sneek, waar U, aantal nieuwe regeringsmaatregelen inzake woningverbetering nieuwing uitlegde- Zijn gehoor bestond uit burgemeesters, v tenleden, raadsleden en besturen van k——-—p— Deze bijeenkomst was belegd op initiatief van de Friese afdelingvan Dr Wiardi Beckmanstichting. ’s Avonds behandelde de rondbuikige een spijkerpak geklede staatssecretaris dezelfde stof voor „gewest Friesland”. De leiding berustte beide Boven uit Sneek. Het NKV is niet gelukkig met de huidige rekreatieve ontwikkeling van Men vindt dat de rekreatie teveel ruimte opeist en dat onvoldoende baten tegenover De werkgelegenheid zal daar naast een éénzijdig karakter krijgen, waardoor een groot deel van de au thentieke bevolking toch zal vertrek- SNEEKER NIEUWSBLAD ,Ik word liever een rotzak genoemd dan dat men later zegt dat ik de hele - bepaald kernachtige uitspraak deed de ,a volkshuisvesting en ruimtelijke or- hij in hotel Hanenburg ’s middags een j en stadsver- wethouders, sta- bouwcorporaties uit de Zuidwesthoek. - - - de en in pvdA-leden uit het malen bij de heer H. vorig jaar in zes maanden weten te verdubbelen (geen 5000 maar 10nnA woningen). Twijfels aangaande haalbaarheid van het plan heeft bewindsman echter nog wel en len met hem. De heer Schaefer verdedigde zijn vernieuwbouw met de opmerking dat de nieuwbouw terugloopt en dat de bouwvakkers bij een hogere produktie leveren dan wanneer zij een nieuwe woning moe ten bouwen. „Bij de vernieuwbouw werken ze bij de gedachte te bou wen voor mensen met een zelfde in komen als zij en dat kan niet van iedere nieuwe woning worden ge zegd. Bovendien komt er meer am bachtelijke arbeid aan te pas en dait spreekt wel aan”. Hij deponeer de in dirt kader de stelling dat volkshuisvesting een sociale zaak is, daarom zal het beleid er op moe ten gericht zijn dat ook mensen met lagere inkomens een fatsoenlijk on derdak wordt verschaft. (Vervolg op pagina 3). M om ongeveer half twaalf gingen in één der Sneker bai- op de Marokkaan druk- Leerlingen en docenten van de christelijke pedagogische academie in Sneek hebben vanmorgen hun nieuwe schoolgebouw „De Him” aan de Hemdijk, nadat de eerste leerlingen het hadden bezocht. Vanmorgen onthulde de heer Gerrit de Jong, docent geassis eer o van de school, waarna de directeur de heer S. Akkerman een gedenksteen aan het lic,‘ br^ Bootsma, eveneens docent, „ontblootte” vervolgens een in de hal aangebrachte ZhiZigen vonden kin in oar paedwiis meitsje”. Hij noemde dit >t „centrale thema waarop de P. A. stoel^e o g plaats in bijzijn van vele genodigden, alle leerlingen en het docentencorps De korte „plechtigheid d oeg een o g dwongen karakter en volgde op een viering met koor- en solozang van de leerlingen. (Foto Studio Ger D j B Ik ben juist lid van de PvdA geworden omdat ze me verteld hebben dat je daar genuanceerd mag denken B Ik drink wel eens een pilsje, dat mag je tegenwoordig in de partij wel zeggen B Waarom kunnen VVD-ers intelligente stellen B Alles en iedereen kan in Ne- derland een kabinetscrisis ver oorzaken B Ambtenaren mogen best grapjes maken, sommige men sen denken dat ze dat niet eens kunnen UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jéllema, redakteur FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs bepleit de distrikteraad Friesland 1 grotere aandacht voor de mening dat ondanks de volle campings zomerhuisjes in het hoogseizoen toch nog de helft van - L omdat bij velen het inkomen daartoe” toereikend is. Dit als gevolg van de sterk gestegen prijzen van de huur verblijfsrekreatie. Het NKV vindt dat ook op bied „de prijzen de pan uit zijn gevlogen”, hetgeen eveneens rekreatie projekten geldt. De ningsmogelijkheden wat op met de 1 j dat de grotere invloed in de rekreatieprojekten moeten krijgen omdat dit een reële mogelijk is om ten behoeve van de sociale rekreatie over „Om an c* - de werknemers (die uiteindelijk een dat het geld binnenkomt) ie ue- nutten, eisen wjj derhalve versterking I in dit kader merkt het NKV ook op --v’ J - van landschapsparken verder onderzocht en uitgediept dient I te worden, waarbij geëxperimenteerd werd I moet worden met de biologisch-dyna- mische landbouw. „Het behoeft geen betoog dat bij de eventuele inrichting van landschapsparken er een schade regeling moet komen voor de achter- Ten aanzien van het Friese merenge-1 uitgang van de inkomenspositie van bied is de distriktsraad van mening I de betrokken landbouwers”. Het NKV dat „we alle mogelijkheden moeten I waarsohuwt voor de verderfelijke in aangrijpen om te voorkomen dat dit! on de dorpen, unieke gebied zich gaat ontwikkelen vloed van de rekreatie op ae u y als de Hollandse watersportgebieden. I „Het gevaar is met denkbeeldio Wij passen ervoor de Friese meren I evenals bij de grondspekulaties in ae en het overige natuurschoon in onzel steden bij de woningbouw, dit SlvIop pla«e.ana meent dat de watersportgebieden niet I verpaupering van de groepe uitgesproken winstobjecten moeten zijn bevolking waarmee de onleetbaar- en toegankelijk voor het gehele volk heid van grote stand wordt over dienen te blijven. gebracht naar het platteland.” Een door het NKV ingesiteide ad- hoc commissie vindt dat de vakbewe-1 I gingen tot nu toe te weinig aandacht I aan de rekreatie hebben gegeven. Om I dat te veranderen heeft Friesland nu I een nota opgemaakt waarin ondermeer! BDEirtEDC AD wordt aangedrongen op versterking I AKdEII/EKw Vr van de provinciale planologische dien-1 sten en op uitbreiding van haar be- y|||Q-r |M DAD. voegdheden, zodat gemeentelijke plan-lyt VU 131 DHI\ nen in het vervolg kunnen worden m- gepast in de plannen van het provin-1 q MPIMQ SNEEK ciaal bestuur. Het NKV wil ook be- UMWUIHV lil trokken kunnen worden bij de yoorbe-| raiding van rekreatieobjecten in ver-1 iciuuig v j wil Zaterdagavond te |r dancings twee gastarbeiders vuist. Een 26-jarige Marakkay te een drie jaar jongere Italiaan een bierglas in het gezicht. De - oude barkeeper C. J- kwam beide en werd vrij ernstig aan van zijn handen gewond. De arts J. Nauta moest onder andere zes hech tingen aanbrengen. De Italiaan werd licht gewond in het gelaat. De poli tie stelt een onderzoek in. ken. De vakbeweging meent verder dat de door ruilverkavelingen tot stand te komen schaalvergroting in de landbouw katastrofale gevolgen kan hebben voor de weidevogels, de visstand en de andere hydrobiologi- sche leefgemeenschappen in het water. „Gelet op de milieu-hygiènisch aspek ten is het wel duidelijk dat de be- I langstelling tussen landbouw en re kreatie in de toekomst steeds verder verscherpt wordt. De agrarische ge bieden die door bedrijfsbeëindiging jvrij komen behoeven niet automatisch I opnieuw vanwege schaalvergroting een I agrarische funktie. Naar onze mening I moet de overheid hier regelend en sti- I muterend optreden. Ook mag de land- I bouw niet de dupe worden van de Irekreanten die door oeverbeschadiging len vernieling van rietkragen weinig I rekening houden met agrarische be- -- I langen. De rekreanten moeten zelf de grote bedragen te beschieten. I ek”ning hiervoor gepresenteerd krij- 1 deze financienngsmogelijkheden I do()r het opieggen van vergaande de pensioenfondsen ten dikste van b^^ingen”. dat het geld binnenkomt) te be-1 Het NKV is ook van mening pensioenfondsen een 1x - omdat dit een reële mogeltfk is van de vakbewegingsinvloedenin de da(. ket idee fondsen en -- invloed van de overheid op de beste dingen”, aldus de Friese distriktsraad in zijn nota, die onder meer werd gestuurd aan gedeputeerde en provin ciale staten van Friesland, noordelij ke kamerleden, de Marrekrite en Su- dergoa en Friese gemeentebesturen. U';

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1