r Verslagenheid onder de korpsleden groot IJLST snekerWkoerier i iHillW I- s K/ SLOOPWERK SELFHELP GESTART Officieel Orgaan van de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL en Wv I SUDERGOA: BOUWEN LANGS OEVERS MOET VERBODEN WORDEN „Excelsior" zingt in de ziekenhuiskapel MllllllfflffllHilillllllllllllllllffl - /I Als de huidige gemeentesecre taris, de heer K. Koster op 1 juli met pensioen gaat wordt hij opgevolgd door drs. G. Middeldorp, thans referenda ris bij de Sneker gemeentese cretarie en chef van de afde ling onderwijs, cultuur en per soneelszaken. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de De leden van Advendo uit Sneek zijn verslagen. I moesten zij dinsdagmiddag aanschouwen hoe een korte rr felle brand hun eens zo trotse uniformen had vervormd tot hoop stinkend, hier en daar nog smeulend textiel. Vooral der de vrouwelijke leden van I den ettelijke tranen bij de aanblik van c Rode Haan kraaide weer eens victorie. 4 SNEEKER NIEUWSBLAD een on- het korps en de majorettes vloei- zich d^cht getrokken en toen de rokende puinhoop. De wifewi 'I f SNEEKER NIEUWSBLAD ZWAAR GETROFFEN ADVENDO ZIET UNIFORMEN IN VLAMMEN OP GAAN dagmorgen is nog wel een Advendo- was (Vervolg op pagina 11). vuur Drs. G. Middeldorp nieuwe gemeentesecretaris Sneek DONDERDAG 21 FEBRUARI 1974 129ste JAARGANG No. 15 „Thialf” wel Aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam slaagde voor het antsen- FOTOREDAKT1E Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 as en is UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Drs. G. Middeldorp: „je hebt de kans er veel van te maken op een breed bestuur lijk vlak” Dft Wad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN ex> nniMunin>nnLU| nut n rmr»w Verschijnt: maandags en donderdags J op Heerenveen, gaat echter i beschikken zogenaamd met Sneker kleding- veer 150 uniformen onherstelbaar be- zegd alle werkzaamheden ■schadigd. Daarnaast gingen nog 50 a mee bezig was stop te zetten om alle 60 fluiten en trommels in vlammen op krachten in te zetten voor herstel en epau- vervaardiging van nieuwe instrumen- laarsjes enz. Ook ten voor „Advendo” opdat het optre- muziekstukken zijn vernietigd- den zaterdag en zondag zo goed mo- Verslagen staan leden van Advendo temidden van de schamele resten van wat eens hun trotse uniformen waren. De vereniging is zwaar gedu peerd. De hulpverlening begint ech ter op gang te komen, daarover meer elders in deze krant. (Foto Studio Ger Dijs). in door- name- reis- een enkele uren in de grote benedenzaal muziek zitten schrijven. twaalf heeft hij De juridische kant van het werk spreekt hem erg aan. Ook zaken als organisatie, beleidsplanning en der gelijke hebben zijn grote belangstel ling. Personeelszaken en personeels beoordeling staat bij hem eveneens hoog genoteerd. Zijn belangstelling voor de opleiding van gemeente ambtenaren mag blijken uit het feit dat hij al geruime tijd docent ge meenterecht is aan de Leeuwarder bestuursschool. Natuurlek heeft de afgelopen periode ook andere hoogtepunten gekend. De heer Middeldorp ervaart dat ech ter niet zo. „Het werk is leuk. Als ge meentesecretaris heb je de kans er veel van te maken op een breed be stuurlijk vlak” Het Christelijk Gemengd koor „Ex celsior”, Sneek zal volgende week woensdag onder leiding van haar di rigent, de heer B. van der Wal, een concert geven in de kapel van het St. Antoniusziekenhuis. Op het program ma staan o.a. gedeelten uit de Deut sche Messe van Fr. Schubert, het Sancta Maria van W. A. Mozart, Arn- brosianischer Lobgesang van Geb hardt en een aantal geestelijke liede ren, terwijl mevrouw Weerts enige deklamaties zal verzorgen. Aanvang 8.00 uur. Als afdelingschef op culturele zaken en als secretaris van de culturele raad vanaf de oprichting, is de heer Middeldorp zeer nauw betrokken ge weest bij de overname van de muziek school door de gemeente(n) en de bouw van de riante behuizing aan de Looxmastraait. Mede hierdoor is hij nog steeds secretaris van de Federa tie van Friese muziekscholen, al is hij vrijwel de enige in dat muzikale ge zelschap die geen noot kan lezen. Voorts is de heer Middeldorp be stuurslid van het Gereformeerd Ver pleeghuis en als zodanig nauw be trokken bij het overleg met de Stich ting Nieuw Touitenburg. Ook is hij dia ken van de Gereformeerde kerk. Het dagelijks bestuur van de Stich ting Sudergoa, de regionale welzijns- stichting voor de Zuidwesthoek van Friesland, vindt dat alle bebouwing langs oevers verboden dient te wor den- Deze zaak wordt vanavond be sproken in een openbare vergadering van het algemeen bestuur van Suder goa. De bijeenkomst begint om 8 uur en vindt plaats in Hotel Bonnema. Een week of twee geleden is het slopersbedrijf Boonstra uit Harlingen op de Self help begonnen met het slopen van enkele leegstaande huizen. Het is de bedoeling dat de hele Selfhelp in de loop der jaren plat gaat, maar dit kan nog wel enige, tijd in beslag nemen, omdat 24 van de rug aan rug woningen nog in gebruik zijn. Negen zijn inmiddels niet meer en 21 staan leeg. Als alles plat ligt is er een ruimte van ongeveer 6000 vierkante meter ontstaan die in het structuurplan is aangewezen als wegtracee van de weg die de Lemmer weg en de Oppenhuizerweg ooit nog eens verbinden zal. Waarschijnlijk zal de open ruimte voor het zover is als parkeerplaats voor de nog aan te leg gen jachthaven in de Woudvaart dienst doen. (Foto Studio Ger Dijs). ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-pnjs Omtrent de oorzaak van de brand tast men nog in het duister. Aanvan kelijk gingen stemmen op dat een nog smeulende sigarettenpeuk de zaak had De „Rode Haan’’ heeft ook het pro- g gramma voor de komende zomer ge- te deeltelijk op losse schroeven gezet. van brand nog niets De politie is nu met onderzoek bezig. kleur. Volgens de heer Dijkstra zijn onge- der Glas uit Heerenveen heeft toege- i waar men doen ontbranden- Men had maandag avond namelijk nog vergaderd. De he ren van der Akser en C. Dijkstra, secretaris, zijn als laatsten even na twaalf uur ZZ~Z7Zz, jes te hebben opgeruimd en de bakken te hebben gecontroleerd beneden leeggegooid. Theoretisch het mogelijk dat een peuk vier uren kan smeulen, aldus de heer Van der Akker. Na die tijd breekt er in het ergste geval brand uit. In het „Ad- vendo-geval” zou dit betekenen dat het puur om ongeveer vier uur in de vroege morgen zou moeten zijn opge laaid. Dat de brand echter eerst bij na twaalf uur later uitbrak zet de he- Nada-t hij de gemeenteadministratie- diploma’s GA 1 en GA 2 had behaald volgde de heer Middeldorp een schrif telijke studie in candidaats rechten via de Leidse Onderwijs Instellingen en de Universiteit in Amsterdam. De be kroning voor zijn inspanning kwam vorig jaar mei toen hij door zelfstu die aan de Groninger Universiteit kon afstuderen met als hoofdvak admini stratief recht. Na het afscheid van de toenmalige plaatsvervangend secreta ris de heer W- S. Overzee in 1973 werd de heer Middeldorp tot vervan ger van de gemeentesecretaris aange wezen- Met lede oven theorie op losse schroeven. Dins- zaterdag en zondag dagmorgen is nog wel een Advendo- Heerenveen, gnnf - - maar lid jn het gebouw geweest, hij heeft De Advendo-leden lijk nog over een Om half uniform: een grijze broek de voordeur achter blauwe blazer. Een er zaak bood vlot tien grijze pantalons te bespeuren, aan toen bleek dat niet iedereen in een diepgaand bezit was van een broek van die Van alsmede vele fournituren zoals letten, sokjes, laarsjes enz. vele i In feite komt het er op neer dat het korps „Jong Advendo Meisjes” hele maal niets meer heeft, terwijl de kle dij van het majorettenpeloton ook als verloren moet worden beschouwd. „We om zÜn wel verzekerd, maar dat het toch - twaalf” uitge- &eld kost weten we wel,” zegt de heer werd ontdekt door Van der Akker. Hij legt uit dat Ad- gebleven vendo gemiddeld minstens één maal fiet- Per week tegen betaling optreedt. Dit - kan men voorlopig wel vergeten. Ook De brand in het clubgebouw aan Korte Vreugde is dinsdagmorgen ongeveer kwart voor 1 broken. Het vuur v een tot nog toe onbekend jongetje die op de Parallelweg ste. Hij waarschuwde één der omwo nenden die op zijn beurt de brand- zit men praktisch zonder oefenruimte, weer alarmeerde. Binnen enkele mi- hoewel verscheidene Advendo-leden nuten was deze ter plaatse en kon dinsdagmiddag en -avond de handen met het bluswerk worden begonnen, uit de mouwen hebben gestoken om zodat de schade nog tot de bovenver- 00,1 beetje orde in de chaos te schep- dieping kon worden beperkt. Men kon Pen en om na te gaan wat er nog echter niet voorkomen dat de verga- over was- Het PEB heeft 's middags derzaal waar alle uniformen waren direkt al een stopkontakt aangebracht, opgeslagen volkomen werd verwoest, waarop men ’s avonds enkele loop- De heer R. van der Akker, voorzitter lampen kon aansluiten. De verwar- van het Advendo-bestuur, schat de to- ming deed het echter niet want ’t ge tale schade op circa twee ton. Hjj wil hele gasleidingenstelsel moet als ver- de brandweer een pluim op de hoed loren worden beschouwd. Ook zullen steken voor de snelle wjjze waarop alle elektrische leidingen vernieuwd men is te werk gegaan. Ook is hij moeten worden. Duidelijk is wel dat het jongetje die het vuur ontdekte het Advendogebouw voorlopig niet bijzonder erkentelijk. meer als frequent bezochte oefenruim te kan dienen. „We willen proberen een noodoplossing te zoeken. Onze ge dachten gaan daarbij uit naar de oude kweekschool, de staat nu toch leeg. Dat is mooi in de buurt van ons ge bouw-” De nlieuwe gemeentesecretaris is een geboren en getogen Sneker. In 1946 bezocht hij het toen pas opgerichte christelijk lyceum- Via behuizingen in het gebouw van de christelijke peda gogische academie aan de Parallel weg, in het vroegere „Ons Gebouw” en in het pand van de oude H.B-S. (op dé plaats waar nu aan de Wes- tersingel het postkantoor staat) be haalde hij het eindexamen gymna sium B. In 1953 kwam de heer Middeldorp daarna als volontair op de afdeling Bevolking van het Sneker stadhuis. De bevolkingsboekhouding werd drie jaar later verwisseld voor zijn huidi ge afdeling: onderwijs, cultuur en per soneelszaken, waar de heer Oljans toen de scepter zwaaide. Deze is nu chef van dezelfde afdeling in Leeuwar- GESLAAGD den. In die tijd vond ook de heer Nau- ta, momenteel directeur van de be stuursschool in de Friese hoofdstad, emplooi op „onderwijs”. De afdeling examen W- J. Hoogwater te Amster- bood m die jaren werk aan zes ambte- dam> vroeger te Nijland. naren. Dit aantal is inmiddels ver dubbeld. nO° kop- Het optreden tijdens de wereldkampi- en nnoonum- oenschappen schaatsen voor dames REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur o-»-* «M 1MM. VTMMJnnUHl BUT E»rss*.t 'V -■MJUHMWU diepgaand bezit was van een broek van De instrumentenmakerij w A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1