snekerWkoerier Bouwkosten: plm. 30 miljoen m lih Sneek stortte zich het Carnaval gewoel 11 aan van IJLST en Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL J M DE HEER P. DE BOER IN SNEER OVERLEDEN R.K. KERKGEBOUW TE SNEEK KOMT OP DE ONTWERP-LIJST VAN MONUMENTENZORG feOK I COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD n <k de toekomstige 1977 klaar is. BOUW CHRISTELIJKE BASISSCHOOL IN DE DOMP AANBESTEED WSNEEKER NIEUWSBLAD^ H«i Mor Nieuwsblad is een gecombineerde uigave van NIEUWE SNEEKER COURANT, Rijkswaterstaat gaat een tunnel bouwen in autosnelweg Sneek-Joure om daarmee het verkeer onder het Prinses Margrietkanaal bij Uitwellingerga door te leiden. De I bouwkosten zullen circa dertig miljoen gulden bedragen, men verwacht dat het werk begin 1977 klaar is. 3 "-3^3^33 (vervolg op pagina 3) ■Hi |i|| ^vooa mm kn attamsm I i- ATJE STEUNT ADVENDO (Foto Studio Ger Dijs). /erschijnt: maandags en donderdags scheiden In de orde van de Oele- toeter. Benavente was in gezel schap van Alexander Pola, die zich wat op de achtergrond hield. Bena vente heeft een weekendhuis in Friesland en was op uitnodiging van een bevriende Sneker naar de „Wigledam” gekomen. Naar schat ting hebben circa 600 Snekers car naval gevierd. De organisatoren, de Oeletoeters, zijn erg tevreden. Men wil de zaken volgend jaar nog gro ter aanpakken. MAANDAG 25 FEBRUARI 1974 129ste JAARGANG No. 16 katholieke kerkgebouw is geplaatst UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. SNEEKER NIEUWSBLAD .'.C' Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND. SLOTEN ex> Rijkswaterstaat bouwt tunnel onder Prinses Margrietkanaal in rijksweg bij Uitwellingerga Sneek heeft zich het afgelopen weekend onder leiding van de Oele toeters in het carnaval gestort. „Strijdtoneel” was de jeugdherberg „Wigledam” waar vrijdagmiddag zeker 300 schitterend uitgedoste schoolkinderen bijeen kwamen om het carnaval op hun manier te vie ren. ’s Avonds en zaterdagavond klonk het „Kiele, kiele Koeweit” uit de kelen van vele ouderen. Zater dagavond kreeg het feest nog een bijzonder tintje want toen kon Prins Peer de Eerste Fred Benavente, lid van het Farce Majeurteam, onder- -Wv. de fre- Prinses Wereldkampioene At je Keulen-Deelstra heeft het afgelopen weekend tijdens de kampioenschappen in Heerenveen toegezegd zitting te zullen nemen in een aanbevelingscomité ten behoeve van de lijstkollekte die Advendo volgende week in Sneek zal houden. Andere leden van het comité zijn de heer Jasper Boot, perschef van „Thialf”, burgemeester B. van Haersma Burna, J. Jonkers, fraktievoorzitter van de PvdA in de raad Sneek, zijn collega B. de Vries en gedeputeerde Pieter van der Mark. Advendo heeft overigens veel succes ge had met het optreden in het Heerenveense ijsstadion. De muzikanten voelden zich volgens de heer C. Dijkstra, secretaris van het getroffen korps, echter wel wat onzeker omdat ze in het eenvoudige reiskostuum in de „arena” tra den. Het „tenue” werd gecompleteerd met door sportcentrum Klaas Visser beschikbaar gestelde ijsmutsen. Het korps heeft vele blijken van medeleven in ontvangst kunnen nemen. Particulieren en bedrijven hebben al f 6500,- ge schonken, maar het eind is nog niet daar. Het schildersbedrijf De Vries heeft aangeboden het door brand getroffen clubgebouw weer glasdicht te zullen maken, terwijl de instructrice van het majorettenpeloton twee maanden gratis les zal geven. Het verhuisbedrijf Piet Stïlma stelt vrachtwagens beschikbaar voor een aanstaande zaterdag te houden oud papier aktie, terwijl het destijds ook door brand getroffen korps Tubantia uit Amsterdam ook hulp heeft toe gezegd. Onder het motto „Advendo uit de brand” heeft men in de hoofdstad een gironummer (2724804 t.n.v. D. Koster Amsterdam) geopend. Jong Adven do oefent voorlopig in een door Cronenburgh beschikbaar gestélde ruimte Morgen komt de verzekeringsexpert in het clubgebouw de schade opnemen, waarna Advendo-leden woensdag grote schoonmaak zullen houden ten einde de grote oefenzaal weer zo gauw mogelijk in bedrijf te krijgen. (Foto Studio Ger Dijs). Het Singel in Sneek voorlopige ontwerplijst van bescherm de monumenten. Het kerkbestuur van de parochie heeft hier bericht van ontvangen. In een begeleidend schrijven wordt ge- i zegd, dat de minister van cultuur, re creatie en’ maatschappelijk werk de ontwerplijst aan gedeputeerde staten en de gemeenteraad zendt, die de mi nister dan in overweging kunnen geven monumenten aan de lijst toe te voe gen of daarvan af te voeren. de bespreking van CRM van omdat men er vanuit gaat dat snelwegen vrij moeten zijn weegbare bruggen. Deze wordt overigens niet altijd toegepash Zou men echter bij Uitwellingerga een nieuwe, hoge brug bouwen, dan zou men in de toekomst op moeilijk heden stuiten met het oog op de aan sluiting van de rijksrondweg rond Sneek. De opritten zouden te lang worden, het talud van de brug erg hoog. Vandaar dat de voorkeur naar een wel veel duurdere tunnel uitging. In het kader van de bouw van een tunnel in rijksweg 43 bij Uit wellingerga zal het terrein van de provin ciale betonningsdienst aan het Prinses Mar grietkanaal waarvan deze foto - geëgali seerd moeten worden. De betonningsdienst wordt verplaatst naar de noordzijde van de rijksweg. In juli hoopt men de oude huizen en werkplaatsen te 1 kunnen af breken. Zo heeft hij meer dan vijftig jaar een belangrijk aandeel gehad in de groei van Wouda’s Meelfabriek B.V. in Sneek, waarvan hij van 1958 tot 1969 directeur Is geweest. Maar ook op maatschappelijk en kerkelijk ter rein heeft hij vele taken vervuld. Zo was hij jarenlang kerkvoogd van de Nederl. Hervormde gemeente in de Waterpoortstad, secretaris van het Sint Antoniusziekenhuis en bestuurs lid van de Openbare Leeszaal en Bi bliotheek, waarvan van 1966 tot 1973 voorzitter. Namens het bestuur van de Vereni ging voor christelijk schoolonderwijs werd donderdagmiddag door archi- tektenbureau Teeuw en Hettema te Leeuwarden aanbesteed de bouw van een zesklassige basisschool in De Dornp te Sneek. Er waren zestien inschrijvers, van wie Aannemersbedrijf gebr. Andrin ga in Sneek de hoogste was met 590.000,De laagste was Bouwon derneming H. A. Boomsma en Zn. te Sneek met 507.500,De een na laagste was Aannemingsmij. „Friso” B.V. te Sneek met 518.500,De be groting beloopt een bedrag van 534.492,Het bouwen van de school is gegund aan de laagste in schrijver, Bouwonderneming H. A. Boomsma en Zn. Met het oog op deze nieuwe situatie heeft het kerkbestuur contact gezocht met die aannemers, die lid van de parochie zijn. De aannemers hebben spontaan aangeboden als deskundigen een werkgroep te vormen, om in een gedetailleerd rapport het kerkbestuur in te lichten over de toestand van het kerkgebouw en over wat er bij een eventuele restauratie zou moeten gebeuren. Dit rapport kan bij met het ministerie Rijksweg 43 (van Groningen tot de Kop Afsluitdijk) wordt zoals bekend geheel omgebouwd tot autosnelweg. Dit betekent dat er vier rijstroken worden aangelegd. Tussen Sneek en Joure krijgt de weg een ander tra- cee, de huidige rijksweg blijft in ge bruik ten behoeve van het meer loka le verkeer. De autosnelweg komt aan de zuidkant hiervan te liggen en dat betekent dat het terrein van de pro vinciale betonningsdienst moet ver dwijnen. Dit wordt verplaatst naar de 1 noordkant van de weg. Men is reeds bezig met het opspuiten van het ter rein, terwijl aan het haventje reeds de laatste hand wordt gelegd. De werkplaatsen en het woonhuis op de huidige lokatie worden waarschijnlijk in juli afgebroken. Ingenieur G. Bouw, hoofd nieuwe werken in het arrondissement Fries land oost van Rijkswaterstaat, ver klaart dat voor een tunnel is gekozen ’..f auto- van be stelling Vandaag is zijn stoffelijk overschot, na een rouwdienst in de Martinikerk, op de algemene begraafplaats in Sneek ter aarde besteld. RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTORED AKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) DVERTENT1ETAR1EVEN. 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Een ander uitgangspunt was quente scheepvaart in het Margrietkanaal. De huidige brug in Rijksweg 43 bij Uitwellingerga is 12 meter hoog. De meeste beroepsvaart kan dan wel ongehinderd passeren, maar men zit met het probleem dat de jachten steeds groter worden. Mas ten' van 14 meter zijn al lang geen uitzondering meer en aangezien ze niet strijkbaar zijn dient de brugwach ter ’s zomers veelvuldig in aktie te komen, vaak tot ergernis van de: wachtende automobilisten. Op de leeftijd van 70 jaar is don derdag overleden, de heer P. de Boer te Sneek. De overledene, die Ridder In de Orde van Oranje Nassau was, heeft een zeer werkzaam leven achter de rug. f aan de op de i v' 1 L. -i 3.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1