I ULST I „Geen enkel volk is wit en geen enkel volk is zwart”! JT' fSgStó SNEKEtó4KQERIER I Mevr. N. Feddes-v. d. Wetering over 't Joods-Arabisch conflict: O de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Behoud spoorwater is noodzakelijk I I I voor H. PHEIFER LIJST AANVOERDER V.V.D. Technische fout in bijlage 'Presentatie' Geen enkele VVD-er had belangstelling gedeputeerde L. Hilarides in Heeg ita Candidaten C.P.N. in Sneek Mevrouw N. Feddes-van de Wetering is de laatste tijd door min of meer genuanceerde uit spraken ten aanzien van het conflict tussen Arabieren en Palestijnen enerzijds en Israë liërs anderzijds nogal in het nieuws geweest. Naast sympa thiebetuigingen werd zij veel vuldig aangevallen over het feit als zou zij een pro-Ara- bisch en een anti-Israël stand punt innemen. Volgens haar echter volkomen misplaatste beschuldigingen. ffilllllllllllllllillBllllllllilllllffllffllIillBIIIIIBIN in r Ha Sneeker NtanUad k een geenmbineenle «H,„e van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUIS NIEUWSBOD en <b Het lijkt momenteel of de brug over de Leijensloot op de grens van Óppenhuizen en Uitwellingerga getroffen is door een ex plosie. Niets van dat al. In het kader van de ruilverkaveling „Hommerts-Oppenhuizen” wordt de weg door de tweeling- dorpen verbeterd en onder die werkzaamheden vallen ook de bruggen over het Kerkewyd en de Leijensloot. A V: D. A. BERG (PvdA): VVD IS POES OP SCHOOT BIJ GCP - Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 28 FEBRUARI 1974 129ste JAARGANG No. 17 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 4235, 221,7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Reeds geruime tijd is men bezig met een actie om het spoor- water te behouden. Dit fraaie stukje natuur dreigt ten onder te gaan, wanneer er niet spoedig iets gebeurt. De grote animator is dr. J. P. Otto. Er zijn besprekingen gaande, maar ja: er is geld nodig. Er Is nu een bedrag binnen van bijna veertienhonderd gulden, maar dat is bij lange niet voldoende. Liefhebbers van de natuur en zij die dit fraaie stukje water willen behouden voor Sneek, kunnen hun bijdragen storten bij de Amro-bank In Sneek onder vermelding „Actie Behoud Spoorwater”. (Foto Studio Ger Dijs). D. A. BERG (PvdA): inpakken DH blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN ex> De heer H. en als zodanig zette als eerste Hij meende dat Men zou om acht uur beginnen, maar na een uur wachten in de met partijdaggen versierde zaal, was nog niemand verschenen, waarop de gedeputeerde onver richter zake huiswaarts keerde. Gezien de uitslag van de kamer verkiezingen in november 1972 rekent de VVD er op in Wym- britseradeel in september met één zetel in de gemeenteraad te komen Het nieuwe structuurplan moet nog van verschillende kanten bekeken worden, De belangrijkste vraag hier bij is: hoe houden wij onze mooie stad leefbaar, aldus de heer Phei- fer, die in aansluiting daarop zei: „We moeten ons afvragen waar de rondwegen komen en hoe dicht de auto’s het centrum mogen naderen,” opmerkingen die vooral Progressief Sneek tegenstrijdig m de oren klon ken. Doorvaarthoogte brug over de Leijensloot blijft gehandhaafd PvdA-er, die van mening was dat wo ningbouw een moeilijke zaak schijnt te zijn, zodra de minder draagkrach- tigen ter sprake komen. Postma een een In „Presentatie” van het chris telijk Lager en middelbaar be roepsonderwijs in Sneek (bij lage in het Sneeker Nieuws blad) is op pagina 2 een tech nische fout geslopen. Linksbo ven is de christelijke middelba re technische school, rechts onder de christelijke techni sche school. U begrijpt dat de foto’s hier zijn verwisseld. POES De heer Berg greep de gelegenheid en de microfoon aan om mee te de len dat hij van mening was dat een eenmansfractie, zoals in Sneek de VVD, weinig constructief werk kan doen, omdat de taak van een raads lid te veelomvattend is dan dat hij door één persoon op een goede ma nier vervuld kan worden. De WD- fractie zag hij dan ook als „een poes op schoot bij de GCP”. Toch zag die poes blijkbaar wel kans af en toe een haal uit te delen, want „bij de invoe ring van de plasticzak heeft de GCP zich volkomen laten inpakken door de VVD”. f SNEEKER NIEUWSBLAD Wethouder Pheifer had de hem toege meten tijd benut om het beleid van de gemeente ten aanzien van de volks huisvesting en de ruimtelijke orde ning uit de doeken te doen. Mis schien wel een beetje overbodig, want hij vertelde weinig nieuws. Hij be sloot in ieder geval met te zeggen dat de WD zich met de nodige rea liteit achter dit beleid opstelde. Met betrekking tot het structuurplan merk te hij op dat men het oorspronkelijke plan dat gebaseerd was op de schat ting dat Sneek in het jaar 2000 60.000 inwoners zou tellen, had laten vallen. Recentere onderzoeken hadden name lijk uitgewezen dat er 35.000 mensen in 1985 Sneek zouden bevolken. s De volgende fase in de verbeterin gen in Oppenhuizen-Uitwellingerga is de aanleg van de riolering. Momen teel ligt er op sommige plaatsen wel zo’n afvoer, maar deze is zeer oud. In het stelsel zullen twee riool gemalen worden opgenomen. In de toekomst zal het afvoersysteem wor den aangesloten op de riolering van Sneek en daarmee op de rioolzuive- ringsinstallatie. De riolering zal lo pen van de Broeresloot tot het Wa- tersportcentrum Twellegea. (Vervolg op pagina 19). I "lllllll1 ■•W. De doorstromingsregeling was vol gens de PvdA-er dankbaar aangegre pen om de duurdere leegstaande wo ningen bewoond te krijgen. Hierdoor is de scheiding tussen lagere en hoge re inkomens verscherpt,” meende h(j. Als voorbeeld haalde hij de Stadsfen- ne aan die wel wordt aangeduid als de IQ-polder. „Woont de heer Berg zelf ook niet in de Stadsfenne?”, vroeg de heer Pheifer. Dat was inderdaad zo, maar „ik heb nooit beweerd een bepaald IQ te bezitten,” aldus de (Vervolg op pagina 19). De candïdatenlijst van de CPN voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Sneek is als volgt samengesteld: 1. C. Meijer (zittend raadslid), 2. R. Dijkstra, 3. W. Koenen, 4. P. Zwikker, 5. J. Osinga, 6- H Hielkema, 7 me vrouw S- Meijer-Bootsma, 8. J- Bruin- sma. „Ik ben van mening dat er in Nederland een enorm absurd waanidee over de Arabieren bestaat- De Nederlanders hebben zich over deze mensen een denkbeeld gevormd dat volkomen bezijden de waarheid is. We zien ze als schurken en als domme mensen. Door de diverse contacten die ik in de loop der jaren heb gelegd, bleek mij echter dat deze mensen een onvoor stelbare innerlijke beschaving hebben. We zijn onbekend met hun leefge woonten, huwelijk en denkwereld; kortom we zitten er volkomen naast. Aan de andere kant liggen de zaken echter duidelijk anders. De verbondenheid met het Joodse volk dateert van eeuwen her en is de oorzaak van de enorme sympathie die wij hen nu tonen. Een mogelijke kritiek op de Is raëlitische regering wordt vaak afgedaan met anti-semiltisme. Om niet aan dergelijke beschuldigingen bloot te staan, houden velen hun mond. Ook de kerken in Nederland gedragen zich al niet veel beter. Ook daaronder werd de zaak eenzijdig voorgesteld of komt helemaal niet aan de orde-” Aldus mevrouw Feddes-Van de Wetering tijdens een bijeenkomst van het Neder lands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvrienden (NIVON) dinsdag avond in het zalencentrum Van der Wal te Sneek. De heer L. Hilarides uit Harde- garijp, lid van gedeputeerde sta ten voor de VVD, is maandag avond voor niets naar Heeg ge reden. De propagandacommissie van zijn partij had in hotel „De Prins van Oranje” een openbare verkiezingsbijeenkomst belegd, maar de Hegers toonden weinig interesse. Aanwezig waren buiten de heer Hilarides, die een spreek beurt zou vervullen, drie leden van de propagandacommissie. (raadslid FNP, eenmansfractie) ,de tosken der yn”. eenmansfractie bepaald wel goed kon functioneren. (Vervolg op pagina 19). „Ik zal me begeven op het vlak van het nieuwslezen, dat heeft de heer Pheifer ook gedaan”, kondigde de heer D. A. Berg (raadslid voor de PvdA) maandagavond in het Singel- tsje aan op de bijeenkomst van Poli tiek Trefpunt, waarvoor ook de heer H. Pheifer (wethouder VVD) als spre ker was uitgenodigd. Waarschijnlijk doelde de heer Berg alleen op het le zen „an sich”, want hij begon met te stellen dat hij de heer Pheifer als zijn politiek opponent beschouwde. Mensen van „De Opbouw” uit Leeu warden hebben onder supuervisie van Ingenieursbureau „Oranjewoud” eerst het wegdek en daarna met compres soren de rest gesloopt. Momenteel wor den de palen voor de versterkte funde ring geheid. Het is namelijk niet be kend, zo vertelt de heer J- W. Meijer uit Heerenveen, die de leiding van het project in handen heeft, of. de oude fundering wel diep genoeg zit- Als de heiwerkzaamheden afgelopen zijn, wordt het nieuwe wegdek ge plaatst. Men was eerst van plan om de doorvaarthoogte een halve meter te laten zakken, maar daar is de ge meenschap van het dorp tegen in het geweer gekomen. De hoogte blijft nu dezelfde als voorheen. Wel wordt de brug breder. Men verwacht dat met de werkzaamheden aan de brug over de Leijensloot nog zo’n tien weken ge moeid zijn. Zolang moet het verkeer nog over de zanddam naast de brug. De brug over het Kerkewyd wordt vervangen door een grote duiker. Men zorgt eerst voor de fundering en dan wordt de rest geplaatst- Dit zal zo snel mogelijk gebeuren, mogelijk, doordat men gebruik maakt van geprefabri ceerde elementen- De brug zal twee dagen voor het verkeer gesloten zijn; alleen het rijwielverkeer zal er dan ge bruik van kunnen maken. De heer H. Pheifer is in Sneek op nieuw gekozen tot lijstaanvoerder van de WD- Op de tweede plaats van de kandidatenlijst voor de gemeenteraads verkiezingen staat G- J. van der Scheer, de derde plaats wordt inge nomen door D. van der Werf, terwijl mevrouw M. Miedema-Teunissen als vierde staat genoteerd. De overige kandidaten zijn J. Fabèr, Jac. J van Bethlehem, dr- J. A- Schulp, J M Alkema, mevrouw A P. Schut-Bos- ma, mevrouw T van der Horst-Jan sen, F. Z. Ruiter, F. van der Sluis, G Wierdsma, mevrouw M- Joustra-Hoek- sema, G- W. Goodijk, J- P. Schut, P. O. Staal, J. J. van der Veen, C. Fro- wijn en J. Zondervan- REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur F O TOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs K-. «ws. w - - *r.aW

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1