en van Overheid nu geld steken in de snciale recreatie!! P.v.d.A -kamerlid Vellenga in Balk: EIERZOEKERS IN AKTIE Scheidende VVV-voorzitter van Heeg: Dienamoos over IJLST SNEKERHKQERIER gSHEEKER nieuwsb^Bb^ de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan Advendo speelt in NCRV-Zeskampshow C. Gaastra opnieuw lijstaanvoerder van PvdA in Gaasterland LIGPLAATSVERBOD VOOR GEDEELTE VAN DE HOUKESLOOT J#- de flHIIIIIIIIIIIHIIIIIIfflllllinilllllH GESLAAGD dfflllllWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIB Kleuterschool De Dotter kreeg Peer I op bezoek Van wie is bankbiljet in Nijland? VERBOUW BOLWERK- SCHOOL IN SNEEK IS VRIJ GEGEVEN Verschijnt: maandags en donderdags Hoewel het nog erg vroeg in ’t voorjaar is signaleerde de fotograaf gister middag enkele eierzoekers, die gewapend met polsstok en verrekijker het land waren in getrokken om te proberen het eerste kievitsei binnen te halen. Er zijn al vele „Ijippen” waargenomen, slechts weinigen zijn „to plak”. Het voorjaar staat weer voor de deur! (Foto Studio Ger Dijs). MAANDAG 4 MAART 1974 129ste JAARGANG No. 18 Dit blad verschijnt bovendien donderdags hiris-aan-htds In GAASTERLAND, SLOTEN e^> „De macht van ’t geld speelt ’n enorme rol. Steeds weer zie je overal grote plannen verrijzen. De Zuid-westhoek moet niet recreatief worden ontwikkeld. Soms krijg ik echt zo’n gevoel: Friesland gaat naar de blik sem”. Dit zijn de woorden van de heer D. Ferwerda, die van avond af scheid.neemt als voor- - Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uigave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD KI m dega en Gaastmeer. SSfi i! f f SNEEKER NIEUWSBLAD OPPOSITIE VAN VVD STELT WEINIG VOOR FRIESLAND GAAT NAAR DE BLIKSEM meer voor Vervolg op pagina 3 D. FE RWERD A Heeg is vol Vrijdag slaagde onze oud-stadgenoot A. van der Woud voor het doctoraal examen Kunstgeschiedenis. Dat ge beurde aan de Rijksuniversiteit te Groningen. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. In Nijland is dezer dagen een bank biljet gevonden. Men kan zich ver voegen bij de rayoncommandant van de Rijkspolitie in dit dorp. Heeg is nu op dit punt aangeland. We zitten vol. In Oudega zou echter nog wel wat kunnen komen. Een jachtha ven bijvoorbeeld. Het ligt daar name lijk heel anders. Oudega is een eind punt, Heeg een doorgangshuis, waar de waterrecreanten hun inkopen doen. Als je van Staveren komt is Heeg de eerste goede haven en dat geldt voor de mensen komende uit het midden van Friesland ook. Het is daar de hele dag een komen en gaan van bo ten en dat verklaart natuurlijk ook de vrij goede winkelstand.” De heer C. Gaastra is opnieuw lijst aanvoerder van de PvdA in Gaaster land voor de komende gemeenteraads verkiezingen. De heer G. Overdiep uit Balk, eveneens raadslid, staat op de tweede plaats. De overige kandidaten zijn: P. van der Werf, Balk; J. W. Postma, Balk, mevrouw W. Wierda- van Harten te Harich; J. Stobbe, Balk; G. Wiekel, Oudemirdum; K. Jissink, Balk; mevrouw U. van der Duim-Visser, Balk en J. Wouda, Balk. De heer Ferwerda, die onlangs naar Oudega (W) verhuisde nadat hij zijn praktijk als „dorpsarts” in Heeg had overgedragen, heeft een grote rol in de plaatselijke VW gespeeld. Hij han teerde de voorzittershamer reeds van af 1958, het jaar waarin de Heger afdeling van de Vereniging van Vreemdelingen Verkeer eerst goed ge stalte kreeg. Omdat hjj naar Oudega verhuisde vond de heer Ferwerda het nu tijd worden om op te stappen. Toen men hem in '58 vroeg de hamer ter hand te nemen (Voor die tijd was zater- in Gro in het kader van het extra werkgele- genheidprogramma 1973 heeft de di- rekteur-generaal voor de arbeidsvoor ziening de verbouwing van de voor malige Bolwerkschool in Sneek tot sociaal cultureel centrum ten behoeve van de Stichting Open Jeugdwerk vrij gegeven. in hetzelfde kader kan over niet al te lange tijd ook worden be gonnen met de restauratie van de Nederlands Hervormde kerk in Nije- mirdum. is niets voor mij, dit is de zakenlieden. Maar ja, hoe gaat dat, ze moesten 'n voorzitter hebben en als je dan een maal bezig bent begin je al gauw te ontdekken dat het zinvol werk is. Het heeft niet alleen een zake lijk karakter, het herbergt ook iets ideëls.” Hij zegt dat de VW altijd op het standpunt heeft gestaan dat Heeg geen oord voor massatoerisme moest worden, dagrecreanten had men evenmin nodig, maar gelet op de re creatieve ontwikkeling merkt de prae- ses op: „Het is eigenlijk zo dat je je op een gegeven moment afvraagt zit ik niet op de verkeerde stoel. Als VVV kun je aan die ontwikkeling echter niet zo veel doen, het is meer een gevolg van de planning van de over heid. Volgens mij moet je evenwel op een gegeven moment wél een streep durven trekken. Je moet een keer dur ven zeggen: nee, mijn huis is vol. Naar aanleiding van een verzoek van de Koninklijke Schippersvereni ging „Schuttevaer” hebben gedeputeer de staten van Friesland besloten een gedeelte van de Houkesloot te Sneek aan te wijzen als verboden ligplaats voor schepen. Het betreft hier het ge deelte van de Houkesloot, gerekend vanaf de Noorderstadsgracht over een lengte van 35 meter, gelegen aan de eerste Oosterkade in het verlengde van de Zuiderstadsgracht. Het verbod is ingesteld in verband met de ma- noeuvreermoeilijkheden, die binnen schepen ondervonden bij het nemen van de bocht in de Houkesloot door de in de buitenbocht liggende vaartui gen. Gehuld in boxschorten, de lampen dragende en gezeten op een erg oude, maar nog prima, uit 1939, daterende brandweerauto hebben 21 verpleegkundigen in Sneek vrijdagavond, nadat zij gediplomeerd waren, dit heuglijke feit gevierd. Het was een uitbundig gezelschap en dat is ook wel begrijpelijk. Wanneer men slaagt voor een diploma, dan is het, dachten wij zo altijd feest. Het draaiorgel „Milord” was van de partij en ook een wagen van de politie trok in de feeststoet mee. In de brandweerauto waren zelfs twee ziekenhuisbedden geplaatst. Het was een vrolijke optocht door de Waterpoortstad. Men ging eerst naar het Sint Antonins Ziekenhuis en vandaar naar „De Wiekslag” aan de Meeuwenlaan, waar het feest nog even werd voortgezet. De geslaagden, in het ziekenhuis beter bekend onder de naam „groep Dienamoos” zijn: S. van der Avoird, A. Bijlsma, A. de Boer, J. Gerretsen, M. Hendriksma, T. Dijkstra, J. Dooper, T. Hondema, J. Huitema, M. Kistemaker, G. Kruiper, M. List, H. Oerlemans, T. van der Plasse, W. Pulles, M. Rasing, J. Demmer, G. Schonewille, H. Buschman, dehr. H. van der Heuvel. (Foto Studio Ger Dijs). Centraal stond echter niet de lands- poliitiek, maar de recreatie. Behalve de heer Vellenga waren ook de heren dr. J- H. Zoon, directeur van het ETIF en lid van de eerste kamer, gedeputeerde mr. P. E- van Kreve len, tweede kamer lid mevrouw N- de Boois uit Arnhem, het Friese sta tenlid S. Sjoerdsma en mevr. L. Jel- lema, eveneens statenlid, naar Balk gekomen om met het college van b. en w-, het comlité „Redt Gaaster land” en de PvdA-raadsfraktfe van die gemeente over de recreatieve ont wikkeling van de Zuidwesthoek van gedachten te wisselen. In zijn inleiding stelde de heer Zoon dat de waterrecreatie een werkgele genheid verschaft, die tien procent be draagt van het aantal industriële ar- b< i cisplaatsen in het zelfde gebied. Hij was van mening dat de recreatieve De girorekening van het getroffen korps groeit gestaag. Dagelijks komen zo’n acht tot tien overmakingen af komstig uit het gehele land, binnen. Advendo start vanavond met de lijst- kollekte. Men begint in de Lemmer wegwijken, waarna de rest van de stad wordt afgewerkt. Muzikale mede werking verleent het ongeuniformeerde „Jong Advendo-meisjes”. niet een inkomensachterstand van vijf tien procent in loopt. Daardoor zou het volgens hem wenselijk zijn andere bronnen aan te boren en te denken aan het vestigen van industrieën bijvoor beeld in Sneek en een uitbreiding van de dienstensector. Vervolg op pagina 3 Het Sneker „Advendo” treedt dagavond in de Martinihal ningen, waar zich dan de Zeskamp- show van de NCRV afspeelt, op. In verband met de brandschade betaalt de omroepvereniging het dubbele ho norarium uit. De zaterdag gehouden papieraktie van Advendo heeft circa elf ton karton, oude kranten enzo voort opgeleverd en dit resultaat viel de initiatiefnemers erg mee. Een uni- formfabrikant uit het zuiden des lands heeft aangeboden tenue’en tegen tien procent korting te willen leveren. Of men van dit aanbod gebruik zal ma ken is nog niet bekend. RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs voorzieningen door de recreant zelf betaald moeten worden, tenzij de voor delen van een recreatie-oord zo groot zijn dat ze invloed hebben op de werk gelegenheid in een bepaalde streek Dan moet de overheid financieel bij- springen. Hij waarschuwde tegen de bezwaren die veelal tweede woningbe zitters maken tegen een op te zetten recreatieprojekt. „Het gaat te ver dat zij menen dat alles bij het oude moet blijven nu zij „binnen” zijn”. Het geld dat nodig is om het toerisme voor de „gewone” man” te ontwikkelen moet volgens hem door de overheid beschikbaar worden gesteld. Voorts is de senator van mening dat er in Friesland naast de zogenaamde „stil- te-gebieden” ruimte moet worden ge creëerd waar ook ,h,errie geschopt mag worden.” Duidelijk is volgens de heer Zoon wel dat je met recreatie Dinsdagmiddag vierde de kleuter school „De Dotter” in Sneek carna val. Zorro’s, pipo’s, oliesjeiks, ver pleegstertjes en wat dies meer zij wa ren op deze partij te bewonderen, Het hoogtepunt was natuurlijk de komst van Prins Carnaval, Peer I van de Oeletoeters, en een gedeelte van zijn raad. Volgend jaar zal zo mogelijk de voltallige raad ten tonele verschij nen. Maar liefst vierhonderd oliebol len verdwenen op deze middag door de hongerige kelen. Na afloop van dit geslaagde festijn kreeg ieder kind een grote gekleurde ballon mee naar huis. „Het kabinet Den Uyl is natuurlijk niet volmaakt. Er zijn zo een paar zwakke punten aan te wijzen, maar het grote verschil met vroeger is dat er weinig oppositie tegen de regering wordt gevoerd. De oppositie van de VVD stelt naar ons gevoel weinig voor- Buiten het Binnenhof laten ze enorme knallen horen, in de kamer zijn het kleine piepgeluidjes. Bovendien treedt Wiegel niet als oppositieleider op op de manier zoals Den Uyl vroe ger- Vonhoff denkt hier net zo over. Het zou jammer zijn dat de komende statenverkiezingen in de schaduw komen te staan van de twee blokken Den Uyl-Wiegel”. Dit zei de heer J. T. Vellenga uit Leeuwarden, lid van de tweede kamer voor de PvdA, vrijdagavond tijdens een verkiezingsbijeen komst van zijn party in de Treemter te Balk- “s» 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1