Kern van vaste bezoekers meent: Dhr. J. Vonk: „Aan klachten wordt niets gedaan p Hg van SNEKER^KOERIER de gemeenten SNEEK, WYM BRITSER ADEEL Officieel Orgaan en b IJLST Jp J houdt grote verloting „Uit de Marktstraat" Ambassadeur Saoedie Arabië meert vanmiddag af in Sneek Christelijke Harmonie „Concordia" Balk Candidatenlijst P. v. d. A. Sneek XX' de BO y SNEEKER NIEUWSBLAD^ - Om instrumentarium aan te vullen en uit te breiden In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). •:z\ r CF De vaste bezoekers van het jongerencentrum „De Meer paal” aan de Kleine Palen in Sneek zijn rotsvast van mening dat „hun” centrum niet geslo ten mag worden wanneer de verbouwde voormalige Bol- werkschool in gebruik zal wor den genomen. De werkgroep die zich inzet voor deze zaak zal het gemeentebestuur bin nen afzienbare termijn een nota sturen waarin de wensen nader worden toegelicht. Een onderwerp als huurverhoging is over het algemeen voor vele mensen geen prettige gespreksstof. Anderzijds ziet men doorgaans wel de redelijkheid van een en ander en komt men als het op betalen aankomt vrij vlot over de brug. Een uitzon dering bevestigt de regel en die eisen ditmaal de bewoners van de Korte Vreugde, een straat parallel lopend met de spoorlijn in Sneek, voor zich op. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD J I f SNEEKER NIEUWSBLAD MOET BLIJVEN! „Komt er niet een positieve reaktie (Vervolg op pagina 23). Sinds maandagmiddag is de coöperatieve zuivelfabriek „De Takomst” in Sijbrandaburen gesloten, 's Mor- Bewoners Korte Vreugde weigeren huurverhoging Verschijnt: maandags en donderdags ren met DONDERDAG 7 MAART 1974 129ste JAARGANG No. 19 UIT GEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN ex> Vrijdag geeft „Concordia” een good will concert in het dorpshuis van Oudemirdum dat om acht uur be gint. Voor degenen die deze korps- muziek thuis ook willen beluisteren bestaat de mogelijkheid bij de leden van de harmonie een langspeelplaat te kopen voor de somma van 12,50. Op deze plaat staat o a. gedeelten van „Jesus Christ Superstar”, uiter aard bewerkt voor korpsen, en „Rhapsody from de low countries”. In de maandagavond gehouden verga dering werd door de leden De Meerpaal zich van andere ont- van b. en w. aan hebben we 50 toe zeggingen achter de hand van mensen, die bereid zijn zich voor het behoud van De Meerpaal op te offeren. Wij denken aan betogingen, bezetting, hea rings, politieke akties, overvallen met waterpistolen, rotte eieren en tomaten, blombrieven, blomaanslagen, kontvoe- ringen en verdere geweldloze akties- Bereid je maar voor.” De mening van de bezoekers wordt ge steund door het dagelijks bestuur van de Stichting Open Jeugdwerk. Dinsdag avond heeft men de nota van de be zoekers besproken en men zal stappen ondernemen. Het gebouw is eigendom van de gemeente- In opdracht van het bestuur van de SOJS is onder de bezoekers een en quête gehouden, waaraan door een werkgroep gevormd uit de vaste klanten hard is gewerkt om die ten uitvoer te leggen. Er werden ruim 50 formulieren verspreid en zo goed als alle antwoorden waren positief. Gewa pend met deze wetenschap stelde de werkgroep, die wordt gevormd door Herman Huisman, Tjerk Visser, Tjerk Adema, Jan Batstra, Nico Dijk en Harry de Vries, een nota op. In dfie nota zeggen de bezoekers dat D- ”'rp—-■-1- moetingsgelegenheden onderscheidt door zijn geëigende sfeer, de ont spanning, muziek, eigen genotsmid delen, programma en de a-kommer- ciële opzet. De bezoekers vinden dat door de experimentele vorm meer ruimte is voor individuele ontplooi ing en het zoeken naar een eigen identiteit- Tot slot is het jongeren centrum de belangrijkste ont moetingsplaats voor het alternatieve jeugdtoerisme met name in de zo mer. DEMEERPAAL’ De eerste vier candidaten hebben mo menteel zitting in de raad- Niet terug keren de heren W. van Dijk en E. de Jong. De heer Van Dijk heeft twaalf jaar zitting in de raad gehad. gens hebben de melkrijders hun melk nog aan de fabriek afgeleverd, ’s middags werd het naar het moeder bedrijf in Wommels gebracht. Het personeel van de zuivelfabriek had die dag de vlag halfstok gehesen, want de sluiting houdt in dat Sijbrandaburen praktisch is verstoken van werkgelegenheid. Nadat de kaasmakerij enige tijd geleden al werd afgestoten, zijn een vijftal gezinnen verhuisd. Dit heeft vooral konsekwenties ge had voor ’t leerlingenbestand van de plaatselijke basisschool, die hierdoor op de nominatie staat 'n eenmans- school te worden. Dit was dan ook de reden dat buiten het fabriekspersoneel ook enkele andere inwoners van het dorp de vlag halfstok hesen. één bezocht en ook daar bleef het bij kijken- Met de smoes dat er niks aan de hand is bij ons, kan hij niet thuis komen, want er mankeert van alles aan deze huizen. Ze zijn gebouwd van slecht materiaal. Zowel de voor- als de achtergevel is opgetrokken van een halfsteensmuur, terwijl de spouwmuur bestaat uit vezelplaat.” Het grote bezwaar van deze huizen, meent de heer Vonk evenwel te moe ten zoeken in de constructie van het Het alternatief van de bezoekers is De Meerpaal te laten voortbestaan als dependance van het Bolwerkprojekt, waarmee over niet al te lange tijd begonnen kan worden nu er geld be schikbaar is gekomen in het kader van het werkgelegenheidprogramma. In het weekend moet het bestaande jongerencentrum dan fungeren als ont moetingsruimte terwijl door de week andere aktiviteiten zouden kunnen plaats Vinden. „Het is een punt, wanneer je De Meerpaal sluit; dan zet je een belang rijke groep mensen, die een eigen ho me hebben gevonden, op straat. Ik vind de mening van de bezoekers po sitief. Men heeft zich ingespannen voor het behoud van het eigen centrum- Het is plezierig dat men zelf het initiatief Helt prijzenarsenaal beloopt in totaal een geldswaarde van 12-000,Er zijn koelkasten en kleurentelevisies te Winnen, maar ook brommers en bui tenlandse riezen. De eerste trekking is op 23 april. De opbrengst van de lo terij wordt besteed aan de aankoop van instrumenten voor de jeugdleden (dat zijn er zo’n veertig) en voor ver nieuwing van de momenteel in ge bruik zijnde instrumenten. Het korps bestaat uit zestig leden, die onder di- rigentschap staan van de heer Piebe Bakker uit Koudum- De voorzitter van de harmonie is de heer J. Timmer man. Gedurende tien maanden houdt de christelijke harmonie „Concordia” in Balk een grote verloting. Iedere maand wordt er een trekking ver richt onder het toeziend oog van no taris A- L. Hansma uit Makkum. De genen die al eens een keer in de prij zen zjjn gevallen doen elke keer weer mee. In theorie heeft een lotbezitter dus de kans tien keer wat te win- nn. Er zjjn 1000 loten beschikbaar 30,— per stuk, dus 3,— per keer) die voor meer dan de helft al ver kocht zjjn- dering werd door de leden van de af deling Sneek van de PvdA de candi datenlijst voor de komende gemeente raadsverkiezingen vastgesteld. Die lijst ziet er als volgt uit: 1- J. Jonkers, 2. D. A Berg, 3 mevrouw W. Unema-Ehlhardt, 4. R- Tuinstra, 5. D. A. W- van der Burgt, 6 D. Dijk stra, 7. N- van Oosten, 8. P. S. Schel- tema, 9. H. H. Boven, 10- G. de Jong, 11. mevrouw T- G. Andela-de Boer, 12. S. Linksma, 13. H- W. Fijlstra, 14 mevrouw C. Faber-Leentjes, 15- dr. G. Bakker, 16. mevrouw E. IJssels- Roosen, 17. D. J. van Hettema, 18. S- J. van der Weide, 19. I. Silvius- REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De heer Vonk vindt dat de gemeente min of meer in gebreke is gebleven. Met de overige bewoners stelt hij, dat men op volgens hun reële klachten I geuit op een door de gemeente beleg- de bijeenkomst alwaar men z'n klach ten naar voren kon brengen bijzon der weinig respons heeft gekregen. „Dat was in maart 1972. We zijn toen met drie man sterk daar naar toe ge weest en inderdaad, men zei ons daar dat de klachten onderzocht zouden worden. Een tijdje later kwam er ie mand, maar die keek alleen maar even naar het plafond en toen ver- dween-ie weer. Van de overige bewo ners heeft deze zelfde man er slechts dak. Het dak wordt gevormd uit ijze- spanten, welke overtrokken zijn kippegaas en zwart papier(!). Vooral dit laatste zint de heer Vonk maar slecht- „Wanneer het hard waait, zo zegt hij, dan slaat dat papier als een gek heen en weer en is slapen er niet meer bij- Het is wel zo erg ge weest, dtt mijn vrouw en ik midden in de nacht uit nood maar naar de woon- De ambassadeur van Saoedie Arabië in Nederland maakt momenteel een rondreis door Friesland. Vanmiddag steekt hjj in gezelschap van zijn echtgenote, de commissaris van de koningin in Friesland, mr. H. Rjjp- stra, en diens echtgenote in Terhorne van wal, waarna men alvorens het Sneekermeer te hebben overgestoken in Sneek zal afmeren ter hoogte van de Oppenhuizerbrug. De aankomst daar is gepland op tien voor drie- Om drie uur zal men dan een bezoek brengen aan het Fries Scheepvaart Museum- Of men daarna in Sneek zal blijven dan wel zich naar elders zal spoeden, is niet bekend. Zuivelfabriek „De Takomst” Sijbrandaburen is gesloten!! In de heer J. Vonk, evenals z’n mees te buren iemand van boven de vijfen zestig, heeft men zijn woordvoerder gevonden: „Kijk, we zijn heus niet van die lawaaischoppers en wanneer die verhoging op een reële basis ge schiedde, dan zouden we daar waar schijnlijk ook wel accoord mee ge gaan zjjn. Het maakt echter wel ver schil als een woning in een goede staat verkeert, ja dan nee. Nou, ik kan dit wel vertellen; deze woningen (twaalf woningen, zes blokjes van twee, Red.) zjjn dat in elk geval niet. Dat is trouwens ook helemaal geen verrassing, want die huizen zijn in 1950 gebouwd en bedoeld als nood woningen. Na tien jaar zijn die als af geschreven beschouwd, maar onder tussen staat alles nog mooi op z’n plaats. Op zich natuurlijk een aardige prestatie. Maar je zit je onderhand wel af te vragen of je dan nog steeds in aanmerking moet komen voor één van de meest hoge huurverhogingen.” heeft genomen, dat is bijzonder te waarderen”, aldus de heer J. Baarda, voorzitter van de SOJS. Hij legt uit dat de stichting eerst kontakt zal op nemen met het gemeentebestuur, want de gemeente is per slot van rekening de eigenaar van het gebouw. Voelt het gemeenebesuur weinig voor een niet- Sluiten dan ziet het er donker uit. Krijgt men evenwel medewerking dan is men er nog niet, want CRM moet het ook maar goed vinden. Dit mini sterie is (naast de gemeente) de be langrijkste subsidiegever. Zonder geld begin je niets. Duidelijk is evenwel dat de werkgroep Behoud Meerpaal zich niet zo maar uit het veld laat slaan, blijkens een opmerking in „Babbelin- gen”, het mededelingenblad van De Meerpaal: l 4 h L::-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1