CdK Rijpstra bij opening Gaasterlandse raadhuis: Jachthaven Woudvaart voorde bouwvak klaar? i kJT ■s van Om realisering wooncentrum 'Talma' in Heeg te bespoedigen Ambassadeur Saoedi - Arabië bezocht Scheepvaart Museum Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST Positief beschikken over garantstelling lening Mienskipshös IJlst kan geen renteloze lening krijgen Hogere presentiegelden voor raadsleden Sneek? NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEI Onder Blauwhuis: TWEE AUTO’S BOTSTEN FRONTAAL OP ELKAAR, EEN LICHT GEWONDE y SNEEKER NIEUWMLAD^ COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKEtó^KQERIER en de il ■gl x- I 1 de w. wordt de raad, die Verschijnt: maandags en donderdags drukken een zekere mate van diversi teit zullen vertonen”. Namens het pro- de radeel stellen voor voor de i MAANDAG 11 MAART 1974 129ste JAARGANG No. 20 Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEH e.o SNEEKER NIEUWSBLAD s;> in de maart Wanneer de raad van Sneek het voor stel in de eerstvolgende vergadering aanneemt, krijgen de leden van de Sneker vroedschap 75,presentie geld voor het bezoeken van een raads vergadering en 50,voor de aan wezigheid in een commissievergade ring. Dit zal dan ingaan op 3 septem ber a.s., wanneer de nieuw gekozen raden geïnstalleerd worden. De Stichting „Mienskipshös” geld nodig en u— vorig jaar de gemeente J een renteloze lening De 23-jarige B. P. Bekema uit West- hem is zaterdag licht gewond ge raakt bij een ongeval onder Blauw huis op de weg naar Wolsum. Hij botste met zijn Renault 4 frontaal op een hem tegemoet komende auto, die werd bestuurd door de 26 jaar oude F, H. uit Oudega (W). De heer Rijpsitra, die tot dusver nog geen gelegenheid voorbij heeft laten gaan om te laten blijken dat hij grote reserves ten aanzien van de gewest- vorming heeft, wilde vrijdagmiddag nog niet ingaan op het morgen door gedeputeerde staten te lanceren plan van de gemeentelijke herindeling. „Het zou echter onjuist zijn wanneer ik u zou verzwijgen dat het kaart beeld, zoals de werkgroep die het plan heeft gemaakt, dat voor ogen heeft, er hier en daar wel eens anders zou kunnen uitzien dan het beeld zoals u zich dat wellicht nog herinnert van de kaart die gevoegd was bij het in 1970 uitgebrachte rapport”, aldus de commissaris. Hij was van mening dat realisering van de denkbeelden van de werkgroep, waarmee g.s. zich vrijwel geheel hebben verenigd, belangrijke consequenties kan hebben. „Ik acht het niiet uitgesloten dat de opvattingen van de verschillende bij de herinderling be Het werkvoorzieningschap „Waghenbrughe” uit Sneek is dinsdagmorgen begonnen met de aanleg van een jachthaven aan de Woudvaart. Het beheer van de haven komt in handen van de Stichting „Insteekhaven de Woudvaart”, die zich beijvert een tweede en grotere haven langs de Woudvaart aangelegd te krijgen. De haven die nu in uitvoering is zal 66 ligplaatsen tellen. Het projekt kost circa 116.000,-, men hoopt de haven nog voor de bouwvakvakantie die op zaterdag 13 juli begint op te leveren. (Foto Studio Ger Dijs). Burgemeester Van Bochhoven signa leerde enkele punten van overeen komst tussen zijn gemeente en Gaas- terland, zoals bijvoorbeeld de gewest- vorming. Fijnaart en Heijningen was de laatste gemeente in Brabants westhoek die na lang aarzelen vorig (Vervolg op pagina 3). CdK mr. H. Rijpstra aan het woord tij dens de heropening van het gerestau reerde raadhuis in Balk. Naast hem van rechts naar links: burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra, mevrouw Rijpstra, J. van Bochhoven, burgemees ter van Fijnaart en Heijningen en me vrouw Sixma. lijkheidszin zijn te menen, dat de kring, waarbinnen deze belangenbeharti- bestuur schonk de heer Rijp- ging moet plaats vinden door de tijden heen dezelfde kan blijven. Ik hoop en verwacht dan ook dat de gemeenteraden zich zullen realiseren dat de voorstellen tot herindeling geen andere opzet hebben dan versterking van het gemeentelijke bestuur op een wijze die het best bij de Friese verhou dingen past. Friesland moet met min of meer ingrijpende wijzigingen reke ning houden.” IJ. van der Goot, besteller der PTT te Sneek zal op 1-4-1W4 na een dienstverband van ruim 45 jaar de dienst bij het Staatsbedrijf der PTT eervol verlaten, likbare terrein te groot was- daarom zeer, warden op Het werkvoorzieningschap „Waghenbrughe” uit Sneek is dinsdagmorgen begonnen met de aanleg jachthaven aan de Woudvaart. Het beheer van c_ -- De gemeente Wymbritseradeel ontving van het bestuur van de „Stichting Wooncentrum Talma” te Heeg een verzoek betreffende het garanderen van de rente en aflossing van een voor de bouw van een wooncentrum in Heeg te sluiten geldlening, groot 7.300.000,—. B- en w. van Wymbritse- positief over dit tot een voorstel verwerkte verzoek raadsvergadering die donderdag word gehouden, te beschikken. 1 januari per bijge woonde vergadering. Voor het bijwo nen van een vergadering van een af deling van de raad of van een door de raad ingestelde commissie 15,betaald. Het voorstel wordt behandeld vergadering van dinsdag 19 a.s. hoefde te men van bus naar Ga asterland waar vroedschap van die gemeente en de burgemeester en wethouders het gezelschap stond op te wachten. Na een gezamenlijke rondrit door Gaas- terland en een broodmaaltijd, woon de men de plechtigheid van het raadhuis bij. Reeds jaren bestaan er plannen om in Heeg te komen tot de bouw van een bejaardentehuis. Al in 1971 wer- de ar- informaties een spoedige tehuis niet be- gerekend, omdat De heer J. van Bochhoven, burge meester van Fijnaart en Heijnin gen, had vóór die tijd al een re liëf van koningin Juliitna aangebo den- Zijn gemeente had namelijk nog eentje over, terwijl Gaasterland zelf geen geld had één te kopen. Een deputatie van het gemeentebe stuur van Fijnaiart en Heijningen kwam zodoende vrijdagmorgen per .1* in IJlst daarom heeft ge- lening van K)0 beschikbaar te willen stellen- tad had hier geen bezwaar te- maar bij het college van gede- rde staten, dat het raadsbesluit goedkeuren, rezen wel bezwaren, totaalbedrag aan vaste leningen Le netto-investering van de stich- die ongeveer 56.000 heeft be- n, namelijk ver te boven gaan- keuren het raadsbesluit dan ook goed, zodat het college van b- de raad, die vrijdagavond in dering bijeen komt, voorstelt, de g weer in te trekken- UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,— per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Dilt zei de Commissaris van de Ko ningin in Friesland mr. H. Rijpstra vrijdagmiddag bij de officiële „weder- ingebruiikstelling” van het Gaaster landse raadhuis in Balk, dat een jaar lang in de steigers heeft gestaan. De plechtigheid vond plaats in bijzijn van vele genodigden, de leden van de Gaasterlandse vroedschap en een de putatie van het gemeentebestuur van Fijnaart en Heijningen, waar burge meester H- L. Sixma baron van Heemstra van Gaasterland van 1955 tot 1964 de scepter heeft gezwaaid. Het gemeentebestuur moest vele ge schenken in ontvangst nemen en aldus groeide het raadhuis van een incom pleet geheel uit tot een waardige, re presentatieve gemeenschapsruimte met de nadruk hierbij op de raadzaal. bejaardentehuis. Al in 1971 den de bestektekeningen van_ c chiitecit ontvangen, uit bleek evenwel dat op realisering van het worden hogerhand te kennen gaf (Vervolg op pagina 3). Friesland moet met vergaande wijzigingen rekening houden!! Donderdagmiddag bracht Rashad Nowilaty, de ambassadeur van Saoedi-Arabië in Nederland, een bezoek aan het Fries Scheepvaart Museum. De ambassadeur bezoekt alle provincies van het land, donderdag was Friesland aan de beurt. De heer Nowilaty voer eerst in gezelschap van o.a. de commissaris van de koningin in Friesland, mr. H. Rijpstra met een boot van de provinciale waterstaat over het Sneekermeer. Om ongeveer kwart over drie kwam hij aan bij het museum, waar hij ontvangen werd door het bestuur (waarvan op de foto voorzitter A. M. Sustring in de deuropening) en burgemeester B. van Haersma Buma van Sneek (links). Na de rondleiding door het museum verlieten de heer Nowilaty (tweede van rechts) en commis saris mr. H. Rijpstra Sneek. (foto Obbema) In de op 19 februari gehouden verga dering werd over deze presentiegelden gesproken en op voorstel van de heer J. D. Brouwer werd toen een motie door de raad aanvaard, om deze be dragen te verhogen. De meerderheid van de raad stemde voor deze mo tie, vandaar dat burgemeester en wethouders van Sneek nu komen met een voorstel om gedeputeerde staten te verzoeken het presentiegeld tot de ze bedragen te verhogen. Het presentiegeld voor de raadsverga deringen bedraagt sinds 1968 30,per lid en tad gaat ook praten over de prijzen in het bestemmingsplan ijl-Roodhem”, waarbij opge- dient te worden dat voor het gelegen industrieterrein ruime ’■stelling bestaat. Vier plaatselij- irijven bleken dirokt gegadigd en leek volgens b. en w. dat het eerder te klein „Het bevreemdt dat men er in arden op uit schijnt te zijn om van ouds in IJlst gevestigde ’en en industrieën te nopen naar te vertrekken”, aldus het col- stra een geluidsinstallatie voor raadzaal. Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van X^X fXX'SKXssM -jé 4®. r f men zou ons lege. en vei

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1