Werkgroep wil aantal Friese gemeenten bijna halveren. L •e jouvin Z.V.-tfOEK V w-' w ULST de gemeenten SNEEK, WÏMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Proef geslaagd «MEM- i I ili i Steg» v f 11 Eén der hoofdprijzen Rode Kruispuzzeloktie viel in Nijezijl Cofer ■i WIIBIIlifflillHfflOlïilllffl OlBilllllllllllllllllllffllIllillllfflB De op 8 november 1971 door gedeputeerde staten van Fries land ingestëlde werkgroep, die tot taak had een nader onder zoek in te stellen naar de wijze waarop in Friesland een herzie ning van de gemeentegrenzen kan worden bereikt, heeft het eerste deel van haar eindrapport inzake de gemeentelijke her indeling voltooid. In dit rapport wordt vastgesteld het aantal gemeenten op het vasteland van Friesland, dat thans 40 be draagt, door wijziging van de gemeentegrenzen terug te bren gen tot 22. Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, «SB i I man f SNEEKER NIEUWSBLAD Wandelzóne in binnenstad Sneek krijgt definitief vorm uuwuwuuuuuuuwuww wv^4\4www4wwwwwww*wwm GREONTERP WIL ZELF DE eigendom van toekomstige ge- I, I W’nv.tr Verschijnt: maandags en donderdags De toren van streven van DONDERDAG 14 MAART 1974 129ste JAARGANG No. 21 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND. SLOTEN M boden om het verfwerk te doen, maar dat ging niet door. Nu is het ech ter weer nodig. Er zijn ook leien van het dak verdwenen en dat betekent lekkage. Mevrouw Oppedijk uit Nijezijl heeft in de nationale Rode Kraispuzzel- aktie een der hoofdprijzen gewonnen. Zij loste puzzel nummer zeven fout-, loos op en sleepte daarmee een oud- Hollandse fauteuil ter waarde 250,beschikbaar gesteld meubelfabriek Annevelink het laatst geverfd en na die tijd was er niets meer aan onderhoud gedaan. Gerand van het Reve, toen nog inwo ner van het dorp, had al eens aange- Men wil de toren behouden vooral uit het oogpunt van traditie. Iedere middag om twaalf uur luidt de heer E, Hofmeijer namelijk nog de klok, terwijl zondags het gebeier de Greonterpers er op attent maakt dat een half uur later in Blauwhuis de mis begint. Een tweede reden is dat men wil voorkomen dat de toren in handen van recreatie-,handelaren’ komt. ,Bij herindeling rekening gehouden met wens volk en gemeentebestuur’ Het plan voor de verbouw van Nieuw Frittemahof’ aan de Stationsstraat tot gezondheidscentrum is gewijzigd. De nieuwe opzet, waarbij men met verschillende vertrekken is gaan „schuiven” om een meer logische in deling te krggen, houdt volgens b. en w. een duidelijke verbetering in. De kosten zullen echter niet het reeds door dé raad beschikbaar gestelde krediet van 1 miljoen overtreffen, vandaar dat b- en w. voorstellen het eerder genomen besluit zo te wijzi gen dat het nieuwe plan kan worden uitgevoerd. tingsakte nog niet gepasseerd. Het voorlopige werkbestuur wordt gevormd door mevrouw G. Huitema-Rijpma en de heren E. J. H. Geelen (architect) en B. Brouwer. Dat het hele dorp zich met het plan verenigt, bleek toen er een vergadering samen met pa rochiebestuur van Blauwhuis en verte genwoordigers van de stichting Chari- tas werd gehouden, leder gezin had een afgevaardigde gestuurd. De dorps bewoners willen ook met zijn allen de toren opknappen. Het bouwwerk dateert uit 1812; daar voor stond op die plaats een kerk die in 1751 werd afgebroken. De reden daarvan is niet bekend, maar vermoe delijk komt het doordat Blauwhuis steeds belangrijker werd. De centrum- funktie van Greonterp, het dorp wordt in stukken uit de tijd van reformatie vaak genoemd in tegenstelling tot Blauwhuis, verdween daardoor. Daar om zo stelt men, moet de laatste her innering aan die tijd niet verloren aannemen, want officieel is de stich- gaan. Zoals bekend zijn echter al proeven op beperkte schaal genomen met een wandelzóne. Daarbij is begonnen met het Schaapmarktplein, de Peperstraat en het Leeuwenburg-noordzijde. „Naar ons oordeel kan deze proef als geslaagd worden beschouwd,” aldus b. en w. Ook de omwonenden, met wie vooraf en nadat de melt de proef eni ge tijd ervaring was opgedaan, over leg is gepleegd, zijn deze mening toe gedaan- Door deze ontwikkeling is men in Greonterp wakker geschud. Er moest nodig iets gebeuren aan het bouwsel. Vijftien jaar geleden was het voor marktplein wordt verbreed, in wel ke verbreding de taxistandplaats wordt opgenomen. Op helt eigenlijke en het Leeuwenburg-noordzijde wor den de tegelpaden met de klinkerbe- strating in één vlak gelegd. De klinkerbestrating zal bestaan uit paars- en geelgekleurde waalsteen en wordt gelegd in eenovudige sier motieven. Steeds opnieuw komt de wens naar voren een deel van de binnenstad van Sneek te herschapen in een aantrekkelijk voetgangersgebied, waar rustig wa- delend kan worden gewinkeld. Het is naar de mening van het college van b. en w. gezien de verschillende doorgaande routes door de stad, niet moge lijk volledig aan deze wens tegemoet te komen voordat de zuidelijke rondweg is geopend. Het college heeft zich al beraden omtrent de mogelijkheden die zich voordoen na het gereedkomen van de weg. De raadsleden kunnen hier over binnenkort een discussienota verwachten. Zo wordt de situatie voor de Friese Zuidwesthoek. De stippellijnen geven de huidige grenzen aan, terwijl de doorlopende lijnen de voorgestelde nieuwe grenzen zijn. Zo kan men zien dat de huidige gemeenten Staveren, Hindeloopen, Workum, Hemelumer Oldeferd en Gaast eiland samengevoegd worden tot één Zuidwesthoekge- meente met tenminste 11.253 inwoners. Men is het er nog niet over eens bij welke gemeente de geaWeerde ge bieden gevoegd zullen worden. De grote, ronde stippen x ijn de toekomstige bestuurscentra. Aan de oostzijde van het Schaap marktplein ter hoogte van de infor matiezuil wordt een parkeerhaventje aangelegd, bedoeld voor het laden en lossen ten behoeve van de bedrijven in de Peperstraat. Het plein wordt aan gekleed met een drietal bloembakken en een zestal banken. Voorts worden een 40 a 50 rijwielstanders aange bracht. Het straatbeeld zal worden ge tooid met een aantal bomen- De kos ten van deze voorzieningen worden ge raamd op circa 125.000. Met de lasten hiervan is bij het samenstellen voor de begroting van dit jaar al re kening gehouden. In een voorstél aan de raad zegt het college dat inherent aan deze proef is het nemen van een aantal voorlopige voorzieningen. Zo is bijvoorbeeld het Schaapmarktplein op minder fraaie wijze afgezet met paaltjes. Omdat dat gebied voor het doorgaande verkeer niiet van betekenis is, vinden b. en w. het niet bezwaarlijk reeds nu een de finitieve oplossing te creëren. Men heeft hiermee willen wachten totdat de verbouw van het pand Jamin klaar was. Dit werk is nu bijna klaar, re den waarom het college bij de raad komt met een aantal voorzieningen. De werkgroep heeft zoveel mogelijk rekening willen houden met de opvat tingen en voorkeuren van bevolking en gemeentebesturen, zoals deze naar voren zijn gekomen uit reakties op het in 1970 verschenen rapport inzake een nieuwe bestuurlijke indeling van Friesland van de in 1967 ingestelde studiekommissie herziening gemeente grenzen. Uit deze reakties bleek meestal een duidelijke voorkeur voor handhaving van de bestaande ge meente. Daarom heeft de werkgroep (Vervolg op pagina 11). De werkgroep is bij de uitwerking van haar voorstellen uitgegaan van de door gedeputeerde staten aanvaar de richtlijn, dat de toekomstige ge meenten in 1980 minstens rond 10.000 inwoners moeten tellen om in staat te zijn voldoende bestuurskracht te ont wikkelen om op eigen benen te kun nen staan, hetgeen de werkgroep uit demokratisch oogpunt van belang acht. Aan de andere kant heeft de werkgroep de eis van doelmatigheid van het bestuur niet zo ver willen doorvoeren, dat het de burger moei lijk begint te vallen het bestuurlijk gebeuren in zijn gemeente te blijven volgen. Vandaar dat voor nieuw te vormen gemeenten naast een mini- mum-grootte pok een kritische boven grens is gehanteerd, die tussen de 30.000 en 50.000 inwoners ligt. Als de raad het goed vindt worden langs de gevels vlakke tegenpaden aangelegd van de gebruikelijke een voudige betontegels- Voor café-res- tauranit „Onder de Landen” en de Middenstandsbank wordt het tegel pad ongeveer twee meter verbreed en worden de parkeervakken ver schoven, waardoor een aantrekke lijk terras ontstaat. Het tegelpad aan de oostzijde van het Schaap- _si Greonterp moet eigendom van de bewoners worden. Dat is het een stichting die door een aantal Greonterpers is opgericht. Mo menteel is dit bouwwerk het enige overblijfsel van het rijke roomse leven, nog cigvudviu de R.K. kerk in Blauwhuis en de stichting Charitas- De laatste keer dat deze beide belangstelling voor de toren toonden was toen zij de ge meente Wonseradeel aanboden hem voor een symbolisch bedrag over te ne men. Het betreffende voorstel werd door de gemeenteraad afgewezen. van door B.V. te Brammen, in de wacht. Mevrouw S. van Diggelen-Terpstra uit N ij land kreeg een kleinere prijs toegestuurd. Vandaag publiceren wjj elders in dit blad de negende puzzel die meetelt voor de competitie. Hoofdprijzen zijn onder meer een Philips kleurenteevee, een Singer naaimachine, drie Centra- fietsen en een achtdaags kriskras’** abonnement van de Nederlandse Spoorwegen. Uit een begeleidende brief van gede puteerde staten blijkt, dat het college zich met de voorstellen van de werk groep vrijwel geheel kan verenigen, maar dat het oordeel van gedepu teerde staten op één punt afwijkt van dat van de werkgroep. In tegenstel ling tot de werkgroep menen gedepu teerde staten namelijk, dat de door de werkgroep voorgestelde gemeenten Bolsward en Wonseradeel samenge voegd dienen te worden tot één ge meente. REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3119, D. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De naam van de stichting staat nog niet vast. Het doel wel: de toren ko pen, liefst voor het symbolische be drag en dan het bouwsel met z’n al len als dorpsbewoners opknappen. Ver schillende mensen hebben al een som geld toegezegd. Men kan het nog niet De werkgroep heeft bij de uitwer king van haar voorstellen het funk- tioneren van de gemeentelijke de- mokratie voorop geplaatsit, gedach tig aan het principe, dat de over heid er is terwille van de burger- Met het oog op het goed blijven funktioneren van de uit demokra tisch oogpunt wenselijke betrokken heid van de burgers bij het ge meentelijk bestuursbeleid, is de werkgroep van mening, dat vergro ting van de gemeenten gepaard zal moeten gaan met wezenlijke binnen gemeentelijke territoriale decentra lisatie. Veel van de huidige be stuurscentra van op te heffen ge meenten zouden bijvoorbeeld een ei gen dorps- of stadsraad kunnen krijgen. „KLOKKESTOEL" KOPEN I s OW. 5’1 ...v?. g Vi u. h i-s.. i.yr’V 'V ■i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1