Weinig interesse voor PvdA-statenleden Recreana trok al 45.000 bezoekers! IJLST J. Sjoerdsma: ’n herindeling betekent beter functioneren I en SNEKER^KOERIER de gemeenten SNEEK, WYMBRITSER AD EEL Officieel Orgaan van INLEIDERS P.T. GAAN VANAVOND PRATEN OVER DRIE STELLINGEN 1 ■n B ER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD Je J OPBRENGST RAAD SNEER GAAT EXCURSIE DOOR GEMEENTE MAKEN Burgemeester B. van Haersma Buma van Sneek heeft zater dagmorgen de driehonderd- vijftigste Dompkruiser te wa ter gelaten. Dit gebeurde uiter aard op de jachtwerf „De Domp” van de heer J. Abma. De heer Abma verkeerde ove rigens om meer redenen dan deze tewaterlating in een fees telijke stemming. 9 SNEEKER NIEUWSBLAD Op jachtwerf De Domp herdacht men zaterdag dat het bedrijf tien jaar geleden is opgericht. Begon men dat SNEKER BURGEMEESTER LIET DE 350STE DOMPKRUISER TE WATER Op de foto overzicht van de stand van Jachtbouw Van Dalen te Balk, die onder meer een grun- del poseert. De Prieslandhal biedt plaats aan 220 standhouders, die tot »H4 toe tevreden zgn over de verkoopresultaten. Verschijnt: maandags en donderdags De heer W. Ykema, commissaris van het bedrijf, onthield de zijn lof niet toen hij resultaat zichtbaar Het busje voor het Rheumafonds, dat in drogisterij De Wijde Gaper (Leeu wenburg) op de weegschaal staat, be vatte vorige week 65,75. MAANDAG 18 MAART 1974 129ste JAARGANG No. 22 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAHD, SLOTEN ex» was had hij alle waardering. Men be gon op de jachtwerf De Domp met het uitvoeren van reparatiewerk en het bouwen van houten jachten. Later begon men met het betimmeren van gekochte stalen casco’s, een bezigheid die evenwel een tweede loods vergde. Deze loods werd al snel gerealiseerd. De tewaterlating van de dompkrui- ser is vastgelegd in een plastiek dat is ontworpen door de heer A. Roosenstein en vervaardigd op de werf. Het stelt voor een kruiser op het water, geflankeerd door het ge tal 350 en de letters DK (domp- kruiser). De burgemeester onthulde dit plastiek dat aan de muur van de woning van de heer Abma is bevestigd. VERDWENEN Nadat men ook al was begonnen met het zelfbouwen van stalen casco’s voor de dompkruisers, bleek dat de behoefte aan grotere schepen dan die van zeven meter toenam. Men begon schoorvoetend aan de bouw van krui sers van 8.60 meter. Even later bleek dat dit goed aansloeg. Voor het bou wen van deze grotere dompkruisers moest men de beschikking hebben over een derde loods. „Dank zij de medewerking van de gemeentelijke in stanties staat hij er nu.” Momenteel biedt heit bedrijf werkgelegenheid aan veertig man. „De orderportefeuille is goed gevuld en we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet”, aldus de heer Ykema. De Recreana die tot en met woensdagavond in de Friesland- hal in Leeuwarden wordt gehou den heeft het afgelopen weekend al 45.000 bezoekers getrokken. Dit is aanzienlijk meer dan vorig jaar. Zaterdag werden circa 16.000 toegangskaarten verkocht en dat is bijna het dubbele van de eerste dag van 1973. Men verwacht dat deze negende ten toonstelling van watersport- en kampeerartikelen een record aantal kijkers-kopers zal trek ken. Vorig jaar werden in totaal 73.000 toeschouwers geboekt. De geschatte omzet bedroeg toen zeven a acht miljoen gulden. Deze cijfers werden zaterdag morgen door de Leeuwarder wet houder K. Weide, die de officiële opening verrichtte, bekend ge maakt. heer Abma j een inleidende toespraak hield. Het bedrijf is vooral door hard werken tot stand gekomen, zo vertelde hij. Voor het dat nu tien jaar later, Na een kort inleidend woord van de heer Vellinga, die de aanwezigen een lesje staatsinrichting gaf, kwa men de statenleden aan bod om zich voor te stellen. De heer Spiekhout vertelde iets over zijn werk in het college van gedeputeerde staten en zijn verschillende functies. Mevrouw Jellema-de Jong liet de aanwezigen delen in haar ervaringen en gevoe lens na bijna vier jaar statenlid te zijn geweest, terwijl de heer Sjoerd sma het fractiewerk en de ruimte lijke ordening op de korrel nam. De heer K. Doevendans, voorzitter van de voetbalvereniging Sneek, de club waar ook de heer Abma lid van is, en vriend des huizes, bood zijn persoonlijke gelukwensen naast die van de voetbalvereniging aan. „Al onze leden verheugen zich over deze gebeurtenis- Ze zijn blij wan neer het de leden van de voetbal vereniging Sneek goed gaat”. De kopers van de dompkruiser werd door de heer I. J. A. Keitz, die Zeil makerij Gaastra NV vertegenwoor digde, een stormfok aangeboden. De heer Abma overhandigde hen een anker. Hij vertelde daarbij dat men de eerste koper van de dompkrui ser, de heer C. Ek eveneens een attentie had gegeven. aansluitingen gesticht, waaruit de kos ten van het verbeteren van de netten en het omhoog brengen van het ver mogen tot zo’n 25 tot 30 kw, zal kun nen worden gefinancieerd. De milieuverontreiniging kwam ook aan bod. Is er wel voldoende controle op de bedrijven? zo werd gevraagd Gebleken was dat sommige bedrijven dagen van te voren al op de hoogte waren van het feit dat er gecontro leerd zou worden. De mentaliteit moest veranderd worden, zo vond de heer Spiekhout. Men zou het onfat soenlijk moeten gaan vinden als men een bepaalde verontreiniging veroor zaakt”. Mevrouw Jellema-de Jong zocht wat de betreft de verontreini ging als gevolg van de waterrecrea- tie, de oplossing in meer financiële armslag voor de gemeenten om stort plaatsen voor vuil en het afval van chemische toiletten te creëeren. Die gelden zouden dan bijvoorbeeld via een vaarbelasting binnen moeten ko men. De heer Van Haersma Buma vertel de dat men blij mocht zijn dat er dergelijke bedrijven als dat van de heer Abma in Sneek zijn. „De domp kruiser is in het hele land en daar buiten te zien. Dat wijst op een uit stekend ondernemingsschap van de heer Abma en verhoogt het aanzien van Sneek”. Voor wat betreft het. aspect van de werkgelegenheid meen de de eerste burger van Sneek dat de jachtwerf nuttig was voor het in evenwicht houden van dfe arbeids markt in de waterpoortsitad en voor het ontplooien van de veelzijdigheid ervan. Hij was dan ook van mening dat het woord „dompkruiser”, een combinatie van een Fries en een Ne derlands woord, een combinatie was waar Sneek trots op mag zijn. De Sneker raadsleden gaan samen met het college van burgemeester en wethouders morgenmiddag een excur sie door de gemeente maken. Men brengt daarbij onder meer een bezoek aan de werkzaamheden ten behoeve van de centrale riolering in de omge ving van de veemarkt, de stadsuit breiding Tinga-Duinterpen, het Cruy- cebroedershof Woudvaartkadebouw-, plaats, bejaardenwoningen), Zuider- sportpark, de Domp en het „moeilij ke” kruispunt Parkstraat-Bolswarder- weg. De excursie gaat vooraf aan de raadsvergadering die om half acht begint. De inleiders van het Politiek Tref punt, dat vanavond in bar-dancing ,,’t Singeltsje” wordt gehouden (de statenleden drs. J. Mulder AR en G. Seinen D’66) gaan praten over drie stellingen. Deze stellingen zijn: Grote gangmaker bij het vragenstellen was de heer Hof. Naast het ontlokken aan de heer Sjoerdsma van zijn standpunt wat betreft de gemeentelij ke herindeling, informeerde hij bij de heer Spiekhout hoe het nu zat met het minder leveren van stroom aan de boerderijen. Dit naar aanleiding van een opmerking van de gedepu teerde dat gebleken was dat de groei van de economie minder geworden was en het stroomverbruik ook, De heer Hof had gemerkt dat vele boe ren niet hadden kunnen overschakelen op het koelen van melk in tanks om dat dat teveel stroom zou vergen. De gedeputeerde vertelde hem dat niet zo zeer zat in het stroom verbruik als wel in de capaciteit van de leidingen. Om machinetriën aan te kunnen sluiten dient men te beschikken over voldoende vermogen, maar bij de meeste boerderijen is dit te laag. Men heeft nu een fonds onrendabele Zo omschreef het statenlid J. Sjoerd sma uit Akkrum vrijdagavond tijdens een slecht bezochte vergadering van de PvdA Sneek, de redenen waarom hijzelf wel voor de gemeentelijke her indeling was, al had hij het plan nog niet tot in de details kunnen bestude ren. Aanleiding was een vraag van de heer B, Hof uit Nijezijl, die tijdens de raadsvergadering van de Wymbritse- radeelster vroedschap de meningen van de gemeentebestuurders had ge peild. Het politieke team dat in „Onder de Linden” zich voor de Sneker „leeu wen” wilde gooien (iets wat niet ge beurde omdat er maar een achttal 1. noodzaak principe uitgangspunten, 2. gemeentelijke herindeling-gewest- vorming, 3. afspiegelingscollege-pro- gramcollege. Zoals te doen gebruike lijk is er na de inleidingen van bei de sprekers gelegenheid tot discussie. partijleden waren gekomen) bestond uit mevrouw L. Jellema-de Jong (Grouw) en de heren J. T. Vellinga, J. Spiekhout (beide Leeuwarden) en J. Sjoerdsma. Alleen de heer Vellinga maakt geen deel uit de Statenfractie, hij is kamerlid; J. Spiekhout verte genwoordigt de Partij van de Arbeid in Gedeputeerde Staten. „De overheid dient de burger optimaal diensten te verlenen. Bestuur is dus dienstverlening en het dient nog beter te functioneren dan het nu doet. In dat licht moet de herinderling van Friesland gezien worden. Voor sommi ge gemeenten is het bijzonder moeilijk om bijvoorbeeld raadsleden vier jaar „vast” tehouden. Het verloop is groot. Er moet contunuïteit in zitten. Sommige gemeentehuizen zijn onderbezet. Dan komen er bovendien nog de financiële problemen bij. Er zijn gemeenten, ik hoef geen namen te noemen, u kent ze wel, waar ze bij wijze van spreken geen rijksdaalder over hebben om een paal in de grond te slaan. En dan heb je nog het grote aantal ge meenschappelijke regelingen, waardoor het bijna een oncontroleerbare zaak wordt.” met één loods, sinds kort beschikt men over drie van dergelijke bedrijfsruimten, zoals op de foto te zien is. De feestelijke gebeurtenissen van zaterdag stonden tevens in het teken van de officiële in gebruik neming van de laatst tot stand gekomen hal, plus de kantine en de kantoorruimten, (foto Studio Ger Dijs) REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarie) Bij kontrakt lagere mm-prijs Diezelfde zaterdag werden namelijk de nieuwe loods, kantine en kantoren officieel in gebruik genomen. Daar naast herdacht men het feit dat het bedrijf van de heer Abma tien jaar geleden is opgericht. Eén en ander ging gepaard met de nodige feestelij ke en plechtige handelingen waarbij de heer Abma en de kopers van de kruiser in kwestie, de heer S. de Jong uit Wapenveld en zijn verloofde Hanneke Doevendans, centraal ston den. Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, S X t - f W te:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1