I I i i i i i I heen in.en..m<ie aS KAPPIE EN DE BOZE HOOGLANDERS waterpoortstad I t 111 '1® „Dievery yn it treppehüs" voor krite Snits late „boppeslach" I i f i 5 BOCBEANA CV f I MEESTER VESWIJK ZET DOOR f Restaurant v.d. WAL i I! o I Voorstelling werd tweemaal uitgesteld RONO-PROGRAMMA GS BUIGEN ZICH OVER AANWIJZING NATUURGEBIEDEN AAN HET SNEEKERMEER 1 BURGERLIJKE STAND VAN GAASTERLAND MMMM.... slaatjes en kroketten fflHMIlM ■iiffliiiiiiiiiniHiiiniiiiiiu door Gerrit Franssen MARKIEZEN ROLSCHERMEN LUXAFLEX Inl. 5 Sneek, Leeuwenburg 6, tel. 05150-3963 1; JIIBIIIIIIIIIBIlllHlllllilllllffiM FEUILLETON liffliiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiimw PUPILLENPROGRAMMA 5 rt Pagina 2 S NE E K E R NIEUWSBLAD Maandag 18 maart 197*4 waar alle werd 5 twee, hup! maart maand in Engeland: de en iedere zaterdagavond dansen, 20.00 poli- uur Henk D. «L. ■iWI ■-« En van Kieviten: schijnt he Zaken doen in zwarte paarden. In de provincie worden Voor een den leden vangen In aldus: negen I Deersum, Rijksweg 3, tel. 05152-244 au- het we- iiïa Van 6 maart t.e.m. 13 maart 1974 I zo’n dan ook 4[ 4» 4» 4» 4» j Sij- Dinie lacht zowaar weer Ze grijpt Frans’ hand „Dank je wel, Frans, ons hebt gedaan. nooit vergeten.” groot. I 7",r l> In de provincie worden zwarte paarden aangekocht voor de be ll spanning van lijkwagens te Lon- S den. Op kleine gebreken wordt Iniet gelet. Drie maal is scheepsrecht zegt het spreekwoord en dat gold vorige week in het bijzonder voor de krite Snits. Maar daarnaast ook: de aanhouder wint. De Friese première van het stuk „Dieverij yn it trappenhüs” had al twee maal op het programma ge staan en beide keren moest het door ziekte van de hoofdrolspeelster uitge steld worden. Men heeft echter geen moment overwogen het stuk van het repertoire af te voeren. En terecht, want zowel qua inhoud als qua vertol king was het een „boppeslach”. Geboren: Ruurd zv E. S. Konst en J. G. Molenaar te Bakhuizen; Fran- cisca dv J. Witteveen en A. Hospes te Oudemirdum; Jacob Gabe zv L. Nijholt en S. de Vries te Balk; Afke Maria dv Y. Visser en C. G. Mous te Bakhuizen; Marijke dv H. de Jong en Y. Beuckens te Oudemirdum. Ondertrouwd: Gerben van der Veen te Oudemirdum en Geertje Stegenga te Wijckel. Gehuwd: Jacob Kerstma te Delft en Zwaantje Elisabeth Boersma te Balk. Overleden: Geen. J uit de SNACKBARS van: SNEEK 4 Leeuwenburg 5 - Telefoon 3863 4 4 Bolswarderweg 8 - Tel. 4631 In gediend zijn om de bezoldi- van den Raad de leden der het noodlokaal onderbrengen, kan één onderwijzeres het misschien een poos je redden. Zaterdagmorgen meteen maar de banken en kasten omruilen. Met een stuk of wat jongens uit mijn klas zal dat wel gaan. Misschien helpt Steenbeek een handje, dan kunnen we voor de middag klaar zijn. In huize Veswijk blijven Dinie’s ouders voorlopig, tot Dinie in zoverre aange sterkt is, dat ze haar huishouden kan doen. De anderen reizen de volgende dag weer huiswaarts. Veswijk heeft zijn sigarenzaak. Weliswaar heeft hij een buurvrouw, die wel eens vaker de honneurs waarneemt, maar het mens heeft ook een gezin en meer als één dag kun je ook niet van haar vergen. En Frans is op zijn zaak nodig, maar hij belooft het weekend met Jo- pie terug te komen. „We helpen jullie er weer bovenop, lui”, zegt hij op har telijke toon. En zich over Dinie bui gend ,die hij een kus op de wang drukt, voegt hij er zacht aan toe: „Kop op, meid, we leven met jullie mee, hoor. En vergeet niet, jij hebt zó’n kerel. Niet dat het mijn broer is, hoor, daarom niet alleen. Je moet ze maar eens horen hier in het dorp. Het is meester Veswijk voor en na. Ze vinden hem allemaal geweldig!” Opgaven voor deze rubriek voor de krant van maandag tot uiterlyk vrij dagmiddag 12 uur en voor de krant van donderdag tot uiterlijk dinsdag- l middag 12 uur Bar-Dancing De Lichtboei: in 5 i dans- en showorkest „Bied” -> Luda Bar-Dancing: in de maart: Deejee Tony Allen Bar-Dancing 't Singeltje: ieder week end in maart (vrijdag, zaterdag en zondag) „Het Spencer Trio” Chr. Jeugdsociëteit „De Fuik” (steeg naast Hema) elke zaterdag- en zon dagavond geopend voor jeugd boven 16 jaar. Zaterdagmiddags kan ieder een die wil een kop koffie halen tij dens of na het boodschappen doen Bar-Dancing „De Sneker Pan” in de maand maart de Nederlandse forma tie „Mayflowers” Scotch Inn: iedere avond dansen Jongerencentrum „De Meerpaal”, Klei ne Palen een ontmotings-mogelijkhedd voor jongeren, iedere vrijdag van 19.00-24-00 uur en zaterdag van 15.00- 24-00 uur Oosthem: iedere zaterdagmiddag in stuif in het Himsterhüs van 16.30 tot 18.30 uur Trimmen maandag en 1 Rij ksscholengemeenschap, en dinsdag en woensdag 69-100 „Speciaal bavianen voedsel!” riep Kappie verbaasd uit. „Lusten die vissen dat wel? Dat is meer voor landbeesten, dacht ik”. „Het is best te proberen”, antwoordde de meester, „en als ze het lusten, zijn ze erbij, want dan zitten ze in een technisch valletje.” „Vooruit dan maar”, zei de kapitein. „Te proberen valt het altijd. Maar schiet op. De Hooglandse walslurpen doen zo opgewonden door de radio, dat we beter niet al te lang in hun vrouw en die heeft juist jouw steun nodig. En geen gezanik over die Ha nekam. Die bestaat niet meer voor jou. Als Evert en Dinie in eikaars armen gevallen zijn, trekken de anderen zich discreet terug. Die moet je nu alleen laten. Gedeelde smart is halve smart en wat kun je onder deze omstandighe den voor troostwoorden zeggen? Dat ze nog jong zijn en er nog wél meer kinderen zullen komen? Dat is banaal en bovendien neemt dat het leed niet weg. Nee, man en vrouw samen, dat is momenteel het enige. In de huiskamer vertelt Frans, hoe de vork in de steel zit. Sellema knik te tevreden. „Geen haar op m’n hoofd, die ooit gedacht heeft, dat Evert zo iets zou doen. Ik zal m’n schoonzoon niet kennenEn dat heeft een vriendelijke knik van vader Veswijk ten gevolge. Het gaat allemaal verschrikkelijk snel. Enkele uren later weet heel het dorp, dat Hanekam degene is geweest, die Griet Alfers probeerde aan te randen en dat Evert Veswijk toevallig op de fiets voorbij kwam en haar hoorde gillen. Dat hij haar toen heeft ontzet en Hanekam een dreun heeft gegeven. In alle stilte heeft men Hanekam, die op bed lag, opgehaald en met een au to meteen naar de stad gebracht. Ge zien hetgeen de man gepresteerd heeft durf ik de verantv/oordtag niet op me te nemen hem een nacht in de cel van het politiebureau te laten. Zo spoe- In aantal jaar weder minder te zijn 5 de vorige jaren. Voor de roeps-eierzoekers een groote te- 5 leurstelling. e De slaapziekte 11C1CU lllï.11 seining en opneming van de te- I; legramma en hun bestelling wor- b den bevorderd, en ook personeel I; uitgewonnen worden. 5 Valsch geld: In den laatsten b tijd waren er in Den Haag vele S valsche geldstukken in omloop, S voornamelijk guldens en rijks- vaarwater kunnen blijven. Hang die kooi aan de trossen en zakken maar!” In minder dan geen tijd was het plan van de meester uitgevoerd en de kooi in zee neergelaten. „Zo lijkt het me wel mooi, mannen”, zei Kappie na een poosje. „Ophalen die kooi. Eén, Geef hem een zwieper!” Maar dat viel niet mee. De kooi was loodzwaar en na pas veel gezucht en gesteun kregen ze hem aan boord, De vrouw op de divan schudt het hoofd. „Dat hebben jullie verkeerd be grepen. Meester Veswijk heeft meneer Hanekam juist weggetrokken Frans is tevreden met het bereikte resultaat. „Kom op, we gaan naar de politie. Wil ik wél eens zien, of wij Evert niet meekrijgen na hetgeen wij nu gehoord hebben Rond de middag wordt Evert Ves wijk in vrijheid gesteld. De adjudant is persoonlijk naar de boerderij van Alfers gereden en heeft een voorlopi ge verklaring van Margaretha Alfers, opgenomen. Dat is voor hem voldoen de om te begrijpen, dat Hanekam in uiterste nood geprobeerd heeft de schuld op een ander té gooien. In de situatie van het ogenblik buitte hij zijn voordeel uit en iedereen, die op dat I een beetje, en antwoordt: voor wat .jij Dat zullen we Het stuk bevat twee intriges: de ene is die van de diefstallen van brood en melk ’s morgens in de hal van een flat; de tweede de lief de tussen de vreemde meneer Mark Koldam en het buurmeisje Margje. Als centraal figuur fungeert de kost- juffrouw van Mark, Rike Kromhout, een ontzettend eigenwijs, achterdoch tig, sensatiezoekend, bemoeizuchtig serpent. Samen met haar buurvrou wen, de oude vrijster juffer Bles man (die later een stiekeme liefde blijkt te hebben, mevrouw M. Boer sma en R. H. Ferwerda, die tevens de regie had) en de weduwe Wolda (mevrouw W. Jansma), bekletst zij alles wat er gebeurt en gaat zij op onderzoek uit. Het was verbazingwekkend. Aan kanten puilden de vissen eruit. „Deksels nog-an-toe!” riep Kappie verbaasd. „Is dat even wat?! Het lijkt wel of die vissen hebben staan dringen om gevangen te worden. Die Hooglandse Clan maakt zich vrij, maar de Hooglandse haring...” Hij brak af, want op dat ogenblik wrongen de vissen met onverwachte kracht de tralies van de kooi uiteen en sprongen als stalen veren de ’Ttf- heid tegemoet Gedeputeerde staten van Friesland zullen op 9 april aanstaande een be spreking voeren met de heren ir. J. M. Koopman, directeur van de Cul tuurtechnische Dienst, Utrecht, ir. J. Verkoren, direkteur van Staatsbosbe heer te Utrecht en jhr. mr. F. C. M. van Rückevorsel, hoofd van het bureau rekreatie en natuurbescher ming van het ministerie van volks huisvesting en ruimtelijke ordening te Den Haag. dig mogelijk weg uit Dalewoud, dat is het beste. Aldus redeneerde adjudant Veltink. Intussen zit Van Bragen met de brok ken. Op Evert hoeft hij de eerste da gen niet te rekenen. Die man is natuur lijk voorlopig niet in staat behoorlijk onderwijs te geven na alles, wat hij in deze uren heeft moeten doorstaan. Zodat Evert een week ziekteverlof krijgt. Daarna zien we wel weer, denkt het schoolhoofd. En dat van Hanekam ie helemaal een nare geschiedenis. Een onderwijzer, die tevens nog kerkeraadslid is, gearre steerd wegens poging tot aanranding, om maar geen ergere termen te ge bruiken. Er zal dus weer een nieuwe onderwijzer moeten komen en hoe be reik je dat in recordtijd? Met school? Bovendien zal er weer een woning moeten zijn. Van Bragen laat zijn gedachten gaan. Opnieuw maar weer een keer naar wethouder Swaan. Hoe hij het voor el kaar krijgt, is zijn zaak, doch hij moet een huis versieren, en straks de voorzitter van het schoolbestuur bellen, Er moet een advertentie geplaatst wor den. Nu waren ze zo mooi uit de moeilijkheden en kunnen we opnieuw beginnen. Mevrouw Broeks, vroeger als onder wijzeres aan de school verbonden, is dadelijk bereid in te vallen. Gelukkig, dat we in noodgevallen op haar kun nen rekenen, bepeinst Van Bragen. En als we de beide eerste klassen nu in de provincie kieviten dit dan be- Het pupillenprogramma voor zaterdag 23 maart in de A- en B-klasse ziet er als volgt uit: A groep 20 IJVC— Bolswardia, CAB—Black Boys, Oude- gaRES, WorkumLSC; groep 21 CAB 2Nijland, HeegBlauwhuis, HJSC—Muller; groep 22 RES 2—RES 3, Makkum 2TOP, Bolswardia 3 Scharnegoutum, Black Boys 2Heeg 2. A groep 12 HeerenveenDelfstra- huizen, LemmerHeerenveense Boys, NieuwesohootEastersé. De eerste wedstrijd, in zowel groep 21 en 22, begint om negen uur, de overige ont moetingen, in de A-klas vangen aan om tien uur ’s morgens, In de B- klasse is de volgorde aldus: eerste wedstrijd elf uur, tweede negen uur en de laatste wedstrijd is gepland om tien uur. In Engeland breidt de slaapziek- te, welke reeds eenigen tijd spo- radisch voorkwam, zich steeds uit. In Lancashire deden zich niet minder dan 74 gevallen S voor, waarvan 29 te Manchester. De patiënten houden, voor zoa- ver ze niet sterven, een geschokt zenuwgestel van de aandoening over. Scotland Yard te Londen, d.w.z. het hoofdbureau van poli tie belast met het tegengaan van misdrijven en misdaden, en het opsporen van misdadigers, evenals met het handhaven van orde en verkeer heeft een auto laten ontwerpen en vervaardigen, die in staat is, draadloos tele fonisch gemeenschap te onder houden met het hoofdbureau, ook al loopt de auto 60 a 70 K.M. S De hoofdbedoeling met deze S to is, voortdurend aan S hoofdbureau te kunnen laten ten, waar ergens in de stad een stremming van het verkeer is ontstaan, die enkel door politie leiding kan worden opgeheven. DEERSUM. Op de boerderij van den veehouder D. Haagsma is mond- en klauwzeer uigebroken. De gemeente-veldwachter houdt dagelijks bij deze boerderij toe zicht. Bezuiniging: wetsontwerpen ging van leden van State, van rechterlijke en van die der mili- S tair-rechterlijke macht met gang van 1 Mei 1924 te I; Uit de Nieuwe Sneeker Cou rant van Woensdag 19 en Zater dag 22 Maart 1924, vijftig jaar geleden dus. IJLST 15 Maart. Veel beweging en drukte was er heden aan de Geeuwkade alhier, omdat de heer K. de nieuwe verbreede weg met een welke door eenige combinatie met was aangelegd, draad versperd, meende dat men teveel grondgebied had ingepalmd. Ge lukkig is heden de rust weder hersteld. Door de gewapende macht is aan K. gelast de ver sperring weg te nemen. De zaak schijnt thans bijgelegd te zijn. Oudjes. Te Walcourt (België) is Zondag een 78-jarige oud- spoorwegambtenaar in het hu welijk getreden met een bruid van 76 jaar. De 103-jarige va der leidde het bruidje naar het altaar. De belangstelling in het Waalsche plaatsje was geweldig macht met in- van 1 Mei 1924 te ver minderen met 10 pet. Bij wijze van proef zal op de grootste te legraafkantoren voor de behan- deling en bestelling van tele grammen weer het zg. premie stelsel worden ingevoerd. Door den prikkel van de premie zal, naar men hoopt, de snelle over- Onderwerp van gesprek zullen zijn de plannen om in het kader van de landinrichting in bepaalde gebieden in Friesland, die een agrarische bestem ming hebben, een grote oppervlakte aan te wijzen als beschermde na tuurgebieden. Daardoor zouden aan' de agrarische bedrijfsvoering beper kingen worden opgelegd, die een mo dernisering van de bedrijven in de betrokken gebieden onmogelijk maken. De kwestie, waar het hier om gaat is in Friesland met name akltueel ge worden na het bekend worden van de wensen van de Natuurwetenschappelij ke Commissie van CRM, die een deel van het gebied in de in voorbe reiding zijnde ruilverkaveling Kou- dum wil bestemmen tot natuurgebied. Tegen deze claims is in agrarische kringen in Friesland veel verzet gere zen. kan hij niet anders doen dan zijn ontschuldiging aanbieden. Evert sportief en accepteert die. Frans brengt zijn broer in zijn wa gen naar huis en als Evert tijdens de rit op de hoogte wordt gesteld van de situatie thuis, beginnen de aderen op Evert’s voorhoofd te zwellen. De greep om Frans’ arm voelt als een bankschroef en de woorden voorspellen niet veel goeds, als Evert tussen z’n tanden sist: „Draai om, broer, en breng me bij die schooier, dan draai ik hem eigenhandig de nek om”. Frans kent zijn broer en weet, hoe hij hem moet bespelen. „Rustig aan, ke rel, anders zit je binnen een uur weer in dat celletje en daar schieten Dinie en jij niets mee op. Die vent zal z’n portie straf heus wel krijgen. Bemoei jij je daar nou niet mee, laat dat maar aan de politie over. Je hebt je was alhier, nieuwe ijzeren wipbrug, bewoners in de gemeente door prikkel- Genoemde K. van zijn Twee spelers debuteerden bij de Kri te, terwijl twee na lange tijd weer op de planken stonden. Mevrouw W. Jan sma had van die vier de grootste rol en het was te jnerken dat zij over veel ervaring beschikt. H. van Bek- kem stond na zijn Snitser Frysk Toa- niel-periode voor het eerst bij de „concurrentie” op de planken, terwijl J. van der Veen en J. Hofmeester de zaal weer voor het podium hadden verwisseld. Al met al kreeg de krite Snits daar mee de beschikking over een bijzon der goed stel amateur-acteurs en dat bracht het peil omhoog vergeleken met vroegere uitvoeringen. Er werd op voor amateurtoneel bijzonder hoog niveau gespeeld. Het ging gemakke lijk af, er zat vaart in en het klikte allemaal. Wat eerst de dader leek, ook door zijn vreemde gedrag (later komt de reden uit: een jeugdliefde (M. Geert- sma) die hem achtervolgt), blijkt een bekend artiest te zijn. Uiteraard kom alles dan op zijn pootjes terecht. Klein maar niet minder belangrijk waren de rollen van H. van Bekkem als het model dat van twee walletjes eet. Het is jammer dat de Krite Snits door alle omstandigheden diit stuk zo laat pas kon uitbrengen. Het verdient het namelijk ook om elders gespeeld te worden. De Friese bewerking van dit stuk van Werner Schubert was van B. Westra. Beide avonden waren uitste kend bezocht, I daalders. Deze wonden in hoofd zaak ontvangen ’s avonds op de markt en in kleine winkels. De politie had een verdacht op het oog, en deze is dezer dagen ge snapt, toen hij in een café te Scheveningen een aantal valsche geldstukken aan andere personen overgaf. De valsche-munter, de 23-jarige koopman P.P. afkom stig uit Rotterdam, is gearres teerd op zijn zolderkamertje, dat gelegen is in de Zeeheldenbuurt in Den Haag. Op die kamer waar hij met een meisje leefde, oefende hij zijn bedrijf uit. Er zijn zestig valsche geldstukken in beslag genomen, benevens gipsafdrukken, soldeersel enz. De munten zijn slecht afgewerkt en gemakkelijk van echte te onder scheiden. De aangehoudene heeft bekend reeds gedurende een 6- tal weken zijn bedrijf te hebben uitgeoefend. Hij spande er ande ren voor de munten uit te ge ven. BURGERLIJKE STAND SNEEK van 14 tot 21 Maart. Geboren: Hein zv Jan Ringma en Hen- drikje Bos; Geertruida dv Jitze Jongsma en Johanna Boot; Eli zabeth Maria dv Cornelis Faber en Elizabeth Bonte; Jacob zv Pieter v, d. Eems en Johanna De combinatie van de „paartjes” bleek precies goed te zitten. Vooral die van mevrouw C. Wolthuizen als Rike Kromhout en J. van der Veer als haar man Atse. Voor de pauze ging het bij het stelletje waar alles om draaide nog een beetje stroef, maar na de pauze was het tussen me vrouw C. Bakker als Margje Wolda en G. Boorsma als Mark Koldam, al lemaal veel soepeler. Dinsdag 19 maart 9.00-9.40 Friese schoolradio 18.00-18.30 Rono radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Rjochtstreeks oer en üt Ljouwert 19.00-19.30 Groninger programma Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.30- 20.00 Ekstra De Rono kijkt achter het nieuws met o.a. Statenverkiezingen en dam men Woensdag 20 maart 18.00-18.30 Rono radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Underwiisünderwerp, aktualiteiten en muzyk 19.00-19.30 Overijssels programma Eindredaktie Alex Jan v. d. Worp 19.30- 20.00 Prisma Eindredaktie Drs. P. J. Huizinga Donderdag 21 maart 18.00-18.30 Rono radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Aktualiteiten en muzyk 19.00-19.30 Drents programma Eindredaktie Hitjo D. Schuth 19.30- 19.45 Landbouwjournaal Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.45-20.00 Dier en plant in Rono-land moment ter plaatse was gekomen, zou hem onmiddellijk hebben geloofd. De adjudant heeft nog meer bijzon derheden vernomen uit de mond van Griet. Het feit dat Hanekam al maan den probeerde haar over te halen met hem te trouwen .Maar ze grie zelt van hem en heeft iedere keer nee gezegd. Gisteravond was ze nog even naar de schuur geweest en bui ten was ze tegen Hanekam, die haar blijkbaar had opgewacht, aangelopen. Hij had haar gegrepen en in het struikgewas langs de oprijlaan ge trokken. De rest wist hij nu. Meer dan voldoende voor hem om Evert ter stond in vrijheid te stellen. En daarbij 1 ver is beweging” Singeltsje: 20.00 uur Politiek Tref punt met G. Seinen (D’66) en drs- J. Mulder (GCP) Ijlst, café Spier: 20.00 uur tiek café met de Vrije Kiezers Amicitiia: 20.00 uur film Help de dokter verzuipt Dinsdag 19 maart Stadhuis Sneek: 19.30 uur openbare vergadering van raad Sneek Amicitia: 20-00 uur film Help de dokter verzuipt Woensdag 20 maart Amicitia: 20.00 uur balletuitvoering leerlingen muziekschool Donderdag 21 maart Stadhuis Sneek 20-00 uur vergade ring Recreatieschap Sneekermeer. Vrijdag 22 maart: Amdcitia: 20.00 uur: N.V-V. af deling Sneek modeshow-dansavond m.m.v. orkest De Zamorras’ Eisma; Gerrit zv Hendrik v. d. Wal en Jetske Oosterhout. Overleden: Wiepkjen Klaasjen de Boer 24 jaar; Anna Reitsma wed. van Klaas Ruardi, 73 jaar; Hotze v. d. Laan wedn. van Wiepkje Noordmans 79 jaar; Hinke Simons wed. van Abe Vis ser 65 jaar; Marie Wimke Rin- sema 22 jaar; Aaltje Glas wed. van Rienk Posthumus 53 jaar. WYMBRllSERADEEL van 14 tot 21 Maart. Geboren: Gerben zv Kier v. d. Wal en Uilkje v. d, Schaaf te Oppenhuizen; Dirk zv Wijbe Schingenga en Anna Jongstra te Heeg; Min dv An ne Visser en Hinke de Jong te Gaastmeer; Sijbrtgje dv Gerrit Koor en Geertje Dijkstra te Nij land; Aukje dv lemke Terpstra en Antje Rollema te Heeg; Frans zv Jan Smits en Hinke Atsma te Uitwellingerga; Mag dalena dv Sijmen Valkema Antje Kuipers te Oudega; bren zv Ruurd Fortuin en IJtje Cnossen te Heeg; Louisa Susan na dv Sible van der Werf en en Waltje Galama te Abbega; Harmen zv Johannes Cnossen en Hendrikje Haringa te Heeg. Gehuwd: Pieter Postma 25 j. te Ommen en Hiske de Haan 21 j. te Abbega. Overleden: Geertje Koopmans 53 j. wed. van Wibbe Elzinga te Oosthem (overleden te Deven ter); Wijbren Zijlstra 74 j. echtg. van Antje de Jong te Oppenhui zen. ADVERTENTIëN. Lekkerbekken is een minder vleiende naam voor hen wier smaak zoo fijn ontwikkeld is, dat zij geen be vrediging vinden in voedsel, dat daaraan niet tegemoet komt. Men moet er echter rekening mee houden. De meest verstokte lekkerbek is voldaan door Ho- nig’s puddingen, gefabriceerd met Honig’s Maizena. Mr, Ford zegt: Een grootsch jaar breekt aan. Het buitenge woon dichte wegennet van Euro pa heeft de Ford Motor Com pany er toe gebracht een nieu we Ford wagen te fabriceeren, waarin men de soliditeit en duur zaamheid van het vroeger type vereenigd vindt met een fraaiere uitvoering van carrosserie en chassis en een zuiniger benzine verbruik, terwijl de bestaande lagé prijs gehandhaafd blijft. donderdag in Almastraat J in de „C. Kan”-sporthal Noo-rderhoek IJsbrechtum Bar Old Vic, iedere vrij dag- en zaterdagavond de Nederlandse Hammond-organist Henry Borghous Bar-Dancing-Discotheek „d’Ald Wal” Heeg, iedere avond discobal Leeuwarden Wetswinkel Westerplan- tage 15, geopend donderdagsavonds van 19.30-21.00 uur Chr. Ouderensoos „lepenhof” Lem merweg en Omstreken elke eerste en derde woensdagmiddag van de maand bijeenkomst in de Lucas Fockens- school hoek Kaatsland-Scherhemstraat aanvang 15.00 uur I Dansschool Vergonet Geeuwkade 16 iedere zaterdagavond dansen, aan- van 20.00 uur Fries Scheepvaart Museum, Klein- zand 12: tot 31 maart tentoonstelling etsen Frederik van Batenburg, dage lijks geopend van 10.00—12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur, zondags gesloten Maandag 18 maart Zalencentrum Van der Wal Klein- zand: 20.00 uur Stichting Sportbe- lang Gehandicapten, gezamenlijke ouderverenigingen film „Mensen in 'Sj CQZ. MAtrtM TOONM»

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 2