ERG MOEIZAME ZEGE VAN Franke Sloothaak geheide KRAAK 'M OP FLITS (7-3) winnaar concours manege Gala Menhir heren stuitte tegen Sporty onverwacht op tegenstand Minibasketball ging ’officieus’ van start A Ml GEMEENTE SNEEK SMHC HOUDT THUIS MEPPEL OP AFSTAND N RESTAURANT VAN DER WAL ZALENCENTRUM VAN DER WAL BS 9' ■■■1^ OPHAALDIENST GROFVUIL I Zalen voor elke gebeurtenis llillillllMIIBittlIllllililllllllIMliffl REGERING WIL MAAT REGELEN TEN GUNSTE FIETSVERKEER NEMEN Franke Sloothaak was met zijn Polo Marco zaterdagavond in de Manege in Sneek de gedoodverfde winnaar van het spring concours in de Z klasse. De verwachtingen van het publiek dat overigens vol spanning meeleefde met de ruiters en amazones die in de B, L, M en Z klasse uitkwamen, kwamen volkomen uit voor wat betreft de eerste prijs die volgens iedereen naar Franke Sloothaak zou gaan. flIHIlllllilllOIIIIIIIIIIIIIHI» I «Hg 1 A ■I fill 1 -t BBOHI NIEUWSBLAD SNEEKER Pagina 5 Maandag 18 maart 1974 Brandsma 2 I Wr-t I I ftOT I fti WANNEER MAG HET BUITEN STAAN Grof- en huisvuil moeten een uur voordat de vuilnisauto komt buiten worden gezet. Alleen als de vuilnisauto ergens voor half acht ’s morgens komt, mag het afval de avond te voren na tien uur buiten worden gezet. Takkebossen, latten e.d. (Mits goed gebundeld). In elkaar gedrukte en samengebonden kartonnen dozen. Dit is dus materiaal dat niet op eenvoudige wijze verkleind kan worden, waardoor het niet in huisvuilzakken met het huisvuil meegegeven kan worden. Dozen, kisten en zakken met inhoud worden niet meegeno men. WAT IS GROFVUIL Frames van fietsen en brommers, antennes, kachels, meubilair e.d. kreeg tijd hij Gala het werd Siep Toen Boersma Kraak’m speler Dick Brouwer in actie tijdens één van de partijen uit de thuis wedstrijd tegen het eerste herenteam van Flits uit Zwolle. De Sneker wist, evenals clubgenoot Dirk Schaap, al zijn partijen winnend af te sluiten. (Foto Studio Ger Dijs). Volgende week staat voor Kraak’m de uitwedstrijd tegen Assen op het programma- 6 6 6 6 6 6 5 5 3 2 0 0 1 0 1 0 3 1 7 4 3 1 39—21 36—24 36—24 26—34 26—34 17—43 zege Tette 2—8, I Stand: De Veluwe 3 Kraak ‘m 1 Intertance 1 JOZO 1 Assen 1 Flits 1 Voor de M en de Z klasse werden puissance springconcours gehouden. Winnaar hiervan was Franke Sloot haak. Rudy Evenhuis deed het nu beter dan b(j het springconcours, hij eindigde op de tweede plaats. De derde en de vierde prijzen waren res pectievelijk weggelegd voor Inge de Vrij en Greetje Buwalda. 0 11 1 10 2 4 3 5 Hoewel de regering met het afwijzen van een rijksfietspadenplan de verant woordelijkheid voor de fietsvoorzienin- gen naar de lagere overheden verlegt, mag verwacht worden dat door subsi dieregelingen toch het nodige voor de fiets zal kunnen worden gedaan, indien plaatselijk de initiatieven worden ge nomen. Het blijft teleurstellend dat de minister geen mogelijkheden ziet om de faciliteiten voor ht fietsvervoer door de Nederlandse Spoorwegen te laten verruimen, zoals door hem naar aan leiding van schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer is meegedeeld. SMHC heeft de belangrijke wedstrijd voor de verdeling van de derde en vierde plaats tegen Meppel in haar voordeel weten te beslissen. Dat ge beurde gisteren op eigen veld met de cjjfers 21. Een volkomen verdiende overwinning overigens, want de Sne- kers beheersten gedurende de volle speeltijd het spelbeeld. Aanvankelijk wisten de Drentenaren ’n licht veldoverwicht te bewerkstelligen. Niet voor lang evenwel, want de thuis club slaagde er in met lange ballen over de vleugels gevaarlijk te counte ren, Uit een dergelijke aanval werd ’n hard voorgeslagen bal onvoldoende weggewerkt, waardoor linksachter D. Oppedijk in de gelegenheid was met een goed gericht schot de score te ope nen (10). Bij het gelukspringen in de B klasst bleek dat de ruiters en amazones die het springconcours hadden ge wonnen, ook nu op de eerste plaat sen eindigden, zij het dan niet in de zelfde volgorde. Geeke Bosgraaf plaatste zich nu als eerste, gevolgd door Kaspar Lampe en Aly Jansma. Hun tijden waren respectievelijk 94,6 en 98 (foutloos) en 95,5 voor Aly Jan sma die de laatste hindernis als een obstakel op de weg naar de tweede plaats kon beschouwen, toen zij tou cheerde en een legger afwierp. De dames van Gala-Menhir bleken afgelopen vrijdag niet sterk genoeg om Penta in eigen huis te verslaan. Penta was vooral wat schotvaardig- heid betreft de betere ploeg. Het he renteam kreeg het nog onverwacht zeer moeilijk tegen Sporty 2. De ad- spiranten behaalden tenslotte een forse overwinning op Penta. Al in de eerste ronde wist hij foutloos rond te komen, naast Henk Hofmees ter op Swiftness D. Rudy Evenhuis wist zich niet voor de barrage te plaatsen, doordat hij op Darwin nogal wat hin dernissen afwierp, hetgeen hem 13 strafpunten opleverde. Greetje Buwal da had op Esther bepaald niet haar ge luksdag. Esther wilde niet helemaal zoals mejuffrouw Buwalda wilde en na drie weigeringen werd ze uitgebeld. Ook Inge de Vrij, die zich normaliter op Sandor geducht weet te weren, kwam met 7 strafpunten niet in aan merking voor de laatste ronde. In de barrage werden speciaal voor Sloot haak de hindernissen verhoogd, om dat hij, in tegenstelling tot zijn concur rent Henk Hofmeester die een M par cours reed, in de Z klasse uitkwam. De laatste en hoogste hindernis, een muur van 1.60 m. hoog werd feilloos genomen. Ook Henk Hofmeester kwam foutloos rond. De tijd deed hem de das om (71,6). De tijd van Franke Sloot haak was 63,5. De score ging bij de aanvang bij de dames gelijk op. In de tiende minuut scoorde Feikje Luxwolda 4-4. Na twee minuten echter kwam Penta opnieuw voor: 84. Aukje Brandsma schoot daarop tweemaal raak, daarmee de stand bepalend op 88. Tot de zes tiende minuut kon Gala gelijke tred houden met Penta door doelpunten van Agnes Klein en Elly Bolman (2 12) maar in de resterende speeltijd zagen de bezoeksters kans een voor sprong te nemen. Ruststand: 1812. Penta bouwde in de 2e helft de voor sprong nog verder uit: 2212. Aukje Brandsma bracht toen de achterstand weliswaar iets terug (2216) maar toen Penta een fel offensief inzette, werd de score opnieuw vergroot tot 3218. In een verwoede poging om er in de laatste minuten nog alles aan te doen wisten de Gala-dames niet verder te komen dan 32—23. Doelpunten: Aukje Brandsma 46. Feikje Luxwolda 23. Agnes Klein 2 2, Elly Bolman 4. Doelpunten: Hille v. d. Kooi 910, Siep Wielinga 412, Peter Postma 6 11, Sipke de Ree 12, Siemon Olij 2, Jaap Boorsma 2. Naarmate de eerste helft verstreek ge lukte het de gastheren steeds duidelij ker het spelbeeld te bepalen. Ook na de hervatting bleef SMHC het initiatief behouden. Wei was het team op een plaats gewijzigd. J. Hiemstra liep hoofdletsel o pna een gevaarlijk hoog geslagen bal en moest zich laten ver vangen door J, de Jong. De Snekers, die de aanvallen veelal over rechts lieten gaan, kregen, ondermeer uit een serie strafeomers, wel de mogelijkheid de score te vergrootten, maar slaagden daar door onzuiver schieten niet in. Er moest dan ook een fout van de Meppel goalie aan vooraf gaan, voordat de thuisclub 20 kon aantekenen. A. v. d. Veen was de doelpuntenmaker. Dit on voldoende afstand nemen werd de Sne kers bijna nog noodlottig. Uit één van de schaarse tegenaanvalltn, volgde een reeks van verdedigingsfouten, die alleen maar kon worden gtcorri- geerd via een strafbal. Voor één van de Meppel voorwaarteen de mogelijk heid de score te verkleinen (21). Wielinga zich ontpopte als een goed schutter. Hij zorgde in de achtste mi nuut reeds voor 2433. Ook Hille v. d. Kooi kwam beter in z’n spel (28 39). Het waren dan ook deze twee spelers die in de eindfase voor de doelpunten zorgden. Na 3041 en 41 49 was het Gala, dat na een zeer rommelige wedstrijd de beide punten mee naar huis kon nemen. Overige uitslagen SMHC: SMHC II Rap II 3—1 (za.); Rap II—SMHC II 3—3 (zo.). Kraak’m kwam op 5—1, doordat Brou wer Domburg in een merkwaardige partij klopte. Nadat de eerste game kansloos verloren ging (1521) en de tweede met 217 werd gewonnen kwam Brouwer in de derde game met 116 voor en vervolgens met 1418 achter. Desondanks won hij met 21 18. Draaisma stelde daarna danig te leur door van Jansen te verliezen (22 24, 1321). Schaap stelde daarop de overwinning veilig door een zeer tak- tisch spelend Domburg geen schijn van kans te geven (21—17, 21—10). Draaisma wist ook tegen Schuurman geen raad met zichzelf en verloor aldus met 2121, 1521. Brouwer bepaalde tenslotte de eindstand op 73 door Jansen niet zonder moeite met 1821, 2112, 2115 terug te wijzen. Vrijdagmiddag is in de C. Kanhal het mini - basketball van start gegaan. Officieus wel te verstaan, want de eerste echte competitiewed strijden zullen pas vrijdag worden gespeeld. De wedstrijden die vorige week plaats vonden, waren dan ook bedoeld als een voorproefje op het geen de leerlingen van de vijfde en zesde klassen van de lagere scholen in Sneek de komende maanden te wachten staat. In totaal wierpen de vier deelnemende scholen zestien teams in de strijd, De organisatie lag in handen van de Sneker basketballvereniging Gala Menhir. Het Parijs springconcours in de L klasse werd gewonnen door Klaas van der Meuten die traditiegetrouw Portos breed, De heer Van der Meulen kwam foutloos rond in een tijd van 24 rond. Hij werd op de voet gevolgd door Au- ke Sybrandy die eveneens geen fou ten maakten, maar het parcours iets langzamer aflegde en met een tijd van 27,1 voor derde prijs winnaar Ane Dijkstra eindigde. De heer Dijkstra liet met Ramona 4 strafpunten in een tijd van 27.1 op zijn naam schrijven. Doet Jansma tenslotte eindigde op de vierde plaats, met vier strafpunten en een tijd van 33.1. Gala-Menhir had door het ontbreken van Siebren Klein en Albert v. cl. Zwaag invallers Hille v. cl. Kooi en Sipke de Ree binnen de ploeg. Door dat de scheidsrechters niet waren op komen dagen moest Gala genoegen ne men met twee scheidsrechters van de thuisclub. Dit werd de Snekers bijna noodlottig. Eén van de arbiters bleek namelijk nogal partijdig te zijn. Uitslagen tweede Mas F heren: RodenEmmen 10; SMHCMeppel 2—1; HCW—P.W. 1—2; HVL—Tempo ’41 1—1. P.W. 11—20 28—8; Tempo ’41 12—18 28—10; SMHC 12—14 22—18; Meppel 12—12 22—23; Emmen 12—11 12—13; HVL 12—9 13—20; HCW 11—5 10—28; Roden 12—5 18—28. een serie geno- In de L klasse werd over het alge meen goed gesprongen, al kan men hier ook spreken van regelrechte pech vogels. Instructeur Ate Sybrandy be reikte via een foutloos parcours in de eerste ronde de barrage. Het was wel op het nippertje, want zijn Rosmina bleef op een gegeven moment stokstijf staan, zodat de heer Sybrandy bijna het restaurant indook. Hjj wist zich evenwel in het zadel te houden. In de barrage deed Rosmina het zelfde kunst je nog een keer, nu echter met een be ter resultaat: de heer Sybrandy beet in het zand. De heer Auke Sybrandy legde als eerste in de barrage een prachtig parcours af, hij had echter het ongeluk dat zijn paard een legger lichtelijk toucheerde, en wat niemand had verwacht gebeurde: de legger viel. In het parlement zijn de laatste maan den door verschillende Kamerleden vragen aan de minister van Verkeer en Waterstaat gesteld over betere voorzieningen voor het fietsverkeer. De regering blijkt bereid om voorzienin gen te treffen waardoor het fietsver keer beter mogeljjk wordt en ook ge stimuleerd kan worden. Hoewel de mi nister een rijksfietspadenplan op het ogenblik niet mogelijk acht, wordt wel gedacht aan steun voor aparte fiets routes van plaatselijk belang, mede ter bevordering van de veiligheid. WANNEER WORDT HET OPGEHAALD Ie woensdag van de maand: Gebied aan beide kanten Leeuwarderweg tot de spoorbaan 2e woensdag van de maand: Noorderhoek, het gebied rond de Bolswarderweg, tussen Parkstr. en Westersingel, Domp en Stadsfenne. 3e woensdag van de maand: Binnenstad en Lemmerweg West. 4e woensdag van de maand: Lemmerweg Oost en Sperkhem, en Industrieterrein. In de tweede helft deed aanmerkelijk beter. De set up beter verzorgd waarbij vooral De heer Joop Hoekstra eindigde in de ze categorie als eerste. Op Irene kwam hij tweemaal foutloos rond, de laatste keer in een tijd van 57.2. Tweede werd Jan Bakker, die ook tweemaal fout loos reed. Hij deed het evenwel iets langzamer (58.9), De heer L. Jansma was met Varina goed voor een derde plaats. In de barrage had hij drie strafpunten en een tijd van 66.4. De heer Auke Sybrandy had zoals ge zegd vier strafpunten verzameld. Hij maakte een tijd van 59.5 en eindigde derhalve als vierde. Uitslagen: Kraak ’m 1—Flits 1 7—3; De Veluwe 3JOZO 1 7-3; Interlance 1Assen 1 55. WEIGERING Voor de barrage in de B klasse olaat- sten zich Santje Roghair op Evelien, Kaspar Lampe op Coridon, Aly Jan- stna op Varina, Geeke Bosgraaf op Coriphee en Willem Nijdam op Lorsi- nus. In deze volgorde behaalden zij respectievelijk de eerste, tweede, der de, vierde en vijfde prijs in tijden van 44,9; 45; 45,4; 48,5 en 69. Prestaties die elkaar niet veel ontlopen, uitgezon derd die van Willem Nijdam die een weigering te verwerken kreeg het geen hem nogal veel tijd kostte Daarnaast verzamelde hij zeven strafpunten. Kraak 'm heeft de tafeltennisontmoe- ting thuis tegen het onderaan staande Flits uit Zwolle met 73 gewonnen. Dat er niet ruimer gewonnen werd vond haar oorzaak in het feit dat Ni co Draaisma een volkomen off-day had en daardoor driemaal kansloos ver loor. Daarentegen won zowel Dick Brouwer, hoewel alles in drie games, als Dirk Schaap en ging de zege als nog naar de Snekers. De adspiranten van Gala Menhir had den weinig moeite met Penta. De eer ste helft werd via 012 in de twaalf de minuut met 514 afgesloten, Na de hervatting bood Penta meer tegen stand. Gal^kon evenwel via 722 in de negende minuu een ruime behalen van 1536. Treffers: Tromp 8—4, Rudie Falkenier Anne Stoelwinder 22, Anne Siderius 22, Fedde de Graaf 4, Peter Pot 2. Gala-Menhir startte goed. Via 26 in i de tweede minuut scoorde Peter Post- ma 114 in de zesde minuut. al na acht minuten Jaap met vijf p.f. van het veld werd ge blazen en ook daarna nog dubieuze beslissingen werden men, waren de Snekers volkomen uit het evenwicht. Sporty 2 zag hier door kans zeer dicht in de buurt van Gala te komen (1314). Het was tenslotte Hille v. d. Kooi, die de gasten via 1419 op een rust stand bracht van 1822. In de eerste partij kwam Brouwer te gen B. Schuurmans uit een kansloos lijkende posiffie sterk terug: 1421, 2119 (na 1618) 21—16. Schaap ver grootte de voorsprong tot 20 door in valler A. Jansen gedecideerd klop te geven (218, 2116). Draaisma was vervolgens niet opgewassen tegen de jeugdige B. Domburg 16—21, 1721. Het belangrijke dubbelspel werd dit keer een duidelijke zege voor het duo Schaap-Brouwer op Schuurman- Domburg 21—17, 21—11 (na 16—3). Schaap, die uitstekend gebruik maakt van z’n nieuwe „anti topspin” bat, bleek vervolgens te sterk voor Schuurman: 21—17, 21—18. Zalen voor intieme diners, |g bruiloften, partijen en vergaderingen enz. van 20 tot 200 personen. U Uitstekende keukens. B Leeuwenburg 3-11, tel. 3863 Hen.... Kleinzand 10, Sneek, tel. 7979 jj -f' 9. i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 5