Raad uit felle kritiek op G.S. G. GERRIT SM A IN SNEEK: Protest tegen gewestvorming blijft in raad IJlst achterwege WYMBRITSERADEEL WORDT OOK LID VAN „LIUWE DAEM" i I „GPV door compromis nog geen bijwagen van de VVD „Dorpenplan betekent dood steek voor Wymbritseradeel” t Vereniging voor bestaat kwart eeuw Roel Slofstra zingt voor televisie bedrijfsvoorlichting Wymbritseradeel zuid Minister heeft geen bezwaar tegen bouw van appartementen aan het Sneekermeer LAATSTE KOFFIE CONCERT TROK VEEL BELANGSTELLING FRIESE LANDBOUW ORGANISATIES ZIJN ERG VERONTRUST BLOEMEN BESTELLEN BRANDSMA BELLEN „Koffiebarkamp" in Sneek „Silersliet" vanavond nieuwsblad INGEZONDEN Ruilverkaveling Koudum Realisering van ’De Grachten’ Uitwellingerga: drie miljoen „Wanneer het GPV een com promis sluit, dan hoeft dat voor deze partij zeker nog geen gezichtsverlies te betekenen”. Dit zei het Friese statenlid voor de GPV, de heer G. Ger- ritsma uit Drachtster Compag nie, donderdagavond in Sneek in antwoord op vragen als zou het Gereformeerd Politiek Ver bond steeds duidelijker een bij wagen worden van de VVD en daardoor haar eigen identiteit verliezen. Zonder hoofdelijke stemming besloot de raad van Wymbrit seradeel donderdag lid te wor den van de Coöperatieve Ver eniging „Liuwe Daem” in Gaastmeer, nadat er in een eerder stadium verschillende raadsleden nogal wat bezwaar tegen de algemene voorwaar den hadden gemaakt. Hierop werd toen besloten de beslis sing nog even aan te houden. Pagina 6 S N E EKER Maandag 18 maart 1974 we Oudegaster dit De heer Wassenaar diende daarop „Laten we daar eerst op wachten, het vanavond Muziek düdlik heer als ver- die met tent te Tel. 3133 A. OSINGA doodsteek mar dy wurdt opkeart troch fraksjes dy’t fier beneden peil lizze,” aldus de FNP-er. Zijn overbuurman van de GCP G. Ke telaar vroeg zich af of de provinciale overheid nog wel blij is met de akti- viteiten van een gemeentebestuur. Hij vond dat wanneer de eenprocentenre- geling gehandhaafd blijft „we op de toer van een ontvolken van het plat teland zijn en daar wordt de gehele gemeenschap mee verpest”. R. Hee- ringa (FNP) vond dat met bestem mingsplannen de mens, de ruimte en het milieu wordt aangetast. Daarvoor is echter een beleid nodig, maar dat beleid is naar zijn mening niet altijd even duidelijk. Hij dacht dat er in ver schillende dorpen nog wel wat ge bouwd zou kunnen worden, maar daar- volgens De vereniging voor bedrijfsvoorlich ting „Wymbritseradeel Zuid e-o.”, een onderdeel van het Consulent- schap voor de Rundveehouderij en de Akkerbouw in noord-west Friesland, bestaat een kwart eeuw. Dit jubileum wordit volgende week maandag in het Heechhüs in Heeg gevierd. De heer ir. H. van der Molen, mede-oprichter van de organisatie en thans hoofd van het Landbouwkundig Bureau van de Ne derlandse Stikstof Meststoffen Indus trie, houdt tijdens deze bijzondere bij eenkomst een inleiding over de zoge naamde „alternatieve landbouw”. Die dag zal tevens de heer A- A. Osinga uit Jutrijp afscheid nemen als voor zitter. dan kan men een bedrag van 2,50 per persoon per cursusmiddag of -avond beslist zelf wel betalen. Boven dien is dit geen typisch Fries pro bleem”. De CHU-er P. Grondsma kon wel begrip opbrengen voor de subsi- die-aanvraag („er moet iets aan de taalverarming worden gedaan”) maar vroeg zich af of men „niet aan de verkeerde deur klopt om de centjes”. De heer J. D. Kuipers (Progressief Wymbritseradeel) dacht dat zijn col- lega-raadsleden de zaken misschien wat te pessimistisch zagen. Hij dacht dat het met die groei allemaal nog wel wat mee zou vallen, wanneer de ach terstand in de woningbouw meegere kend zou worden. Hij wilde wel graag een struktuurplan voor de gehele pro vincie zien, opdat de gemeente daar met haar eigen plannen op kan inha ken. De FNP-er I. Bergsma veron derstelde dat bepaalde overheidsdien sten in Leeuarden elkaar misschien wel eens tegenspreken en dat Wymbrit seradeel daar de dupe van wordt. Ook kreeg hij wel eens het gevoel dat er een controverse bestaat tussen het ge meentebestuur van Wymbritseradeel en een bepaalde overheidsdienst. „Is der net ien dy’t hwat op Wymbritsera- diel tsjin halt? Wy komme dochs mei dachte dat men dat niet wil. Ik zou zeggen: blijf baas in eigen huis”. Me vrouw B. Wolke-Beltman (GCP) vond het „allemaal erg vervelend en daar kunnen we lang en breed over praten maar wat voor zin heeft het. Met on ze bestemmingsplannen trekken we toch altijd aan het kortste eind.” In dat licht bezien verwachte zij ook weinig heil van het „duidelijke plan” van de FNP-er Heeringa. Na bijna een Uur maakte burgemeester B. W. Cazemier een einde aan de discussie. Hij bracht nog eens het bezw'aar van de opvattingen van g.s. van het col lege naar voren, maar: „Wij gaan door.” sen. De uitgaven in die richting zijn de laatste acht jaar ventweevou- digd- „Geen ongunstige ontwikke ling,” vond de heer Gerritsma, die hoopte dat door schaalvergroting op het gebied van de gezinszorg dit niet in een staatsfunktie zou resul teren. Het eigen karakter moet be houden blijven, vindt hij. Roel Slofstra zal vanavond in het NCRV-programma Muziek in uw straatjehet „Silersliet” zingen. Het is het vierde nummer in de uitzending. De opnamen voor dit liedje werden vo rig jaar gemaakt op de Sneker water poort, Al eerder werden de opnamen die op het Sneekermeer gemaakt wer den uitgezonden. De hoofdbesturen van de drie Friese standsorganisaties zijn sterk veront rust over de eenzijdige Inhoud van het rapport van de Natuurwetenschap pelijke Commissie uitgebracht aan de staatssekretaris van CRM inzake de ruilverkaveling-Koudum. Zij spraken unaniem uit dat zjj de voorbereidings- kommissie van harte steunen in haar pogingen de belangenafweging op voor alle partijen aanvaardbare wijze te doen plaatsvinden. Men heeft een af schrift van deze verklaring gezonden aan de minister, gedeputeerde staten, de Centrale Cultuurtechnische Commis sie te Utrecht en Staatsbosbeheer. kleine gemeenten, die vallen of staan bij gemeenschappelijke regelingen, meende de heer Gerritsma het een noodzakelijkheid te vinden. De histori sche waarde van sommige plaatsen, zoals Sloten, meende hij in dit verband te moeten verwaarlozen. Dat dorpen of steden, die door hun centrale ligging straks als hoofdplaats worden aange wezen en als gemeentelijk bestuurlijk centrum zullen fungeren, was volgens hem een logisch gevolg en „zeker niet absurd”. „Leefbare dorpen kunnen wij niet mis- goede bistimmingsplannen, sen. Daarvoor is een bloeiend dorps- leven nodig met naar behoefte te bou wen woningen. Dit komt niet alleen de gemeente, maar ook Friesland en zelfs het gehele land ten goede. We moeten niet tegen elkaar in werken maar moeten het samen doen, eendracht maakt macht”, zo zei de heer Osinga. Het provinciaal dorpenplan houdt in dat de dorpen jaarlijks met niet meer dan één procent mogen groeien, behal ve de als kernen aangewezen plaatsen. De heer K. Sijbrandij (GCP) zag die regeling nog niet zo donker in, wan neer de vervangende bouw hier maar buiten zou vallen. Hij zou graag de re den willen weten van het aan banden leggen van de groei. „Als de mensen dat willen, dan moeten ze toch buiten kunnen wonen. Ik zou willen dat g.s. en de PPD daar eens op worden ge wezen, dat ze daar wat meer begrip voor krijgen.” De vroedschap van IJlSt heeft zich indertijd uitgesproken voor de vorming van een licht gewest. Dit gebeurde weliswaar met een krappe meerderheid van stemmen, maar de heer S. Wassenaar (CHU) wilde vrijdagavond tij dens een vergadering van de raad wel eens weten „in hoeverre we hier nog achiter staan”. Hij wilde namens de raad een protest laten horen tegen de gewestvorming. „We hebben geen behoefte aan gewesten. Iedereen schopt er tegen aan. IJlst moet ook een duidelijk geluid laten horen. Han den af van Friesland”, riep de CHU-er uit. De vrije kiezer R. Rijpma vroeg ten slotte stemming. Hij werd gesteund door de heer Zijsling. Met de stem men van deze beide heren tegen werd het voorstel van het college geen subsidie dus aangenomen. Rijpma: „Ik heb respect voor de opzet en die wil ik wel honoreren met deze lage subsidie”. Zijsling: „Het gaat niet om de jeugd, maar om de ouderen die hun kansen hebben gemist. Ik zie de subsidie als een stimulans.” De heer Gerritsma stelde dat bepaal de uitgangspunten gehonoreerd moe- I ten worden en om die er door te krij gen, zal men wel eens wat moeten toe geven- Mocht het GPV ooit eens rege ringsverantwoordelijkheid gaan dragen, dan zal men vooraf tegen de overige partners heus niet gaan zeggen exact dit standpunt, of anders gaat het niet door.” „We zullen ons steeds positief opstellen, maar wel blijven ha meren op een verantwoorde koerswij ziging.” Dat het GPV bij tijd en wij le met de VVD in zee gaat, gaf de heer Gerritsma dan ook grif toe, maar hij meende hier zeker geen ge zichtsverlies in te zien. „Mensen, die het GPV standpunt niet waarderen, zullen dat wellicht zo stellen, Maar die vergeten één ding, namelijk dat we de politiek benaderen vanuit een christelijke basis. Een fundamenteel verschil lijkt mij.” „In het antwoord van g.s. op ons dorpenpatroon mis ik alle duidelijkheid. Ons plan gaat om het welzijn van de mensen, dat welzijn mis ik in het pro vinciale dorpenplan. Wij hebben hier als raadsleden de eed voor afgelegd. Handhaving van de een-procentsgroeiregeling betekent de doodsteek voor de kleine dorpen in Wymbritseradeel”. Dit zei de GCP-er A. Osinga namens zijn fraktie donderdagavond tijdens een vergadering van de gemeenteraad, waarin overigens met geen woord werd gerept over het provinciale herindelingsplan. De raad hekelde in felle bewoordingen het beleid van gedeputeerde staten ten aanzien van de ontwikkelingen van de dorpen. De opmerkingen zullen worden vervat in een brief welke naar g.s. zal worden gezonden. De herstructurering voor gemeenten wees de Friese lijsttrekker niet zon dermeer van de hand. Vooral voor De vroedschap van IJlst heeft geen geld over voor de taalontwikkeling. De taalgroep IJlst van de Bond van Plattelandsvrouwen had gevraagd om een subsidie van 100,in de kos ten van het geven van een taalontwik- kelingscursus, maar het college voel de hier niets voor. „Als men echt belangstelling voor deze cursus heeft toe moet Wymbritseradeel hem een duidelijk plan op tafel leg gen, om daarmee de noodzaak aan te tonen en g.s. op die manier over de streep halen, we dit nu, dit is niet zo het Mienskipshüs”, aldus Nooitgedagt. Burgemeester kon zich de beweegredenen wel voorstellen „want door deze teloze lening te verstrekken een exploiatietekort en dat en triest voor bepaalde bedrijven zijn,” aldus de voorzitter. De PvdA-er Zijs ling kon het weer eens zijn met. zijn „confessionele tegenvoeter” Wasse naar. „Zo zie je maar weer dat je raad weinig te vertellen hebt”, zuchtte mevrouw J. Nooitgedagt-Oran- je (AR) nadat gs bezwaar hebben gemaakt tegen de renteloze lening van 21.000 die de vroedschap aan de Stichting „Mienskipshüs” beschikbaar wilde stellen Het bezwaar van gs ■richt zich tegen het feit dat het to taalbedrag van vaste leningen de net- to-investering van de stichting verre zou gaan overtreffen. „Hoe verkopen best voor mevrouw Mumsen van gs ren- dek je is niet juist”. Hij zei toe alle moeite te zul len doen te proberen toch tot een op lossing te komen. „Het gaat niet aan de stichting te laten dobberen, maar het is geen eenvoudige zaak de exploi tatie sluitend te krijgen.” Wat in deze de heer Gerritsma wel het meest dwars zat, was dat de christelijke partijen, CH, AR en KVP, hiertegen geen enkel verweer toonden. Ook voor wat betreft de uitgaven voor cultuur en maatschap pelijk werk vinden de conventionelen direct alles goed wat het PAK „en haar aanverwante partijen” beslis- Burgemeester B. W. Cazemier wees er donderdagavond echter nadrukke lijk op dat de bepaling niet blijvend De verklaring is mede ondertekend door de afdelingsbesturen van de landbouworganisaties van Koudum en Workum, de gewestelijke raad van het Landbouwschap, de colleges van b. en w. van Hemelumer Oldeferd, Staveren, Hindeloopen, Workum en Gaasterland, de waterschappen Wes- tergo’s IJsselmeerdijken en Mar en Klif, het Frysk Grondbezit, de com missie Landschappen van het Fryske Gea, de zuivelfabriek de Goede Ver wachting te Workum en het bestuur en de staf van de regionale welzijns- stichting Sudergoa. ue neer Wassenaar diende daarop een i „Laten we daar eerst op wachten, het voorstel tot protesteren in, maar vond zou natuurlijk wel bijzonder jammer geen steun bij de overige raadsleden, die daarmee de raad van burgemees ter H. W. F. Mumsen opvolgde. Hij drong aan eerst het rapport van de Vereniging van Nederlandse gemeen ten over deze materie af te wachten. „Deze zaak is erg ingewikkeld. We moeten geen uitspraken doen waar we later spijt van hebben”. „Handen af van Friesland”, riep de PvdA-er J. Zijsling daarop uit. „Wat bedoelt u daar mee?”, informeerde de burge meester. „Niks, ik bin wol west tocht ik”, repliceerde de Zijsling, die zich achter de woorden van de heer Wassenaar schaarde, maar zijn voorstel niet steunde. Een protest blijft voorlopig dus achterwe- wege. In het voorstel aan de raad schreven b. en w. de subsidie-aanvraag te ho noreren. Aldus werd ook besloten, maar „EMM” moet met 1000, genoegen nemen. In onze krant van vorige week donderdag schreven wij dat vermoedelijk alle kosten uit de gemeentekas zouden worden betaald. Dit kon namelijk door een ietwat on gelukkige zinsbouw uit het voorstel worden gelezen. Ook de raadsleden hadden hier donderdagavond moeite mee. Het bleek dus niet juist te zijn. Nederland beweegt zich politiek ge zien naar links, zo stelde de heer Gerritsma ontevreden vast. Voor zelf standigen wordt het steeds moeilijker enige activiteiten te ontwikkelen. De hoofdschuldigen zijn de vakbonden. Die zitten nu op een stoel die niet voor hen bestemd is. Het vorige kabinet Biesheuvel stak de bonden een vinger toe en deed daarmee een stap, die fu nest is gebleken. Hoge lonen, inflatie, Verzwaarde belastingdruk: zaken, die door de vakvereniging in de hand worden gewerkt. „Het kwalijke is evenwel, dat ze zeggen te streven naar een rechtvaardige maatschappij structuur. Maar ondertussen mondt dat streven straks wel uit in een cen traal geregeerd bewind. Het woord winst is immers al een vies woord”, aldus het GP” statenlid, dat verder zei, dat de vrijheid verloren zal gaan als de ongelijkheid niet geaccepteerd blijft. De minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening H. Gruijters heeft de heer R. Tuinstra uit Sneek en het departement Sneek van de Maatschappij van Nijverheid en Han del middels een brief laten weten geen aanleiding te ziien het besluit van de raad van Wymbritseradeel een bouwvergunning te verlenen aan de BV Paviljoen Sneekermeer te ver nietigen. Dit voornamelijk omdat on langs is besloten de appartementen niet te verkopen maar te verhuren. Een afschrift van zijn brief stuurde de minister aan het gemeentebestuur van Wymbritseradeel. In zijn schrij ven zegt de minister dat het bouw plan wel afwijkt van het bestem mingsplan, maar hierin ziet hij niet voldoende aanleiding de bouwvergun ning te weigeren. De heer Tuinstra, een fel tegenstander van het plan, be raadt zich nu op nadere stappen. Hij verklaart zich in ieder geval nog wel tot de minister te zullen wenden. „We hebben ondanks alles toch wel een positief punt behaald, namelijk dat de appartementen niet verkocht mogen worden. Ook mogen ze niet als twee de woning worden bewoond”, aldus de heer Tuinstra. De Oudegaster Muziekvereniging „EMM” zal deelnemen aan het we- reldmuziekconcours dat op 6 juli in Kerkrade wordt gehouden. Dit gaat de vereniging geld kosten, 1650, om precies te zijn, en daarom had men zich tot het gemeentebestuur ge wend met een verzoek om subsidie. De heer D. Nauta (Progressief Wymbritseradeel) vond dat uit de reacties van g.s. duidelijk was ge bleken dat de kleine dorpen hun niets kunnen schelen, „D.S. for- moardzje üs lytse plakjes”, riep hij uit. Hij zei hiermee nooit akkoord te kunnen gaan. De GCP-er F. Attema constateerde dat er weinig bevoegd heden voor de raadsleden overblij ven. „Wat g.s. met de ene hand uit geeft, haalt men met de andere weer terug. We liggen helemaal aan de ketting. In Den Haag zijn ze doof, maar van Leeuwarden kunnen zeggen dat ze daar blind zijn,” De artikel acht commissie heeft be zwaar tegen de ligging en de grootte van het industrieterrein dat is opge nomen in het bestemmingsplan „Nije- zijl-Roodhem”. In IJlst wordt deze op vatting bestreden, want het terrein lijkt gezien de belangstelling van verschillende bedrijven eerder te klein dan te groot. „Wie zijn de men sen die ons dwarsbomen. Moet onze industrie dan naar elders vertrekken? Het is net als of men alles bij het oude wil houden maar dat is niet reëel ten opzichte van de gemeente IJlst”, zo zei de heer Wassenaar ge ëmotioneerd. Burgemeester Mumsen verklaarde zich deze emotionele reak- tie wel voor te kunnen stellen zelf had hij ook zo gereageerd maar wees er op dat gedeputeerde staten nog geen beslissing hebben genomen. „Ik heb wel eens de gedachte dat we hoe langer hoe meer van hogerhand geregeerd worden. We mogen mee denken, meepraten en no nu en dan eens een motie indienen, maar uitein- delijk zeggen g.s.: dit is ons beleid, wij houden vast aan onze ideeën. Dat is een kwalijke zaak”, aldus de heer Sj. Visser (GCP). „Ik dacht dat we in deze tijd meer wezenlijke inspraak zouden hebben ,maar ik krijg de ge- „Het laatste woord is hierover nog niet gesproken. Ik zal nog een fat soenlijk onderhoud hebben met de gedeputeerde belast met verkeers zaken”. Dit zei burgemeester Caze mier donderdagavond naar aanlei ding van het schrijven van NS, waarin wordt gezegd dat aan een heropening van de haltes in Oude- ga en Schamegoutum niet valt te denken omdat er in de omgeving van de stations te weinig mensen wonen. Wymbritseradeel’s eerste burger had van de kant van het provinciale bestuur echter een heel ander standpunt vernomen. Leerlingen van de Sperkhemschool vervaardigden speciaal voor dit laatste koffieconcert een aantal col lages betrekking hebbende op de mu ziek. De werkstukken kregen een plaats in cK'auto en hier zullen ze ook blij ven hangen. Getuige de reakties van het publiek kunpen de leerlingen met hun „produkten” wiel eer inleggen. De NV Noorderlijke Recreatie On- herneming te Heerenveen verwacht dat de kosten die gemoeid zijn met i de realisering van het recreartieplan I „De Grachten” in Uitwellingerga, on- I geveer drie miljoen gulden zullen be dragen. Bij deze som zijn niet de bouwkosten van de 79 te bouwen wo ningen ingecalculeerd. Men verwacht I dat de eerste bewoners omstreeks au gustus in één van de woningen van De Grachten gesettled zijn, terwijl men denkt dat een jaar later het to tale project zijn beslag zal hebben ge kregen. Mevrouw Nooitgedagt kantte zich erg fel tegen de subsidie-aanvraag. „Onze kinderen worden aan alle kanten met de taal geholpen. Er zijn goede televisie- en radiopro gramma’s. Het cursusgeld is be spottelijk laag, het is niet nodig dat de overheid hier aan mee betaalt. De opmerking van de taalgroep dat het onderwijs niet aansluit op het dagelijks taalgebruik is voor mij mentale milieuvervuiling. Men pro beert ons hiermee te strikken.” Strijdpunt was het feit dat de eigena ren van een huisje onder de bepaling dat zy dit twee maal twee weken per jaar aan de stichting beschik baar moeten stellen, zouden uit kun nen. Het bestuur van de vereniging moet hier dan wel met een algemene stemming mee akkoord gaan, en hier tegen hadden enkele raadsleden aan vankelijk nogal wat bezwaren. Van 27 juli tot 9 augustus zal in Sneek een tent staan. Deze tent is dan voor iedereen de hele avond open- Er is dan koffie, frisdrank, veel muziek en ook gewoon wat gezellig heid. In en om deze tent zal veertien dagen lang door een dertigtal jonge mensen van de Stichting Youth for Christ worden gewerkt, samen met een nog onbekend aantal enthousiaste jon ge Snekers. Overdag zal er in elk geval één goede muziekgroep ergens in of om Sneek optreden en propa ganda maken. Dit laatste wordt ook gedaan door tientallen jongelui, ’s middags de straat op gaan folders en uitnodigingen. De wordt overdag gebruikt om voor bereiden en na te kaarten, ’s Avonds wordt er gepaat. Over Jezus, over God of over problemen of zomaar. En deze keer is er nu eens niet die oudere, die volwassene, die wel even zal zeggen hoe het is en hoe het moet. Ook niet de evangelisatie-ou- derlfing van de één of andere kerk genootschap. Maar gewoon jonge men sen, jonge Christenen, uit allerlei richtingen, die met andere jonge men sen van gedachte willen wisselen- Er zijn een aantal mensen bezig om dit alles vlot te laten verlopen- Er moet nog veel gebeuren. Er zijn veel men sen nodig. Door diverse kerken is er reeds steun en financiële hulp toege zegd. Op 21 maart is er een inlichtingen avond in de Fuik (naast de Hema) om 8 uur. Hier zullen dan alle mede werkers, initiatiefnemers en vertegen woordiger van Youth for Christ aan wezig zijn. Alle belangstellenden en vooral jonge mensen, die mee willen doen zijn van harte welkom. D. Stellinga, Chr. Schotanusstraat 24, Sneek (correspondentieadres); A. W. Hoomoedt, Schaepmansitraat 9, Sneek (publiciteitsadresi kan worden opgeschort. De eigenaren kunnen hoogstens voor een jaar en op basis van gegronde redenen ervan worden vrijgesteld. „Het is niet moge lijk de sociale recreatie weg te va gen,” aldus de burgemeeser, waarna de aanvankelijke „bezwaarmakers” met toetreding van de gemeente tot de vereniging akkoord konden gaan. De raadsleden waren ook ingenomen met de spoedige bouw van een woon- centrum door de „Talmastichting” in Heeg. De bouwkosten bedragen 7.300.000,het projekt wordt vandaag aanbesteed. De GCP-er Sj. Visser noemde het een goede stap om met de „Talma Stichting” in zee te gaan. De inwoners van Heeg zijn erg met de plannen ingenomen, „ik heb alleen maar positieve reakties ge hoord.” In het aanvankelijke plan was ook een „ziekenboeg” opgenomen, maar van hogerhand werd dit niet goedgekeurd. „We wilden hierover niet verder worstelen met Den Haag opdat er zo gauw mogelijk met de bouw kan worden begonnen”, aldus de voorzitter. Hij kon nog meedelen dat de bouw van de nieuwe brug in Woudsend op 18 april zal worden aanbesteed. Gistermorgen werd in de Muziek school voor Sneek en Omstreken het laatste koffieconcert van dit seizoen gehouden. Het programma werd dit maal verzorgd door leerlingen van de school, die zich in een optimale publie ke belangstelling mochten verheugen. De aula was vol, velen moesten ge noegen nemen met een staanplaats. De heer B. Feenstra, directeur van de muziekschool, schat dat het concert door zeker 250 mensen werd btfge- woond en dat betekende een absoluut record. Overigens tonen de organisa toren zich bijzonder tevreden over de belangstelling in het algemeen voor de koffieconcerten, een experiment waar mee men eind vorig jaar is begonnen. Dat het wel aanslaat is duidelijk. Vast staat dat men volgend jaar op dezelfde voet verder zal gaan.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 6