I! snekerHkqerier 11 I PRINSELIJK PAAR BRENGT EEN BEZOEK AAN ZUIDWESTHOEK Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en r Open huis in nieuw kantoor van Westergo IJLST Ill B. EN W.: UITVOERING ERG URGENT Bolswarder vindt eerste kievitsei in Wymbritseradeel N (vervolg pagina 17) linkse en rechtse frakties lijn recht tegenover elkaar ston den. Er vielen harde woorden. Er werden kreten geslaakt als „onfatsoenlijk” en „een rotop merking”. Een punt waarover verschei dene gemeenteraden weinig woorden vuil maken, leidde dinsdagavond in een vergade ring van de Sneker vroedschap tot een verhit debat, waarin de «n de Hei Sneeker Nieuwsblad een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD -J - f SNEEKER NIEUWSBLAD MOGELIJKHEDEN VOOR BOUW VAN WONINGEN IN SLOTEN! provinciale diensten zal stuiten. SNEKER RAADSLEDEN MAAKTEN TOERTOCHT VUWtUWWWVVWWMtWWWWWVl Raad Sneek na verhit debat accoord metonfatsoenlijke’ voor hinder verhoging presentiegeld ■Qo bank te Sneek. FE, «3 i dergelijk voorstel ter tafel had J. JONKERS (PvdA) rotopmerking Burgemeester, wethouders en de voltallige gemeenteraad van Sneek alsmede diverse genodigden hebben dinsdagmiddag een excursie gemaakt door Sneek. Achteraf bleek dat niet eens zo’n verwon derlijke zaak, want deze visuele informatie ervoer men als onontbeer lijk. Per bus toerde men, startend vanaf het stadhuis, langs diverse bouwprojekten. Zo werd ondermeer een bezoek gebracht aan de nieuwe stadsuitbreiding Tinga-Duinterpen, de rioolwaterzui veringsinstallatie, de in aanbouw zijnde openbare lagere school aan het Kaatsland en de kersverse wijk De Domp. Daar tussen door waren „stops" gepland bij het Cruycebroedershof en de ONS kantine op het Zuidersportpark. Toen rond een uur of vijf bleek, dat men een half uur voor lag op het tijdschema, besloot men, alvorens richting eindpunt restaurant Piso, alwaar de lunch zou worden genuttigd, te koersen, een kijkje te nemen op de trimbaan in de Noorderhoek. (zie foto). Verschijnt: maandags en donderdags het wel verstandig beslissing te ko- DONDERDAG 21 MAART 1974 129ste JAARGANG No. 23 O, w DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN van n?t UITGEVERS: Drukkerij R. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- De werkgroep Beschermd Stadsgezicht Sloten heeft initiatieven ontplooid t1 --1- stelde een ontwikkelingsschets op, waarin vier bouwplaatsen worden genoemd. l om ie bezien’ waar in het stadje het beste nieuwbouw gepleegd kan worden. Men w. heeft al de eigenaar Ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe kantoor van het inter- communaal gasbedrijf „Westergo” N.V. i aan de Almastraat in Sneek wordt vol- I gende week vrijdag van vier tot zes uur open huis gehouden. Belangstellenden kunnen het gebouw dan bezichtigen. Ook is men in de gelegenheid een kijkje te nemen op de tentoonstelling „Energie”. Het college van b. en kontakt opgenomen met van de voor het plan benodigde grond. Dat dit terrein nog niet eerder door aeisiker” dagelijks bestuur van de gemeen te ter sprake is gebracht komt om dat eertijds door de planologische dienst nogal wat bezwaren zjjn ingé bracht tegen eventuele bebouwing van deze grond. Deze bezwaren zijn echter nu achterhaald. Als de raad met de plannen instemt kan verwacht worden dat op redelijk korte termijn met de uitvoering kan worden begon nen, hetgeen volgens b. en w. op dit moment uitermate urgent is. Prinses Beatrix en prins Claus zullen op acht en negen mei een bezoek brengen aan de Zuidwesthoek van Friesland. Dit in het kader van een drie daags werkbezoek aan de provincie. Woensdag 8 mei voert het prinselijk paar ’s middags in Joure een gesprek met ver tegenwoordigers uit het Friese bedrijfsleven over de economische mogelijkheden en moeilijkheden van Friesland. Vervolgens gaan de prins en prinses in Woudsend praten over* een aantal specif ieke pro blemen in de zuidwesthoek. Via Hommerts-Jutrijp, Sneek, Scharne- goutum, Bozum, Wieuwerd, Mantgum en Weidum rijdt men daarna naar Leeuwarden. Donderdag 9 mei bezoekt het paar het stadje Sloten, waar gesproken zal worden over de snelle groei van de re- kreatie te water. Via Wijckel rijdt het gezelschap vervolgens naar Lemmer, waar met de organisatoren van het werkbezoek een nabe spreking zal worden gehouden. De prins en prinses logeren ten huize van de commissaris van de koningin, mr. H. Rijpstra te Leeuwarden. De traditionele „jacht” op kievits eieren is mede door het mooie weer in alle hevigheid ontbrandt. Velen trek ken de landerijen in om te trachten een paar gespikkelde eitjes te vinden. Zo ook de heer Johannes Jansen, 39 jaar oud, uit Bolsward. De Bolswar der, een harstoohtelijk stroopte gistermorgen de weilanden on der Nijland af en vond zowaar een kievitsei, heit eerste in de gemeente Wymbritseradeel. Om tien uur gister morgen bood hij het burgemeester B. W. Cazemier aan, waarna de heer Jansen het diploma van de Friese bond van vogelwachten in ontvangst kon nemen. De werkgroep heeft bewust voor woningbouw buiten de kom gekozen, omdat het monumentale karakter van het stadje een aangepaste bouw vorm (drastische kostenverhoging) vereist. De gemeente werkt overi gens wel aan een plan voor de bin nenstad. Men gaat hierbij echter wel met de nodige scepsis te werk. Be langstellenden voor een eigen wo ning zouden zich namelijk liever niet gebonden voelen aan de eisen die de bouwvorm in de kom met zich mee brengt, tenzij men bewust kiest voor een huis in de binnenstad. Sinds 1970 is het inwonertal van Slo ten met 38 gedaald tot 713 zielen. Dit is een gevolg van het vertrekover- schot dat zijn oorzaak vindt in de erg geringe woningproduktie. In totaal zijn er vanaf 1970 zes huizen gebouwd. Dat er echter wel belangstelling be staat om in het stadje te wonen mag blijken uit het aantal aanvragen dat de laatste jaren bij de gemeente bin nenkwam. Momenteel liggen er weer een tiental aanvragen, terwijl ook in teresse voor bejaardenwoningen wordt getoond. Die aanvragen zijn praktisch uitsluitend afkomstig vanuit de eigen bevolking van de gemeente. Het op stellen van een exacte prognose van de woningbehoefte acht de werkgroep voor een kleine plaats als Sloten niet mogelijk, maar dat er een flinke be langstelling is, is duidelijk. De plan nenmakers gaan er van uit dat de bouw van circa vijf woningen voor de eerste paar jaar voldoende is om aan de vraag te beantwoorden. Daarna zul len ongeveer twee tot drie huizen per jaar moeten worden gebouwd. Wo ningbouw wordt temeer noodzakelijk geacht om een aantasting van de leef baarheid een gevaar dat door een teruglopende bevolking reëel is te voorkomen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een onvoldoende „voeding” van de middenstand en een teruglopend aantal leerlingen op de scholen. bracht De GCP-er noemde het pre sentiegeld van f 75,normaal, in ver schillende andere gemeenten wordt het ook betaald. Zijn fraktiegenoot J. D. Brouwer vond dat de nieuwe raads leden moeten weten waar ze financieel aan toe zijn. De heer Jonkers kwam in tweede in stantie uiteraard terug. „Het gaat mij om de manier waarop dit allemaal gebeurd is. Het voorstel is veranderd in een motie. Er is geen initiatiefvoor stel geweest. Als dat wel het geval zou zijn geweest, dan had de zaak nu heel anders gelegen,” aldus de PvdA-er. „Er zijn namelijk mensen in mijn fraktie die voor een beperkte verho ging voelen, maar niet op deze ma nier.” De democratie in de Sneker raad zag hij niet helemaal zitten, om dat de GCP-fraktie de meerderheid heeft, „maar het is helemaal niet ze ker of dat in september weer zo zal zijn,” zo zei de heer Jonkers. De heer D. de Vries (GCP) zei nog dat er van „politiek onfatsoen” geen sprake was en dat de motie tot stand is geko men na opmerkingen van drie nieuwe GCP- raadsleden. De werkgroep heeft dus vier nieuw-1 bouwplannen ontwikkeld, waarvan de in de aanhef genoemde de meeste 1 kans van slagen maakt. In de ontwik kelingsschets wordt hiervan gezegd dat men heeft gestreefd naar een aan trekkelijk woonbuurije. Het bestaande laantje is gehandhaafd en hierop zijn de zijgevels van de huizen geprojek- teerd teneinde de doorkijkjes naar het wijkje te behouden. Verder is de wijk bereikbaar door een toegangsweg, die geleidelijk overloopt in de woone»'r> parkeenterreintjes en voetpaden. Voor delen van deze plaats zijn aldus de werkgroep de goede aansluiting op de bestaande wijk, de landschappelijke in greep blijft beperkt, en de ligging dichtbij de kleuterschool en de stads kern. Als nadelen kunnen worden aange merkt: het gebied biedt slechts be- beperkte uitbreidingskansen vooral door zijn ligging tussen de doorgaan de weg en de Ee; hoewel het wii'tie op korte afstand van de kern ligt, moet toch de doorgaande weg worden overschreden, terwijl de op korte af stand gevestigde fabriek kan zorgen. Toen was het ogenblik daar dat de FNP-er H. Postma het vuur in het kruitvat gooide. „Ik snap net hwer- om jimme hjirre sa’n punt fan meit- sje. Fan dat presinsjejild kin ik it salt oer my ierappels net bitelje. Ja, of it soe fansels wêze kinne om’t dit de léste gearkomste foar de steatefor- kiezingen is,” aldus dc FNP-er met een scheef oog naar de PvdA-tafel. De heer Jonkers kwam meteen in aktie: „Dit vind ik een rotopmerking, maar dat kun je verwachten van een man als Postma,” waarop de com munist Meyer ook nog een duit in het zakje deed. „Dit is een gespeelde zaak en anders niet,” riep hij uit. Daarvan is een terrein gelegen tussen de stadskern en de bestaande uitbrei ding Sloten-Oost in de ogen van de werkgroep het meest geschikt. Hier is ruimte voor circa 20 woningwetwoningen en vijf woningen in de particuliere sector. Het college van burgemeester en wethouders ziet hier ook wel heil in, omdat in principe verwacht wordt dat bebouwing van dit terrein niet op be zwaren bij de betreffende rijks- en provinciale diensten zal stuiten. I zou zijn nu tot een men. l_-„ van politiek onfatsoen zou getuigen, want ieder raadslid is gemachtigd een motie in te dienen. „Het is demo cratisch dat wanneer de meerderheid de raad zich daarvoor uitspreekt, college daaraan gevolg geeft.” aldus de heer De Vries. Zijn tegenstan der Jonkers had het het college name lijk ook kwalijk genomen dat het een i ge- RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jéllema, redakteur FOTORED AKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarie) Bij kontrakt lagere mm-prijs Het college van b. en w. had voorge steld het presentiegeld voor de raads leden van f 30,te verhogen tot f 75,Een forse verhoging welis waar, maar de raadsleden hadden de laatste zes jaar op eigen verzoek geen cent „opslag” gekregen. Men had een verhoging steeds afgestemd, tot dat de GCP-er J. D. Brouwer in de vergadering van 19 februari jongstle den een motie tot verhoging indiende, welke door de raad werd aangeno- 1 men. Hierop kwam het college dins dagavond met het bewuste voorstel en deze gang van zaken noemde de heer J. Jonkers, fraktievoorzitter van de PvdA, „politiek gezien onfatsoen lijk.” Het getuigde volgens de heer Jonkers van weinig fatsoen wanneer een. voor- stel, dat is afgestemd, langs een an dere w.eg toch weer ter tafel wordit ge- bracht. „Maar ja, wat let de GCP daarvan een motie te maken,” aldus de socialist, die verklaarde dat alle le den van de PvdA-frakitie zouden tegen stemmen. Hij diende eerst nog een ander voorstel de verhoging in te trekken om het door de nieuwe raad in september te laten behandelen in. Hij kreeg bijval van de commu- nist C. Meijer, die ook al sprak over politiek onfatsoen. Hij noemde de ver- hoging „dubieus” en het gaat niet I aan „de nieuwe raad die in de schoe nen te schuiven.” Evenals de heer i Jonkers vond hij het niet verstandig nu over de „opslag” te beslissen. De heer B. de Vries, frafctóeleider van GCP, dacht dat Hij vond bovendien dat dat niet 't-.. ï- 1 f'; i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1