Stichtingsvoorzitter H. W. F Mumsen: we zitten er mee IJLST 5 SNEKER^KOERÏER I agf iillfc lp Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en ADVENDO-DIEF IS ONTMASKERD Eerste kievitsei Sloten sneuvelde onder moeders aardappelpan I fc t J I I ■li gr? Gedeputeerde Van der Mark in Sneek i I Nieuwe apostolische kerk in september klaar N i BRAND BIJ HUBERT- KWANT, WEINIG SCHA HET EERSTE SNEKER KIEVITSEI WERD DONDERDAG GEVONDEN DH Had verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o I! NIEUWSBLAD SJS.ZS'SïSJ- Het Soeeker Nieuwsblad is een v» NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD Jr m 1 f - ilii -f WW I f SNEEKER NIEUWSBLAD 4 FRIESLAND STAAT VOOR GEMEENTE IS BLIJ, MAAR BETREURT DE SPLITSING Verschijnt: maandags en donderdags Horst, dieven ongeveer konden MAANDAG 25 MAART 1974 129STE JAARGANG No..25" SM Huur van bejaardenwoningen Nij Ylostins 20 pet. omhoog Sikke Koopmans wit Sloten staat te boek als degene die dit jaar in Sloten het eerste kievitsei heeft gevonden. Hij raapte het gespik kelde ei donderdagmiddag weliswaar in Gaasterland maar het mocht de pret niet drukken. Burgemeester H. A. van Zwieten, die ’s middags afwezig was, kwam hem ’s avonds het diploma van de Friese Bond van Vogelwachters en het gebruikelijke tientje bren gen en daarmee leek cte kous af te zijn. Sloten’s eerste burger kwam evenwel bedrogen uit, want de plaatselijke slager die ’s avonds aan de ambtswoning een bestelling kwam afleveren, vertelde dat zijn veertien-jarige zoon Murk van Dijk ’s middags half drie al een ei had gevonden en dat was drie kwartier eerder dan dat Koopmans zijn vondst deed. Murk had direkt het stadhuis gebeld, maar hoorde dat de burgemeester er niet was. Hij legde zijn ei op tafel. Zijn niets vermoedende moeder zette hier luttele ogenblikken later de aardap pelpan op en bij deze manoeuvre weerklonk een onheilspellend ge kraak: jawel, Murks ei was niet meer, gesneuveld onder moeders aardappelpan. De burgemeester, voor wie men de schamele resten keurig had bewaard om daarmee het wettig en overtuigend bewijs te leveren, schonk de diep bedroefde Murk een boekwerkje over vo gels, hetgeen in grote dank werd aangenomen, waarmee alles toch nog op zijn pootjes terecht kwam. Gedeputeerde P. van der Mark is van mening dat Friesland staat voor een fataal misverstand, dat misschien zelfs bestaat in de CDA. Of de provincie al of niet onder de gewestvorming uitkomt doet niets ter zake, maar vast is volgens hem wel dat Friesland onder de gewestenwet zsfl vallen en dat gaat volgens de heer Van der Mark gepaard met het overdragen van be paalde provinciale taken aan de gemeente of het rijk. „Dat sjuch ik as in libbensgefaer”, aldus de gedeputeerde. Hij was zelfs bang dat er wel eens gezegd zou kunnen worden dat de provincie overbodig wordt. Bijna zeker was hij van het feit dat het rijk geen taken aan de provincie zal overdragen, want gelijk de PTT-ers niet naar het noorden gedeporteerd willen worden, zo zal het rijk geen taken aan de lagere overheden overhevelen, en hierover moet volgens de gedeputeerde geen misverstand bestaan. In de nacht van woensdag op don derdag is ingebroken in het pand van ijzerhandel Alkema aan het Hoogend. Men drong het gebouw aan de achter zijde binnen nadat een ruit was kapot De nieuwe Apostolische kerk op de hoek van de Middelzeelaan en de Gruitersma- laan wordt deze herfst in gebruik geno men. Momenteel is men bezig met de bouw ervan. De voorganger van de nieuwe zowel als van de oude kerk is de heer S. Yntema uit Sneek. 1 h De 44-jarige Marten Dijkstra uit de Johan Willem Frtsostraat heeft don derdagmiddag het eerste Sneker kie vitsei gevonden. Hij raapte het achter de flats in de Furmerusstraat om on geveer kwart voor twee, ’s Avonds heeft hij het ei aangeboden aan bur gemeester mr. B. van Haersma Buma in diens ambtswoning aan de Leeu- warderweg. Om er iets aan te doen, heeft zij contact gezocht met de NW-man in Leeuwarden, die haar aanraadde een handtekeningenaktie te gaan houden en het resultaat naar de minister van Volkshuisvesitiging te sturen. Hier voelde ze echter niet zo veel voor en daarom heeft zij de huurspecialist van de Partij van de Arbeid, E. Kombrink, in de arm genomen. Deze heeft toegezegd de zaak te zullen be kijken en met de betrokken bewinds man de kwestie door te nemen. met het bedrijven van politiek. Men kan zich volgens hem afvragen of een provinciebestuur niet een administra tief onderdeel is van de Nederlandse staat, omdat men moet optreden als „hüshaldsiter, plysje en rjochter”. De provinciewet van 1962 biedit naar de mening van de heer Van fier Mark nog maar een kleine mogelijkheid om een konkreet stuk politiek te bedrijven. Die mogelijkheid, hoe klein die dan ook mag zijn, is in zijn ogen erg be langrijk omdat de provincie via die smalle weg een direkt konitakt met de bevolking kan onderhouden en dat ont breekt volgens hem in de grotere strukturen. I Uiteraard is men blij met deze uit- I breiding. In een tijd waarin veel ker ken te kampen hebben met een steeds minder wordend kerkbezoek, kan de groei van de apostolische kerk ver heugend genoemd worden. Toch zullen veel gemeenteleden het jammer vin den wanneer het eenmaal zo ver is dat het nieuwe gebouw kan worden betrokken; de ingebruikneming houdt namelijk een scheiding van de kerk gangers in, iets wat door hen ten zeerste wordt betreurd. De heer Y. de Vries, voorganger in het district Leeuwarden, drukt het als volgt uit: „We noemen elkaar broeders en zus ters, maar we zijn het ook”. Het is dus vanzelfsprekend dat deze „scheu ring” ergens jammer wordt gevonden. Dat vindit mevrouw Wijibenga wat te kras worden. Vooral ook omdat toen de voorlopige huurprijs in 1972 bekend werd, 250,per maand, er bij verteld werd dat deze nog wel lager kon worden. Per 1 januari 1973 kwam de huur echter op 300, De bewoners hebben op de maatrege len bijzonder beheerst en reëel gerea geerd. Het moest allemaal eerst wel even bezinken, maar ze onderkenden de noodzaak. Nij Ylostins is echter niet het enige wooncentrum wat met deze problematiek wordt geconfron teerd. Ook andere centra en tehuizen worden er door getroffen. De heer Mumsen vertelde dat momenteel op landelijk niveau gesprekken worden gevoerd om maar ergens een moge lijkheid tot steun te vinden. Misschien dat daar een gunstige oplossing ge vonden zal worden. In september of oktober zal de Nieuw Apostolische Kerk in Sneek beschik ken over twee kerkgebouwen. De ingebruikneming van het nieuwe onderko men dat momenteel gebouwd wordt op de hoek van de Middelzeelaan en de Gruitersmalaan, vindt min of meer noodgedwongen plaats: de gemeente is namelijk te groot geworden voor het oude gebouw aan de Johan Willem Frisostraat. .Je hart komt in opstand als je hoort dat de bejaarden van Nij Ylostins 20 procent meer moeten betalen voor de huur van de woningen”. Mevrouw M. A. Wybenga-van der Meulen, Ijjstaanvoerdster van de PvdA in Ijlst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, is het er helemaal niet mee eens. Zij is in het geweer gekomen op verzoek van een aantal bewoners van het wooncentrum aan de rand van Ijlst. Op 28 februari ontvingen zjj een schrij ven van het bestuur waarin stond dat de bewonigskosten van de 59 huis jes van 300 op 360 werden gebracht. Dit alles werd op een bijeenkomst met de bewoners door het stichtingsbestuur toegelicht. De kale huur was met 3 procent omhoog gegaan, precies volgens de ministeriële voorschriften, maar de overige kosten voor gas, waterverbruik, boilerhuur, zonwering, centrale antenne en vergoeding beheerder plus de bijzondere voorzieningen met maar liefst 138 procent. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. rrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 ,v235, 2247 Gironr. 932730 Boeken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTlE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur rrOTORED AKT1E: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling} Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Overigens is dit wel het enige nega tieve punt dat de gemeenteleden in de nieuwe situatie zien. Het ledental van de apostolische kerk in Sneek groeit gestaag. De laatste drie jaar is het zielental met 68 vermeerderd, zodat er nu 370 zielen aangesloten zijn. Daarvan zijn 63 verkregen door „ar beid van de broeders en de zusters”, de rest kan worden omschreven als natuurlijke aanwas. „De arbeid van de broeders en zusters” houdt in dat men bij de deuren langs gaat, daarnaast worden gastendiensten en zangdiensten gehouden. Door de gewestvorming wordt de afstand tussen de bestuurde en de provinciale bestuurder echter nog groter. De politiek wordt verder van de mensen gebracht. Bovendien zou daardoor een uitholling van de provinciale taak kunnen plaats vin den doordat er taken naar de ge meente of het rijk worden overgehe veld, waarmee dan volgens de heer Van der Mark een goed stuk pro vinciale politiek verloren gaat. Gistermiddag om ongeveer half drie werd brand ontdekt op het terrein van machinefabriek Hubert-Kwant op het industrieterrein in Sneek. De te gen het fabrieksgebouw opgeslagen emballage had vlam gevat. De brandweer had het vuur echter spoe dig bedwongen. Het gebouw liep wei nig schade op, maar een deel van de emballage moet als verloren worden beschouwd. De politie neemt aan dat de brand is ontstaan als gevolg van f het feit dat kinderen met lucifers heb- ben gespeeld. »FATAAL« MISVERSTAND Door de politie is proces-verbaal op gemaakt tegen de 22-jarige loswerk man G. F. uit Sneek. Hjj heeft zich schuldig gemaakt aan inbraakjes in het kantoorgebouw van het gasbedrijf aan de Almastraat in de nacht van zeven op acht maart en in het club gebouw van Advendo aan de Korte Vreugde van 16 op 17 maart. Bij de politie werd de laatste dagen overi gens weer melding gemaakt van een vijftal inbraakjes. geslagen. Er werd een bedrag van ongeveer 200,ontvreemd. De nacht daarop sloegen inbrekers op nieuw toe. Nu was een servicewagen van het loodgieterbedrijf de firma Sikma uit Sneek het doel. De auto, die stond geparkeerd op de Geeuw- kade nabij houthandel Ter werd opengemaakt zodat de een gereedschapskist met 500 aan gereedschappen meenemen. In dezelfde nacht werd de geldlade geforceerd van de siga rettenautomaat van het sigarenmaga zijn Bloemhof aan het Schaapmarkit- plein in Sneek. Er werd voor onge veer 15,aan guldens en kwartjes meegenomen. kiezingen om het grote belang Friesland als provincie gaat, merkte voorts onder meer op Hij zei dit vrijdagavond in het zalen centrum Van der Wal tijdens een ver kiezingsbijeenkomst van de CDA, die door een zeventig belangstellenden werd bijgewoond. De leiding berustte bij de heer H. A. van Zwieten, burge meester van Sloten. Behalve door de heer Van der Mark werden inleidingen gehouden door mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta, CDA-fraktievoorzitster in de provinciale state® en de heer W. S. Westendorp, statenlid. Gedeputeerde Van der Mark, die zich ondanks een enkel protest uit de zaal met verve bediende van de „memme- tael”, zei onder meer dat men de vraag kan stellen wat het besturen van een provincie nog te maken heeft Volgens de heer De Vries is de om standigheid dat de apostolische kerk aanspreekt, te danken aan het feit dat er warmte en éénheid onderling heerst. „De mensen worden erdoor ge- (Vervolg op pagina 3). Mevrouw De Graaff gaf uitleg over het provinciale verkiezingsprogramma van de CDA. Ze betoogde dat de fraktóeleden van haar partij onder meer geen „recreatie-filosofen of -fa natici” zijn en ,dat in de CDA de „polarisatie ver te zoek/n is”. „We zoeken het conflict nrtt”, aldus de fraktievoorzitster, die er met nadruk op wees dat het bij de komende ver- van Ze dat „het welzijnsbeleid bij ons geen kreet is”. De CDA zegt „ho” tegen bij voorbeeld grote recreatieplannen en sprekend over het herinidelingsplan zei ze dat er nuchter en niet geëmotio neerd over geargumenteerd moet wor den. De heer Westendorp achtte het van belang dat de samenleving zo inge richt wordt dat „kansarme” groepen ook aan hun trekken komen. Dit mid dels verschillende voorzieningen op di verse terreinen. Over de provinciale sportnota zei hij dat het nodig is dat sportverenigingen met het gemeente en het provinciale bestuur rond de ta fel gaan zitten, opdat op die manier de behoeften kunnen worden ingevuld, Vaardoor het mogelijk moet kunnen zijn dat aan ieders wens tegemoet kan worden gekomen. Hij zei dat men voorzichtig moet zijn met het opleg gen van dwingende maatregelen om het idealisme dat in de Friese sport naar zijn mening nog wel degelijk aanwezig is, niet een knauw te geven. Burgemeester H. W. F. Mumsen, voorzitter van de „Stichting Be jaardenzorg IJlst en omstreken”, de stichting die Nij Ylostins exploi teert, vindt het een bijzonder verve lende zaak. Er bleek een exploitatie tekort van vijftigduizend gulden te zijn. „We waren gedwongen de kos ten van de voorzieningen die direkt door de bewoners worden gebruikt door te berekenen. Daar vallen dus niet de tekorten van de ruimten van de bibliotheek, de kleuterschool en de para-medische ruimte, die door het Groene Kruis gebruikt wordt, onder. Het is allemaal don ders vervelend want je pakt de mensen die er zitten. Voor diege nen die gesteund worden door de bijstand is het geen probleem; deze komen direkt ten laste van de ge meenschap, maar zij die het zelf moeten betalen of die huursubsidie krygen, zitten ermee.” - .-w- we K - J-’ <:f< w**>*3j^ •JsgKSSSSS

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1