Ir. H. v. d. Meulen in Heeg dan versterking democratie ,De herindeling heeft minder te maken met voorzieningen VERKIEZINGSUITSLAGEN ELDERS IN DEZE KRANT Officieel Orgaan en van I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST I SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBOD d. SNEKER^f KOERIER ill „Uit de Marktstraat" Commissaris K. Fibbe: Ondernemingen mekten groeien in omvang en in economische kracht 'A. Osinga, Jutrijp, ere-voorzitter van voorlichtingsdienst Ml In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). Met ’n symbolische handeling verrichtte Prins Claus gister morgen de opening van het nieuwe fabriekscomplex van Landustrie op het industrie terrein in Sneek. Hij onthulde daarbij een door de Leeuwar der kunstenaar Jan Stroosma vervaardigd plastiek, dat het produktieproces van de fa briek - de bouw van waterzui veringsinstallaties - symboli- sert. Het kunstwerk was aan geboden door de 300 werkne mers van Landustrie. GESLAAGD ai de 9 van w iil«® OM8TBBUW (Vervolg op pagina 23). ALTERNATIEVE LANDBOUW IS KLINKKLARE NONSENS Verschijnt: maandags en donderdags len. naar DONDERDAG 28 MAART 1974 129ste JAARGANG No. 25 UITGEVERS: Drukkerij EL. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN ex» f SNEEKER NIEUWSBLAD dit menigmaal afgedaan .beukerskoaliegedoch”, maar het In hat handhaven van kleine gemeen ten als tegenwicht voor de bureaucra tie zag de heer Faber geen oplossing. „Dat is in wezen een schijnoplossing, vele kleine gemeenten zijn niets an ders dan een verlengstuk van de bu reaucratie, van Leeuwarden of Den Haag.” Daarentegen kan men stellen dat hoe groter de gemeente is, des te krachtiger is hij. „Meer dan de helft van de besluiten die in Ijlst worden ge nomen ondergaan invloed van boven af, bij Wymbritseradeel is dat een kwant, bij Sneek vijftien procent. Wanneer je de gemeenten samenvoegt zal dat tien procent zijn.” De heer H. de Blauw, werkzaam op het gemeentehuis van Wymbritsera deel uitte de meeste kritiek op wat de heer Faber uiteengezet had. Volgens hem zou de aandacht voor het detail wegvallen in een grote gemeente, maar „gelukkig wordt in het rapport geconstateerd dat er ook bezwaren aan te voeren zijn, daar houden we ons dan I De heer J. M. Slob uit Sneek is één dezer dagen gestaagd voor het be perkt brevet A sportvliegen. De „wing”, die de heer Stob daardoor in zijn bezit krijgt, wordt hem morgen op Schiphol door de heer Finkeman, een oude rot in het vak (hij diende bij de RAF en was één van de eer sten die in een straalvliegtuig durfde plaatsnemen) overhandigd. „De gemeentelijke herindeling heeft niet zoveel te maken met de voorzieningen in de gemeente. Er is een provinciehuis dat toekijkt of de voorzieningen rede lijk ter plaatse komen. Als men dan zegt waarom zullen we de kleine gemeen ten laten verdwijnen, het gaat ze zo goed, dan is dat misschien wel zo, maar men moet wel in de gaten houden dat het provinciehuis stimuleert. Het argu ment van de democratie spreekt mij persoonlijk het meest aan,” aldus drs. S. Faber, bestuursdeskundige van de Fryske Akademy en een van de opstel lers van het rapport over de gemeentelijke herindeling dinsdagavond in het dorpshuis van IJsbrechtum op een vergadering van „Doarpsrounte Ysbrech- tum”. Als tweede hoofdtaak noemde de heer Fibbe het feit dat het bedrijfs leven aansluiting moet zoeken bij de samenleving. „De derde hoofdtaak is dat de industrie nog beduidend moet groeien in economische kracht. De wereldproduktie zal met twee- a driehonderd procent moeten stij gen. Dat kan best, maar niet wan neer wij nu menen dat het welletjes is. Groei is nodig om taken te ver vullen die nationaal en internatio naal voor ons zijn weggelegd.” Voor de opstellers van het rapport was het doorslaggevende argument voor samenvoeging van Sneek, Wym britseradeel en IJlst geweest, dat het resultaat hiervan bestuurskrachti- ger zou zijn. „Dan kan de democra tie in de gemeente het sterkst func tioneren.” Een ander punt dat de heer Faber naar voren haalde was de binnenge meentelijke decentralisatie, in de vorm van een rechtstreeks gekozen dorpsraad- „Ik ben ervan overtuigd dat hiermee de democratie gediend is. Tegenwicht tegen de bureaucratie is alleen op het plaatselijke vlak te bieden, in het anonieme organisatie- leven.” Gisteren zijn alle Nederlanders van achttien jaar en ouder in de gelegenheid geweest naar de stembus te gaan ten einde de leden van de provinciale staten te kiezen. Het heeft de redaktie, zetterij en opmaak een gedeelte van de nachtrust gekost om de uitslagen van de gemeenten Gaasterland, IJlst, Wymbritseradeel, Sloten en Sneek te verwerken. U vindt ze op pagina 31 in deze krant. van hen zou afhangen. Die biologen ge ven het gevoél alsof de boeren ons langzaam vergiftigen, dat ze het ver keerd doen en de hele publieke opinie staat e<r nog achter ook,” verzuchtte de heer Van der Molen. Sinds de eerste vergadering is de heer A. Osinga uit Jutrijp voorzitter ge weest. Hij jubileerde dus eveneens. De waarnemend-praeses de heer KI. de Jong uit Ypecolsga stelde de ver gadering maandagavond dan ook voor de heer Osinga tot ere-voorzitter te benoemen en dit voorstel werd met een uitbundig applaus bevestigd. De De heer Faber veronderstelde dat het plattelandskarakter van bijvoorbeeld IJsbrechltum wel eens beter gewaar borgd zou kunnen zijn wanneer het tot een grote gemeente behoorde. „De aantasting van het platteland is ge beurd door plattelandsbesturen en niet De kunstmest heeft volgens de bio logen tot gevolg dat de groei van de grassen wordt geforceerd, dat het gras onevenwichtig wordt sa mengesteld, waardoor het niet goed veevoer is. De runderen worden gau wer ziek en degenen die zijn vlees eten eveneens. „Ze beweren dat, maar ze hebben er geen bewijzen voor. Het is allemaal wat vaag. Het gaat niet met verstand,” aldus de inleider. Hij zei dat de landbouw kundigen lang om de alternatieve landbouw hebben gelachen, „hwant it hat neat om ’te hakken,” maar toen deze zaak zoveel aandacht kreeg, moest men zich er wel mee bemoeien. Om een verandering te bewerkstelli gen moeten volgens de heer Fibbe, commissaris van Landustrie, de onder nemers de tijd aanvaarden waarin we leven. „We moeten overeind komen om de problemen met blijmoedigheid en ieder op zijn plaats te aanvaar den.” Hij noemde daarvoor een paar hoofdtaken. In de eerste plaats dient een democratisering in de bedrijven te worden doorgevoerd. „De hele organi satie moet opnieuw worden opgezet, waarbij men zich moet realiseren dat het bedrijf niet meer is dan een sa menleving van mensen, een werkge meenschap.” door stedelingen. Dat is te wijten aan het feit dat de plattelandsgemeente probeert zoveel mogelijk binnen te ha- Daarom, „IJsbrechtum gaat niet de knoppen bij een herindeling, want als een rode draad loopt door het plan heen dat het Friese platteland behouden moet worden.” Daarnaast zag de heer Faber de omstandigheid dat een grote gemeente over meer geld kan beschikken dan een kleine als een positief iets. Op een proef boerderij in Vaassen na men de landbouwkundigen proeven met een hoge stikstofbemesting. Na een jaar of acht bleek dat met de re sultaten de „argumenten” van de bio logen volkomen weerlegd konden wor den. „Van al hun beweringen is nog niets boven water gekomen. Het is „healwiüs” dat men zonder meer maar wat proclameert, zonder bewijzen. Maar ja, dat is de werkwijze van die mannen en wij moeten dan maar be wijzen dat het niet zo is.” Met een iro nisch glimlachje wees de heer Van der Molen er op dat de prijzen op de bedrijven van de biologische landbou wer veel hoger is en dat men in Frank rijk verboden heeft produkten aan te prijzen ondier het mom dat ze biolo gisch zijn gekweekt. Dat zou verval send zijn, omdat het een functie is. De heer Van der Molen wees er op dat proeven hebben uitgewezen dat Vier procent van de kunstmest in de sloten, terecht komt (en geen derde deel zoals wel wordt beweerd) en dat het fosfaat in het water afkomstig is uit het riool en niet uit landbouwgron den. Dat het plantenbestand door het gebruik van stikstof eenzijdiger wordt moest hij wel toegeven. „Wij willen ook wel de natuur beschermen, wij houden ook van de natuur, maar je moet de grond zo intensief mogelijk gebruiken. Er moet geproduceerd wor den, de voedselvoorraden zijn op. Als we dat dan gedaan hebben en de hon ger is aan de kant, dan zouden we het land beschikbaar kunnen stellen voor natuurbescherming en recreatie. De biologen lopen blijkbaar met oogkap- pen op, ik heb er geen goede woor den voor. Alternatieve landbouw be staat niet. Er is gewoon een landbouw en die staat voor problemen. Daar werken wij echter aan. Het milieu probleem moeten we daarbij wel in de gaten houden. Ik geloof niet dat de boeren in deze streek tegen de millieu- regels zondigen. De biologen doen din gen die ze niet waar kunnen maken. Ik geloof dat het nuttig is dat we ons hiertegen zullen verzetten. De reputa tie van het boerenbedrijf is er mee ge moeid.” en zo kon het gebeuren PRINS CLAUS OPENDE SYMBOLISCH NIEUWE FABRIEK LANDUSTRIE jubilaris zal de hamer nu evenwel de finitief overdragen. „Haid faesje,” wenste hij de vereniging in een dank woord toe. De prins arriceerde per auto in Sneek waar hij werd ontvangen door de com missaris van de koningin, mr. H. Rijpstra, de kabinetschef mr. G. F. W. Hartung en burgemeester mr. B. van Haersma Buma. Dit gezelschap werd door de heer S. B. Bos, direk- teur van Landustrie, bij de ingang van het nieuwe kantoorgebouw opge wacht, waarna de prins in de kantine van het bedrijf, waar zich de ope ningsplechtigheid afspeelde, onder meer werd voorgesteld aan de voltal lige direktie van Landustrie, de sec retaris van de ondernemingsraad en leden van de raad van bestuur van het Ogem concern, waarvan het Sne- ker bedrijf deel uitmaakt. Omdat deze bijeenkomst met het oog op heit jubileum een. bijzonder tintje moest hebben had men ir. Van der Molen uitgenodigd. In een ruim drie kwartier durende inleiding kantte hij zich fel tegen de alternatieve land bouw. De liefde, die de voorstanders van deze werkwijze voor de natuur koesteren, noemde hij platonisch, „want as jo yn it fjiild binnfe, sjugge jo nea in mins. Sy komme der net.” De biologen, die alternatieve land bouw voorstaan dus, hebben volgens de heer Van der Molen de laatste tijd de wind erg in de zeilen gekregen als gevolg van de onrust en de onvrede in de mens. Men pleit zoals bekend voor de afschaffing van de kunstmest, maar het alternatief is erg eenzijdig. „Die mensen zeggen, als je ons alter natief niet kiest, gaat de wereld naar de knoppen. Dat zijn profeten, omhan gen met een aureool dat er op wijst dat het voortbestaan van de wereld In zijn openingswoord zei de heer Bos het bezoek van prins Claus te zien als een onderstreping van diens be trokkenheid bij de milieuproblematiek, op welk terrein Landustrie zich ook beweegt. De heer K. Fibbe, voorzitter van de raad van bestuur van Ogem, noemde het bedrijfsleven de felst om streden institutie van deze tijd. Velen vragen zich volgens hem af of de on dernemingen dit kunnen doorstaan. Voor de ondernemers is er geen enke le reden om deze probleemstelling uit de weg te gaan. Het bedrijfsleven is zelf wel in staat de nodige verande ringen aan te brengen. Dat is in de crisisjaren duidelijk geworden, en er is geen enkele reden om aan te ne men dat het aanpassingsvermogen in de huidige samenleving geringer is dan dertig jaar geleden, aldus de heer Fïb- be. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, D. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grooteand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 22 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs (Vervolg op pagina 23). I De bedrtjfsvooriichting Wymbritsera- deel-Zuid werd in het voorjaar van 1949 opgericht nadat „master” D. Lijcklama de basis had gelegd. In Jutrjjp verzamelde hij een groepje boeren om zich heen om aan hen zijn wetenschap door te geven. Door colle- I ga’s werd maar aan vast”. Hij was van mening i met - dat een gemeentefondswijziging ook bij Hep allemaal anders. De belangstel de opzet van het plan betrokken had ung groeide moeten zijn en verder: „Dat zoethou- dat de heer A. Osinga op 21 februari dertje van een dorpsraad kan er nu 1949 tot voorzitter van de voorlich- Vervolg op pagina 23). „Die landbouwbiologen spannen het paard achter de wagen. Men wil de kunst mest af schaffen, maar men moet goed begrijpen dat de eerste strop niet voor de boer maar voor de consument is. Voedsel wordt schaars en duur. Alterna tieve landbouw is klinkklare onzin”. Dit zei ir. H. van der Molen, hoofd van de landbouwkundig bureau van de Nederlandse Stikstoffen Industrie maandag avond in ’t Heechhüs in Heeg. Zijn gehoor bestond uit leden van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Wymbritseradeel Zuid en omstreken, die een kwart eeuw geleden werd opgericht, waartoe de heer Van der Molen de stoot heeft gegeven. |H

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1