J.B. Coenders (CDA-fraktie): Geen verzoek onderzoek Gaasterland! van JEUGDHAVEN ORGANISEERT GROTE PAAS-IN MET VEEE ACTIVITEITEN Officieel Orgaan en Partijen voor raadsverkiezingen bekend CONCURRENTIE CHR. VOLKSONDERWIJS VERSNELDE STICHTING KWEEKSCHOOL I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST KZVS houdt weekend zeiltocht op IJsselmeer Chr. kleuterschool IJlst besluit tot fusie met basisonderwijs Uitslag van de 9e Rode Kruispuzzel NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUIS NIEUWSBLAD m d« SNEKERWKQERIER M SNEEKER NIEUWSBLAD^ w 1 OPBRENGST COLLECTE Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 4 APRIL 1974 129ste JAARGANG No. 27 Dit blad varschijnt bovendien donderdags huis-aan - huis In GAASTERLAND, SLOTEN ex> - Het kanon, waarmee de eerste Gaasterlandse schoten op het rapport „gemeentelijke herin deling van Friesland” zouden worden afgevuurd, is dinsdag op aandrang van de CDA- fractie buiten gebruik geble ven. Zells de kleine salvo, waartoe burgemeester H. L. Sixma baron Van Heemstra het „bevel” had willen geven, werd niet toegestaan. en de Het Saeeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van J. B. COENDERS: uitstellen een negende Rode Kruispuzzel is door Nieuwbouw Pedagogische Akademie „De Him” wordt officieel in gebruik gesteld heeft te kleine lokalen, welke de bergen. Op 30 januari 1922 is het dan (Vervolg op pagina 1! naar staat, een het NIET ALLEEN EMOTIONELE MAAR NU OOK GEFUNDEERDE REAKTIES GEVEN met reform-artikelen, een doorlopende filmvoorstelling van slapsticks, teken films en per dag één hoofdffilm en disc-jockeywedstrijd completeren programma voor de zondag. De collecte voor heit Rheumafonds heeft in Goënga vorige week 140, opgebracht. „Wie goed doet prijzenregen Alleen me- uit Heeren- voeien. Zij men zoals van f SNEEKER NIEUWSBLAD De activiteiten houden in dat de kof fiebar en de danszolder open zijn, en dat de discotheek op volle draait. Daarnaast treedt in De namen van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsver kiezingen staan geregistreerd. Zo komen in Gaasterland het Christen Democratisch Appèl, de Partij van de Arbeid, de Frysk Nasjonale Partij en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie met een lijst. Daarbij is het mogelijk dat de groepering Gemeente Belangen met een aantal kandidaten komt. In Sloten doen vier partijen aan de verkie zingen op 29 mei mee. Dat zijn dan Gemeentebelangen, de PvdA, de CDA en de FNP. Drie ervan zijn momenteel in de raad vertegenwoor digd. De kans zit er in dat in Wymbritseradeel de FNP en Progressief Wymbritseradeel met één lijst komen. Wanneer dit niet gebeurt, dan kunnen de stemgerechtigden kiezen uit FNP, CDA, Progressief Wym britseradeel en de Boerenpartij. De bakermat van de Sneker Pedago gische Akademie ligt, hoe vreemd het ook klinkt, in Leeuwarden. Op 12 ju ni 1906 werden namelijk bij Koninklijk Besluit de statuten van de Vereni ging tot Stichting en Instandhouding van één of meer kweekscholen, ter op leiding van Onderwijzers en Onderwij- De heer Gaastra drong echter, even als dhr. Coenders, er wel op aan om in de volgende raadsvergadering- op dit rapport terug te komen. Het argu ment van de voorzitter dat een rap port van zo’n 130 pagina’s een be hoorlijk lange „studeerperiode” ver eist, zag hij niet zo zitten, omdat er over de Zuidwesthoek op maar paar pagina’s gesproken wordt. De heer Gaastra vond het overigens niet erg dalt Gaasterland een „zebra- embleem” zou worden opgeplakt. „Mijn eerste mening is dat hert rap port nogal „wiidweidich” is. Men is over de problemen die in de Zuid westhoek leven lichtvoetig heen ge stapt. Het staat vol met tegenstrijdig heden.” Daarmee was de behandeling van het voorstel, gedepueerde jraen „Het is een belangrijke zaak,” zo zei de heer J. B. Coenders, als woord voerder van de drie samenwerkende partijen. „Helt gaat om helt zijn of niet zijn van Gaasterland. Hert rapport wijkt teveel af van het vorige plan en op het eerste gezicht kunnen wij ons er niet mee verenigen. Wij willen niet alleen emotioneel reageren, maar ook met gefundeerde meningen komen.’* „We moeten zo spoedig mogelijk met een reactie komen om de schijn te vermijden dat u als raad er geen be langstelling voor hebt,” bracht burge meester Van Heemstra hier tegen in, maar toen hij merkte dat ook de so cialist C. Gaastra zich achter de con fessionelen opstelde, achtte hij het maar béter het voorstel terug te ne men. UIT GEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v, ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4238 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 221,7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur F O TOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs ONDERDAK ’s Maandags wordt er een karatede- monstratlie gegeven en is er een op treden van Shaky Sam. De bekende Volendamse formatie Next One ver zorgt het muzikale gedeelte, bovendien is er een danswedstrijd. De maaltij den die waarschijnlijk zullen bestaan Vanmiddag om twee uur is de nieuwe Christelijke Pedagogische Akademie „de Him” aan de Hemdijk officieel geopend. Het nieuwe complex is het derde dat de „kweek” in de loop van zijn bestaan bewoont. Gestart werd in 1920 in het voormalige gebouw van de Raad van Arbeid aan de Westersingel, waar nu de Kruisverenigingen hun domicilie hebben. In 1922 kwam het pand aan de Parallelweg klaar. Daar werd in de loop der jaren het één en ander bijgc- bouwd, tot hier geen uitbreidingsmogelijkheden meer waren en in januari van dit jaar nam men het complex aan de Hemdijk in gebruik. Hij vertelde dat er straks een nieuwe wet komt waarin' de leerplicht van het kind wordt gesteld op vier jaar. Daar naast wordlt bij nieuwbouw van scho len gestreefd naar intergratie, (kleu ter- en basisonderwijs onder één dak). Verder is er mét het bestuur van het christelijk basisonderwijs al een be spreking geweest waaruit is voortge- komen dat men niet afwijzend tegen over een fusie staat. Ook met onder wijsdeskundigen is overleg gepleegd over deze aangelegenheid. Van deze zijde kwamen eveneens positieve ge luiden. Bij stemming bleek dat er van de 58 uitgebrachte stemmen 55 vóór een fusie waren. Een grote meerder heid sloot Zich dus aan bij het voor stel, iets waar de voorzitter erg tevre den over was. zeressen aan Christelijke Scholen" goedgekeurd. Als grondslag koos de Gereformeerde beginselen vervat in de „drie formulieren Eenigheid”. Tot de bestuursleden, die alleen door mannelijke leden konden worden gekozen, behoorden twee Sne- De Koninklijke Zeilvereniging JEJneek’ organiseert op 7, 8 en 9 juni a.s. voor haar leden een weekendtocht over het IJsselmeer. De bedoeling is, dat men vrijdag avond 7 juni vanuit Workum vertrekt. Op zaterdag en zondag wordt dan ge zeild en, wanneer het weer meewerkt, hoopt men zondagavond 9 juni weer in Workum te arriveren. De deelne mers komen uit Enkhuizen, Medem- blik en andere plaatsen in de kop van Noord-Holland. Er zullen diverse ac tiviteiten plaatsvinden. Welke zijn nu nog niet bekend, De deelname is be perkt. In elk geval opgeven voor 20 april a.s. bij de secretaris van de KZVS, de heer A. H. Tromp, Deke- malaan 17-617 In Sneek. de grotere lokalen een band op en laat een levensechte fakir zijn kunnen zien, tevens wordt gelegenheid gege ven voor amateuroptredens. Verder worden verschillende fancy fair activi teiten, zoals een rad van avontuur en ballengooien, op touw gezet. Bovendien worden verschillende „doe-stands” in gericht (kaarsenmaken, werken met plexiglas, emailleren en kléien) en kan men bij een informatletent terecht voor inlichtingen ov^r de op handen zijnde verbouwing van het gebouw. Een tent toeren een van De onze lezers weer behoorlijk ingestuurd. De oplossing luidde góed ontmoet”. Maar de trok ons rayon voorbij, vrouw J. de Jong-Kuiper veen mocht een drupje won een bloknote met ballpoint in bij zonder omslag. De totaalopbr engst deze keer was 19.210. In ver gelo te vragen ook Gaasterland tot onder- j king met de oplagen kwam het Snee- ker Nieuwsblad bijzonder goed uit de bus. Bij de foto: van links naar rechts: Atze Hoogeveen, activiteitenleider; Willem Koo(j, bar-keeper; Hilda Kootje, serveerster; Hans Kuiper, disc jockey; Freddy Spitse bar-kee- per en Gerrit Snjjders, projectleider. Deze zes mensen verzorgen de voor bereidende werkzaamheden voor de Paas-in. In 1920 start men daarom maar lu Dinstagavond was het speellokaal van de christelijke kleuterschool in IJlst aan de H. Huizingastraat geheel bezet door veel moeders en een en kele vader die samen met het bestuur de belangen van de school bespraken. Voorzitter A. Frankena toonde zich in zijn openingswoord erg ingenomen met de grote opkomst die volgens hem een bewijs was van het feit dat men meeleeft met het wel en wee van de school. Dat meeleven was dinsdag avond bepaald wel nodig, want men stond voor een belangrijke beslis sing, namelijk fuseren met het basis onderwijs of niet. De heeer Frarikena lichtte de situatie breedvoerig toe. „Als we vanavond tot fusie besluiten, dan houdt dat in, dat dte vereniging die vorig jaar 25 jaar heeft bestaan, wordt opgeheven,” al dus de voorzitter. „U als ouders hebt gekozen voor Christelijk onderwijs. Be gonnen in zekere Zin als neutrale school, moeten we nu kiezen tussen: óf de statuten wijzigen, óf samengaan met het basisonderwijs.” kers. Naast voorzitter W. C. van Mun ster uit Leeuwarden maakten de heer H. Pollema (vice-voorzitter) en ds. H. Dethmers (le penningmeester) deel uit van het zeven leden tellende college. In eerste instantie werd be sloten een school in Leeuwarden op te richten. In 1918 vraagt de heer Pollema, die een pand van de gemeente: het se dan de voorzittershamer hanteert, bouw waarin de Raad van Arbeid ge- zich in zijn openingsrede af of er in vestigd was. Daarmee slaat men twee Sneek niet een kweekschool moet vliegen in één klap: de cursus kan worden gesticht. „Dit gezien het van start gaan en de nieuwbouw kan aantal leerlingen der normaallessen afgewacht worden. De huur bedraagt te Sneek en Bolsward.” Vrij plotse- 400,per jaar. Twee dames en tien ling werd er in 1919 een besluit ge- heren komen op de eerste personeels- Er dreigde uit de hoek van lijst voor. A. L. J. Wytzes is direc- een teur, verder de dames kweekschoolte worden gesticht en h. C. Eringa-Hongsma dat konden de niet toestaan, omdat de voor ren. - - geboden bij het Martiniplem, stuk in de nabijheid van de spoor- iedereen is blij als de verhuizing een bericht de Parallelweg voor de deur van Onderwijs, Het gebouw aan de Westersingel lekt om tot het en 1 te 43 leerlingen met moeite kunnen her in de Jeugdhaven (vlak bij de Waterpoort) wordt gedurende 14 en 15 april een Paas-in gehouden. Dat wil zeggen dat er zowel zondag als maandag van één uur ’s middags tot een uur of twaalf ’s nacht allerlei activiteiten plaats vinden die in de eerse plaats bedoeld zijn om de „ondernemingslust” van de vaste bezoekers van de Jeugdhaven een beetje te activeren. Belangstel lenden die normaal gesproken nooit in de Jeugdhaven komen, zijn evenwel ook van harte welkom. zoekgemeenite te verklaren, van de lijst afgevoerd. uit stampot, worden gratis verstrekt. De entree is voor mensen boven de veertien jaar en bedraagt vijf gulden per dag of 7,50 voor de beide da gen. Voor dit bedrag is men dus de hele dag onderdak in de jeugdhaven. Degenen die nadere informaties willen kunnen de jeugdhaven bellen (4539). of een folder waar alles instaat halen. Overigens is de Jeugdhaven normaal iedere middag behalve maandag, woensdag en vrijdag open, en iedere avond, uitgezonderd woensdagavond. nomen, het Christelijk Volksonderwijs mevr. en „mannenbroeders” wed. Hoogervorst (de eerste is wed. mej. lera- plannen res, de tweede concierge) en de heren Sneek al te ver gevorderd wa- d. Rutgers, H. van der Burg, C. de Men krijgt een stuk grond aan- Bouter, K. van der Wal, S. Dijkstra, 7’ maar s. Plat, W. Nauta, J. T. de Jager en dit bleek niet geschikt te zijn. Een j. p. Jongejans. baan leek beter. Door een bericht de Parallelweg voor__de deur van het Ministerie waarin deze ontraadt om tot bouwen van kweekscholen over gaan, treedt vertraging op.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1