snekerXkoerier Kinderen in vooroorlogse kledij boden sleutel aan!! en van Koninginnedag veel geld nodig 'Oranje' Sneek heeft voor de ULST „Himmeldei" in Sneek IIBIIIfl m I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan RESTAURATIE TOREN HARICH ACHTER DE RUG Kandidaten FHP Sneek Gedeputeerde Staten bezochten Sneek A. Jellesma tot ma nager Peiger benoemd WIJKGEBOUW LEMMERWEGWIJK-WEST HOEK BOETSSTRAAT/WESTHEMSTRAAT? W SMKKEHIIIEUWS8UDTO i COURANT, DRUFHOUK NIEUWSBLAD m dt llllllllllllllllHIllIilllllUIIIIllIllllllliyHIIOIIIW I Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 8 APRIL 1974 129ste JAARGANG No. 28 DU blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex» Hei Sneaker Nieuwsblad ts eee gecenbheerde uigave va NIEUWE SHEERER COURANT, I 104 O gr ■f f SNEEKER NIEUWSBLAD (Vervolg op pagina 5) GEBEIER KONDIGT DE OPENING AAN b.g.g. april De nieuwe christelijke P.A. beslaat een oppervlakte van ongeveer 15.000 vierkante meter, daarin is het sportveld opgenomen. Het gebouw bestaat gedeeltelijk uit twee verdiepingen. De totale kosten bedragen rond de zes miljoen gulden. Het ontwerp werd gemaakt door architectenburo b.n.a. Cees Groen B.V. Emmen. Hoofdaan nemer was Jorritsma N.V. Bolsward, De centrale verwarming werd uitgevoerd door Schreuder N.V. Amersfoort en de elektrische in stallatie door Landustrie N.V. Sneek. Fa. G Sikma en Zn. Sneek, verzorgde het sanitair. 'Oving projectinrichting Groningen was verantivoordelijk voor de aankleding, de vloeren en dergelijke. Het schilderwerk was in handen van Geertsma en Zn. Sneek. Het sport veld werd aangelegd door Enk B.V. uit de Steeg. Als adviseurs traden op: Adviesburo voor bouwconstructies „BouwCon” B.V. Emmen, Ontwerp- en adviesburo B.E.H. v. d. Bogaard B.VRotter dam (c.v. en elektra) en de Nederlandse Sport Federatie (sport veld) Tijdens de discussie werd besloten dat het „praatplan” als geheel haar plaats in deze wijk zal moeten krij gen. De aanwezigen stelden voor om dat „praatplan” in verkleinde vorm huis aan huis te verspreiden met hierbij een invulstrook waarop ieder De heer G. van der Leest heeft door de sleutel om te draaien de nieuwe Peda gogische Akademie geopend. In zijn hand houdt hij de sleutel waarin de kleine sleutel opgeborgen zat. De heer K. Boots- ma houdt hem de microfoon voor, terwijl de heer L. R. van der Kooi, voorzitter van het schoolbestuur, toekijkt. (Foto Studio Ger Dijs). God de Vader”. Na de schriftlezing en het gebed door ds. A. J. van Nijen, besloot het koor samen met het CPA- blazersensemble het muzikale gedeel te van deze ceremonie door het zin gen van „Machet die Tore weit” Andreas zijn voor of tegen kan aangeven en een kantekening kan plaatsen. Het bestuur zegde toe deze suggestie uit te zullen werken zodat binnenkort iedere wijkbewoner in de gelegenheid is over het „praatplan” en de uit werking hiervan mee te kunnen be slissen. Een aantal aanwezigen ver klaarde zich bereid de invulstroken huis aan huis in te willen nemen. Verder waren de aanwezigen van me ning dat „het met niet minder kan” in deze wijk maar wanneer de reali sering van dit plan tot de mogelijk heden van deze wijk zal kunnen gaan behoren is hiervoor een duidelijke uit spraak van alle wijkbewoners noodza kelijk. De heer A. .Tellesma, directeur van machinefabriek W. Hubert en Co. B.V., is door het ministerie van Economische Zaken benoemd tot manager van het electrotechnisch bedrijf Peiger in Emmen. Daartoe blijken de geruch ten als zou Hubert Peiger overnemen ongegrond te zijn. De benoeming van de heer Jellesma is gebeurd in over leg met de bewindvoerder van Pei ger, mr. J. Boonk. De heer Jellesma is ook ingeschakeld geweest bij de pogingen Sailhorse B.V. in Akmaryp te behouden. de genodigden enthousiast rondgeleid in de kerk die mede door hulp van de gemeenteleden nog een opknapbeurt had gehad. In gloedvolle bewoordin gen sprak hij tijdens de bijeenkomst in „Ons Gebouw” over de taak van de toren. De toren heeft vele functies, zo zei hij, maar de belangrijkste is toch wel dat hij wijst naar de Heer van alle tijden. Een klein verzoek had hij nog aan de gemeente Gaasterland: een lichtpunt in de kerk, opdat Jan C. Volberda niet in het donker de klok behoeft op te winden. Partij. De volgorde is H. Postma, 2. R. i hij de studenten mee dat zij worden opgeleid voor een bevoorrecht beroep en dat ze daar al hun krachten voor moeten inzetten. Drs. Th. Hadderingh, coördinerend inspecteur van de onderwijzersoplei ding, maakte een enkele opmerking over de invloed van het Fries volks karakter op de onderwijzers. De Frie zen hebben een spontane belangstel de schooi, door deze deur geopend, een goede toekomst toe. En ik hoop Jt een warm hart voor de kinderen en goed geoefend, hem' weer'zullën verlaten,” verklaarde hij de Christelijke Pegagogische Aka demie „De Him” voor geopend. In de aula van de school, gelegen in een kom naast de ontmoetingsruimte werd het officiële gedeelte van de ope ning voortgezet. De leden van het CPA-koor verwelkomden de aanwezi gen met het zingen van een lied, waar in regelmatig de woorden „Pedagogi sche Akademie” terugkeerden. Het of ficiële openingslied was „Ere zij aan UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v, ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur POTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs Het bestuur hoopt daarom van harte, dat als straks de collectrices huis aan huis vragen om een bijdrage, zij niet worden teleurgesteld. Het bestuur is bij voorbaar erkentelijk voor de medewerking die op deze wijze wordt verleend. Er is veel geld nodig en voornamelijk voor de kinderfeesten bij de verschil lende scholen. De jaarlijkse collecte is hiervoor een belangrijke inkomsten bron. DE CHRISTELIJKE P.A. „DE HIM’’ OFFICIEEL IN GEBRUIK GENOMEN SAMENWERKEN De heer G. van der Leest van het mi nisterie van Onderwijs en Wetenschap pen vertelde in zijn toespraak dat van de 92 Pedagogische Akademies in Ne derland er 53 over een nieuwe accom modatie beschikken. Twee worden mo menteel gebouwd, terwijl 13 schoolbe sturen staan te dringen om aan bod te komen. In de drie noordelijke provin cies beschikken 15 akademies over een nieuw onderdak. Hij had bijzonder veel vertrouwen in de toekomst van de Sneker P.A. Uit het optreden van de een steen met de blazers en de koorleden bleek wel, zo de heer S. Akkerman naast zei hij, dat de studenten in Sneek kun- Wel, er is iets aan gedaan en vrijdag middag kon een aantal genodigden de resultaten' van het werk, dat onder leiding van de architect A. Baart stond, bekijken. De Harichster ge meenschap werd er op attent gemaakt door het aanhoudend gebeier van de klokken. De voorzitter van Plaatselijk Belang, de heer A. Volberda, en zijn zoon Jan C. brachten ze in beweging. Waar vroeger zes man voor „in ’t spier” moesten komen, waren nu maar twee nodig. De toren is één van de weinigen in Friesland met een stenen spits. Hoe oud hij precies is valt moeilijk te zeggen, maar de heer S. ten Hoeve dateert hem in een boekje dat ter ge legenheid van de restauratie is ver schenen (kerk en toren van Harich, Voor 2, te verkrijgen bij het ge meentehuis in Balk en bij de leden van de korfbalclub in Harich), rond de twaalfde eeuw. Waarschijnlijk is de toren in de 15de eeuw herbouwd, ver der hebben restauraties in de 17de eeuw plaatsgehad. Toen is ook de stenen spits aangebracht. In 1902 ver dween deze echter, toen hij begon te vervallen, achter planken en leien. In 1966 werden de leien weer van de to ren gehaald en toen werd het ook wel duidelijk dat restauratie nodig was. In 1969 werd de opdracht tot het ma ken van een restauratieplan aan de Leeuwarder architect Baart jr. gege ven. In 1973 kwam er nog vrij plotse ling een bedrag los bij het rijk om de restauratie uit te voeren. Dat ge beurde door Aannemers- en Handels- mij Dijkstra B.V. te Balk. Ook ds. J. Groot van Harich was blij met de restauratie. Al vooraf had hij Vrijdagavond werd in de CMTS aan het Perk door het bestuur van de wjjkvereniging „Lemmerweg-West” een hearing gehouden. Doel van deze hea ring was om alle wijkbewoners in de gelegenheid te stellen een uitspraak te doen over de vraag of er ja dan nee een wijkgebouw in de wijk moet komen. Nadat alle aanwezigen kennis hadden genomen van het „praatplan”, een schets waarop een wijkgebouw was uitgewerkt door de heer B. Ei ling, werd de hearing door de voor zitter, de heer G. v. d. Schaaf, geo pend. Hij memoreerde de in 1973 gehouden enquête en de voorgeschiedenis van de bouwcommissie. Hierna volgde een toelichting op het „praatplan” door de heer B. Eiling. In deze toelichting kwam de plaats, vorm en indeling van het gebouw naar voren waarbij rekening is gehouden met een aantal factoren zoals de afmetingen van de beschikbare grond, de behoeften en wensen van de toekomstige gebrui kers, de aanwezigheid van de speel tuin en bouwkundige voorschriften. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben woensdag 3 april de gemeente Sneek bezocht. Het betrof een infor meel werkbezoek. In het eerste deel van het programma hebben burge meester en wethouders van Sneek in het stadhuis met het bestuur van de provincie gesproken over onderwerpen als: ruimtelijke ordening, gemeentelij ke herindeling, regionale samenwer king, de rondweg, aanvullende werken enz. Daarop volgde een rondrit door de stad waarbij onder andere een be zoek aan het nieuwe kantoor van het gasbedrijf N.V. Westergo aan de Al- mastraat werd gebracht, ’s Middags werd de< rondrit vervolgd met een be zoek aan de machinefabriek Hubert N.V. en de nieuwe Christelijke Peda gogische Akademie aan de Hemdijk. Het bezoek eindigde met een nabe spreking in het Fries Scheepvaartmu seum. In het kader van de „himmeldei”- aktie, die gehouden wordt op zaterdag 20 april a.s., zal ook de stad Sneek weer een schoonmaakbeurt krijgen. Het ligt in de bedoeling om o.m. de grachten en andere waterwegen binnen de bebouwde kom eens grondig schoon te maken. Om een zo groot mogelijk resultaat te verkrijgen, zou hierbij ei geilijk gebruik gemaakt moeten wor den van kleine bootjes, zoals roeibo ten e.d. Wij roepen inwoners van Sneek, die in het bezit zijn van een klein boot je, op om daarmee aan het schoon maken van de waterwegen in de stad mee te helpen. Toon wat u over hebt voor een schone stad! Aanmelden bij gemeentesecretarie, bu reau maatschappelijk welzijn, Markt straat 9; tel. 4241, toestel 246. Omdat het wijkwerk in Sneek mo menteel zeer uitgebreid in de belang stelling staat was de vergadering van mening dat van de wijkvereniging „Lemmerweg-wesit” een constructieve bijdrage zal kunnen worden verwacht zödra de invulstroken binnen zijn. I Onder het zingen van „Witte zwanen, zwarte zwanen'” danste donderdagmiddag klas vijf van de Johannes Postschool, verkleed als kinderen uit de tijd van Ot en Sien, de heer G. van der Leest tegemoet. Deze chef van de afdeling KBO- OBK van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen kreeg een grote sleu tel aangeboden, waarin de echte zat verpakt. Daarmee en met de woorden „Ik wens dat vele afgestudeerden met Het bestuur van de vereniging „Oran je” doet bij deze graag een beroep op de burgerij van Sneek om bij te dragen in de kosten van de feestelijk heden op Koninginnedag, 30 1974. van Hammerschmitt en „Drei geistliche Lieder”, waarin de echtge note van de directeur der P.A., me vrouw P. Akkerman-Botma als solist optrad. „Wie heeft eigenlijk het initiatief genomen tot de restauratie van de Ha richster toren?”. Dat vroeg burgemeeser H. L. Sixma baron van Heem stra, burgemeester van Gaasterland, zich vrijdagmiddag af toen de ge restaureerde toren van de kerk van Harich weer in gebruik werd genomen. „Was het het gemeentebestuur van Gaasterland? Was het de Harichster gemeenschap? Was het Plaatselijk Belang? Of was het het kerkbestuur? Nee, de echte initiatiefnemer was de toren zelf. En dat deed hij via een buitenparlementaire aktie. Hij liet één van zijn leien naar beneden zeilen en deze kwam terecht in de tuin van de toenmalige groepscommandant der Rijkspolitie, de heer Hoving. Daarmee wilde de toren blijkbaar zeggen: „je moet er iets aan doen”. „Een „praatplan” van dit formaat heeft weinig kans van slagen wan neer slechts een klein aantal enthou siastelingen zich hier achter schaart. In dat geval zal moeilijk een beroep kunnen worden gedaan op hulp van buiten af, met name de gemeente Sneek. Als eerste spreker verwelkomde de voorzitter van het bestuur, notaris L. R. van der Kooi, de aanwezigen. Hij vertelde iets over het tot stand ko men van de schooi en de manier waar op. Tevreden was hij over het feit dat het gebouw binnen de gestelde ter mijn was opgeleverd. Lof zwaaide hij toe aan de directeur van de school. Hij was blij dat een steen met de naam van de ingang in de hal was ingemetseld.nen samenwerken. Als wijze raad gaf Zittend raadslid H. Postma is bij de gemeenteraadsverkiezing in mei lijst aanvoerder van de Frysk Nasjonale als volgt: 1. de Boer, 3. S. Cnossen, 4. H. L. van dei’ Valk, 5. Y. Kooistra, 6. H. Dalstra-de Jong, 7. drs. J. Banning, 8. R. van der Veen, 9. W. Jansma-de Vries, 10. B. Korne- lis, 11. J. T. Hendriksma, 12. J. de Vreeze, 13. J. Westhóf, 14. J. Visser, 15. M. van Diggelen, 16. G. Holkema, 17. G. M. Oppenhuizen, 18. S. A. Sterk-de Boer, 19. Y. R. Schilstra, 20. O. Tjalsma. -■s

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1