Sneek 1985:33.000 inwoners? Controverse opgeheven: fusie Limace en Sneek De restauratie laat erg lang op zich wachten 4. wgesagBg— IJLST IK fi ^2^*2 I C AF levert voor kwart miljoen aan grasdrogerij in Harich I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van oot /-f I FNP-list Gaesterldn FNP en Progressyf Wymbritseradiel op ien kandidaetelist Verschijning Sneeker Nieuwsblad na Pasen COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD ■nuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiyffl iiiBffliiiniiB ker raadhuis aan de openbaarheid is prijsgegeven. o VC V I? If AT? D T I? P Sneek zal in de komende twaalf jaar rekening moeten houden met een vermoedelijke bevolkingsgroei van rond de 6.000 in woners. Dit staat te lezen in het „voorontwerp structuurplan Sneek” dat gistermiddag tijdens een persconferentie in het Sne- «i de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uigave van NIEUWE SNEEKER COURANT, --- Z W^x X -?x\f .••ui nSl Mt^^BMMMHI ■MM f SNEEKER NIEUWSBLAD een opPenhuizen Voorontwerp structuurplan geeft richtlijnen voor de toekomst aan MOLEN DE RAT IN IJLST TEKENEN VAN VERVAL De Ulster molen „de Rat” aan de Geeuw. /erschijnt: maandags en donderdags mogelijkheden voor Sneek de bevol king uit de omgeving (Zuidwest-Fries land) op te vangen. om en aan- in alle De earste fjouwer meitsje diel üt fan ’e rie. Heeringa en Bergsma foar de FNP en Kuipers en Nauta foar Pro gressyf Wymbritseradiel. DONDERDAG 11 APRIL 1974 129ste JAARGANG No. 29 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.SO uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis «aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o In verband met de Paasdagen verschijnt het eerstvolgende num mer van het Sneeker Nieuwsblad niet op maandag 15 april, maar op dinsdag 16 april. Hoewel „Sneek” talenten als met na me Piet Koos Bruinsma uit haar rijen zag verdwijnen, slaagde men er toch in zich als eerste klasser (de hoogste klas in het noorden) te handhaven. „Limace” moest op haar beurt op nieuw van onderaf aan beginnen, maar wist toch binnen de kortste keren te promoveren naar de tweede klas. Een klas lager dan Sneek dus, maar indi vidueel moesten de Snekers toch wel hun meerdere erkennen in de Limace- spelers. Zo wist Bruinsma zich twee maal achtereen te plaatsen voor het Europees kampioenschap en zelfs vo rig jaar Nederlands kampioen te wor den. „Wij hebben de klachten zoveel moge lijk doorgegeven, maar het schijnt dat de gemeente IJlst door geldgebrek er niets aan kan doen,” aldus de heer J. de Best. Vorig jaar zou men ook be ginnen met een interne restauratie, maar daar is nog steeds niets van ge komen. Er zijn wel een aantal balken uit de gesloopte boerderij achter de Galamagracht naar de molen ge bracht, maar deze blijken vol hout worm te zitten. Er wordt echter niets meer gehoord van Monumentenzorg. Een aantal jaren geleden heeft de bui- Nadat voor „Limace” enkele onver teerbare mensen bij Sneek uit de vereniging waren gestapt, werd er toenadering gezocht. Dat bleek posi- ief uit e vallen. De fusie is on langs een fei geworden. Onder de naam „Sneek” en wel vooral daar om, omdat het eerste herenteam nu kan blijven uitkomen in de eerste klas. De „nieuwe” vereniging telt nu veertien leden. Daaronder bevin den zich twee dames, acht senioren en vier junioren. Voor de competi tie zal men twee teams op de been In deze tekening is de toekomstige ontwikkeling, zoals die leeft in de gedachten van de werkgroep, in kaart gebracht. De uitbreiding van het woongebied op korte termijn is geprojecteerd tussen de spoorbaan en de Zwette, en in zuidelijke richting tussen de rondweg die in de toe komst aangelegd zal worden en de Lemmerwegwijken. Op lange ter mijn wordt de uitbreiding gedacht aan de noordwestelijke en de noord kant van Sneek. de voetbalvereniging „Sneek” uitge breid moeten worden met één veld en voldoende ruimte voor de aanleg van nog een veld in een later stadium dienen te worden gereserveerd. Wat de binnensporten aangaat is de huidige ger geïnstalleerd voor de produkitie van plm. 8.000 ton grasbrok per jaar. Voor dit jaar is het drogen van 5.000 ton verzekerd door daarvoor aandelen te plaatsen bij de 350 leden. De rest van de capaciteit wordt benut voor incidentele aanvoer van gras en het drogen van mais en lucerne. Het werk gebied van de drogerij strekt zich uit van Galamadammen en Oosterzee tot in de Noordoostpolder. Omdat de af standen groot zijn besteedt de drogerij het vervoer niet meer uit, maar neemt men dit in eigen beheer. Hiervoor is na een grondige oriëntatie de keus ge vallen op Same trakteren en Weiger ladewagens. Van de zijde van de dro gerij verwacht men van deze combi natie een grote bedrijfszekerheid naast de lage exploitatiekosten. De samenstellers van dit voorontwerp de „Werkgroep Structuurplan”, be staande uit vertegenwoordigers van de gemeente en van het bureau voor ruim telijke ordening en architectuur Kui pers Compagnons B.V. te Rotterdam, komen tot dit getal uitgaande van een groeipercentage van 1,5 procent. Zij geven toe dat het vergeleken met de laatste jaren vrij hoog is en stellen daarbij dat veel zal afhangen van de brengen. Het bestuur staat onder voorzitterschap van oud-Limace voor zitter P, K. Bruinsma. Secretaris is de heer Fr. Postma, penningmeester de heer K. Ynia. accommodatie kwantitatief voorlopig toereikend, al zal in de toekomst mo gelijk daar verandering in optreden. Een aantal zalen zal echter moeten worden verbeterd. Zie voor meer nieuws pagina 17 De Coöp. Groenvoederdrogerij Gaas- terland-Oosterzee is in januari ont staan door een fusie tussen de droge rijen in Harich en Oosterzee. In Ha rich wordt nu een nieuwe trommeldro- De ófdieling Gaesterlan fan de Fry'sk Nasjonale Partij sil mei de folgjende list oan de forkiezing meidwaen: 1. W. Spoelstra-Postmus Bakhuzen, 2 A. Hylkema, Harich, 3. dr. L. Horn- stra, Bakhuzen, 4. H. Prins, Wikel, 5 S. Muizelaar, Nij-Amerika, 6. S. Haar- sma, Wikel, 7. Y. de Jong, Nijemar- dum, 8. T. Key-Alita, Aldemardum, 9. H. Twerda, Bakhuzen en 10. N. Ker- pershoek, Wikel. Frou Spoelstra-Post mus is nou fortsjintwurdigster fan de FNP yn ’e rie. Gezien de huidige behoefte aan sport accommodaties meent de werkgroep dat wat betreft de buitensporten er een nieuw sportpark gesticht dient te worden, bestaande uit 2 velden, vol doende kleed- en wasgelegenheid, een kantine' en een trainingshoek met eventueel een halfharde toplaag. Daar naast, zo schrijft zij in het inventari- satiegedeelte, zou het sportpark van Op donderdag 18 april zal ir. B. J. Hof, directeur van de CAF, ’s mor gens om 11.00 uur 6 Same trekkers en 10 Weiger ladewagens overdragen aan de Coöp. Groenvoederdrogerij Gaas- terland-Oosterzee te Harich. Totaal be draagt deze order meer dan 250.000. De wagens en trakteren zijn bestemd voor het vervoer van gras naar de drogerij te Harich. Dit laatste wordt bevestigd door burgemeester H. W. F. Mumsen van IJlst. Over het herstel van de molen valt, naar zijn oordeel nog weinig te zeggen. De volgende res tauratiefase is vertraagd doordat de besprekingen met monumentenzorg nog, niet afgerond zijn. Wanneer dat wel het geval is, kon hij niet zeg gen. Een gedeelte van de molen is bij de kunstenares mevrouw N. de Best- Guyt in gebruik als atelier. Haar man, discjockey in een bar-dancing in Heeg, houdt overdag toezicht op de molen. Zij hebben vorig jaar de mo len van de gemeente IJlst gehuurd om naast een werkruimte voor me vrouw De Best, er een expositieruimte voor IJlst te creëren. Het is echter, gezien de toestand waarin het bouwsel verkeert, onverantwoord schilderijen ten toon te stellen. Vorig jaar had men een paar „klanten” voor een exposi tie gevonden. Een paar dagen voor de opening echter werd er ingebroken. De daders probeerden zelfs de wieken te laten draaien, iets wat gelukkig niet doorging doordat de wind ongunstig was en de kruin van de molen niet ge draaid kon worden. Waren de wieken wel in beweging gekomen dan was de molen onherroepelijk in de brand ge vlogen, aangezien het remmechanisme ontbreekt. De molen De Rat, die aan de noordkant van IJlst het silhouet bepaalt, begint weer sporen van verval te vertonen. Deze conclusie kan getrokken worden als een rondgang door de voormalige hoofdzaagmolen wordt gemaakt. Ramen die kapot zijn, ruimte tussen de sponningen en het dak, waardoor bij regen het wa ter naar binnen siepelt met als gevolg dat de vloerplanken worden aangetast, sponningen die half vermolmd zijn, het is maar een greep uit de verscheiden heid. De kans is great dat yn de nije rie fan Wymbritseradiel twa groepearingen fortsjintwurdige binne. Oan de forkie zing docht, netst de CDA in kombi- naesje fan FNP en Progressyf Wym britseradiel mei. tenkant van de molen een opknapbeurt gehad. „Monumentenzorg schijnt,” vertelt de heer De Best, „gezegd te hebben dat het vloergedeelte dat door de zeilschool is aangelegd en de stei ger, moeten verdwijnen.” De list is sa gearstald: 1. R. Heerin ga, Skeamegoutum, 2. J. Kuipers, Waldsein, 3. I. Bergsma, De Hom- merts,4. D. Nauta, Heech, 5. M. ten Cate, Skeamegoutum, 6 H. Zonder- van-Rijpkema, Ysbrechtum, 7 J. Wild schut, De Gaestmar, 8. M. van der Veen, Twellegea, 9. D. Abma-Boon- stra, Ysbrechtum, 10. G. A. Th. Theunisse, Waldsein, 11. S. Andela, Nijlan, 12. B. Hof, Easthim, 13. E. Brenninkmeijer, Heech, 14. J. Kun nen, Offenwier, 15. H. van der Meer, Goaijengea, 16. P. Vlas, Heech, 17. Tj. Kramer, Waldsein, 18. H. Albada, Wolsum, 19. Tj Bouwhuis, Twellegea en 20 W. van der Eems, Turns. In het slotgedeelte worden een tal aanbevelingen gedaan Sneek deze bevolkingsgroei problemen die daar een rol bij kun nen gaan spelen, soepel op te laten vangen. Zo adviseert men door te gaan met de bebouwing tussen de Geeuw en Woudvaart „achter de Rondweg”, waarbij de relatie met het open landschap zoveel mogelijk behouden dient te worden. Daar naast is mogelijkheid tot uitbreiding aanwezig aan de noordzijde tussen spoorlijn en Zwette en het noord westelijke gebied van Sneek be grensd door de Franekervaart, de noordelijke bebouwing, de spoorlijn en de gemeentegrens. De uitbrei ding wat betreft het industrieterrein wordt geraamd op ongeveer 40 tot 60 ha. in de periode van 1974-1985. Begin vorig jaar werd opdracht gege ven aan bovengenoemde werkgroep om te komen tot dit voorontwerp. Aanleiding was de behoefte het toen nog in discussie zijnde structuurplan voor de binnenstad in een ruimer ka der te plaatsen. In januari en mei van het vorig jaar verschenen de eer ste nota’s. De eerste behandelde het wetteljjk kader voor het structuur- planwerk en gaf enige hoofdljjnen aan. In de tweede nota ging de werk groep nader in op de opzet van het structuurplan voor de gemeente Sneek en de mogelijke fasering. Voorafgaan de aan het nu verschenen plan werd de „Nota doelstellingen bij de ruimte lijke ontwikkeling van Sneek” gepu bliceerd. Het nu verschenen structuurplan zal, zo schrijft de werkgroep, een ruime functie vervullen in het gemeentelijk planologisch beleid. Dat komt omdat meer en meer de overtuiging veld wint dat het structuurplan een belang rijk onderdeel is bij het formuleren van een integraal welzijnsbeleid. Daarbij valt de nadruk op de ruimtelijke as pecten, zonder dat nochtans een gron dige sociaal-economische analyse ge mist kan worden. Men heeft het rap port in vier hoofdonderdelen verdeeld: een inventarisatie en analyse, doel stellingen en uitgangspunten, mogfelij- ke toekomstige ontwikkelingen en een ruimtelijk ontwikkeltagsbeeld. REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur BOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 8.1 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling! Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarie] Bij kontrakt lagere mm-prijs De beide Sneker midgetgolfclubs „Li mace” en „Sneek” zjjn gefuseerd. Een controferse tussen spelers en be stuur van de oorspronkelijke vereni ging „Sneek” nam een drie seizoenen terug dermate grote vormen aan dat een deel van de leden besloot nieuwe club op te richten. Dit dus on der de naam „Limace”. SNEEK

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1